https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=229<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/EduGATE_turvallinen_vakivallaton_koulutus_uusi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Turvallinen, väkivallaton koulu -koulutus


Turvallisempi koulu ja oppimisympäristö ennakoinnin ja riskienhallinnan keinoin!

Laurea-ammattikorkeakoulu on toiminut menestyksekkäästi jo vuosia koulutusorganisaatioiden turvallisuuden kehittämistyön valtakunnallisessa kärjessä. 

Syksystä 2017 alkaen Laurea järjestää Turvallinen, väkivallaton koulu -koulutuksen, joka on suunnattu kaikille opetusalan turvallisuuden kehittämis- ja ylläpitotehtävissä toimiville henkilöille varhaiskasvatuksesta peruskouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus toteutetaan joustavasti lähi- ja etäjaksoina marraskuusta 2017 syyskuuhun 2018, jolloin koulutuksen voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Koulutus on osallistujille veloitukseton, 20 opintopisteen muodostama kokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille ja heidän oppilaitoksilleen uusin tieto sekä parhaat käytänteet, joiden avulla osallistujat pystyvät jatkossa omatoimisesti kehittämään organisaatiotaan kohti turvallista, väkivallatonta koulua. Jokaisen osallistujan tavoitteet asetetaan yksilöllisesti.

Varmista organisaatiosi ajantasaisin tieto turvallisen, väkivallattoman koulun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Varaa paikkasi ajoissa – ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut!


>> Ilmoittaudu koulutukseen tästä.
Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja.

 

Tietoa Turvallinen, väkivallaton koulu -koulutuksesta


Koulutuksen nimi: Turvallinen, väkivallaton koulu
Koulutuksen ajankohta: 21.11.2017-12.9.2018 (Huom! Koulutuksen voi aloittaa verkko-opetuksena 16.3.2018 saakka.)
Lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, osoite: Vanha maantie 9, 02650 Espoo. Läsnäolo lähiopetuspäivinä ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.
Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä
Hinta: Osallistujille maksuton
Koulutuskokonaisuus on 20 opintopisteen laajuinen.
Tarvittavat tietotekniset välineet: tietokone, Internet-yhteys, kuulokkeet mikrofonilla.

Turvallinen, väkivallaton koulu on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä täydennyskoulutus, joka toteutetaan joustavasti marraskuusta 2017 syyskuuhun 2018. Koulutuksen voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Osallistujat kehittävät oman kouluyhteisönsä kokonaisturvallisuutta riskiperusteisesti opintojen aikana omaksuttavien uusien menetelmien ja ratkaisujen avulla. Näitä menetelmiä ovat muun muassa kokonaisturvallisuuden viitekehys, ennakoiva turvallisuustyö, riskien arviointi, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy sekä turvallisuusharjoitukset ja omatoimiset turvallisuustarkastukset.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa oppilaitoksen turvallisuuden kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaaville toimijoille sellaisia turvallisuustietoja ja -taitoja, joiden avulla he pystyvät jatkossa omatoimisesti kehittämään organisaatiotaan kohti turvallista, väkivallatonta koulua. Koulutuksessa jokaisen osallistujan tavoitteet asetetaan yksilöllisesti siten, että niissä huomioidaan niin oman oppilaitoksen turvallisuuden nykytila kuin myös osallistujan henkilökohtaiset osaamisodotukset.

Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella. Läsnäolo lähiopetuspäivinä ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin läsnäoloa erityisesti väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä käsittelevinä lähiopetuspäivänä. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, jolloin osallistujille on mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä vertaisten kanssa oppiminen. Osallistuja voi kuunnella esimerkiksi keskeiset sisällöt verkkoluentoina sekä osallistua vertaisryhmän kanssa verkkokeskusteluihin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn. Optima-verkko-oppimisympäristössämme osallistujat voivat suorittaa kehittämistehtävät joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Opetuksen tueksi on osallistujille tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta. Toteutuksessa on huomioitu monipuolisesti erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi. Kaikki tarjotut, oppimista tukevat menetelmät on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat henkilökohtaisen, osallistujalle räätälöidyn oppimiskokemuksen. Koulutus tarjoaa uusimman tiedon ja testatut käytännöt oppilaitosten turvallisuustyön tueksi. Opinnoissa keskitytään ennakoivan ja riskilähtöisen turvallisuustyön menetelmiin, joiden avulla osallistujat voivat kehittää aktiivisesti niin henkilökohtaista osaamistaan kuin myös edustamansa oppilaitoksen arjen turvallisuustyötä. 

Opinnot etenevät jaksoittain. Ne alkavat kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta -moduulilla, jossa osallistuja tutustuu oppilaitoksen kokonaisturvallisuuden viitekehykseen sekä riskienhallintaan ennakoivan turvallisuustyön kivijalkana. Hän oppii arvioimaan turvallisuusriskejä, joiden pohjalta oman oppilaitoksen turvallisuustyön kehittäminen käynnistyy. Osallistuja asettaa opiskelulle tavoitteita henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa sekä oman organisaationsa kehitystarpeiden näkökulmasta. 

Toisessa moduulissa käsitellään väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä tunnistamalla nettikiusaaminen, vihapuhe, haastava käyttäytyminen, väkivaltainen ekstremismi ja radikalisaatio. Kehittämistehtävänä osallistuja kehittää väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn toimintatavan omassa oppilaitoksessa. 

Kolmannessa moduulissa tarkastellaan turvallisuusharjoituksia sekä omatoimisia turvallisuustarkastuksia riskiperusteisen toiminnan periaatteiden mukaisesti. Sisältönä ovat muun muassa sisällesuojautumis- ja poistumisharjoitukset, turvakävelyt sekä omatoimiset turvallisuustarkastukset. Kehittämistehtävänä osallistuja suunnittelee ja toteuttaa oman oppilaitoksen riskeihin pohjautuvan turvallisuusharjoituksen tai turvallisuustarkastuksen. 

Viimeisessä, neljännessä moduulissa jaetaan hyviä turvallisuuskäytänteitä. Osallistujat yhteistyössä opettajien kanssa laativat oppaan opintojen aikana kehitetystä hyvistä turvallisuuskäytänteestä. Opas julkaistaan sähköisessä, Theseus-tietokantaan tallennettavassa oppaassa, joka on kaikkien käytettävissä maksutta.


Sisältö, ohjelma ja tavoitteet

                          

Moduuli: Kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta (5op). 

Sisältää kolme lähiopetuspäivää sekä lisäksi verkko-opetusta.

Lähipäivät 21.11.2017 ja 16.-17.1.2018 klo 9:00-16:00

Sisältö: Oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltainen johtamisen viitekehys sekä riskienhallinnan periaatteet. Ohjausta tehtäviin.

Tavoite: Osallistuja orientoituu koulutuksen teemoihin ja kehittyy arvioimaan sekä henkilökohtaisia valmiuksiaan että oppilaitoksen kokonaisvaltaista turvallisuutta ennakoinnin ja riskienhallinnan näkökulmasta.

Tehtävät:

a) Oma esittely tässä me olemme- tehtävässä

b) Henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentaminen

c) Riskienarviointitehtävä omassa organisaatiossa

 

Moduuli: Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy (5op). 

Sisältää kaksi lähiopetuspäivää sekä lisäksi verkko-opetusta.

Lähipäivät: 10.-11.4.2018 klo 9:00-16:00

Sisältö: Oppilaitoksen väkivaltatilanteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Ohjausta tehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa tunnistaa ja käsitellä nettikiusaamista ja vihapuhetta. Osallistuja osaa kohdata haastavaa käyttäytymistä sekä hallita tilanteita, joihin voi liittyä toisen henkilön aggressiivista käyttäytymistä. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja arvioida väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation ilmentymiä sekä käynnistää torjuntatoimia.

Tehtävä: Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn toimintatavan kehittäminen omassa oppilaitoksessa.

 

Moduuli: Opas hyvistä turvallisuuskäytänteistä (5op).

Ajankohta maaliskuu-syyskuu 2018 verkko-opetuksena.

Sisältö: Osallistujat yhteistyössä opettajien kanssa laativat oppaan opintojen aikana kehitetystä hyvistä turvallisuuskäytänteestä. Ohjausta tehtävään.

Tavoite: Hyvien turvallisuuskäytänteiden tunnistaminen ja jakaminen koko suomalaisen kouluyhteisön käyttöön.

Tehtävä: Artikkeli tai ohje hyvästä turvallisuuskäytänteestä.

 

Moduuli: Turvallisuusharjoitukset ja omatoimiset turvallisuustarkastukset (5op). 

Sisältää yhden lähiopetuspäivän sekä lisäksi verkko-opetusta.

Lähipäivä: 11.9.2018 klo 9:00-16:00

Sisältö: Turvallisuusharjoitukset ja omatoimiset turvallisuustarkastukset riskiperusteisen toiminnan

periaatteiden mukaisesti. Sisältönä muun muassa sisällesuojautumis- ja poistumisharjoitukset,

turvallisuuskävelyt sekä omatoimiset turvallisuustarkastukset. Ohjausta tehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa riskiperusteisesti omassa oppilaitoksessaan turvallisuusharjoituksia ja turvallisuustarkastuksia.

Tehtävä: Turvallisuusharjoituksen tai turvallisuustarkastuksen suunnittelu ja toteuttaminen omassa oppilaitoksessa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille opetustoimen edustajille, kuten kuntien sivistys-/opetustoimen edustajille, oppilaitosten rehtoreille, päiväkotien johtajille, turvallisuudesta vastaaville, opettajille, kuraattoreille, terveydenhoitajille sekä kaikille kouluyhteisön turvallisuustyötä tekeville henkilöille sidosryhmät mukaan lukien. Opinnoissa ei ole vaatimuksia edeltäville opinnoille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

 

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia. Laurea Events ja Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoavat osallistujille tervetulo- ja päätöskahvit seuraavasti: 21.11.2017 aamukahvi ja 11.9.2018 iltapäiväkahvi. Kahvien aikatauluista ilmoitetaan erikseen osallistujille.

Leppävaaran kampuksella on kahvila, josta saa ostettua kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa. Lisäksi kampuksella on kaksi ravintolaa, lounasravintola ja á la carte -ravintola. Lisätietoja ravintolapalveluista tästä.

 

Ilmoittautuminen

>>Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

  • Ilmoittautuminen koulutukseen on auki.
  • Koulutuksen voi aloittaa verkko-opetuksena 16.3.2018 saakka
  • Ennen 1.9.2017 ilmoittautuneet saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 8.9.2017.
  • 1.9.2017 jälkeen ilmoittautuneet saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
  • Koulutuksen virallisen alkamisajan jälkeen ilmoittautuneet tullaan tarkistamaan ja hyväksymään noin kahden viikon välein.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta: Sini Rauhala, sini.rauhala@laurea.fi

 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 7.11.2017 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 250 euron peruutusmaksun kulujen kattamiseksi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa koulutuksen vastuuopettaja Soili Martikainen, puh. 0400 324 978 tai sähköposti: soili.martikainen@laurea.fi.

                          

 

 

Turvallinen, väkivallaton koulu -koulutus

21.11.2017-12.9.2018
Leppävaara, Espoo

Koulutuksen voi aloittaa verkko-opetuksena 16.3.2018 saakka

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta events@laurea.fi.

 Tiedotteet

 

 

Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jatko-opiskelut-kiinnostivat-Sairaanhoitajapäivillä.aspx2018-03-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/_w/SH_2_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillä
Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-EduGATE-mukana-Sairaanhoitajapäivillä-2018.aspx2018-03-18T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Sairaanhoitajapaivat%20logo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean täydennyskoulutukset ja YAMK-tutkinnot esillä Sairaanhoitajapäivillä 2018

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot