YAMK-opinnäyte: Nuorten osallisuus itsenäistymissuunnitelman kehittämisessä


​Ninja Savolainen tutki YAMK opinnäytetyössään nuorten osallisuutta itsenäistymissuunnitelman kehittämisessä lastensuojelun laitoshoidon erityisyksiköissä. Lastensuojelulain mukaan nuorten äänen tulisi kuulua uudistusten suunnittelussa ja työkäytäntöjen kehittämisessä.

Tutkimuksen näkökulmana oli erityisyksiköissä asuvien ja asuneiden nuorten kokemukset ja toiveet itsenäistymisen tukemisessa. Tarkoituksena oli saada nuorten mielipiteet ja ajatukset kuuluviin itsenäistymissuunnitelman kehittämistyössä sekä osallistaa nuoria toiminnan suunnitteluun. Nuorten mielipiteet monipuolistavat itsenäistymissuunnitelman kehittämistä ja tuovat siihen oman, ainutlaatuisen näkökulman.

Siirtymävaiheen lisätuki tarpeen

Erityisyksiköissä tehtävä työ koettiin enimmäkseen positiivisena. Haastatteluissa selvisi, että nuoret kaipasivat enemmän tukea arkielämän taitojen hallinnassa ja kehitysalueeksi nousi etenkin itsenäistymisprosessin vahvempi tukeminen siirtymävaiheessa erityisyksiköistä itsenäiseen elämään.

Tutkimustulokset tulevat olemaan tärkeä osa itsenäistymissuunnitelman kehittämistyötä yksityisessä lastensuojelulaitoksessa. Opinnäytetyö oli hyvin työelämälähtöinen ja se tukee nuorten osallisuuden toteutumista lastensuojelussa sekä sen kehittämisessä.

Nuorten ajatukset esille fokusryhmähaastatteluin

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat erityisyksiköissä asuvat ja jo poismuuttaneet 17-22-vuotiaat nuoret. Tutkimusmenetelmänä käytettiin fokusryhmähaastatteluja ja näkökulmana oli nuorisokodissa asuvien ja asuneiden nuorten kokemukset ja toiveet.

Lähestymistapa oli ensisijaisesti laadullinen ja yksilöllinen: Nuoret saivat kertoa omasta kokemuksellisesta näkökulmastaan itselle tärkeistä asioista. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli saada nuorisokodissa asuvien ja asuneiden nuorten näkökulma esiin entistä vahvemmin ammatilliseen keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyön haastattelut toteutettiin elo-syyskuussa 2016.

Lisätietoja:

Ninja Savolainen
Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK)
ninja.savolainen@gmail.com


Viimeksi muokattu 5.12.2016 10:46