https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=45<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Kayttajatuki.png" style="BORDER:0px solid;" />

Hallintojohtajan päätös 02/2016
 

Laurea-ammattikorkeakoulun tietotekniikkapalveluiden käyttösäännöt

1 Toiminnan periaatteet

 •  Säännöt sitovat ja velvoittavat jokaista käyttäjää.
 •  Säännöt koskevat kaikkea Laurean tietotekniikkapalveluiden kayttöä (laitteet, sovellukset, tietoliikenne ja  tietojärjestelmät)
 •  Laurea osoittaa tietotekniikkapalveluiden käyttövaltuuden myöntämällä siihen käyttäjätunnuksen tai tuomalla palvelun saataville.
 •  Jokainen vastaa henkilökohtaisesti kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.
 •  Tietotekniikkapalvelut on tarkoitettu käytettäväksi työtehtävien hoitamiseen ja opiskelijoiden osalta opiskelujen edistämiseksi.
 • Kun noudattaa kohtuutta, lakeja ja hyviä tapoja, tietotekniikkapalveluiden käyttöoikeuden omaava henkilö voi omalla vastuullaan käyttää palveluja myös yksityisten asioiden hoitamiseen vähäisessä määrin. Käyttäjä vastaa yksityisestä käytöstä. 
 • Laurea ei vastaa yksityisen käytön osalta tietotekniikkapalvelujen toimivuudesta tai virheettömyydestä tai mahdollisista palvelun käytön yhteydessä aiheutuneista vahingoista.
 • Kaikkien  tulee kunnioittaa  yksityisyyttä  ja  tiedon omistajuutta.
 • Kaikki kaupallinen tai julistava toiminta yksityisiin tarkoituksiin on kiellettyä.
 • Kaikki luvaton käyttö on kiellettyä.
 • Käyttöä valvotaan ja sääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia.

 

2 Tietotekniikkapalvelujen käyttösäännöt

Tietotekniikkapalvelujen käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia Laurean tietotekniikkapalvelujen ja tietojärjestelmien  käyttäjiä.

Säännöt koskevat kaikkia Laurean  laitteita, tietotekniikkapalveluja ja  niiden käyttöä. Ne koskevat myos palveluja ja käyttöoikeuksia, joiden käyttömahdollisuus tai -valtuus on saatu Laurean välityksellä. Tallaisia palveluja ovat esimerkiksi CSC:n palvelut kuten HAKA, Funet jne. sekä käyttöoikeuksia,  esim. Microsoftin tarjoama MS-Office paketin kotikäyttöoikeus.

Henkilökohtaiset tiedostot ja sähköpostit tulee eritellä työhön liittyvistä ja  säilyttää niitä erillisessä selvästi henkilökohtaiseksi  nimetyssä hakemistossa.  Laurea ei vastaa käyttäjien henkilökohtaisten  tiedostojen,  sähköpostien tai muun henkilökohtaisen  materiaalin  säilymisestä tai säilyttämisestä. Laurea  ei vastaa  mistään  yksityisen  käytön yhteydessä aiheutuneesta vahingosta, eikä Laurealla  siten missään olosuhteissa ole korvausvastuuta  käyttäjän henkilökohtaiseen  aineistoon  kohdistuneista  vahingoista.
 

3 Käyttövaltuus

3.1  Käyttövaltuutuksen  myöntäminen

Käyttövaltuutus osoitetaan myöntämällä käyttäjätunnus tai tuomalla palvelu käyttäjän saataville.

Käyttövaltuuden saaneilla henkilöillä on lupa käyttää Laurean tietotekniikkapalveluja.Tietotekniikkapalveluiden käyttösääntöjen noudattaminen on käyttövaltuuden edellytys. Tietotekniikkapalveluiden käyttövaltuudet riippuvat käyttäjän asemasta ja tehtävistä (rooleista) Laureassa, henkilöllä voi olla useita rooleja samanaikaisesti.

3.2 Käyttövaltuuden päättyminen

Käyttövaltuudet ovat määräaikaisia. Käyttövaltuus päättyy, kun

 • määräaikaiseksi myönnetty käyttövaltuus vanhenee tai 
 • henkilön rooli muuttuu siten, ettei tietotekniikkapalvelun käyttövaltuudelle ole enää perustetta.

3.3 Käyttövaltuuden rajoittaminen

Käyttövaltuutta voidaan rajoittaa, jos siihen liittyen on perusteltu epäily tietoturvallisuuden vaarantumisesta tai väärinkäytöstä.

3.4 Käyttövaltuuden päättyessä

Käyttäjän tulee poistaa henkilökohtaiset sähköpostinsa ja tiedostonsa ennen tietotekniikkapalvelun  käyttövaltuuden loppumista.

Laurea poistaa tiedostot ja postilaatikon ennalta määrätyn varoajan kuluttua tunnuksen  käytön tai käyttövaltuuden  loppumisesta.  Henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän on siirrettävä  työhönsä liittyneet viestit ja  tiedostot esimiehen kanssa sovitulle henkilölle. Tämä pätee myos opiskelijaan, joka  on toiminut esimerkiksi tutkimusryhmissä.

Jokaisen on itse poistettava henkilostö- tai opiskelijaetuna kotikäyttöön lisensoidut ohjelmistot työsuhteen tai opinto-oikeuden päättyessä.

4 Käyttäjätunnus

Käyttäjä tunnistetaan (identifioidaan, autentikoidaan) käyttäjätunnuksen perusteella.

Jokaisella käyttäjällä tulee olla yksilöivä tunniste tunnistamista vaativissa tietotekniikkapalveluissa. Poikkeuksena ovat erikseen hakemuksesta myönnetyt ryhmätunnukset kts. kohta 4.1

4.1  Ryhmätunnus voidaan  myöntää hakemuksesta erityiseen tarkoitukseen. Ryhmätunnuksen kayttö voi vaarantaa tietojen luottamuksellisuuden.

 •  Ryhmätunnuksen hakija vastaa tunnuksen luovuttamisesta.
 •  Ryhmätunnusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 •  Jokainen ryhmätunnuksen  käyttäjä  on vastuussa  omasta  tunnuksen  käytöstään.
 •  Ryhmätunnuksien käyttövaltuutus on voimassa vain käyttötarpeen vaatiman ajan.

4.2 Jokainen vastaa käyttajatunnuksistaan henkilökohtaisesti

Käyttajätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla tai muutoin ohjeistetulla tavalla. Jos salasanan tai muun tunnisteen epäillaan joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

 • Käyttäjätunnusta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön.
 • Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.
 • Käyttäjä on oikeusvastuussa tunnuksen käytön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta.
 • Toisen henkilön tunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi.

   

5 Käyttäjien oikeudet ja vastuut

5.1 Tietotekniikkapalvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun
Laurean tietotekniikkapalvelut on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai hallintoon Laureassa.

5.2 Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin
Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja verkkopalvelujen käyttäminen. Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa

 • haitata järjestelmän muuta käyttöä
 • eikä olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa.

5.3 Kaupallinen toiminta tai julistaminen ei ole hyväksyttävää yksityistä käyttöä
Käyttö vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen toimintaan on sallittu vain Laurea vaaleissa, Laurean toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten yms. toiminnassa.
Resurssien tarpeeton käyttö on kielletty.

5.4 Lakeja on noudatettava
Laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia ei saa julkaista, välittää eikä jaella.

5.5 Jokaisella on oikeus yksityisyyteen
Yksityisyys ei kuitenkaan ulotu kaikkeen henkilön hallussaan pitämään työtehtäviin liittyvään materiaaliin.

 • Opiskelijan hallussa oleva aineisto tulkitaan yksityiseksi.
 • Henkilökunnan tulee pitää yksityinen aineisto selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta
  tämä sääntö koskee myös opiskelijaa, joka on työssä Laurealla.

5.6 Jokainen vastaa tietoturvasta
Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viiveettä ilmoittaa tietohallinnolle.

- Henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään.
- Jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista.
- Muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty.
- Laurealla on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää tietotekniikkapalvelujen käyttöä.
 
5.7 Luvattoman palvelun pystyttäminen on kielletty

Laurean tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain Laurean hyväksymiä laitteita - poikkeuksena vierailijakäyttöön tarkoitetut tietoliikenneverkot. Vierailijakäyttöön tarkoitettuihin verkkoihin saa liittää omia laitteita ilman erillistä tietohallinnon lupaa. Tarvittaessa tietohallinto tiedottaa erikseen vierailijaverkkoihin liittyvistä rajoituksista.

Laurean verkoissa saa tuottaa palveluita vain Laurean tietohallinnon antamalla luvalla, tämä koskee kaikkia Laurean ylläpitämiä tietoliikenneverkkoja.

 
5.8 Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty
Mitään käyttövaltuutta ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin tai muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.

Tietojärjestelmien osia tai piirteitä, joita ei ole selkeästi tuotu yleisesti käytettäviksi, ei saa käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ylläpitoon tarkoitetut työkalut tai järjestelmän asetuksilla estetyt toiminnot.

5.9 Tietojen urkinta ja käyttäjien harhautus on kielletty
Älä huijaa, älä hanki tietoa oikeudettomasti.  

6 Muita  määräyksiä

6.1 Voimaantulo

Nämä tietotekniikkapalvelujen käyttösäännöt tulevat voimaan 1.1.2017 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt. Tämän jälkeen uudet tietotekniikkapalvelut tullaan toteuttamaan näiden sääntöjen mukaisesti.

6.2 Muutoksenhallinta

Tietotekniikkapalvelujen käyttösäännöt tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimas­saolevia palveluita ja lainsäädäntöä. Merkittävät muutokset käsitellään YT-menettelyssä.
Muutostarpeesta päättää tietohallintojohtaja .

Muutoksesta tiedotetaan vain tavanomaisten tiedotuskanavien kautta , ei henkilökohtaisesti.

6.3 Käyttösäännöistä poikkeaminen

Lupa käyttösäännöistä  poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella  ja  perustellusta  syystä. Luvan  poikkeamaan  voi myöntää tietohallintojohtaja.  Lu vassa voi olla ehtoja, rajoituksia ja  lisävastuita.

6.4 Valvonta

Käyttösääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavat tietohallinto ja palveluiden omistajat seka työnjohdollisesti esimiehet kukin osaltaan. Rikkomuksista rangaistaan tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännön mukaisesti.

6.5 Lisätietoja

Muut tietotekniikkapalveluita koskevat säännöt ja ohjeet löytyvät Laurean intranetista. Tässä säännössä viitatut tai siihen liittyvät ohjeet ovat:

• Laurean tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytäntö
 
​------

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tietohallinto

 

 

Yhteystiedot

servicedesk(at)laurea.fi

Puh:  (09) 8868 7112

Avoinna arkisin klo  8.00 - 16.00. Poikkeusaukioloajat kesäisin ja arkipyhinä.

Lähituki etukäteen varattaessa

Jätä palautetta.

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot