YAMK-opinnäyte: Palvelumuotoilulla löytyi nuoria kiinnostavia vapaaehtoistoiminnan muotoja


​Nuoret aikuiset muotoilivat vapaaehtoistoimintaa palvelumuotoilutyöpajassa ja loivat kaksi toisistaan eroavaa mallia vapaaehtoistoimintaan. Mallit kuvaavat nuorten mielenkiinnon kohteita vapaaehtoistoiminnassa sekä toiminnanmuotoja, joiden kautta he osallistuisivat toimintaan. Toinen malleista antaa järjestöille selkeitä ohjeita siitä, miten heidän tulisi lähestyä nuoria ihmisiä.

Palvelumuotoilutyöpajan tulokset vahvistavat tehtyjä tutkimuksia siitä, että nuoret eivät halua sitoutua jäseneksi toimintaan. Toiminnan tulee olla joustavaa, helppoa sekä itselleen mielekästä. Yhteiskunnalliset aiheet kiinnostavat nuoria, joista erityisesti nousivat esille ympäristö –sekä sosiaaliset asiat.

Nuoret haluavat osallistua sosiaalisen median -sekä chat-palvelun kautta toimintaan. Nämä toiminnanmuodot tukevat heidän halua auttaa yhteiskunnallisesti vaikka arki on kiireinen. Vaikka nuorien halu toimia etänä oli suuri, kiinnittivät he myös huomiota järjestötoiminnan sosiaaliseen puoleen ja osa nuorista koki, että juuri sosiaalisten suhteiden takia he osallistuisivat toimintaan. Nuoret painottivat, että osallistumisen tulee tukea heidän osaamistaan ja taitojaan sekä antaa eväitä työelämää varten.

Tiedonpuute rajoittaa osallistumista

Suurin syy siihen, miksi nuoret eivät osallistu järjestötoimintaan on tiedonpuute järjestöistä ja erilaisista toiminnanmuodoista. Työpajan päätteeksi moni nuori totesi, että he ihmettelevät miksi eivät ole mukana toiminnassa, vaikka toimintaa selkeästi on monenlaista.

Työpajasta kerätyn tiedon avulla muotoiltiin myös kaksi asiakaspersoonaa järjestöille, jotka kuvaavat tyypillistä nuorta. Asiakaspersoonat havainnollistavat järjestöille nuorten mielenkiinnon kohteita, arvomaailmaa sekä tapoja joilla he haluavat osallistua.

Muotoillut mallit soveltuvat käytettäväksi yleisesti järjestöille, jotka kaipaavat tietoa siitä mikä nuoria kiinnostaa vapaaehtoistoiminnassa sekä millä tavalla nuoret haluavat nykyään osallistua järjestötoimintaan.

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyö toteutettiin Kuluttajaliitto Ry:lle. Järjestö kokee hankalaksi järjestää nuoria kiinnostavaa toimintaa sekä saada nuoria osallistumaan toimintaansa. Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun keinoja hyväksikäyttäen. Palvelumuotoilutyöpajaan osallistui yhdeksän nuorta aikuista, jotka olivat 25-34-vuotiaita.

Lisätietoja:

Lotta Cederberg
Yrityksen kasvuun johtaminen, YAMK
+358 40 7700062


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:18