YAMK-opinnäyte: Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen kerrostaloasukkaille


​Turvallisuusjohtamisen opiskelija Tanja Mannila tutki opinnäytetyössään pelastussuunnitelmasta tiedottamista asuinkerrostaloympäristössä. Tiedottamisen toteuttaminen siten, että se tavoittaisi kaikki asukkaat ja saisi heidät myös noudattamaan annettuja ohjeita, osoittautui haastavaksi.

Uusi näkökulma tiedottamiseen

Asukkaiden perehtyneisyys pelastussuunnitelmien sisältöön on usein riittämätöntä huolimatta siitä, että pelastussuunnitelmasta tiedottaminen on kiinteistöjen haltijoille pakollista. Erityisen tärkeää asukkaille olisi tuntea turvallisuuden ylläpitämistä ja onnettomuustilanteissa toimimista koskevat ohjeet.

Opinnäytetyöllä pyrittiin löytämään keinoja toteuttaa tiedottaminen siten, että se täyttäisi sille lainsäädännön taholta asetetut tavoitteet ja samalla tukisi asukkaita heille annettujen ohjeiden noudattamisessa. Ratkaisua etsittiin mainonnasta tutuista vaikuttamistekniikoista, joita hyödynnettiin luodussa tiedotusmenetelmässä. Tiedotusmateriaali koostui asukkaille kotiin jaettavista käyntikorteista sekä porrashuoneeseen kiinnitettävistä postereista.

Menetelmän toimivuutta testattiin Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin kohteissa. Tulosten perusteella tiedottamisen kohteena olleet asukkaat kokivat tuntevansa annetut turvallisuusohjeet aiempaa paremmin ja osa heistä teki tiedotuksen perusteella myös konkreettisia toimenpiteitä, kuten testasi palovaroittimensa. Tiedotusmenetelmällä ei kuitenkaan onnistuttu tavoittamaan kaikki asukkaita, eikä ohjeiden noudattamisessa kokonaisuutena havaittu selkeää muutosta.

Arviointi toteutettiin kevään 2017 aikana lomakekyselynä, johon vastasi tehdyssä alkumittauksessa yhteensä 139 asukasta ja loppumittauksessa 64 asukasta. Tulokset analysoitiin tilastollisesti.

Ohjeistuksissa kehitettävää

Pelastussuunnitelmasta tiedottamisen arviointi loi näkemystä siitä, mihin asioihin tiedottamisessa kannattaa kiinnittää huomiota. Jotta tiedotus tavoittaa asukkaat, tärkeää on muun muassa tiedotusmateriaalien havaittavuus ja sijoittaminen, mikäli tiedottamista tehdään kiinteistön yleisissä tiloissa.

Viranomaiset ja alan järjestöt eivät juurikaan ohjeista annettavien ohjeiden käytännössä muotoilua tai anna vinkkejä siitä, miten ohjeet saataisiin asukkaille parhaiten tiedoksi. Kiinteistöjen haltijoille pelastussuunnittelusta annettavaa ohjeistusta olisikin tarpeen kehittää, jotta tiedottamisessa olisi käytettävissä tutkitusti tehokkaita keinoja.

Lisätietoja:

Tanja Mannila
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
tanja.mannila@gmail.com


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:29