YAMK-opinnäyte: Psykoosipotilaan hoito tehostetussa osastohoidossa


​Opinnäytetyön tavoite on tehostaa psykiatrisen potilaan hoitoa selkeyttämällä moniammatillisen työryhmän toimenkuvia sekä työtehtävien jakautumista eräässä HYKS-Psykiatrian tehostetun osastohoidon yksikössä. Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksen menetelmin. Opinnäytetyössä kartoitettiin yksilöllisesti kuuden eri työntekijän toimenkuvat.

Psykoosipotilaan hoitoon liittyy olennaisesti lääkäri, hoitajat, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti sekä kuntoutusohjaaja. Moniammatillinen yhteistyö on psykoosipotilaan hoidossa väistämätöntä, jotta potilaan hoito toteutuu optimaalisella tavalla. Työn organisointi sekä toimenkuvien ja työtehtävien selkeys edesauttaa potilaan hoitoa ja näin säästytään päällekkäiseltä työn tekemiseltä. Psykoosipotilaan hoitopolku koostuu hoidonprosessin neljästä eri vaiheesta; tulovaiheesta, suunnitelmavaiheesta, hoidon toteutus- ja seurantavaiheesta sekä arviointivaiheesta. Psykoosipotilaalle tarjottavat palvelut tehostetussa osastohoidossa valikoidaan jokaisen potilaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.

Opinnäytetyön tekemisen edetessä havaittiin, että moniammatillisen työryhmän jäsenten välille syntyi hyvää ja vastavuoroista keskustelua sekä kehittämisehdotuksia. Oman toimenkuvan pohtiminen herätti myös uusia ajatuksia siitä, mitä tehtäviä moniammatillisen työryhmän jäsenet voisivat itse tehdä tehokkaammin. Joidenkin työryhmän jäsenten toimenkuvien kartoituksen yhteydessä heräsi myös ajatuksia uusista palveluista, joita olisi mahdollista tarjota potilaille hyvän hoidon takaamiseksi.

Opinnäytetyöhön liittyen moniammatilliselle työryhmälle järjestettiin kehittämisiltapäivä toukokuussa 2016. Kehittämisiltapäivässä työryhmän jäsenten oli mahdollisuus antaa palautetta moniammatillisesta yhteistyöstä sekä kehittämisehdotuksia yhteistyötä helpottamaan. Palautteiden perusteella kehittämisen kohteiksi valikoitui muun muassa yhteydenpito moniammatillisen työryhmän jäsenten välillä, osaston lääkärin työn parempi organisointi sekä kirjaaminen ohjeiden mukaisesti.

Moniammatillisen työryhmän jäsenten välinen yhteydenpito on aiemmin perustunut pelkästään puhelinsoittoihin ja  sähköpostiviesteihin. Kehittämisiltapäivässä toivottiin sähköiseen viestintään siirtymistä. Sähköisen viestinnän hyödyt koettiin kolmessa vuorossa työtä tekevien hoitajien näkökulmasta erittäin suurina. Sähköisen viestinnän välineenä ryhdyttiin käyttämään potilastietojärjestelmän tarjoamaa muistilistatoimintoa. Muistilistan kautta on mahdollista olla sähköisesti yhteydessä kaikkiin moniammatillisen tiimin jäseniin suojatussa verkkoyhteydessä.

Lääkärin työn organisoimisen tueksi sovittiin, että lääkäri vie muistilistalle tekemänsä muutokset, pyynnöt ja ohjeet. Lääkemuutosten suhteen sovittiin, että lääkäri tulostaa itse potilaiden lääkelistat lääkehoitajalle lääkemuutosten jälkeen, jotta lääkkeenjakovirheet pystytään minimoimaan. Kaikki moniammatillisen työryhmän jäsenet voivat vastavuoroisesti lähettää muistilistan kautta lääkärille pyyntöjä, jotka liittyvät potilaan hoitoon. Hoidon suunnittelun sekä oman työnsä organisoinnin tehostamiseksi osaston lääkäri ryhtyi merkitsemään osaston yhteiseen kalenteriin hoitosuunnitelma-aikoja. Tämä edesauttaa sitä, että potilaan hoidon suunnitteluun on konkreettisesti tarjolla aikoja, joista sopivimman voi varata heti potilaan hoidon alkuvaiheessa. Potilastietojen kirjaamisen tueksi selvitimme yleiset ohjeet kirjaamisesta ja liitimme ohjeistukset jokaisen moniammatillisen työryhmän jäsenen toimenkuvan visuaaliseen tuotokseen.

Opinnäytetyön tekijät halusivat osallistaa moniammatillisen työryhmän jäsenet yhdessä kehittämään omia toimenkuviaan, moniammatillista yhteistyötä sekä potilaan hoitoprosessia tehokkaammaksi. Opinnäytetyön tuloksena moniammatillisen työryhmän jäsenille tarkentui työryhmän jäsenten roolit työyhteisössä ja käyttöön otettiin uusia työkaluja moniammatillisen yhteistyön tueksi sekä potilaan hoidon tehostamiseksi. Opinnäytetyön kirjallista tuotosta voidaan käyttää jatkossa myös monipuolisesti perehdyttämismateriaalina uusille työntekijöille.

Lisätietoja:

Terhi Palokangas
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK
Terhi.Palokangas84(at)outlook.com


Viimeksi muokattu 19.9.2016 12:05