YAMK-opinnäyte: Kiinnipito ja sen kirjaaminen lastensuojelussa


​Kiinnipitäminen on lastensuojelussa rankasti lapsen perusoikeuksiin puuttuva rajoitustoimenpide, jonka kirjaamiseen tulisi kiinnittää haasteellisena työmuotona erityistä tarkkuutta. Kuitenkin kiinnipidon kirjaaminen on saanut vähän huomiota. YAMK-opiskelija Iina Lintusen opinnäyte tarkastelee kiinnipitoa ja sen kirjaamista ilmiönä sekä pyrkii luomaan käsitystä kirjaamisen sisäl-löstä.

Kiinnipidolla tarkoitetaan rajoitustoimenpidettä, joka voidaan toteuttaa lastensuojelulaitoksessa sen henkilökunnan tai johtajan toimesta ja kohdistaa viimesijaisena toimintakeinona huostaanotettuun lapseen. Kiinnipitämisen tarkoitus on fyysisesti kiinni ottamalla rauhoittaa itselleen, muille tai vakavasti omaisuudelle vaaraksi oleva lapsi.

Kirjaaminen sosiaalihuollossa on lain mukaan ehdotonta ja jokaisen työntekijän velvollisuus. Sosiaalihuollon kirjaaminen on lailla säädeltyä, mutta kirjaamisen toteuttaminen on usein organisaatiokohtaista, laitoskohtaista ja jopa työntekijöittäin vaihtelevaa. Kirjaamisen tila sosiaalihuollossa on kokonaisuudessaan ongelmallinen, sillä yhteisiä toimintatapoja ei ole.

Osaltaan kirjallisuuden välittämää kuvaa kirjaamisen nykytilasta vahvistavat opinnäytetyössä kerätyt kiinnipidon kirjaukset. Lastensuojelutyöntekijöitä pyydettiin tekemään kiinnipidon kirjaus perustuen fiktiiviseen tapausesimerkkiin pohjautuen. Tuloksena saatiin yhden laitoksen seitsemän toisistaan eroavaa kirjausta. Kirjauksissa korostui erilainen tyyli kirjoittaa sekä tehdä havaintoja ja valintoja työntekijän kokemusmaailmaan pohjautuen. Kiinnipidon kirjaaminen koettiin haasteelliseksi muun muassa siksi, että on vaikea tietää, mitä tulisi kirjata. Tärkeäksi kiinnipidon kirjaamisessa koettiin lapsen äänen ja mielipiteen esille tuominen sekä lapsen että työntekijän oikeusturvasta huolehtiminen.

Kokonaisuudessaan kirjaaminen on merkittävä työn osa, ei vain velvollisuus. Kirjaamisella tehdään työtä näkyväksi, parannetaan asiakkaan oikeusturvaa ja annetaan lapselle ääni. Tie-donmuodostamisen näkökulmasta sosiaalihuollon kirjaaminen on kokonaisuus, johon vaikuttavat lakien ja ohjeiden lisäksi esimerkiksi ammattietiikka, kirjaajan mielentila, asiakassuhde ja ajassa liikkuvat keskustelut. Kiinnipidon kirjaamisen kontekstissa ammattietiikka korostuu, sillä lähtökohtaisesti eettisesti haasteellisen työmuodon kirjaaminen lapsen etua ja oikeuksia kunnioittavasti ja tapahtunutta vastaavasti saatetaan kokea haasteelliseksi.

Kansallisella tasolla sosiaalihuollon kirjaamiseen on tulossa muutoksia. Tulevaisuudessa kir-jaaminen on muuttumassa määrämuotoiseen ja rakenteiseen suuntaan. Muutoksien tarkoituksena on esimerkiksi ottaa tietoa kattavammin käyttöön ja yhtenäistää toimintatapoja. Määrämuotoinen kirjaaminen ei kuitenkaan poista sitä, että kirjaamisesta ja sen valinnoista vastaa työntekijä. Kirjausten sisältö on edelleen työntekijän päätettävissä, jolloin kirjaaminen tulee jatkossakin olemaan eräänlaista vallankäyttöä.

Valmistautuminen kansallisiin kirjaamisen muutoksiin on paikallaan työssä, jossa käytänteet ovat vaihtelevia. Opinnäytetyön tuloksena luodun toteuttamissuosituksen avulla kiinnipidon kirjaamista voidaan yhtenäistää. Kiinnipidon kirjaamisen sisältöön on opinnäytetyössä otettu kantaa laajalla teorialla sekä luomalla havainnointikuva kirjaamisesta lastensuojelussa sekä kiinnipidon kirjaamisen kokonaisuudesta. Keskustelemisen ja kouluttautumisen kautta yhteisien merkityksien luominen työyhteisötasolla on tärkeää, jotta kansallisiin muutoksiin voidaan valmistautua. Kirjaaminen on merkityksellistä sekä tärkeä osa ammattieettistä ajattelua.

Sosiaalihuollon kirjaamisessa tulee voida luottaa työntekijän ammattitaitoon sekä ammat-tietiikkaan sen sisältöä tarkasteltaessa. Kirjaamisen merkityksellisyyden ymmärtäminen on osa sisällön rakentumista. Työntekijän oma ammatillisuus ja suhde lapseen kertovat, mikä on kunkin lapsen kohdalla tärkeä huomioida kiinnipidon kirjaamisessa. 

Lisätietoja:

Iina Lintunen
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
iina.lintunen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:36