https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=30<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/1920x498-palvelut-tyoelamalle.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Opiskelijaprojektit

Organisaatiot voivat hyödyntää Laurean opiskelijoiden osaamista toimintansa kehittämiseen. Kaikilla koulutusaloilla tehdään projekteja työelämän kanssa.  Ota rohkeasti yhteyttä!

Tutustu esimerkkeihin opiskelijoiden kanssa toteutuneista projekteista koulutusaloittain. 

Sosiaali- ja terveysalan projekteja

Palvelutori-projekti

Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen toimipisteen sosionomiopiskelijat jalkautuivat Ison Omenan palvelutorille alkuvuoden aikana. Jalkautuminen oli osa Laurean palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö -opintokokonaisuutta, jossa opiskelijoiden oli tarkoitus perehtyä sosiaaliturvan kehitykseen ja rakenteisiin, sosiaalialan lainsäädäntöön sekä palvelujärjestelmään.

Opiskelijat tekivät yhteistyötä Palvelutorin eri palveluntarjoajien kanssa keräten esimerkiksi erilaisia käyttökokemuksia ja kehittämisideoita kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Opiskelijat selvittivät mm. asiakkaiden tyytyväisyyttä Kelan tarjoamiin palveluihin, tietoisuutta yhteispalvelupisteen tarjoamista lukuisista eri palveluista, ajatuksia neuvolan toiminnasta sekä yleiskatsausta siitä, millaisia palveluita ylipäätään palvelutorille kenties vielä kaivattaisiin tai tarvittaisiin lisää.

Lisäksi opiskelijat järjestivät yhteistyössä kirjaston kanssa CV-pajan maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille työnhakua helpottamaan ja kiersivät vielä Isossa Omenassa kertomassa nuorille Palvelutorilla sijaitsevasta Ohjaamosta, josta on mahdollista saada apua elämän eri risteyskohtiin ja vaikka työnhakuun.

Kyselyihin vastaaminen oli vapaaehtoista ja kyselyt tehtiin täysin nimettöminä. Saadut tulokset on nyt toimitettu Palvelutorin eri toimijoille, jotka tekevät opiskelijoiden kokoamien kysely- ja haastattelutulosten perusteella vielä omat analyysinsä ja hyödyntävät saatuja tuloksia toimintansa jatkosuunnittelussa ja -kehittämisessä.

Laurea-liivit päällä liikkuneet opiskelijat otettiin asiakkaiden puolelta hyvin vastaan ja haastatteluihin ja kyselyihin vastattiin ystävällisesti kiireenkin keskellä.


Teknohanke-haastattelut

Projektin tavoitteena oli kartoittaa valittujen kohderyhmien terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöä kotona, sekä lisätietotarpeita hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Kohderyhmää opastettiin ja tiedotettiin erilaisista terveysteknologian mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Projektissa vertailtiin terveysteknologian käyttöä ja tietoa eri kohderyhmien välillä.

Projekti toteutettiin haastattelemalla kohderyhmiä. Haastattelut osoittivat merkittäviä eroja kohderyhmien välillä kokemuksissa terveysteknologiasta. Monet haastateltavista olisivat kaivanneet lisää tietoa hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista.

Projektin toteuttajat saivat projektin myötä runsaasti kokemusta projektityön eri vaiheista ja tietoa terveysteknologiasta. Projektin toimeksiantaja sai haastattelujen tuloksen arvokasta dataa asiakkaiden näkemyksistä toimintansa kehittämiseen. Myös tutkimuksessa mukana olleet haastateltavat saivat projektista arvokasta terveystietoa eteenpäin vietäväksi.


Terveysteknologia tutuksi -projekti

Projektin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden osaamista projektityöskentelyyn sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Tavoitteena oli myös lisätä ikääntyneiden kotikäyttäjien osaamista hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen. Projektin tarkoituksena oli tuottaa TEKNO-hankkeen käyttöön tietoa siitä, millaista osaamista, tietoa ja koulutustarpeita Vantaan invalideilla ja teknologian iäkkäämmillä kotikäyttäjillä on hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyen.

Opiskelijat järjestivät Tikkurilan kampuksella 10.10.2017 aamupäivän, missä he esittelivät Teknologialainaamon tuotteita sekä erilaisia digitaalisia sovelluksia ikääntyneille teknologioiden kotikäyttäjille. Osa opiskelijoista oli tuottanut tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologiasta postereiden avulla. Aamupäivän aikana toteutettiin myös ryhmähaastattelut, minkä tarkoituksena oli kartoittaa terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöä kotona sekä kuvata, millaisia tarpeita haastateltavilla on saada lisää tietoa hyvinvointi- ja terveysteknologiasta.

Opiskelijat saivat projektin myötä osaamista sekä projektityöskentelystä, tapahtuman järjestämisestä että terveys- ja hyvinvointiteknologiasta. Osallistujat eli ikäihmiset saivat lisää tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologiasta sekä pääsivät tutustumaan konkreettisesti erilaisiin laitteisiin. TEKNO-hanke tulee loppuraporttien myötä saamaan tietoa ikäihmisten terveysteknologian käytöstä ja osaamistarpeista, joita voidaan hyödyntää hankkeessa koulutuspakettien suunnittelussa.


Dialogisuuspuu - Luovan kirjoittamisen työväline

Dialogisuuspuu™ syntyi Laurean sosionomiopiskelijan Kaius Karlssonin opinnäytetyön lopputuotteena syksyllä 2017. Alkuperäisestä peli-ideasta jalostui luovan kirjoittamisen työväline, joka innostaa pohtimaan kohtaamistilanteita. Työväline ja siihen perehdyttävät koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta muun muassa Espoon tutkivan sosiaalityön verkostolta ja koulutukseen osallistuneilta ammattikorkeakoulun lehtoreilta.


Sähköä lohjalaisiin sydämiin –projekti (Deffa-hanke)

Elvytys- ja sydäniskurikoulutus Harjun- sekä Anttilan koulun 8-luokkalaisille.

Sähköä lohjalaisiin sydämiin –projektin tavoitteena on saada Lohjan alueelle lisää defibrillaattoreita ja kouluttaa niiden käytössä. Tässä Laurean toteuttamassa osassa oli tarkoituksena kouluttaa kaikki Lohjan kahdeksasluokkalaiset käyttämään defibrilaattoria sekä antamaan elvytystä.

Projektissa suunniteltiin yhdessä koulujen opettajien kanssa pajatoteutus, jossa kahdeksasluokkalaiset saivat opetusta niin teoriassa kuin käytännössäkin. Pajat olivat jaettu neljään toteutukseen joissa harjoiteltiin kylkiasentoon kääntämistä, paineluelvytystä sekä defibrillaattorin käyttöä.

Ennen käytännön harjoittelua oppilaat saivat teoriaopetusta. Keskeisin tulos projektissa oli se, että kahdeksasluokkalaiset saivat valmiuksia sekä rohkeutta elvyttämiseen. Myös projektin myötä tietous defibrillaattorista sekä sen käytöstä lisääntyy.

Projektissa mukana olleet opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja sekä koulutuksien organisointia ja niissä mukana olemista. Opiskelijat saivat myös valmiuksia koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Sähköä Lohjalaisiin sydämiin –projektin on käynnistänyt Lohjan kaupunki yhteistyössä HUS ensihoidon, Laurea-ammattikorkeakoulun, Lohjan sydän ry:n sekä Lohjan yrittäjät ry:n kanssa. Projektin yksi osa on Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttama elvytyskoulutus Lohjan koulujen kahdeksasluokkalaisille.

Koulutusta on tarkoitus jatkaa sekä laajentaa jatkossa. Tämän osan toteutuksen myötä Sähköä Lohjalaisiin sydämiin -hanke on saanut lisää julkisuutta ja näin levinnyt useampien tietouteen. Jatkossa tämän kaltaista projektia olisi hyvä jatkaa ja tehdä siitä jokavuotista. Myös kohderyhmiä voisi laajentaa koskemaan laajempaa ihmisjoukkoa.

