​​​Videotuotantoprosessi

 

Laurean videopalvelu video.laurea.fi (ohjeet)

DigiTeamin YouTube-kanava: Laurea Education


1. Suunnittelu​​​​

 • Mieti mikä on videon tarkoitus, punainen lanka

 • Määrittele videon käyttötarkoitus

 • Käsikirjoituksen tekeminen tukee kuvausta ja säästää aikaa

 • Valitse kuvaus/nauhoituspaikka (näyttävä/mukava ympäristö, hiljainen ympäristö, jos nauhoittaa yksin)

 • Tarvitaanko muita henkilöitä?

 • Valitse tallennusvälineet:

 • Tarvittaessa äänitykseen: ulkoinen mikrofoni tai headset

 • Valitse editointiohjelmisto:

  • Raskas ohjelmisto vaativiin muokkauksiin, esim. Adobe Premiere, Sony Vegas

  • Kevyet ohjelmistot pieniin muokkauksiin, esim. iMovie, Windows Movie Maker tai Youtuben editointiohjelma​

​​2. Kuvaaminen​

 • Suunnittele kuvausaikataulu, kuvaukset vievät paljon aikaa

 • Tarkasta kuvausvälineet ja apuvälineet, harjoittele käyttöä ennen kuvaamista. Testaa ääntä ja kuvaa, tarkasta muistin riittävyys ja akut.

 • Pidä käsikirjoitus mukana tukemassa kuvaamista

 • Tee varmuuskopiointi kuvausten jälkeen​

3. Editointi

 • Jäsentele hyvä ja huono materiaali ennen kuin aloitat muokkaamisen

 • Leikkaa “turhat” ja epäonnistuneet kohdat pois, esim. videon alusta ja lopusta sekä videon keskivaiheilta, jos on tarpeen

 • Videon muokkaus Movie Makerilla (ohjevideot)

 • Videon muokkaus Youtubessa (Googlen ohje)

 • Tallentaminen ja muokkaus Adobe Connectissa (ohje)

 • Ilmaisia kuvia ja ääniä netistä (esim. Wikimedia Commons​)

 • Liitä videon alkuun otsikko ja loppuun tekijätiedot. Oheista kuvapohjaa voi käyttää Laurean videoissa. Muokkaa pohjaa, tallenna diat kuvaksi ja liitä videoosi esim. Youtubessa (pohjat pptx-muodossa)​

4.1 Julkaisu video.laurea.fi -palveluun

 

4.2. Julkaisu Youtubeen​

 • ​​Laurea on tehnyt sopimuksen, joka mahdollistaa Laurean tunnuksilla kirjautumisen YouTube-palveluun.
 • ​Oman kanavan luonti (ohjevideo)

 • Videon laataaminen ja julkaisuasetukset (ohjevideo​)

 • Jos haluat julkaista videosi Laurea Education -kanavalla, lähetä video Filesender​-ohjelman avulla DigiTeamille digiteam@laurea.fi

4.3 Julkaisu Optimaan

 

 • Valitse Optimassa Uusi objekti  – Tuo omalta tietokoneelta / Video- tai äänitiedosto. Video muutetaan suoratoistettavaan muotoon. Alkuperäistä videotiedostoa ei säilytetä Optimassa. Videon asetuksissa voit lisätä videoon myös tabletille sopivan version.

 • Videon voi myös jakaa Optimaan Youtubesta linkillä tai Kooste-objektin ”Tuo ulkoinen www-sisältö” -toiminnolla.​

5. Tekijänoikeudet

 


 

Kokoamme tänne materiaaleja kuvien, äänien ja videoiden käyttöön.

Videot opetuksessa ja oppimisessa

Videoita on käytetty pitkään opetuksessa, mutta samalla se on kuitenkin hyvin uusi työväline. Videoiden käyttö on yksi tapa, jolla oppimisesta ja oppimisympäristöistä ollaan saatu monipuolisempia. Tieto on muuttunut nykyisin visuaalisempaan muotoon. Useammalle nuorelle videokerronta on kirjoitettua tekstiä luontevampi tapa tuottaa ja lukea tietoa.

Videoita voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, se on helppoa nykyisillä laitteilla eikä vaadi mitään erityisosaamista.  Esimerkiksi mobiililaitteilla ja niiden eri ominaisuuksilla voidaan tehdä melkeinpä  mitä vain: tutkia, tarkkailla, tallentaa, toistaa, kirjoittaa ja sanoa. Mobiililaite voi toimia kynän tavoin tai jopa sen asemasta.

Pelkkä katsominen tai tuottaminen ei automaattisesti johda syvälliseen oppimiseen. Tärkeää on miettiä mitä opiskelijat tekevät ennen videon tuottamista tai katsomista, sen aikana ja jälkeen ja miten nämä integroidaan keskenään.

Verkkovideon käyttöesimerkkejä:

 • uuden asian opetteleminen

 • vanhan kertaaminen

 • yksilöohjaus ja arviointi

 • ryhmäohjaus ja arviointi

 • orientoinnit ja alustukset

 • opiskelijoiden ja opettajien tuottama oppimateriaali

 • luentotallennus

 • massaluennot

 • asiantuntijaluennot

 • videoblogi (vlogi)

 • työskentelyn analysointi

 • demonstraatiot

 • ohjeet

 • haastattelut

 • havaintojen dokumentointi

 • oppimisprosessin kuvaaminen.

Opetusvideot

Opetusvideot mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Niitä voidaan käyttää uuden asian opiskeluun, kuin vanhan kertaamiseen. Opetusvideot mahdollistavat, että saman asian voi tarvittaessa katsoa useampaan kertaan. Pidemmät videot kannattaa aina jakaa osiin, merkitä aikaleimat ja nimetä kuvaavasti.

Esimerkiksi käänteisen luokkahuoneen (Flipped classroom) keskeisenä ajatuksena on se, että opiskelijat opiskelevat asian etukäteen videomateriaalien avulla, jolloin opettajalle jää aikaa tunneilla vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Myös  MOOCit (Massiivinen avoin verkkokurssi) perustuvat videopohjaisiin luentoihin.

Luentotallennus

Perinteinen lähiopetustilanne voidaan myös tallentaa, jolloin se on katsottavissa jälkeenpäin. Opiskelijat voivat seurata opetusta silloin kun se heille sopii parhaiten. Esteenä ei ole esimerkiksi maantieteelliset etäisyydet. Luentotallennus sopii myös itseopiskelumateriaaliksi.

Videoblogi (vlogi)
Videoblogia voi opiskelijat käyttää esseen tai oppimispäiväkirjan vaihtoehtona. Opettajille videoblogi tarjoaa nopean opetustavan esimerkiksi palautteen antamiseen tai oppimistehtävien selostukseen.

Videotuottamisella saavutettuja etuja:

lisääntynyt motivaatio, opiskelusta nauttiminen ja sitoutuminen oppiaineeseen • medialukutaidon kehittyminen • itsereflektion ja oman käyttäytymisen arvioinnin mahdollisuuksien lisääntyminen • luovan itseilmaisun mahdollisuuksien lisääntyminen • teknisten taitojen kehittyminen • oppilaiden itsearvostuksen kasvaminen • alisuoriutuvien ja vastahakoisten oppilaiden motivointi ja aktivointi • viestintä- ja esiintymistaitojen kehittyminen, esim. haastatteleminen ja näytteleminen • oppiainekohtaisten tietojen ja taitojen kehittyminen • itseohjautuvan opiskelun määrän lisääntyminen • korkeampien ajattelutaitojen (esim. ongelmanratkaisu, päättely, suunnittelu, analysointi, luominen ja kyseenalaistaminen) sekä metakognitiivisen ajattelun kehittyminen • ryhmätyötaitojen kehittyminen.


 

Lähteet

Hakkarainen, P. & Kumpulainen, K.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26957/978-951-39-4270-0.pdf

Kortesmaa, M. & Suoninen, A.
http://www.sis.uta.fi/ipopp/ipopp2012/suko/index.html

Laitinen-Väänänen, S.
http://blogit.jamk.fi/atte/2015/02/03/videon-kaytto-tyossa-oppimisen-tukena/

Wikiopisto
http://fi.wikiversity.org/wiki/VLOGIT_OPPIMISESSA_JA_OPETUKSESSA#Oppimiseen_liittyvien_vlogien_julkaisu

Kankaanranta, M.
http://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf

http://www.mystinenportaali.com/mediakasvatus/videokamera_koulutyossa_opas.pdf

Kiesiläinen, I.
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=7798819

Itä-Suomen yliopisto
https://wiki.uef.fi/display/opkmateriaalit/Video

Lähteenmäki, E. & Setälä, J.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83176/Lahteenmaki_Esa_Setala_Jani.pdf?sequence=2

​ 


 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot