YAMK-opinnäyte: Hoitajat kaipaavat koulutusta suuronnettomuustilanteisiin


​Opinnäytetyön tulosten mukaan päivystyspoliklinikoilla työskentelevät vastaavat sairaanhoitajat kaipaavat lisää sekä käytännön- että teoriakoulutusta suuronnettomuustilanteista. Manner-Suomen yliopisto- ja keskussairaaloiden päivystysten käytössä olevat suuronnettomuusohjeet ovat myös osittain epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Opinnäytetyön tekijät suosittelevat sairaaloille ohjeiden yksinkertaistamista ja koulutuksen lisäämistä. Ohjeet tulee päivittää vuosittain ja niitä tukemaan pitäisi luoda toimintakortti-tyyppiset tarkistuslistat. Vastaavina hoitajina toimiville tulee järjestää säännöllistä käytäntöön painottuvaa simulaatiokoulutusta, joka pitää sisällään sekä käytännönharjoituksia että teoreettista tietoa.

Pääpiirteissään vastaajat kokivat käytössä olevat ohjeet melko hyviksi, mutta vastausten kirjavuus saman sairaalan hoitajien välillä kertoo kuitenkin, että ohjeissa on liian paljon tulkinnan varaa. Vastauksissa oli erityisesti yksinkertaisiin asioihin liittyen yllättävän paljon hajontaa sairaaloiden sisällä, jonka katsoimme kertovan käytössä olevien ohjeiden moniselitteisyydestä ja epäselvyydestä. Lisäksi on todennäköistä, että melko suuri osa hoitajista oli lukenut ohjeet vain osittain tai ohjeiden lukemisesta oli kulunut pitkän aikaa. Suurin osa vastaajista kaipasi lisää sekä käytännön harjoittelua (90,2 % n=157), että teoriakoulutusta (69,6 % n=121) suuronnettomuustilanteisiin liittyen. Eniten parannettavaa löytyi psykososiaalisen tuen järjestämisen ohjeistuksesta. Parhaiten vastaajien mielestä puolestaan oli ohjeistettu suuronnettomuushälytyksen käynnistäminen, lisähenkilökunnan hälyttäminen ja suuronnettomuustilanteesta julkisuuteen tiedottaminen. Opinnäytetyön kyselyn vastausprosentiksi muodostui 29,9 % ja tulokset perustuvat 174 hoitajan vastauksiin.

Opinnäytetyötä varten laadimme sähköisen kyselyn, jonka vastauslinkin yhteyshenkilöt jakoivat 23 suomalaisen yliopisto- ja keskussairaalan päivystyspoliklinikoiden vastaavina hoitajina työskenteleville sairaanhoitajille. Kyselylomake jakautui neljään osaan, joissa kartoitimme vastaajan taustaa, työkokemusta, sairaaloiden suuronnettomuusvalmiutta, käytössä olevia varautumisohjeita sekä vastaajan henkilökohtaista kokemusta suuronnettomuuskoulutuksesta ja todellisista valmiustilanteista. Lisäksi selvitimme vastaajien kokemusta omasta osaamisestaan suuronnettomuustilanteissa ja vastaajien käsityksiä oman yksikkönsä suuronnettomuusohjeistuksen käytettävyydestä.

Pelkkä työkokemus ei takaa osaamista suuronnettomuustilanteessa. Sen lisäksi tarvitaan joko kokemuksia todellisista suuronnettomuustilanteista tai koulutusta erityisesti valmiustilanteisiin. Opinnäytetyössä löysimme tilastollisesti merkittävää riippuvuutta (p<0,001) vastaajan käytännön kokemuksen ja hänen kokemansa osaamisen välille, eli mitä enemmän vastaajalla on kokemusta ja koulutusta suuronnettomuustilanteista, sitä enemmän hän kokee osaavansa vastaavista asioista. Edelleen havaitsimme, että mitä parempana hoitaja kokee osaamisensa sitä parempana hän pitää käytössä olevia toimintaohjeita (p>0,001). Lisäksi tulosten mukaan hoitajien työkokemus lisää heidän kokemaansa osaamista (p=0,015).

Opinnäytetyö esitellään Suomen Traumahoitajayhdistys ry:n järjestämillä Traumapäivillä Helsingin Biomedicumissa torstaina 28.4.2016.

Lisätietoja:

Petra Haataja,   puh.  040 514 5331
Juhapetteri Jääskeläinen, puh. 0400 799 413

Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen, sairaanhoitaja YAMK


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:39