Elvytyksen harjoittelua

Kuva 1: Elvytyksen harjoittelua

Toipumisorientaatio -seminaari

Toipumisorientaatio-seminaari järjestettiin toukokuussa 2017 Laurean Hyvinkään kampuksella. Seminaarin järjestivät Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ohjaavat opettajat yhteistyössä Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n kanssa. Seminaarin yleisö koostui Sopimuskodin työntekijöistä, mielenterveyskuntoutujista ja Laurean opiskelijoista.

Toipumisorientaation tuulista oli kertomassa kehittämispäällikkö Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysyksiköstä. Toipumisorientaatio on ajankohtainen teema, josta kertoo se, että Helsingin kaupunki on ottamassa sen kuntoutuksen kehykseksi mielenterveyspalveluissa.

Nordlingin puheenvuoron jälkeen Laurean sairaanhoitajaopiskelijat esittelivät oman Toipumisorientaatio-projektinsa tuloksia. Projektissa tarkasteltiin työpajassa yhteistyössä Sopimuskodin kanssa kuntoutujalähtöisiä palveluja toipumisorientaatio-ideologian mukaisesti ja tutkittiin kuntoutujalähtöisesti, miten uudella toimintamallilla voitaisiin edistää kuntoutujien vahvempaa osallisuutta omien palveluiden eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntoutujat toivoivat aktiivista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja lisää vapautta itsensä toteuttamiseen. Sopimuskodin ilmapiiri nähtiin hyvänä ja tärkeänä henkisenä tukena. Projektin tulokset tukevat Sopimuskodin ideologiaa. Myös Laurean sosionomiopiskelijat esittelivät Sopimuskodilla tekemäänsä toimintaa. Toiminnallisten projektien luovuus näkyi esityksissä.

Esa Nordling

Kuva 2: Kehittämispäällikkö Esa Nordling Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysyksiköstä.

 

Koskettelukirjaprojekti näkövammaisille lapsille

Ensimmäisen vuoden englanninkielisen tutkinnon sairaanhoito-opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat koskettelukirjoja näkövammaisille lapsille lainattavaksi Celian kirjastoon, joka sijaitsee Itäkeskuksen Iiriksen monitoimitalossa. Näkövammaisille suunnatuilla kirjoilla on selkeät kriteerit eikä sokeilla pikkulapsilla ole tarpeeksi kirjoja lainattavaksi. Nyt opiskelijoiden valmistamat kirjat ovat valtakunnallisessa lainauksessa.

Lisätietoja: Lehtori sari.haapa@laurea.fi

Liiketalouden alan projekteja


Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointikesä oli menestyksekäs

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksen opiskelijatiimi jalkautui kesän 2018 tapahtumiin. Jalkautumisen tavoitteena oli lisätä Laurea-ammattikorkeakoulun tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.

Laurean opiskelijatiimi osallistui yhdeksään eri tapahtumaan kuluneen kesän aikana. Ensimmäinen tapahtuma johon tiimi osallistui, oli Rockfest Hyvinkäällä. Kansainvälistäkin huomiota herättänyt tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana huikean määrän osallistujia. Laurean opiskelijatiimi sai loistavan vastaanoton festivaalikansalta. Kiinnostuneita vierailijoita riitti teltalla läpi tapahtuman. Kesäkuussa tiimi osallistui Helsinki- ja Keravapäivään. Kaupunkipäivät olivat menestyksekäs paikka markkinoida ammattikorkeakoulua ja saada uusia kontakteja. Heinäkuussa markkinointia suoritettiin Lohjan Rantajameilla, Hämeenlinnan Wanaja festivaleilla, Karkkilan Sunset Beach Partyilla sekä Lahden summer Up:issa. Tapahtumien loppurutistus oli elokuussa Valkosipulifestivaaleilla Keravalla sekä Red Carpetin festivaalitorilla Hyvinkäällä.

Opiskelijatiimi järjesti pop up -tapahtuman osaksi suurempaa tapahtumaa. Markkinointia suoritettiin Laurean ständillä. Tapahtumissa tiimin tarkoitus oli lisätä Laurean tunnettuutta keskustelemalla yleisön kanssa Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä vastaamalla heitä askarruttaviin kysymyksiin koskien koulutusta tai yhteishakua. Yleisöllä oli mahdollisuus voittaa Laurean giveaway-tuotteita onnenpyörästä. Tiimi oli laatinut myös lahjakorttiarvonnan, jonka yhteydessä suoritettiin tunnettuus- ja vetovoimaisuustutkimusta.

Koko kesän mittainen festivaali- ja kaupunkipäiväkiertue onnistui suunnitellusti. Tapahtumissa tiimi sai paljon kontakteja ja tavoittikin monia potentiaalisia hakijoita. Tiimin luotsaama markkinointiständi sai paljon kiitosta tapahtumien vierailijoilta. Erityisesti onnenpyörä ja siitä voitettavat giveaway-tuotteet olivat festivaalikansan mieleen. Kesän aikana suoritettu tunnettuus- ja vetovoimaisuustutkimus onnistui loistavasti. Opiskelijatiimin mukaan ensivuotta ajatellen markkinointia tulisi kesällä kohdistaa enemmän kaupunkipäiviin eikä niinkään festivaaleihin.

Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö Johanna Nieminen. Hänet tavoittaa numerosta +358 40 755 5973 tai sähköpostitse Johanna.Nieminen@student.laurea.fi

 

Motive-projekti

Laurea-ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Hyrian kanssa projektin syksyllä 2017, jonka tavoitteena oli järjestää kaksi workshopia Hyrian ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille. Projekti toteutettiin, jotta Hyrian uusille lähihoitajaopiskelijoille saataisiin lisätietoa työnhausta ja että he oppisivat markkinoimaan itseään sekä omaa osaamistaan paremmin.

Projektia toteuttamaan koottiin opiskelijatiimi, jossa oli liiketalouden opiskelijoita Laureasta ja Hyriasta. Projektin alussa tiimi suunnitteli workshopien sisällön ja toteutuksen. Ensimmäisessä workshopissa 13.11. lähihoitajaopiskelijoiden ryhmä jaettiin kahteen osaan. Toisessa ryhmässä tehtiin perinteiset CV:t ja toisessa valmennettiin video-CV:n tekemisessä. Ryhmät vaihdettiin puolessa välissä. Konsepti toimi niin hyvin, että tiimi sai sille lisätilauksen ja järjesti Laurean liiketalouden opiskelijoille samanlaisen video-CV workshopin 22.11. Projektin viimeinen workshop järjestettiin Hyriassa 27.11. ja siellä opiskelijoille pidettiin työhaastattelut, tehtiin miellekarttoja, persoonallisuustestit sekä järjestettiin Kahoot-tietovisa.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat olivat tyytyväisi tiimin järjestämiin workshopeihin ja kokivat niistä olevan hyötyä heidän tulevaisuuttaan ajatellen. Myös projektin yhteistyökumppanit Hyriasta olivat tyytyväisiä tiimin saavutuksiin ja kertoivat, että vastaavanlaisille workshopeille tulee jatkossa olemaan kysyntää.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Oska Niiranen, oska.niiranen@student.laurea.fi


Hyvää Hyvinkäältä -päivällä Kivijalkaliikkeiden palvelut hyvinkääläisten tietoisuuteen         

Hyvinkään kivijalkaliikkeet jäävät pahasti kauppakeskus Willan varjoon. Hyvää Hyvinkäältä -päivän tarkoitus oli saada hyvinkääläiset löytämään tiensä paikallisiin kivijalkaliikkeisiin ja samalla myös tiivistää yrittäjien yhteistyötä.

Laurean Projektitiimi järjesti joulukuussa 2017 yhdessä kivijalkayrittäjien kanssa Hyvää Hyvinkäältä -päivän. Päivä oli jatkoa keväällä Hyvinkään Seudun Yrittäjänaisten Laurealta tilaamalle yrityksille tehdylle kyselylle. Tempauksen tarkoitus oli saada hyvinkääläiset löytämään paikalliset pienemmätkin liikkeet.

Päivää varten teetettiin A5 kokoinen mainoslehtinen, johon jokainen päivään mukaan lähtenyt yrittäjä sai oman sivunsa. Sivulla oli yrityksen logo, pieni informaatio yrityksestä sekä päivän tarjous. Mainos jaettiin noin 10 000 talouteen Hyvinkäällä. Hyvää Hyvinkäältä -päivälle luotiin myös oma tapahtumasivu Facebookiin, jossa se keräsi paljon tykkäyksiä.

Tiimin yrittäjille tekemästä palautekyselystä saatu palaute oli pääasiassa hyvää. Ensikertaa järjestetty tapahtuma sai positiivisen vastaanoton, ja lähes kaikki mukana olleet yrittäjät olisivat valmiita järjestämään tapahtumapäivän uudelleen.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Oska Niiranen, oska.niiranen@student.laurea.fi


Laurean hakijamarkkinoinnin kehittäminen

Hakijamarkkinointi tiimin syksyllä 2017 teettämän tutkimuksen mukaan Laurean nykyinen markkinointi on näkyvintä Facebookissa ja verkkolehdissä. Hakijat kohtasivat parhaiten Laurean mainokset Facebookin kautta. Vain 35-39-vuotiaiden vastausryhmä ei ollut nähnyt mainoksia missään.  Laurean tulee jatkossa panostaa sosiaalisen markkinoinnin kehittämiseen ja näkyvyyteen.

Vastauksista selvisi, että hakijat pitävät parempana monipuolista markkinointia kuin johonkin tiettyyn kanavaan keskittämistä. Vastaajien ikäjakauma kuitenkin osoittaa, että Hakijan Opas, messut sekä Opintopolku tarjoavat mainosarvon sijasta enemmän tietoa. Vastaajat toivoivat Laurean näkyvyyden jatkuvan vähintään yhtä monipuolisena kuin se on ollut. Lisäksi toivottiin näkyvyyden lisääntyvän YouTube sekä Instagram palveluiden kautta.

Katso kyselyjen tulokset
Lisätietoja: Projektipäällikkö Paula Mäkelä, paula.2.makela@student.laurea.fi


Kierrätyskeskuksen palveluinnovaatiot

Kuusi laurealaisista liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuusalan ja matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijoista koostuvaa tiimiä ideoivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle uusia, erityisesti nuoria ja ympäristötietoisia asiakkaita kiinnostavia konsepteja.

"Yhteistyöprojektissa halusimme tietoa siitä, millainen on nuorten Kierrätyskeskus ja miten nimenomaan nuoret haluaisivat säästää luonnonvaroja ja kierrättää", Kierrätyskeskuksen kehityspäällikkö Pia Engström kertoi.

Kierrätyskeskus on kierrätystoimija, jonka missiona on olla innostavin kestävän elämäntavan ratkaisija ja luonnonvarojen säästäjä. Kierrätyskeskus tarjoaa lisäksi työpaikkoja ja haluaa panostaa osallisuuteen ja hyvinvointiin. Kierrätyskeskuksen toimintaan kuuluvat verkkokauppa  ja kuusi kivijalkamyymälää, jonka lisäksi sen keskeistä toimintaa ovat  ympäristövastuullisuutta lisäävät koulutukset lapsille, nuorille, opettajille ja lastentarhanopettajille. Ympäristökoulutuksia ja -järjestelmiä tarjotaan myös yrityksille, yhteisöille ja tapahtumajärjestäjille.

Opiskelijatiimien kehittämiskohteet liittyivät Kierrätyskeskuksen tuotteiden saatavuuteen, imagoon ja näkyvyyteen sekä tietoisuuden lisäämiseen kierrättämisestä ja ekologisuudesta. Osa tiimeistä oli keskittynyt ideoissaan myös Kierrätyskeskuksen liikkeiden visuaalisuuteen, verkkokaupan kehittämiseen sekä yhdenmukaiseen asiakaspalveluun.

Tutustu tarkemmin projektiin


Telia Sprint

 Laurean eri alojen opiskelijat kehittivät teleoperaattori Telialle uudenlaisia palvelukonsepteja, joissa hyödynnetään huippunopeaa 5G-verkkoa. Palvelukonseptien kehityksessä opiskelijat hyödynsivät Googlen Design Sprint –menetelmää. Prototyyppejä uusista palveluista testattiin projektin aikana potentiaalisilla asiakkailla. Service Innovations -opintojaksoon kuuluvassa projektissa oli mukana parikymmentä Laurean englanninkielisten degree-koulutusten opiskelijoita liiketaloudesta, tietojenkäsittelystä ja turvallisuusalalta.

Kuuden opiskelijatiimin tuottamat uudet palvelukonseptit pitivät sisällään muun muassa ratkaisuja älykodin erilaisten toimintojen ohjaamiseen, virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä pelipalveluita sekä virtuaalimatkailua. Projektin päätöstilaisuudessa Telian asiantuntijat valitsivat kaksi ideaa, jotka olivat erityisen ansiokkaita; interaktiivisen osallistumisen mahdollistavan virtuaaliopiskelualustan sekä urheilu- ja muiden massatapahtumien osallistujille lisäpalveluja tarjoavan mobiilisovelluksen.

Projekti oli antoisa ja hyödyllinen kokemus niin opiskelijoille kuin toimeksiantajallekin. Projektin toteuttajat hyödynsivät kehitystyössä potentiaalisten loppukäyttäjien haastatteluja, joka osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

"Haastattelimme sattumanvaraisesti ihmisiä niin täällä kampuksella kuin Sellon kirjastossakin. Nämä haastattelut olivat todella tärkeitä ja ne saivat meidät muuttamaan hieman suuntaa ideamme kanssa projektin aikana", opiskelijat kertoivat projektin päätöstilaisuuden yhteydessä.
"Loppukäyttäjien palautteen merkitys olikin oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita, mitä tämän projektin aikana oppi. Vaikka oma idea kuulostaa omaan korvaan maailman nerokkaimmalta, ei se välttämättä ole sitä muille ihmisille."

Toimeksiantajan eli Telian palaute oli myös erinomaista:

"Olimme erittäin tyytyväisiä niihin ideoihin, joita opiskelijat sprintissä tuottivat. Mikäli olette suunnittelemassa vastaavaa tänäkin lukuvuonna, olemme kiinnostuneet olemaan mukana." –Esa Kling, Lean Service Creation & StartUps

"Ideat myös esitettiin konkreettisessa muodossa. Opiskelijat lähtivät liikkeelle siitä, mitä ovat ongelmat, miten ne ratkaistaan, ja miten ratkaisu tuottaa rahaa". -Esa Kling

"Sprintin tulokset ja ratkaisut olivat sen tyyppisiä, että niitä voidaan hyvinkin pitää saman tasoisina kuin yrityksen asiantuntijoiden ideoimia uusia palveluratkaisuja". -Mika Raitola, Innovaatiojohtaja, Telia

"Haastattelukulttuurin rakentaminen" –panosta tähän opetuksessa. "Välisparrauksia voisi olla enemmän"  "Kiva tehdä hommia koska on käytännönläheistä! "-Mika Raitola

Lisätietoja: Lehtorit Päivi Harmoinen ja Kati Tawast


6Aika- hanke – Laurea ja yritykset kehittävät Helsingin kaupungin palveluita yhteiskehittämisen keinoin

Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen uuttaa osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Miten Helsingin kaupungin asiakaskokemusta pitäisi parantaa? Löytyykö uusia digitaalisia työkaluja, jotka helpottaisivat asian käsittelyä ja palveluiden sujuvuutta?

Laurea kehittää 6Aika-hankkeessa palveluita yhteiskehittämisen keinoin yritysten kanssa. Yhteiskehittämistä tehdään syksyllä 2017 järjestettävissä työpajoissa. Yritysten lisäksi työpajoihin osallistuu Helsingin kaupungin eri toimialojen edustajia. Työpajojen järjestämisestä vastaa Laurean liiketalouden opiskelijatiimit.


-Haemme uusia tapoja kehittää ja testata käyttäjälähtöisiä palveluita asukkaille ja yrityksille, Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen projektipäällikkö Heli Rantanen kertoo. – Tavoitteena on myös tuoda yhteen oppilaitosten, yritysten ja kaupungin omien työntekijöiden osaamista.
 
-Yhteiskehittäminen tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Se toimii hyvänä verkostoitumismahdollisuutena sekä tarjoaa tilaisuuden tuoda esille yrityksen palveluita ja osaamista, toteaa Laurean osahankkeen projektipäällikkö Annmarie Kuurto.
 
-Yhteistyö yritysten ja Helsingin kaupungin kanssa on tärkeää myös liiketalouden opiskelijoiden työelämätaitojen kannalta, lisää Laurean osahankkeen toinen projektipäällikkö Pasi Valtonen.
 
- Yhteistyö Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeen kanssa on Laurealle merkityksellistä, sillä pääsemme kehittämään palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin sekä opiskelijavoimin. Palvelumuotoilu ja opiskelijalähtöinen työelämän kehittäminen ovat Laurean vahvuusalueita, toteaa liiketalouden lehtori Tero Uusitalo yhteistyöstä.
  
Hanke on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Lisätietoja 6Aika-strategiasta www.6aika.fi

 

Haltin myymälämarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus

Liiketalouden opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Sympatex-kuorimateriaalia käyttäville asusteille suunnattu markkinointi- sekä myyntikampanja useissa eri kaupungeissa Suomessa. Kampanjan tavoitteena Haltin Sympatex-tuotteiden myyminen sekä markkinoinnin kautta tapahtuva tunnettuuden parantaminen.

Opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät yhteensä neljä markkinointitapahtumaa Haltin Scandinavian Outdoor-myymälöissä, joissa tuotteiden esittely ja myynti tapahtui erillisessä promopisteessä.

Kampanjatapahtumien ansiosta Haltin myyntitulos oli parempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Lisätietoja: Lehtori marjaana.marmo@laurea.fi (Leppävaara)

 

Senioriportaalin kehittäminen

InnoEspoo-hankkeessa suunniteltu ja toteutettu Seniori365.fi – hyvinvointia koko vuodeksi- nettiportaali on  uusi internetpalvelu espoolaisille senioreille ja heidän omaisilleen helpomman kotona selviytymisen tueksi. Palvelun ideana on yhden luukun periaate, mikä tarkoittaa, että senioreille kotiin tarjottavat palvelut, tuotteet, tietoa ja viidettä löytää kaikkea yhdestä ja samasta nettipalvelusta. Tavoitteena on myös  hyvinvointialan opiskelijayrittäjyyden ja pienyrittäjyyden edistäminen eri koulutusasteilla ja aloilla.

www.seniori365.fi- palvelu suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa hyväksikäyttäen palvelumuotoilua. Palvelu lanseerattiin syksyllä 2014 ja sitä edelleen kehitetään voimakkaasti. Projekti on erinomainen esimerkki uuden nettipalvelutuotteen kehittämisestä, lanseerauksesta ja toiminnan pyörittämisestä, jossa opiskelijat pääsevät mukaan uuden liiketoiminnan erilaisiin tehtäviin. Maailmanlaajuinen Design for All Foundation myönsi seniori365-nettipalvelulle tunnustuksen GOOD PRACTICE 2014.

Lisätietoja: Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi


Kelan palvelun laadun tutkimus 

Laurean eri yksiköiden ja koulutusalojen lähes 30 opiskelijaa osallistui Kelan palvelun laadun Mystery Shopping tutkimukseen Uudellamaalla. Kelan asiantuntijat kouluttivat kahden päivän aikana opiskelijat Kelan palvelun laadun kriteeristöön, jota hyväksikäyttäen opiskelijat tekivät kukin neljä haamukäyntiä Kelan eri toimistoihin Uudellamaalla ja raportoivat käynnit Kelan kriteeristön mukaan. Projekti päättyi joulukuussa yhteenvetopäivään, jossa Kela raportoi opiskelijoille tutkimustulokset. Päätöstilaisuudessa on myös läsnä Kelan toimistojen esimiehiä ja jokainen opiskelija raportoi käyntinsä kokemukset vielä suullisesti.

Lisätietoja: Aluepalvelupäällikkö pia.kiviharju@laurea.fi


Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –tutkimushanke

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä hanke tähtää kotimaisen verkkokäyttäytymisen ymmärryksen lisäämiseen ja  julkaistut 11 tutkimusta keskittyvät muun muassa kotimaisen kuluttajan suhtautumiseen brändeihin sosiaalisessa mediassa, nuorten jakamiskäyttäytymiseen ja eläkeläisten some-tottumuksiin.


Hanke keskittyy laadulliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on inspiroida digisuunnittelua ja tarjota hypoteeseja kvantitatiiviseen jatkotutkimukseen. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä ensimmäisessä tutkimusjaksossa on ollut henkilökohtainen haastattelu. Haastateltavia on ollut yli 70, yläasteikäisistä liki 70-vuotiaisiin. Tutkimustyöstä vastaavat pääasiassa opiskelijat. ”Hanke lähti liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin alati muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä digiympäristössä”, toteaa Kurio toimitusjohtaja Jari Lähdevuori. 

Hankkeen opinnäytetyöryhmään voivat hakea kaikki Laurean tradenomiopiskelijat. Kurio toimii hankkeen mentorina, Laurea tutkimusten ohjaajana ja MTV digimediakumppanina. ”Kevään opinnäytetyöryhmään osallistuneet opiskelijat kokivat yhteisen hankkeen motivoivaksi tavaksi tehdä päättötyötään, ja innostus näkyi tutkimusten laadussa ja valmistumisaikataulussa”, kommentoi Laurean lehtori Kati Tawast. ”Syksylle odotamme vähintäänkin yhtä hyvää ilmapiiriä, osallistumista ja tuloksia.”
Hankkeen verkkosivu: http://kuluttajakäyttäytymisendigitaalisuus.fi
Lisätitietoja: Lehtori kati.tawast@laurea.fi

Menekinedistämis-/maistatuskampanja Jokilaakson Juusto Oy:n kanssa

 Jokilaakson Juusto Oy on Suomen ainoa gourmet-levitteisiin erikoistunut valmistaja. Silva- juustolevitteiden lisäksi Jokilaakson Juusto valmistaa ILO Hummus -kasvislevitteitä.  Jokilaakson Juusto Oy:n ja Otaniemen liiketalouden LBV:n yhteistyö on jatkunut useiden vuosien ajan. Liiketalouden opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä Jokilaakson Juusto Oy:n kanssa menekinedistämis-/maistatuskampanjan. Kampanja toteutetaan pääkaupunkiseudun suurissa marketeissa. Opiskelijat perehtyvät projektin avulla asiakaskeskeiseen liiketoimintaan ja myyntityöhön. Projektille asetetut myynnilliset tavoitteet ovat usein ylittyneet opiskelijoiden erinomaisen asenteen ansiosta.
http://wp.silva.fi/
Lisätietoja: Lehtori merja.wirman@laurea.fi

Liiketoiminnan kehittämistä Vantaan Rahtikeskus Oy:n kanssa 

Vantaan Rahtikeskuksen SULOIN/WP3-osahankkeessa opiskelijat ovat kehittäneet yrityksen liiketoimintaa. Yhteistyössä yrityksen kanssa on tarkasteltu mm. Toimitusketjun pullonkauloja, henkilöstöosaamisen kehittämisen taustoja kuten tehtäväkartoitusten pohjalta muodostuvia toimenkuvia ja organisaatiorakennetta, yrityksen markkinoinnillisia tekijöitä. Lisäksi opiskelijat ovat arvioineet yrityksen päivittäisen toiminnan prosesseja. 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Aditro Design Sprintissä kehitettiin palveluita asiakkaan näkökulmastahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Aditro-Design-Sprintissä-kehitettiin-palveluita-asiakkaan-näkökulmasta-.aspx2018-06-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/_w/Aditro%20Sprint_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Aditro Design Sprintissä kehitettiin palveluita asiakkaan näkökulmasta
Lost in Helsinki -projecthttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Lost-in-Helsinki--project.aspx2018-05-06T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/lostinhel1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lost in Helsinki -project
Katutanssiryhmä BeatDrops levittää tanssin ilosanomaa kaikillehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Katutanssiryhmä-Beatdrops-lenittää-tanssin-ilosanomaa-kaikille.aspx2018-05-06T21:00:00ZKatutanssiryhmä BeatDrops levittää tanssin ilosanomaa kaikille

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot