Varautuva, turvallinen koulu (15 op)

 

Turvallisempi koulu ja oppimisympäristö!

Laurea-ammattikorkeakoulu on toiminut menestyksekkäästi jo vuosia koulutusorganisaatioiden turvallisuuden kehittämistyön valtakunnallisessa kärjessä. 

Syksystä 2015 alkaen Laurea järjestää Varautuva, turvallinen koulu -koulutuksen, joka on suunnattu kaikille opetusalan turvallisuuden kehittämis- ja ylläpitotehtävissä toimiville henkilöille varhaiskasvatuksesta peruskouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus toteutetaan joustavasti lähi- ja etäjaksoina lokakuusta 2015 toukokuuhun 2016, jolloin koulutuksen voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Koulutus on osallistujille veloitukseton, 15 opintopisteen kokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille ja heidän taustaorganisaatioilleen uusin tieto sekä parhaat käytänteet, joiden avulla osallistujat pystyvät jatkossa omatoimisesti kehittämään organisaatiotaan kohti varautuvaa, turvallista koulua. Jokaisen osallistujan tavoitteet asetetaan yksilöllisesti.

Varmista organisaationne ajantasaisin tieto varautuvan, turvallisen koulun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja varaa paikkasi ajoissa – ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut!

 

Tervetuloa poimimaan parhaat käytänteet turvallisemman koulun puolesta!

 

>> Ilmoittaudu koulutukseen tästä.
Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja.

 

Tietoa Varautuva, turvallinen koulu -koulutuksesta

 

Koulutuksen nimi: Varautuva, turvallinen koulu
Koulutuksen ajankohta: 7.10.2015-12.5.2016
Lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, osoite: Vanha maantie 9, 02650 Espoo. Läsnäolo lähiopetuspäivinä ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.
Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä
Hinta: Osallistujille maksuton
Koulutuskokonaisuus on 15 opintopisteen laajuinen.
Tarvittavat tietotekniset välineet: tietokone, Internet-yhteys, kuulokkeet mikrofonilla.

Varautuva, turvallinen koulu on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus ja erikoistumisopintokokonaisuus, joka toteutetaan joustavasti lokakuusta 2015 toukokuuhun 2016. Koulutuksen voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Osallistujat kehittävät oman kouluyhteisönsä kokonaisturvallisuutta opintojen aikana omaksuttavien uusien menetelmien ja ratkaisujen avulla. Näitä menetelmiä ovat muun muassa ennakoiva turvallisuustyö sekä varautuvan koulun kokonaisturvallisuuden työkalupakki.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa oppilaitoksen turvallisuuden kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaaville toimijoille sellaisia turvallisuustietoja ja -taitoja, joiden avulla he pystyvät jatkossa omatoimisesti kehittämään organisaatiotaan kohti varautuvaa, turvallista koulua. Koulutuksessa jokaisen osallistujan tavoitteet asetetaan yksilöllisesti siten, että niissä huomioidaan niin oman organisaation turvallisuuden nykytila kuin myös osallistujan henkilökohtaiset osaamisodotukset.

Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Läsnäolo lähiopetuspäivinä ei ole pakollista. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, jolloin osallistujat voivat suorittaa osan kehittämistehtävistään joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Lähijaksot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Espoo Leppävaaran kampuksella. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu joko itsenäinen työskentely tai vaihtoehtoisesti vertaisten kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskusteluiden ja ryhmätöiden kautta. Osallistuja voi halutessaan kuunnella esimerkiksi keskeiset sisällöt verkkoluentoina ja osallistua vertaisryhmän verkkokeskusteluihin sekä muuhun yhteiseen työskentelyyn. Opetuksen tueksi on osallistujille tarjolla jatkuvaa, henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta. Toteutuksessa on huomioitu monipuolisesti erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi. Kaikki tarjotut, oppimista tukevat menetelmät on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat henkilökohtaisen, osallistujalle räätälöidyn oppimiskokemuksen.

Koulutus tarjoaa uusimman tiedon ja testatut käytännöt oppilaitosten turvallisuustyön tueksi. Opinnoissa keskitytään ennakoivan turvallisuustyön menetelmiin sekä oppilaitosten käyttöön suunnitellun varautuvan koulun kokonaisturvallisuuden työkalupakin haltuunottoon. Menetelmien avulla osallistujat voivat kehittää aktiivisesti niin henkilökohtaista osaamistaan kuin myös edustamansa organisaation arjen turvallisuustyötä.

Opinnot etenevät jaksoittain. Ne alkavat orientaatiomoduulilla, jossa osallistuja tuottaa ohjatusti nykyarvion oppilaitoksestaan sekä arvioi omaa lähtötilannettaan suhteessa kokonaisuuden yleisiin tavoitteisiin. Jokaiselle osallistujalle luodaan oma, henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Tämän jälkeen opinnot etenevät ydinosaamisen moduuleihin, joissa keskeiset ydinteemat perustuvat ennakoivan turvallisuustyön ja koulun kokonaisturvallisuuden työkalupakin haltuunottoon.

Ydinosaamisalueilla keskitytään lisäksi seuraaviin teemoihin:

 • oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltainen johtaminen
 • jatkuvuudenhallinta
 • ennaltaehkäisevä turvallisuustyö ja varhainen puuttuminen
 • monitoimijayhteistyön uudet mahdollisuudet ja koululle luotavat tukirakenteet
 • riskienhallinta, koulun uusien ja nousevien uhkien ennakointi sekä niiden hallintakeinot.

 

Sisältö, ohjelma ja tavoitteet

                          

AikaOpintopisteetKeskeinen sisältö ja tavoite

7.-8.10.2015 Kaksi lähiopetuspäivää sekä lisäksi verkko-opetusta

 • Lähiopetusta 7. 10. klo 8.30-16.00
  • Tervetulokahvit klo 8.30-9.00
  • Ohjelma alkaa klo 9.00
 • Lähiopetusta 8.10. klo 9.00-16.00
2 op

Orientaatiomoduuli: Oppilaitoksen kokonaisturvallisuuden viitekehys

Sisältö: Orientaatio oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja orientoituu koulutuksen teemoihin ja kehittyy arvioimaan sekä henkilökohtaisia valmiuksiaan että kohdeorganisaation turvallisuutta ennakoinnin näkökulmasta.

Tehtävä: oma esittely tässä me olemme-tehtävässä

Kehittämistehtävä: henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentaminen

5.11.2015 Lähiopetuspäivä sekä lisäksi verkko-opetusta

 • Lähiopetusta 5.11. klo 9.00-16.00
2 op

Ydinosaamisen moduuli 1: Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö

Sisältö: Riskienarviointikäytänteet oppilaitoksen ja kodin yhteistyönä, haavoittuvuusanalyysi, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa käyttää vaarojen tunnistamistyökalua sekä tehdä riskien arviointia osana kohdeorganisaation arjen turvallisuustyötä sekä kodin ja koulun yhteistyötä.

Kehittämistehtävä: 1. moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan

3.12.2015

Etäopetuspäivä sekä lisäksi verkko-opetusta

 

2 op

Ydinosaamisen moduuli 2: Yhteistyön uudet rakenteet

Sisältö: Monitoimijayhteistyö, turvallinen vuorovaikutus, positiivinen, ennakoiva turvallisuusviestintä, palautteenantoväylät sekä asiakas-lähtöisyys koulutyössä. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja harjaantuu vuorovaikutustaidoissaan niin, että hän pystyy jatkossa tunnistamaan hankalien tilanteiden kriisi- ja konfliktikeskeisyyden. Näin osallistuja luo rakenteita, joilla koulun aikuisten roolia rakennetaan kohti ratkaisijakeskeistä ja sovinnollista toimintamallia. Keskiössä on vihan ketjuuntumisen tunnistaminen sekä estäminen ja yhteistyörakenteiden vahvistaminen.

Kehittämistehtävä: moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan osallistujan valinnan mukaan  

14.1.2016

Lähiopetuspäivä sekä lisäksi verkko-opetusta

 • Lähiopetusta 14.1. klo 9.00-16.00
2 op

Ydinosaamisen moduuli 3: Varhainen puuttuminen

Sisältö: Keskinäisen luottamuksen ja avoimen ilmapiirin työkalut, työturvallisuuden edistäminen, kurista konsensukseen -käytänteet, kollektiivista huolta herättävän käyttäytymisen riskienarviointimenettely sekä lainsäädännön keinot turvallisen koulun mahdollistajana. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa toteuttaa varhaisia, kohdennetun ja oikea-aikaisen avun tarjoamiseen tähtääviä menettelytapoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kehittämistehtävä: moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan osallistujan valinnan mukaan  

15.1.2016-2.5.2016

Verkko-opetus

2 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 op

Ydinosaamisen moduuli 5: Koulun palvelulupaus

Sisältö: Palvelulupaus koulun, kodin ja lapsen näkökulmat yhdistäen. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja tunnistaa tulevaisuuden turvallisen koulun mahdollisuudet. Hän toteuttaa palvelulupauksen suunnittelun ja jalkauttamisen omassa työyhteisössään yhteistyössä kodin kanssa.

Kehittämistehtävä: 5. moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan osallistujan valinnan mukaan

Syventävä moduuli 1 (aloitus): Turvallisuustyön uusien ratkaisujen jalkautus ja seurantamittarien määrittäminen

Sisältö: Osallistuja jalkauttaa aikaisempien kehittämistehtävien tulokset. Määritellään yhteisesti tätä tukeva aikataulu ja tulosten seuranta. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisuustyön keskeisten elementtien jalkauttamista osaksi kohdeorganisaation arjen turvallisuustoimintaa

Kehittämistehtävä: Syventävän moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan

11.2.2016 Etäopetuspäivä sekä lisäksi verkko-opetusta

 

 

 

 

 

 

 

 

2 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydinosaamisen moduuli 4: Kokonaisturvallisuuden johtaminen ja jatkuvuudenhallinta

Sisältö: Avaintoimintojen tunnistaminen ja niihin kohdistuvat uhat. Ohjausta kehittämistehtävään.

Tavoite: Osallistuja osaa soveltaa työtehtävänsä mukaisesti turvallisuuden johtamisen ja jatkuvuudenhallinnan tutkittuja, testattuja käytäntöjä arjen turvallisuustyössä.

Kehittämistehtävä: moduulin teemaan liittyvä kehittämistehtävä osallistujan valinnan mukaan

13.-14.4.2016 Kaksi lähiopetuspäivää sekä lisäksi verkko-opetusta

 • Lähiopetusta 13.4. klo 9.00-16.00
 • Lähiopetusta 14.4. klo 9.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syventävä moduuli 1 (jatko): Turvallisuustyön uusien ratkaisujen jalkautus ja seurantamittarien määrittäminen.

Mapa-perustaidot

(MAPA = Management of Actual or Potential Aggression)

Sisältö: Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kehitetyn työskentelymallin käyttöönotto. Koulutukseen osallistunut hallitsee:
• haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyä
• verbaalista ja non-verbaalista rauhoittamista
• turvallisia irtaantumistekniikoita
• fyysisen väliintulon ja kiinnipitämisen perustaitoja istuen ja seisten

Tavoite: Osallistuja osaa kohdata haastavaa käyttäytymistä ja hallita tilanteita, joihin voi liittyä toisen henkilön aggressiivista käyttäytymistä.

12.5.2016

Etäopetuspäivä

 

1 op

Ydinostamisen moduuli 6:Varautuvan koulun kokonaisturvallisuuden työkalupakki

Sisältö: Arjen turvallisuustyön aktiivinen kehittäminen varautuvan koulun kokonaisturvallisuuden työpakin avulla. Yhteenveto koulutuksesta. Palautekeskustelu verkon välityksellä sekä opintojen palautteen keruu Op:lle.

Tavoite: Osallistujalle muodostuu turvallisuustietoja ja – taitoja, joiden avulla hän pystyy jatkossa omatoimisesti kehittämään organisaatiotaan kohti varautuvaa, turvallista koulua.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille opetustoimen edustajille, kuten kuntien sivistys-/opetustoimen edustajille, oppilaitosten rehtoreille, päiväkotien johtajille, turvallisuudesta vastaaville, opettajille, kuraattoreille, terveydenhoitajille sekä kaikille kouluyhteisön turvallisuustyötä tekeville henkilöille sidosryhmät mukaan lukien. Opinnoissa ei ole vaatimuksia edeltäville opinnoille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

 

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus ei sisällä osallistujille tarjottavia lounaita tai kahveja lähiopetuspäivinä vaan lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia. Kuitenkin Laurea Events ja Laurea-ammattikorkeakoulu haluavat tarjota osallistujille tervetulo- ja päätöskahvit seuraavasti: 7.10.2015 aamukahvit ja 14.4.2016 iltapäiväkahvit. Kahvien aikatauluista ilmoitetaan erikseen osallistujille. Muut kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia.

Leppävaaran kampuksella on kahvila, josta saa ostettua kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa. Lisäksi kampuksella on kaksi ravintolaa, lounasravintola ja á la carte -ravintola. Lisätietoja ravintolapalveluista tästä.

 

Ilmoittautuminen

>>Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 • Ennen 25.5.2015 ilmoittautuneet saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 29.5.2015.
 • 25.5.2015 jälkeen ilmoittautuneet saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua (syyskuussa 2015).
 • Koulutuksen virallisen alkamisajan jälkeen ilmoittautuneet tullaan tarkistamaan ja hyväksymään noin kahden viikon välein.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta:
Nora Hänninen, nora.hanninen@laurea.fi tai puhelimitse 040 664 6565

 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 25.9.2015 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 250 euron peruutusmaksun kulujen kattamiseksi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa koulutuksen vastuuopettaja Soili Martikainen, puh. 0400 324 978 tai sähköposti: soili.martikainen@laurea.fi.

                          

 

 

Varautuva, turvallinen koulu -koulutus

7.10.2015-12.5.2016
Leppävaara, Espoo

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot