YAMK-opinnäyte: Ikäihmisten laadukas ravitsemus vaatii ajantasaista osaamista hoitohenkilökunnalta


​Terveyden edistäminen, palveluiden kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutuksen opiskelijan Maria Niemi on selvittänyt kotihoidon hoitajien koulutustarpeita liittyen iäkkäiden ihmisten ravitsemukseen ja ruokailuun. Niemi tutkii opinnäytetyössään kotihoidon hoitajien ja kotihoidon ohjaajien käsityksiä hoitajien koulutustarpeista.

Niemi selvitti millaisia hoitajien koulutustarpeet ovat ikääntyneiden ruokailu- ja ravitsemustilanteisiin liittyen. Kyselyllä selvitettiin millaisia esimiesten näkemykset ovat hoitajien koulutustarpeista ikääntyneiden ruokailu- ja ravitsemustilanteisiin liittyen ja miten hoitajien ruokailu- ja ravitsemusosaamista tulisi kartoittaa. Maria Niemen opinnäytetyö "Tavoitteena laadukas ja asiakaskohtainen ravitsemus - Kotihoidon työntekijöiden koulutustarpeet iäkkäiden ravitsemukseen liittyen" liittyy Laurean YAMK-opintoihin Terveyden edistämisen, palveluiden kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Kohti laadukasta ja asiakaskohtaista ravitsemusta

Opinnäytetyön tulosten mukaan hoitajien koulutustarpeet tiivistyivät viiteen yläkategoriaan, jotka ovat asiakaskohtainen ja laadukas hoito, hoitajien tulevaisuuden koulutustarpeet kotihoidossa, kotihoidon nykyiset ravitsemuskoulutushaasteet, tiiviimpi moniosaajien yhteistyö ja osaamisen hyödyntäminen tulevaisuudessa sekä ravitsemusosaamisen kartoittamisen keinot.

Laadukkaan ja asiakaskohtaisen ravitsemushoidon toteuttaminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen voivat edistää kotihoitotyön toteuttamista. Koulutustarpeisiin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen ja niiden pohtiminen voi lisätä osaamisen tukemiseen tähtäävää toimintaa. Hoitohenkilökunnan paremmat valmiudet, tiedot ja taidot vastata ravitsemuksellisiin haasteisiin kotihoidossa heijastuvat asiakkaan saamaan hoitoon. Tutkimuksen tulosten mukaan kotihoidon hoitajilla oli erilaisia koulutustarpeita liittyen ruokailuun ja ravitsemukseen. Tulosten mukaan hoitajilla on tarvetta ravitsemuskoulutukselle.

Opinnäytetyön tulosten pohjalta muotoutuivat suositukset ratkaisuista, jotka kotihoidon koulutusten suunnittelussa ja osaamisen lisäämisessä tulisi huomioida.

Niemi keräsi tutkimusaineiston Helsingin kaupungin kotihoidon hoitajilta ja kotihoidon ohjaajilta laadullisella kyselykaavakkeella. Tutkimukseen osallistui 28 vastaajaa, joista 5 oli kotihoidon ohjaajia ja 23 hoitajia. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia.

Lisätietoja:

Maria Niemi
Terveyden edistäminen, palveluiden kehittäminen ja johtaminen, YAMK


Viimeksi muokattu 4.4.2017 11:53