Lisätietoja Mapa-koulutuksesta

Koulutus rakentuu teoreettisista opinnoista ja turvallisen fyysisen kiinnipitämisen harjoittelemisesta.

Opetuksen sisällöt‎

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yhdessä MAPA -yhdistyksen yhteistyökumppani CPI:n kan kanssa suunnitellun ja toteutettavan koulutuksen väkivaltatilanteiden ehkäisyn ja turvallisen hoidon ‎kouluttajille.

Nyt tarjotaan MAPA-Foundation -kouluttajan koulutusta, joka oikeuttaa opettamaan 1-2 päivän MAPA-Foundation -kurssia. Koulutus sisältää työkirjamallin avulla työskentelyn ja irtautumistaitojen opettamisen harjoitukset sekä kiinnipidon taidot istuen ja seisten.

MAPA -kouluttaja omaksuu toimintatapoja, joiden tavoitteena on säilyttää hoidollinen suhde ‎hoitotyöntekijän ja potilaan välillä, ennaltaehkäistä väkivaltatilanteita ja toimia niissä eettisten ja juridisten ‎periaatteiden mukaisesti.

Aggressio ja väkivalta

Aggressiivisia tunteita voidaan pitää luonnollisena reaktiona avuttomuuden kokemiseen sellaisessa tilanteessa, jossa ihmisellä ei ole muita selviytymiskeinoja. Se on merkki tarpeesta suojata itseä uhan kokemusta vastaan. Aggressiiviset tunteet ilmenevät usein sanallisena, mutta joskus myös uhkaavana käyttäytymisenä tai suoranaisena väkivaltana.

Hoitotyössä aggressiivista käytöstä ja väkivaltaa esiintyy silloin, kun meillä on ongelmallinen vuorovaikutussuhde potilaan kanssa tai vuorovaikutus puuttuu, emme ymmärrä toisiamme. Inhimillisen pelon, pakenemisen ja yhteenottojen vuoksi hoidollinen ympäristö muuttuu äkillisesti, menettää vakautensa ja ajautuu väliaikaisesti pois tasapainosta.

Psyykkisiin häiriöihin voi liittyä kyvyttömyyttä hillitä omaa aggressiivista tai väkivaltaista käyttäytymistä tai toisaalta oman aggressiivisuuden vaikeaa estymistä, mikä vaikeuttaa omien etujen puolustamista.

Väkivaltaa esiintyy hoitotyössä erityisesti asiakkaiden päihtymys- ja päihdevieroitustiloissa, impulsiivisissa persoonallisuushäiriöissä ja joissakin psykoottisissa tiloissa ja psyko-orgaanisissa häiriöissä.

Hoitotyöntekijän rauhoittavalla toiminnalla on suuri merkitys siihen, miten pitkälle uhkaava tilanne menee. Hoitajan on myös tunnistettava ja arvioitava riskit ja osattava tarvittaessa suojata itseään ja muita potilaita.

Ammatilliset perusteet

Hoitajan on tunnettava ammatilliset perusteet, joihin sisältyvät eettiset ja juridiset lähtökohdat, kun potilaan itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan ja käyttämään eriasteista pakkoa hoidossa.

Tavoitteena on suunnitelmallisuuden, turvallisuuden ja hoidollisuuden säilyminen silloinkin, kun potilas on kiihtyneessä tilassa. Aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen rajoittamisessa on tärkeää tilanteiden ennakointi, riskien tunnistaminen ja vähiten rajoittavan toimintatavan malli.

Henkilöstöä rohkaistaan molemminpuoliseen kunnioitukseen ja potilaiden tarpeiden tunnistamiseen. Kaiken toiminnan tulee tukea potilaan hoitoympäristöön kuulumista.

Rajoittamisessa tulee huomioida potilaan yksilölliset tarpeet, mukaan lukien kulttuuriset ja etniset eroavaisuudet, sekä sukupuolen merkitys.

Fyysiset keinot tulee ottaa käyttöön viimeisenä vaihtoehtona hoidollisista toimenpiteistä. Henkilöstön tulee tunnistaa eskalaatioprosessin eteneminen ja sitä hillitsevä toimintamalli.

Henkilöstön tulee osallistua myös (vähintään joka toinen vuosi), säännöllisiin koulutuksiin, joissa osaaminen päivitetään.

Fyysisen väliintulon taidot

Fyysinen kiinnipitäminen on hoidollinen, kommunikoiva, vuoropuhelun saavuttamiseen ja säilyttämiseen pyrkivä hallittu hoitajien väliintulo, kun potilas ei hallitse omaa aggressiotaan.

Se on hoitotoimenpide, jolla henkilökunta rauhoittaa väkivaltaisesti tai itsetuhoisesti käyttäytyvän potilaan teknisiä taitoja ja oman kehon painopisteitä hyväksi käyttäen.

Fyysinen kiinnipitäminen on potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittava, kuitenkin häntä kunnioittava hoitotoimenpide, jonka tavoitteena on ennakoida ja katkaista uhkaava väkivaltatilanne, auttaa potilasta rauhoittumaan, toimimaan yhteistyössä ja lopulta itse kontrolloimaan käytöstään.

Fyysinen kiinnipito on keino turvata vaarallista tilannetta niin, että varsinainen psykiatrinen hoitotyö, eli keskustelu ja kommunikaatio, mahdollistuisi näissäkin tilanteissa. Fyysisen kiinnipidon keinot antavat hoitohenkilökunnalle eväitä toimia hoitotyön arvojen ja normien mukaisesti, potilasta ja itseämme hoitajina kunnioittaen ja huomioiden.

Hoitotoimenpide (MAPA -metodi) perustuu potilaan luonnollisten liikeratojen hallittuun, kivuttomaan rajoittamiseen ja samanaikaiseen hoidolliseen vuorovaikutukseen. Luonteeltaan sitä pidetään lievemmän tason rajoittava toimenpiteenä kuin eristämistä.

Jatkohoito

Fyysisen väliintulon käytön tulee olla läpinäkyvää. Organisaatiolla tulee olla selkeät käytännöt ja menettelytavat, jotka sisältävät tietojen tallentamisen ja raportoimisen tilanteissa, joissa kiinnipitoa on käytetty.

Potilaalle tulee tarjota mahdollisuus keskustella kiinnipitotilanteesta ja tehdä tarvittaessa valitus tapahtuneesta. Potilasta ohjataan omien tunnetilojen sallittuun ilmaisuun ja jälkihoidossa paneudutaan miettimään, kuinka potilaan/asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja itsesäätelykykyä vahvistetaan.

Jälkipuinnissa henkilöstön kesken selvitetään, mitä tapahtui ja miksi, miten voisi toimia toisin ja voiko vastaava tilanne toistua.

Lisäksi tulee huomioida väkivaltailmoituksen tekeminen ja yhteydenotto työterveyshuoltoon. Voimavarojen säätelyssä työnohjauksen tuki ja tunnekuormien purkaminen yhteisössä on tärkeää. Väkivaltatilanteita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös henkilöstön koulutus ja henkilöstömitoitus sekä tila- ja turvallisuussuunnitelmat.

Koulutukseen hakeutumisen kriteerit

MAPA -kouluttajaksi opiskelevilla henkilöillä tulee olla sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulu-, opisto- tai toisen asteen tutkinto ja kahden viimeisen vuoden sisällä suoritettu VETH tai AHHA -perusopintojakso.

Auttava englanninkielen taito riittää. Yksilöpalautteissa on tarvittaessa tulkkausapua saatavilla.

Valinta koulutukseen tehdään hakemusten perusteella.

MAPA -Kouluttaja

MAPA–Foundation -kouluttajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetusalan koulutuksen ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet väkivallan ennaltaehkäisyn ja turvallisen hoidon perusopintojakson lisäksi kouluttajan valmiuksiin tähtäävän täydennyskoulutuksen, 3 opintopistettä.

MAPA–Foundation -kouluttajat järjestävät omassa organisaatiossaan 1-2 päivän perusteita ja kertauspäiviä väkivallan ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.

MAPA -koulutusten tavoitteena on, että koko organisaation henkilökunta tulee opettaa tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja asteittain vähentämään aggressiota ja väkivaltaista käyttäytymistä.

Kouluttajat toimivat aina työpareina. Koulutuksen aikana opitaan turvallisiin työtapoihin, jotka perustuvat parityöskentelylle.

Koulutus sovelletaan kussakin organisaatiossa ilmenevään aggressioon ja väkivaltaan.

 

 

 

 

​Vain MAPA –koulutuksen käyneet kouluttajat voivat käyttää antamiensa perusopintojaksojen nimessä MAPA –lyhennettä.

MAPA-kouluttaja koulutusta Hyvinkään Laureassa koordinoi lehtori Aulikki Yliniva, aulikki.yliniva@laurea.fi

Tiedustelut, yhteydenotot ja palaute: mapa@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot