https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=87<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Laurean laadunhallinta

Laadunhallinta on Laurean toiminnan perusta ja jatku­van kehittämisen väline. Se nivoutuu kaik­keen Laurean toimintaan erilaisina seuranta- ja kehitystoimenpiteinä ja on siten osa orga­nisaation johtamista, strategiatyötä ja sisäistä tu­losjohtamista. Laadunhallinnan tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää laurealaista laatukulttuuria. Laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki laurealaiset yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Laurean laatujärjestelmän pe­rustana on Jatkuvan kehittämisen kehä: Plan – Do – Check – Act. Jatkuvan kehittämisen kehää toteu­tetaan Laureassa seuraavan ajattelun mukaisesti: Plan tarkoittaa toiminnan suunnittelun perustaa. Do sisältää prosessien kuvaamisen ja sen mukaisen toiminnan. Check on toiminnan seurantaa ja arvi­ointia määriteltyjen mittareiden avulla. Act on seu­ranta-, arviointi- ja palautetiedon avulla valittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja niiden dokumentointia sekä kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa.

Laurean laadunhallinan tavoitteet

Laurean laatujärjestelmän tavoitteena on

  • tuottaa tietoa johtamisen tueksi sekä Laurean strategisten tavoitteiden ja tahtotilan saavuttamiseksi
  • tuottaa systemaattista toimintaan liittyvää tietoa laadun kehittämiseksi
  • yhtenäistää ja tehostaa laadunhallinnan menettelyjä ja toimintatapoja
  • vahvistaa Laurean laatukulttuuria ja laurealaisten osallistumista laatutyöhön
  • tukea hyvien käytänteiden levittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Laatupolitiikka

Korkeakoulun laatupolitiikalla tarkoitetaan laatujärjestelmän tavoitteista ja perusperiaatteista sekä laadunhallinnan vastuunjaosta muodostuvaa kokonaisuutta.

Laurean laatupolitiikan tavoitteena on tukea Laurean arvojen, tahtotilan ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Laatupolitiikka edesauttaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä strategian mukaisesti. Laurea-ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmä ja laatujärjestelmä integroituvat, ja yhdistävänä tekijänä toimii Toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS), jotka todentavat strategiaa. Toiminta- ja taloussuunnitelmiin (TTS) on vuoden 2015 alusta kirjattu sekä Laurea-tasoisesti että tulosyksikkökohtaisesti keskeiset tavoitteet sekä kehittämiskohteet.

Laurean laatukulttuuri

Laureassa on tehty pitkäjänteisesti tavoitteisiin sitoutunutta kehitystyötä. Näyttönä Laurean laatukulttuurista Laurean laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi KKAn auditoinnin 2010.

Vuonna 2014 Laurea läpäisi ensimmäistä kertaa toteutetun kansainvälisen Certificate for Quality in Internationalisation –arvioinnin.

Laurea on lisäksi valittu laatuyksiköksi seuraavissa KKAn laatuyksikköarvioinneissa, mikä osaltaan kertoo laurealaisesta laatukulttuurista:
• Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2010 - 2012
• Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2008 - 2009
• Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2006 - 2007
• Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2004 - 2005
• Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2003 – 2004

Laurean laatujärjestelmä

Laurean laadunhallinnan prosessi perustuu PDCA-kehittämisen kehään ja jatkuvan kehittämisen periaatteelle. Laatutyön tavoitteena on tukea tahtotilan 2020 saavuttamista: "Laurean tavoitteena on olla vuonna 2020 metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä".

 

  

Plan

Toiminnan suunnittelua ohjaa Laurean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa solmittu sopimus vuosille 2013-2016. Sopimukset laaditaan neljän vuoden välein. Sopimuksissa sovitaan Laurean toiminnalle asetettavista tavoitteista, kuten tutkintotavoitteista ja tunnuslukutavoitteista sekä niiden seurannasta ja toiminnan kehittämisestä. Laurea-tason tavoitteet jalkautetaan tulosyksikkökohtaisiin Toiminta- ja taloussuunnitelmiin, joihin kirjataan tulosyksikkökohtaiset tavoitteet.

Laurea2020-strategia ohjaa tahtotilan toteuttamista ja määrittää toiminnalle asetettavat tavoitteet.

Do

Laurean toiminnot kuvataan toimintamallien ja prosessikuvausten avulla.  Prosessikuvausten tavoitteena on yhtenäistää Laurean toimintatapoja sekä selkeyttää työnjakoa ja vastuutoimijoita organisaation sisällä. Prosessikuvauksia voidaan hyödyntää esim. perehdytyksessä. Ne toimivat myös kehittämisen apuna, kun prosessien vaiheet, työnjako, tehtävät ja vastuu on määritelty selkeiksi. Samalla toimintoja ja palveluja yhtenäistetään ja kehitetään organisaation toimintojen mukaisiksi. Keskeiset dokumentit, kuten Johtosääntö, Tutkintosääntö, Hankekäsikirja sekä LbD-opas ohjeistavat käytännön toimintaa ja tukevat yhtenäisten käytäntöjen kehittymistä.

Check

Laurean toimintaa arvioidaan sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla sekä palautejärjestelmällä kerättävistä palautetiedoilla. Arviointi kohdistuu strategisesti tärkeisiin kohteisiin.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan Toiminta- ja taloussuunnitelmissa määritellyillä mittareilla. Seurattavat mittarit pohjautuvat OKM:n kanssa laadittuun tavoitesopimukseen, Laurea2020-strategiaan sekä rahoitusmalliin. Laatujärjestelmän sisältämä seuranta-, arviointi- ja kehittämistieto on kuvattu Laurea QPR:ssä. Laurean toiminnan arviointia toteutetaan Laurea-tasolla, FUAS-yhteistyössä sekä kansallisella tasolla.

Act

Laadunhallinnan vaikuttavuus tulee esiin saadun mittari- ja muun toiminnan arviointitiedon hyödyntämisessä Laurean toimintojen kehittämiseksi. Kerättyä mittari- ja arviointitietoa käsitellään esimerkiksi eri työryhmissä, joissa päätetään kehittämiskohteista ja niihin liittyvistä kehittämistoimenpiteistä.

Arviointitiedon vaikuttavuutta edistetään Kehittämissalkun sekä Kehittämisen työkirjojen avulla. Kehittämisen työkirjaan priorisoidaan arviointitiedon pohjalta keskeiset kehittämiskohteet, määritetään niille kehittämistoimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttajat. Lisäksi työkirjaan määritetään ennakkoon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointimenetelmä ja -ajankohta.

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Laurean kansainvälinen auditointi päätökseen: auditointitodistus luovutettiin päätösseminaarissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurean-kansainvalinen-auditointi-paatokseen-auditointitodistus-luovutettiin-paatosseminaarissa.aspx2016-09-22T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20quality%20audit%202016.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean kansainvälinen auditointi päätökseen: auditointitodistus luovutettiin päätösseminaarissa
Laurealle myönnetty kansainvälistymisen laatusertifikaattihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurealle-myönnetty-kansainvälistymisen-laatusertifikaatti.aspx2015-03-03T22:00:00Z<img alt="" src="/en/update/Laureaimages/Sertifikaatti.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurealle myönnetty kansainvälistymisen laatusertifikaatti

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot