Siirry sisältöön

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Motivaatiolla muutokseen asiakas- ja esimiestyössä -opintojakson orientoiva tehtävä

Orientoivan tehtävän tavoitteena on tutustua voimavara- ja ratkaisukeskeisen työskentelyn sekä motivoivan haastattelun teoreettiseen perustaan ja laatia henkilökohtaiset oppimistavoitteet opintojaksolle. Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia, jonka vuoksi sinua pyydetään myös kirjoittamaan asiakastapaus muutosvaiheessa olevasta asiakkaasta. Kuvausta täydennetään opintojen aikana.

Tutustu alla olevaan lähdekirjallisuuteen. Muodosta käsitys voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työskentelystä sekä motivoivasta haastattelusta työmenetelminä.

 1. Arvioi lukemasi perusteella, miten hyvin jo osaat voimavara- ja ratkaisukeskeisen työskentelyn sekä motivoivan haastattelun lähtökohtia ja taitoja sekä miten niitä tällä hetkellä sovellat työssäsi

 2.  Laadi arvioinnin pohjalta kolme oppimistavoitetta perusteluineen.

 3. Tutustu muutoksen vaiheisiin Kohti muutosta -teosta tai muuta motivoivan haastattelun lähdeaineistoa hyödyntäen. Kirjoita asiakastapauksesta, jossa tavoitteena on jokin elämänmuutos ja asiakas on harkintavaiheessa. Kuvaa seuraavat asiat: työympäristö, työntekijän rooli, asiakkaan erityispiirteet, asiakassuhteen luonne ja muutoksen vaihe.

 4. Tehtävä palautetaan opintojakson alussa 11.1.2019 Optima-työtilaan

Kirjallisuus:

Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. (2008). Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. (erityisesti luvut 1-3 ja 5).

Nettilähteet:

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä:

https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu:

http://vuorovaikutuspakki.blogspot.fi/p/ratkaisukeskeinen-ajattelu.html

Voimavarasuuntautuneet neuvonta-, ohjaus- ja terapiamuodot:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00105

Käypähoitosuositus, motivoiva haastattelu:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=B58AE5B106A367E30EDD2C99228EA277?id=nix02109

Päihdelinkki, motivoiva haastattelu:

https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdetyon-menetelmat-ja-koulutus/motivoiva-haastattelu-motivoiva

Enhancing Motivation for Change in Substance Abuse Treatment. Chapter 3 - Motivational Interwieving as a Counseling Style:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64964/

Opetus tapahtuu Leppävaaran kampuksella 11.1., 31.1., 9.3. ja 23.3. kello 9- 17

Päivämäärä Sisältö
11.1.2019 Yhteistyösuhteen rakentaminen
 • Orientaatio opintojaksoon ja tehtäviin
 • Motivoivan haastattelun henki
 • Tunneyhteyden rakentaminen
 • Heijastava kuuntelu
 • Alkukyselyn täyttäminen
31.1.2019 Muutokseen esiin kutsuminen
 • Ratkaisukeskeinen työskentely
 • Motivoivan haastattelun teoreettinen tausta
 • Motivoivan haastattelun edistyneet taidot
9.3.2019 Muutoksen suunnittelu
 • Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen työskentely
 • Tavoitteen asettelu ja muutoksen suunnittelu
 • Simulaatiokokeilun ohjeistus
10.3. - 22.3.2019 Simulaatioiden valmistelu ja videointi pienryhmissä
23.3.2019 Asiakaskeskustelun simulaatiot A-ryhmä ap, B-ryhmä ip
25. - 30.3.2019 Simulaatioiden videointi pienryhmissä
1. - 11.4.2019 Simulaatioiden arviointia pienryhmissä
22.4.2019 Kirjallisen tehtävän palautus