YAMK-opinnäyte: AMK vastaa tulevaisuuden haasteisiin määrittelemällä henkilöstön kriittiset ja strategiset osaamiset


​Työelämä on muutoksessa ja ammattikorkeakoulukenttä uudenlaisten haasteiden edessä. Resurssien vähentyessä ja teknologian kehittyessä korkeakoulumaailman on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Asiantuntijaorganisaationa ammattikorkeakoulun tärkein voimavara on sen osaava ja motivoitunut henkilöstö. Strategiatyön tueksi on perustettu kehittämishanke Osaaminen 2020, jonka puitteissa on nyt valmistunut ensimmäinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut määritellä Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstöltä vaadittavat kriittiset ja strategiset osaamiset.

Osallistava kehittäminen

Kehittämistyö on toteutettu yhteisöllisenä prosessina. Työ aloitettiin kysymällä ammattikorkeakoulun henkilöstöltä, mitä osaamisia Laureassa tulisi vahvistaa, jotta saavutetaan Laurean Strategiassa 2020 henkilöstölle asetetut tavoitteet. Tulosten pohjalta vuoden 2016 aikana järjestettiin yhteisöllisiä työpajoja, joissa pohdittiin ja määritettiin keskeisiä ydinosaamisia. Opinnäytetyö eteni toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti ja syklimäisesti, jossa vaiheet seurasivat toisiaan.

Kehittämistyön tuloksena määritettiin, että Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstön osaajarakenne koostuu tulevaisuudessa vahvasta pedagogisesta- ja ohjausosaamisesta. Henkilöstöllä on oltava vahva digiosaaminen ja keskeistä ovat hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi tärkeinä osaamisina tunnistettiin ongelmanratkaisutaidot sekä muutoskyvykkyys. Ammattikorkeakoulun tulevaisuuden osaaja on kansainvälinen toimija, jolla on yrittäjämäinen ote työhön. Henkilöstön osaamista johdetaan ennakoivasti ja johdonmukaisesti. Ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on oltava vahva alueen ja työelämän tuntemus sekä hanke-ja projektiosaamista. Keskeiseksi nousee johtamisosaaminen, joka on ennenkaikkea kykyä johtaa itseään. Ammattikorkeakoulussa mahdollisuus henkilöstön elinikäiselle oppimiselle ja merkityksellisyyden kokemus varmistavat tulevaisuuden laadukkaan opetuksen sekä ohjauksen opiskelijoille.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää laajasti monissa yrityksissä ja korkeakouluissa, kun osaamisen johtamista halutaan kehittää ja määritellä strategian tavoitteiden kannalta keskeiset kriittiset osaamiset. Kehittämistyön aikana on käynyt ilmi, miten tulevaisuuden työelämän kehittäminen on oltava yhä enemmän ja enemmän yhteisöllinen prosessi. Yhteisöllisyys toteutuu käymällä aktiivista, säännöllistä vuoropuhelua ja dialogia eri alojen osaajien, asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä. Henkilöstön osallistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen ovat avainasemassa strategisiin tavoitteisiin sitoutumisessa. Myös työhyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna osallistava ja yhteisöllinen kehittäminen on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa.

Lisätietoja:

Eriika Rieppo
Puh. 0400 164 465, eriika.rieppo@laurea.fi


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:23