YAMK-opinnäyte: Johtaminen Helsingin terveysasemilla


​Työn tarkoituksena oli tutkia Helsingin terveysasemien johtamista keväällä 2016. Tavoitteena oli kartoittaa, mitä esimiehet kokivat johtavansa ja mistä he kokivat olevansa vastuussa. Mukana tutkimuksessa olivat terveysasemat, päihde- ja mielenterveysalue, fysioterapian yksikkö sekä ydinryhmä (strateginen johtotiimi: ylihoitajat, johtavat ylilääkärit). Tutkimukseen osallistuvia käsiteltiin yhtenä ryhmänä tunnistettavuuden välttämiseksi. Vastausprosentti oli 74%. Tulosten perusteella johtaminen Helsingin terveysasemilla oli hajanaista. Lainaus aineistosta:

” Kiinteistön osalta = poikkeamat ja niistä ilmoittaminen. Korjaukset. Turvallisuus => hälytysjärjestelmät, kuluvalvonta. Kaikesta ja vähän muusta = > yhteistyöpalaveria, taloyhtiö, tilahallinto. ”

Esimiehet kokivat johtavansa henkilöstöä, asiakastyötä ja muutosta. Tulosten perusteella esimiesten työ edellyttää moniammatillista osaamista, pitäen sisällään henkilöstö- asiakas- ja muutosjohtamisen lisäksi tiimi- verkosto- ja talousjohtamisen sekä vastaamisen kiinteistönhoidosta. Yksittäisistä vastauksista nousi esiin työnkuvien erilaisuus ja osin epäselvyys. Toiminnan tehostamisen näkökulmasta olisi tärkeää kartoittaa eri ammattialojen toimenkuvat, kuten terveydenhuolto ja kiinteistönhoito. Näin saataisiin eri ammattialojen resurssit kohdennettua oikein.

Vastuuta tutkittaessa, esimiehet kokivat olevansa vastuussa koko terveysaseman toiminnasta, henkilöstöstä sekä kehittämisestä. Tulosten perusteella johtaminen ja vastuu olivat hyvin lähellä toisiaan ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. Jotta saataisiin enemmän asianmukaista tietoa johtamisen tilasta, olisi tärkeää tutkia johtamista taustatekijöihin peilaten. Esimiehet kokivat muutoksen tärkeäksi, sillä muutosjohtaminen nousi esiin sekä johtamista että vastuuta tutkittaessa. Koska Helsingin terveysasemat ovat siirtymässä uusien terveys- ja hyvinvointikeskuksien alaisuuteen, on esimiesten muutosmyönteisyys tärkeää. Tulostemme perusteella muutos nähdään vahvasti osana päivittäisjohtamista. Esimiehen sanoin:

” Toimin muutosjohtajana työyksikössäni ja johdan muutosten jalkauttamista.”

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa tutkittaessa johtamista uudessa palvelukonseptissa, kun terveys- ja hyvinvointikeskukset ovat vakiinnuttaneet toimintansa.

Opinnäytetyön kirjallisen teemakyselyn toteutti YAMK-opiskelijat muutosjohtamisen kurssilla maaliskuussa 2016. Saimme siitä muodostuneen aineiston kesäkuussa 2016. Aineiston analysoimme aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Lisätietoja:

Sari Markkanen
Päivi Sarkkinen-Andersson
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtaminen ja kehittäminen, YAMK
puh. +358 44 754 0963 ja +358 40 565 014


Viimeksi muokattu 28.5.2017 20:46