YAMK-opinnäyte: Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien muutosjohtaminen hyvätasoista


​Terveydenhuollon kehittyminen on välttämätöntä laadukkaan hoidon ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Kehittymiseen tarvitaan muutosta ja muutoksen onnistumiseen laadukasta johtamista.  Hoitotyön johtajilta vaaditaan taitoa johtaa muutosta ja muutosjohtamisen merkitys on korostunut jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Muutosjohtamisen osaaminen on välttämätöntä muutoksen hallinnassa, toimintaprosessien tehostamisessa ja laadukkaassa tuloksessa.

Eettinen johtaminen korostuu osastonhoitajien johtamisessa

Tulosten mukaan osastonhoitajat arvioivat muutosjohtamisensa olevan hyvätasoista. 88 % vastaajista arvioi muutosjohtamisen toteutuvan hyvin. Osastonhoitajien johtamisessa korostuu eettisen johtamisen osaaminen. 93 % vastaajista arvioi eettisen johtamisen toteutuvan hyvin. Parhaiten toteutuvaksi arvioitiin työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen sekä myönteinen suhtautumisen eri-ikäisiin työntekijöihin.

Heikoiten toteutuvaksi arvioitiin palkitseva johtaminen ja palautteen antaminen. Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että palautteen antaminen ja palkitseva johtaminen toteutuvat hyvin. Heikoiten arvioitiin toteutuvan säännöllisen palautteen antaminen työsuorituksista.

Hoitotyön prosessien johtaminen sekä työssä kehittymistä tukevan johtaminen toteutuvat hyvällä tasolla. Toiminnan arviointiin liittyvät tekijät ja arviointimenetelmien käyttö vaihtelevat. Vahvimmillaan osastonhoitajat arvioivat olevansa päätöksien perustelussa, työyksikön yhteistyön edistämisessä ja työntekijöiden kannustamisessa.

Ylihoitajan johtamistoiminta arvioitiin hyvätasoiseksi, mutta ylihoitajan toiminta on etäistä eikä toiminnan sisältö ole yleisesti tunnettua. Osastonhoitajista 80 % arvioi ylihoitajan johtamistoiminnan toteutuvan hyvin. Parhaiten toteutuvat eri-ikäisten työntekijöiden ymmärtäminen sekä luottamus ylihoitajan toimintaan.

Tuloksia voidaan hyödyntää osastonhoitajien ja ylihoitajien päivittäisessä johtamisessa sekä johtamiskoulutuksen suunnittelussa. Palautteen antamiseen ja palkitsemiseen on merkityksellistä kiinnittää huomiota nykyistä enemmän ja osastonhoitajien olisi tärkeää kehittää omia taitojaan palautteen antamiseen ja palkitsemiseen liittyen.

Tutkimusprosessin kuvaus

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HYKS – sairaanhoitoalueen, kaikkien tulosyksiköiden osastonhoitajilta (N=234) syksyllä 2015. Tutkimuksen vastausprosentti oli 60 % (n=141).

Tutkimuksessa käytettiin Itä-Suomen yliopistossa kehitettyä Transformational Leadership Scale-mittaria, joka perustuu magneettisairaalamallin johtamisesta saatuun tietoon ja yleiseen hoitotieteelliseen johtamistutkimukseen. Mittari sisältää viisi osa-aluetta (summamuuttujaa), jotka ovat eettinen johtaminen, hoitotyön prosessin johtaminen, palkitseva johtaminen ja palautteen antaminen, kehittymistä tukeva johtaminen ja ylihoitajan johtamistoiminta. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti. Summamuuttujia tarkasteltiin taustamuuttujiin käyttämällä Mann-Whitneyn U-testiä ja Kruskall-Wallisin testiä. Taustamuuttujilla ei voitu osoittaa olevan tilastollista merkittävyyttä muutosjohtamisen toteutumiseen.

Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin muutosta ja muutosjohtamista. Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana oli kirjallisuuskatsaus, jonka tiedonhaku tehtiin sähköisiä tietokantoja käyttäen. Tiedonhaut tehtiin Cinahl- ja Medline- tietokannoista. Aineistoksi valittiin 43 tieteellistä julkaisua tai artikkelia.

Lisätietoja:

Minna Hiiros
Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaminen ja kehittäminen, YAMK
puh. 050 427 9831


Viimeksi muokattu 27.4.2017 16:00