Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialaa opiskelevat
 • Hakuaika: 5.-18.8.2019
 • Ajoitus: 26.8.-6.11.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
 • toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
 • hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
 • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutus

60% Lähiopetus, 40% Etäopetus

Kontaktiopetus, itsenäisiä ja ryhmätehtäviä sekä verkkotyöskentelyä Optimassa.

Sisältö

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat:

Tiedonhankinta

 • oman alan tietokannat, hakuniksit, sekä löydetyn aineiston arvioinnin perusteet
 • elektroniset kirjat ja lehdet
 • Googlen edistyneempi käyttö

Viestintä

 • oman kirjoitustekniikan arviointi ja kehittäminen
 • tutkivan kirjoittamisen periaatteet, lähteiden käyttö
 • tieteellisen raportin jäsennysmalli
 • kielenhuolto
 • projektityön suullinen esittely

Tietotekniikka

 • Laurean verkkopalvelut (Sähköposti, Optima, Pakki ja Link)
 • Verkkopalveluiden turvallisuus
 • Microsoft Office Word- ja Powerpoint-ohjelman peruskäyttö
 • Laurean raporttipohjaan tutustuminen
 • Projektisuunnitelman laatiminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Jaetaan tunneilla tai Optimassa 
 • Hirsjärvi ym. Tutki ja kirjoita 
 • Lonka: Taitava kirjoittaja 
 • Kankaanpää & Piehl: Tekstintekijän käsikirja 
 • Tiililä & Karvinen (toim.): Elämän ja kuoleman tekstit http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/Elaman_ja_kuoleman_tekstit.pdf 
 • Järvinen, Petteri & Rousku, Kimmo: Työpaikan tietoturvaopas: tunnista uhat, hallitse riskit 
 • Keinonen, Kari J.: Microsoft Word 2013: edistynyt käyttö (E-kirja) 
 • Keinonen, Kari J.: Microsoft PowerPoint 2013: edistynyt käyttö (E-kirja) http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/Elaman_ja_kuoleman_tekstit.pdf

Arviointi

Itsenäisten ja ryhmätehtävien tekeminen ja palauttaminen annettujen aikataulun mukaan. Myöhässä palautetut tehtävät heikentävät arvosanaa. Arvioinnin perusteena ovat viestinnälliset ja tietotekniset taidot sekä projektiosaaminen.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Opiskelija osaa: 

 • Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan. 
 • Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla. 
 • Toimia ohjattuna asianmukaisesti. 
 • Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja. 
 • Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon. 
 • Toimia ryhmän jäsenenä. 
 • Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä

Opiskelija osaa: 

 • Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä. 
 • Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla. 
 • Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä. 
 • Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja. 
 • Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa. 
 • Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti. 
 • Perustella toimintaansa ammattieettisten periaa-teiden mukaisesti.

Kiitettävä

Opiskelija osaa:

 • Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä. 
 • Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla. 
 • Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista. 
 • Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja mallejaja perustella valintansa. 
 • Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteen mukaisesti. 
 • Edistää ryhmän toimintaa. 
 • Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Lehtorit: Hanna Väätäjä, Pipsa Kostamo, Jyrki Innanen, Karoliina Nikula
 • Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

Lisätietoja: