https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=30<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498-palvelut-tyoelamalle.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Opiskelijaprojektit

Organisaatiot voivat hyödyntää Laurean opiskelijoiden osaamista toimintansa kehittämiseen. Kaikilla koulutusaloilla tehdään projekteja työelämän kanssa.  Ota rohkeasti yhteyttä!

Tutustu esimerkkeihin opiskelijoiden kanssa toteutuneista projekteista koulutusaloittain. 

Sosiaali- ja terveysalan projekteja

Teknohanke-haastattelut

Projektin tavoitteena oli kartoittaa valittujen kohderyhmien terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöä kotona, sekä lisätietotarpeita hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Kohderyhmää opastettiin ja tiedotettiin erilaisista terveysteknologian mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Projektissa vertailtiin terveysteknologian käyttöä ja tietoa eri kohderyhmien välillä.

Projekti toteutettiin haastattelemalla kohderyhmiä. Haastattelut osoittivat merkittäviä eroja kohderyhmien välillä kokemuksissa terveysteknologiasta. Monet haastateltavista olisivat kaivanneet lisää tietoa hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista.

Projektin toteuttajat saivat projektin myötä runsaasti kokemusta projektityön eri vaiheista ja tietoa terveysteknologiasta. Projektin toimeksiantaja sai haastattelujen tuloksen arvokasta dataa asiakkaiden näkemyksistä toimintansa kehittämiseen. Myös tutkimuksessa mukana olleet haastateltavat saivat projektista arvokasta terveystietoa eteenpäin vietäväksi.


Terveysteknologia tutuksi -projekti

Projektin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden osaamista projektityöskentelyyn sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Tavoitteena oli myös lisätä ikääntyneiden kotikäyttäjien osaamista hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Projektin tarkoituksena oli tuottaa TEKNO-hankkeen käyttöön tietoa siitä, millaista osaamista, tietoa ja koulutustarpeita Vantaan invalideilla ja teknologian iäkkäämmillä kotikäyttäjillä on hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen.

Opiskelijat järjestivät Tikkurilan kampuksella 10.10.2017 aamupäivän, missä he esittelivät Teknologialainaamon tuotteita sekä erilaisia digitaalisia sovelluksia ikääntyneille teknologioiden kotikäyttäjille. Osa opiskelijoista oli tuottanut tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologiasta postereiden avulla. Aamupäivän aikana toteutettiin myös ryhmähaastattelut, minkä tarkoituksena oli kartoittaa terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöä kotona sekä kuvata, millaisia tarpeita haastateltavilla on saada lisää tietoa hyvinvointi- ja terveysteknologiasta.

Opiskelijat saivat projektin myötä osaamista sekä projektityöskentelystä, tapahtuman järjestämisestä että terveys- ja hyvinvointiteknologiasta. Osallistujat eli ikäihmiset saivat lisää tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologiasta sekä pääsivät tutustumaan konkreettisesti erilaisiin laitteisiin. TEKNO-hanke tulee loppuraporttien myötä saamaan tietoa ikäihmisten terveysteknologian käytöstä ja osaamistarpeista, joita voidaan hyödyntää hankkeessa koulutuspakettien suunnittelussa.


Dialogisuuspuu - Luovan kirjoittamisen työväline

Dialogisuuspuu™ syntyi Laurean sosionomiopiskelijan Kaius Karlssonin opinnäytetyön lopputuotteena syksyllä 2017. Alkuperäisestä peli-ideasta jalostui luovan kirjoittamisen työväline, joka innostaa pohtimaan kohtaamistilanteita. Työväline ja siihen perehdyttävät koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta muun muassa Espoon tutkivan sosiaalityön verkostolta ja koulutukseen osallistuneilta ammattikorkeakoulun lehtoreilta.


Sähköä lohjalaisiin sydämiin –projekti (Deffa-hanke)

Elvytys- ja sydäniskurikoulutus Harjun- sekä Anttilan koulun 8-luokkalaisille.

Sähköä lohjalaisiin sydämiin –projektin tavoitteena on saada Lohjan alueelle lisää defibrillaattoreita ja kouluttaa niiden käytössä. Tässä Laurean toteuttamassa osassa oli tarkoituksena kouluttaa kaikki Lohjan kahdeksasluokkalaiset käyttämään defibrilaattoria sekä antamaan elvytystä.

Projektissa suunniteltiin yhdessä koulujen opettajien kanssa pajatoteutus, jossa kahdeksasluokkalaiset saivat opetusta niin teoriassa kuin käytännössäkin. Pajat olivat jaettu neljään toteutukseen joissa harjoiteltiin kylkiasentoon kääntämistä, paineluelvytystä sekä defibrillaattorin käyttöä.

Ennen käytännön harjoittelua oppilaat saivat teoriaopetusta. Keskeisin tulos projektissa oli se, että kahdeksasluokkalaiset saivat valmiuksia sekä rohkeutta elvyttämiseen. Myös projektin myötä tietous defibrillaattorista sekä sen käytöstä lisääntyy.

Projektissa mukana olleet opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja sekä koulutuksien organisointia ja niissä mukana olemista. Opiskelijat saivat myös valmiuksia koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Sähköä Lohjalaisiin sydämiin –projektin on käynnistänyt Lohjan kaupunki yhteistyössä HUS ensihoidon, Laurea-ammattikorkeakoulun, Lohjan sydän ry:n sekä Lohjan yrittäjät ry:n kanssa. Projektin yksi osa on Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttama elvytyskoulutus Lohjan koulujen kahdeksasluokkalaisille.

Koulutusta on tarkoitus jatkaa sekä laajentaa jatkossa. Tämän osan toteutuksen myötä Sähköä Lohjalaisiin sydämiin -hanke on saanut lisää julkisuutta ja näin levinnyt useampien tietouteen. Jatkossa tämän kaltaista projektia olisi hyvä jatkaa ja tehdä siitä jokavuotista. Myös kohderyhmiä voisi laajentaa koskemaan laajempaa ihmisjoukkoa.

Elvytyksen harjoittelua

Kuva 1: Elvytyksen harjoittelua

Toipumisorientaatio -seminaari

Toipumisorientaatio-seminaari järjestettiin toukokuussa 2017 Laurean Hyvinkään kampuksella. Seminaarin järjestivät Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ohjaavat opettajat yhteistyössä Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n kanssa. Seminaarin yleisö koostui Sopimuskodin työntekijöistä, mielenterveyskuntoutujista ja Laurean opiskelijoista.

Toipumisorientaation tuulista oli kertomassa kehittämispäällikkö Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysyksiköstä. Toipumisorientaatio on ajankohtainen teema, josta kertoo se, että Helsingin kaupunki on ottamassa sen kuntoutuksen kehykseksi mielenterveyspalveluissa.

Nordlingin puheenvuoron jälkeen Laurean sairaanhoitajaopiskelijat esittelivät oman Toipumisorientaatio-projektinsa tuloksia. Projektissa tarkasteltiin työpajassa yhteistyössä Sopimuskodin kanssa kuntoutujalähtöisiä palveluja toipumisorientaatio-ideologian mukaisesti ja tutkittiin kuntoutujalähtöisesti, miten uudella toimintamallilla voitaisiin edistää kuntoutujien vahvempaa osallisuutta omien palveluiden eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntoutujat toivoivat aktiivista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja lisää vapautta itsensä toteuttamiseen. Sopimuskodin ilmapiiri nähtiin hyvänä ja tärkeänä henkisenä tukena. Projektin tulokset tukevat Sopimuskodin ideologiaa. Myös Laurean sosionomiopiskelijat esittelivät Sopimuskodilla tekemäänsä toimintaa. Toiminnallisten projektien luovuus näkyi esityksissä.

Esa Nordling

Kuva 2: Kehittämispäällikkö Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysyksiköstä.

 

Koskettelukirjaprojekti näkövammaisille lapsille

Ensimmäisen vuoden englanninkielisen tutkinnon sairaanhoito-opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat koskettelukirjoja näkövammaisille lapsille lainattavaksi Celian kirjastoon, joka sijaitsee Itäkeskuksen Iiriksen monitoimitalossa. Näkövammaisille suunnatuilla kirjoilla on selkeät kriteerit eikä sokeilla pikkulapsilla ole tarpeeksi kirjoja lainattavaksi. Nyt opiskelijoiden valmistamat kirjat ovat valtakunnallisessa lainauksessa.

Lisätietoja: Lehtori sari.haapa@laurea.fi

Liiketalouden alan projekteja

Telia Sprint

 Laurean eri alojen opiskelijat kehittivät teleoperaattori Telialle uudenlaisia palvelukonsepteja, joissa hyödynnetään huippunopeaa 5G-verkkoa. Palvelukonseptien kehityksessä opiskelijat hyödynsivät Googlen Design Sprint –menetelmää. Prototyyppejä uusista palveluista testattiin projektin aikana potentiaalisilla asiakkailla. Service Innovations -opintojaksoon kuuluvassa projektissa oli mukana parikymmentä Laurean englanninkielisten degree-koulutusten opiskelijoita liiketaloudesta, tietojenkäsittelystä ja turvallisuusalalta.

Kuuden opiskelijatiimin tuottamat uudet palvelukonseptit pitivät sisällään muun muassa ratkaisuja älykodin erilaisten toimintojen ohjaamiseen, virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä pelipalveluita sekä virtuaalimatkailua. Projektin päätöstilaisuudessa Telian asiantuntijat valitsivat kaksi ideaa, jotka olivat erityisen ansiokkaita; interaktiivisen osallistumisen mahdollistavan virtuaaliopiskelualustan sekä urheilu- ja muiden massatapahtumien osallistujille lisäpalveluja tarjoavan mobiilisovelluksen.

Projekti oli antoisa ja hyödyllinen kokemus niin opiskelijoille kuin toimeksiantajallekin. Projektin toteuttajat hyödynsivät kehitystyössä potentiaalisten loppukäyttäjien haastatteluja, joka osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

"Haastattelimme sattumanvaraisesti ihmisiä niin täällä kampuksella kuin Sellon kirjastossakin. Nämä haastattelut olivat todella tärkeitä ja ne saivat meidät muuttamaan hieman suuntaa ideamme kanssa projektin aikana", opiskelijat kertoivat projektin päätöstilaisuuden yhteydessä.
"Loppukäyttäjien palautteen merkitys olikin oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita, mitä tämän projektin aikana oppi. Vaikka oma idea kuulostaa omaan korvaan maailman nerokkaimmalta, ei se välttämättä ole sitä muille ihmisille."

Toimeksiantajan eli Telian palaute oli myös erinomaista:

"Olimme erittäin tyytyväisiä niihin ideoihin, joita opiskelijat sprintissä tuottivat. Mikäli olette suunnittelemassa vastaavaa tänäkin lukuvuonna, olemme kiinnostuneet olemaan mukana." –Esa Kling, Lean Service Creation & StartUps

"Ideat myös esitettiin konkreettisessa muodossa. Opiskelijat lähtivät liikkeelle siitä, mitä ovat ongelmat, miten ne ratkaistaan, ja miten ratkaisu tuottaa rahaa". -Esa Kling

"Sprintin tulokset ja ratkaisut olivat sen tyyppisiä, että niitä voidaan hyvinkin pitää saman tasoisina kuin yrityksen asiantuntijoiden ideoimia uusia palveluratkaisuja". -Mika Raitola, Innovaatiojohtaja, Telia

"Haastattelukulttuurin rakentaminen" –panosta tähän opetuksessa. "Välisparrauksia voisi olla enemmän"  "Kiva tehdä hommia koska on käytännönläheistä! "-Mika Raitola

Lisätietoja: Lehtorit Päivi Harmoinen ja Kati Tawast


6Aika- hanke – Laurea ja yritykset kehittävät Helsingin kaupungin palveluita yhteiskehittämisen keinoin

Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen uuttaa osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Miten Helsingin kaupungin asiakaskokemusta pitäisi parantaa? Löytyykö uusia digitaalisia työkaluja, jotka helpottaisivat asian käsittelyä ja palveluiden sujuvuutta?

Laurea kehittää 6Aika-hankkeessa palveluita yhteiskehittämisen keinoin yritysten kanssa. Yhteiskehittämistä tehdään syksyllä 2017 järjestettävissä työpajoissa. Yritysten lisäksi työpajoihin osallistuu Helsingin kaupungin eri toimialojen edustajia. Työpajojen järjestämisestä vastaa Laurean liiketalouden opiskelijatiimit.


-Haemme uusia tapoja kehittää ja testata käyttäjälähtöisiä palveluita asukkaille ja yrityksille, Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen projektipäällikkö Heli Rantanen kertoo. – Tavoitteena on myös tuoda yhteen oppilaitosten, yritysten ja kaupungin omien työntekijöiden osaamista.
 
-Yhteiskehittäminen tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Se toimii hyvänä verkostoitumismahdollisuutena sekä tarjoaa tilaisuuden tuoda esille yrityksen palveluita ja osaamista, toteaa Laurean osahankkeen projektipäällikkö Annmarie Kuurto.
 
-Yhteistyö yritysten ja Helsingin kaupungin kanssa on tärkeää myös liiketalouden opiskelijoiden työelämätaitojen kannalta, lisää Laurean osahankkeen toinen projektipäällikkö Pasi Valtonen.
 
- Yhteistyö Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen kanssa on Laurealle merkityksellistä, sillä pääsemme kehittämään palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin sekä opiskelijavoimin. Palvelumuotoilu ja opiskelijalähtöinen työelämän kehittäminen ovat Laurean vahvuusalueita, toteaa liiketalouden lehtori Tero Uusitalo yhteistyöstä.
  
Hanke on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Lisätietoja 6Aika-strategiasta www.6aika.fi

 

Haltin myymälämarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus

Liiketalouden opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Sympatex-kuorimateriaalia käyttäville asusteille suunnattu markkinointi- sekä myyntikampanja useissa eri kaupungeissa Suomessa. Kampanjan tavoitteena Haltin Sympatex-tuotteiden myyminen sekä markkinoinnin kautta tapahtuva tunnettuuden parantaminen.

Opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät yhteensä neljä markkinointitapahtumaa Haltin Scandinavian Outdoor-myymälöissä, joissa tuotteiden esittely ja myynti tapahtui erillisessä promopisteessä.

Kampanjatapahtumien ansiosta Haltin myyntitulos oli parempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Lisätietoja: Lehtori marjaana.marmo@laurea.fi (Leppävaara)

 

Senioriportaalin kehittäminen

InnoEspoo-hankkeessa suunniteltu ja toteutettu Seniori365.fi – hyvinvointia koko vuodeksi- nettiportaali on  uusi internetpalvelu espoolaisille senioreille ja heidän omaisilleen helpomman kotona selviytymisen tueksi. Palvelun ideana on yhden luukun periaate, mikä tarkoittaa, että senioreille kotiin tarjottavat palvelut, tuotteet, tietoa ja viidettä löytää kaikkea yhdestä ja samasta nettipalvelusta. Tavoitteena on myös  hyvinvointialan opiskelijayrittäjyyden ja pienyrittäjyyden edistäminen eri koulutusasteilla ja aloilla.

www.seniori365.fi- palvelu suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa hyväksikäyttäen palvelumuotoilua. Palvelu lanseerattiin syksyllä 2014 ja sitä edelleen kehitetään voimakkaasti. Projekti on erinomainen esimerkki uuden nettipalvelutuotteen kehittämisestä, lanseerauksesta ja toiminnan pyörittämisestä, jossa opiskelijat pääsevät mukaan uuden liiketoiminnan erilaisiin tehtäviin. Maailmanlaajuinen Design for All Foundation myönsi seniori365-nettipalvelulle tunnustuksen GOOD PRACTICE 2014.

Lisätietoja: Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi


Kelan palvelun laadun tutkimus 

Laurean eri yksiköiden ja koulutusalojen lähes 30 opiskelijaa osallistui Kelan palvelun laadun Mystery Shopping tutkimukseen Uudellamaalla. Kelan asiantuntijat kouluttivat kahden päivän aikana opiskelijat Kelan palvelun laadun kriteeristöön, jota hyväksikäyttäen opiskelijat tekivät kukin neljä haamukäyntiä Kelan eri toimistoihin Uudellamaalla ja raportoivat käynnit Kelan kriteeristön mukaan. Projekti päättyi joulukuussa yhteenvetopäivään, jossa Kela raportoi opiskelijoille tutkimustulokset. Päätöstilaisuudessa on myös läsnä Kelan toimistojen esimiehiä ja jokainen opiskelija raportoi käyntinsä kokemukset vielä suullisesti.

Lisätietoja: Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi


Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –tutkimushanke

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä hanke tähtää kotimaisen verkkokäyttäytymisen ymmärryksen lisäämiseen ja  julkaistut 11 tutkimusta keskittyvät muun muassa kotimaisen kuluttajan suhtautumiseen brändeihin sosiaalisessa mediassa, nuorten jakamiskäyttäytymiseen ja eläkeläisten some-tottumuksiin.


Hanke keskittyy laadulliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on inspiroida digisuunnittelua ja tarjota hypoteeseja kvantitatiiviseen jatkotutkimukseen. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä ensimmäisessä tutkimusjaksossa on ollut henkilökohtainen haastattelu. Haastateltavia on ollut yli 70, yläasteikäisistä liki 70-vuotiaisiin. Tutkimustyöstä vastaavat pääasiassa opiskelijat. ”Hanke lähti liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin alati muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä digiympäristössä”, toteaa Kurio toimitusjohtaja Jari Lähdevuori. 

Hankkeen opinnäytetyöryhmään voivat hakea kaikki Laurean tradenomiopiskelijat. Kurio toimii hankkeen mentorina, Laurea tutkimusten ohjaajana ja MTV digimediakumppanina. ”Kevään opinnäytetyöryhmään osallistuneet opiskelijat kokivat yhteisen hankkeen motivoivaksi tavaksi tehdä päättötyötään, ja innostus näkyi tutkimusten laadussa ja valmistumisaikataulussa”, kommentoi Laurean lehtori Kati Tawast. ”Syksylle odotamme vähintäänkin yhtä hyvää ilmapiiriä, osallistumista ja tuloksia.”
Hankkeen verkkosivu: http://kuluttajakäyttäytymisendigitaalisuus.fi
Lisätitietoja: Lehtori kati.tawast@laurea.fi

Menekinedistämis-/maistatuskampanja Jokilaakson Juusto Oy:n kanssa

 Jokilaakson Juusto Oy on Suomen ainoa gourmet-levitteisiin erikoistunut valmistaja. Silva- juustolevitteiden lisäksi Jokilaakson Juusto valmistaa ILO Hummus -kasvislevitteitä.  Jokilaakson Juusto Oy:n ja Otaniemen liiketalouden LBV:n yhteistyö on jatkunut useiden vuosien ajan. Liiketalouden opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä Jokilaakson Juusto Oy:n kanssa menekinedistämis-/maistatuskampanjan. Kampanja toteutetaan pääkaupunkiseudun suurissa marketeissa. Opiskelijat perehtyvät projektin avulla asiakaskeskeiseen liiketoimintaan ja myyntityöhön. Projektille asetetut myynnilliset tavoitteet ovat usein ylittyneet opiskelijoiden erinomaisen asenteen ansiosta.
http://wp.silva.fi/
Lisätietoja: Lehtori merja.wirman@laurea.fi

Liiketoiminnan kehittämistä Vantaan Rahtikeskus Oy:n kanssa 

Vantaan Rahtikeskuksen SULOIN/WP3-osahankkeessa opiskelijat ovat kehittäneet yrityksen liiketoimintaa. Yhteistyössä yrityksen kanssa on tarkasteltu mm. Toimitusketjun pullonkauloja, henkilöstöosaamisen kehittämisen taustoja kuten tehtäväkartoitusten pohjalta muodostuvia toimenkuvia ja organisaatiorakennetta, yrityksen markkinoinnillisia tekijöitä. Lisäksi opiskelijat ovat arvioineet yrityksen päivittäisen toiminnan prosesseja. 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Antiikkimessujen markkinointitiimissä yhdistelmä alumneja ja opiskelijoitahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Bank-Antiques---Antiikkimessut-Helsingissä.aspx2017-10-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/Tiimikuva_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Antiikkimessujen markkinointitiimissä yhdistelmä alumneja ja opiskelijoita
Hävikinkorjuujuhla kokoaa ihmiset syömään yhdessä Katrinebergin kartanoonhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Havikinkorjuujuhla-kokoaa-ihmiset-syomaan-yhdessa-Katrinebergin-kartanoon.aspx2017-09-07T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Havikinkorjuu-juhla%20Katrinebergin%20kartano%20Vantaa%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hävikinkorjuujuhla kokoaa ihmiset syömään yhdessä Katrinebergin kartanoon
Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkuahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uudet-tyokortit-selkeyttavat-kumppaniyhteistyon-polkua.aspx2017-02-06T22:00:00Z<img alt="Kumppanityön työkortit Laurea yhteistyö opinnäyte projekti harjoittelu" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kumppanityon%20tyokortit%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uudet työkortit selkeyttävät kumppaniyhteistyön polkua

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot