Siirry sisältöön

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa sosiaali- ja terveysalalle suuntautuvasta ohjauksesta ja opinnoista ja Haaga-Helia hankkeessa liiketalouden alalle suuntautuvasta ohjauksesta ja opinnoista.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Työttömät ja lomautetut, ensisijaisesti kuntakokeilun työnhakija-asiakkaat.
 • Hakuaika: Jatkuva haku 30.9.2022 asti.
 • Ajoitus: Hakuaika 1.3.2021 alkaen.
 • Laajuus: 5 – 60 opintopistettä
 • Sijainti: Ensisijaisesti verkossa
 • Hinta: Koulutus on OKM:n rahoittama ja osallistujalle ilmainen

Work & Study Fast Track on työttömille ja lomautetuille suunnattu maksuton palvelu, jonka avulla sinun on mahdollista parantaa työllistymisvalmiuksiasi. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti kuntakokeilun asiakkaille. Work & Study Fast Trackin opinnot on suunnattu henkilöille, joilla on aiempia korkeakouluopintoja ja/tai korkeakoulutasoista osaamista ja jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Hankkeen avulla saat henkilökohtaista ja juuri sinulle suunniteltua ohjausta työllistymiseen ja työuralla etenemiseen. Aiempaa, työkokemuksen tai muun toiminnan kautta hankkimaasi korkeakoulutasoista osaamistasi voidaan tunnustaa korkeakouluopinnoiksi. Sinulle henkilökohtaisesti laaditun opiskelusuunnitelman mukaisesti sinulla on mahdollista täydentää osaamistasi AMK- ja YAMK-tasoisten opintojen kautta. Uuden oppimisen ohella saat myös päivitettyä aiemmin hankkimaasi osaamista nykypäivän työelämää vastaavaksi. Palvelun puitteissa sinulle tarjotaan mahdollisuus myös verkostoitua ja saada vertaistukea muilta osallistujilta. Palvelun tarkoituksena on tarjota sinulle mahdollisuus nostaa osaamis- ja koulutustasoasi sekä lisätä valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen.

Sinulle tarjottavat palvelut

Work & Study Fast Track-hankkeen puitteissa sinulle tarjotaan yksilöohjaista henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti. Voit myös osallistua ryhmäohjaukseen. Saat uraohjausta osaavilta uraohjaajiltamme ja hankkeeseen osallistumisen päättyessä sinulle luodaan jatkosuunnitelma. Käytössäsi ovat myös Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarkoitetut opintopsykologin ja erityisopettajan palvelut.

Opinnot

Päästessäsi mukaan Work & Study Fast Track-hankkeeseen työstämme kanssasi juuri sinulle sopivan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka laajuus on 5 – 60 opintopistettä. Opinnoissa on tarjolla erilaisia osaamispolkuja, joista voit valita omaan aiempaan osaamiseesi ja mielenkiinnon kohteisiisi sopivan. Tarjolla on myös korkeakoulutasoisten opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen tähtääviä opintoja, kuten kieliopintoja, digitaitojen hiomista sekä viestinnän opintoja.

Opiskelusuunnitelma laaditaan huomioiden yksilöllinen tilanteesi työnhakijana ja sen laatimisessa tehdään yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa.

Osaamispolut

 • Hoitotyön osaaja - Laurea 

  Tällä opintopolulla pääset kartoittamaan omia  valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi terveysalalla. Tämän polun avulla sinulla on myös mahdollista  tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen.

  Ennakkovaatimukset:  Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja.

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  Hoitotyön osaajana kehittyminen  5 op
  Opintojen aikana orientoidut sairaanhoitajakoulutuksen opintojen sisältöihin ja tutkintorakenteeseen sekä suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi.

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa  sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.  

  Monimuotoinen hoitotyön asiantuntijuus 5 op ja/  tai Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyö 5 op
  Saat  valmiuksia analysoida ja kehittää omaa asiantuntijuuttasi ja ylläpitää sen ajantasaisuutta suhteessa sosiaali- ja terveysalan muuttuviin tarpeisiin. Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön opinnoissa saat lisäksi valmiuksia kohdata ja toimia  

  Lisäksi voit valita

  Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10 op
  Opit kansansairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa yksilön, perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opit terveyden edistämisen lähestymistapoja ja menetelmiä asiakaslähtöisessä hoitotyössä  sekä  suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pitkäaikaissairaan hoitotyötä ja omahoidon tukea.  Perehdyt keskeisiin sisätautien alaan kuuluviin sairauksiin ja hoidon lääketieteellisiin perusteisiin. Opit ohjausmenetelmiä ja terveyden edistämistä sekä kansallisia että kansainvälisiä suosituksia. Opit perusteleman ravitsemustilan arvioinnin hyvät käytännöt ja menetelmät. Tutustut keskeisiin pitkäaikais- ja akuuttihoidossa käytettäviin lääkeaineryhmiin, lääkeaineisiin ja lääkkeiden  vaikutusmekanismeihin sekä rokottamisen käytäntöihin.

  Suomen kieli ja viestintä 5 op
  Opit - hyödyntämään kielenhuollon ja kielitiedon apuvälineitä  ja laatimaan asiatekstejä sekä kirjoittamaan
  verkkotekstiä. Opit pitämään erilaisia puheita ja presentaatioita  sekä toimimaan kokouksissa ja neuvotteluissa aktiivisena osallistujana

 • Varhaiskasvatuksen osaaja - Laurea 

  Tällä opintopolulla pääset kartoittamaan omia  valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi sosiaalialalla. Tämän polun avulla sinulla on myös mahdollista  tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen

  Ennakkovaatimukset:  Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja

  Varhaiskasvatuksen osaajana kehittyminen 5 op
  Opintojen aikana orientoidut varhaiskasvatuksen sisältöihin, sosionomikoulutuksen tutkintorakenteeseen ja suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteitasi sekä omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi.

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa  sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.

  Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10 op
  Saat valmiuksia jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa. Opit huomioimaan kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia sekä tunnistamaan osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa.

  Lisäksi voit valita

  Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5 op
  Opit tuntemaan sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita sekä  ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia  
  Hahmotat sosiaalialan asiakkuutta ja erilaisia elämäntilanteita

  Suomen kieli ja viestintä 5 op
  Opit - hyödyntämään kielenhuollon ja kielitiedon apuvälineitä  ja laatimaan asiatekstejä sekä kirjoittamaan
  verkkotekstiä. Opit pitämään erilaisia puheita ja presentaatioita  sekä toimimaan kokouksissa ja neuvotteluissa aktiivisena osallistujana

 • Itsensä työllistäjä - Laurea 

  Ennakkovaatimukset:  Et tarvitse aiempaa kokemusta yrittäjyydestä.

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista:

  Yrittäjyys osana uraa 5 op
  Kehität omia yrittäjyysominaisuuksiasi ja laadit toteutuskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Opit toimimaan asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti.

  Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5 op
  Opit tunnistamaan innovaatioiden trendit ja heikot signaalit. Opit käyttämään luovan työskentelyn periaatteita palvelukehitysprosessissa ja asiakaslähtöisen toiminnan suunnittelussa.

  Valitset myös jommankumman seuraavista tai molemmat:

  Business control 10 op
  You are able to prepare reports for management planning and control purposes and prepare budgets and forecasts. You are also able to calculate the cost of a product or service using traditional cost accounting and activity-based costing.

  Capital budgeting 5 op
  Capital budgeting:  You can set up a discounted cash flow analysis and use investment criteria to determine whether or not a project is acceptable. You can also use scenario analysis and sensitivity analysis in decision making and write an investment proposal for management by using computer software in capital budgeting.

 • Master-polku - Laurea 

  Ennakkovaatimukset:  Osallistuaksesi näille ylemmän AMK:n kursseille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.  Kiinnostuneisuus  kehittämiseen ja johtamiseen omalla alalla.

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista:

  Verkostojen johtaminen 5 op
  Opit luomaan ja johtamaan verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti monikulttuurisissa ympäristöissä. Opit tunnistamaan eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä sekä analysoimaan ja hyödyntämään systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa

  Vaikuta ja toimi sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa 5 op
  Opiskelet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisiä käsitteitä, toiminnan ja tiedon rakenteita ja palveluprosesseja, sekä miten niitä arvioidaan. Perehdyt myös näyttöön perustuvan toiminnan merkitykseen.

  Palvelumuotoilu 5 op
  Opit palvelumuotoilun prosessin ja  menetelmiä  sekä opit ymmärtämään muotoiluajattelun periaatteita ja hyödyntämään niitä.  Saat  käytännön kokemusta palvelumuotoiluprojektin toteuttamisesta oman yritysprojektin kautta.

 • Itsensä työllistäjä - Haaga-Helia 

  Tällä opintopolulla pääset kartoittamaan omia yrittäjyysvalmiuksiasi, testaamaan potentiaalisia yritysideoita sekä mahdollisesti jo käynnistelemään omaa yritystoimintaasi esimerkiksi kevytyrittäjänä.

  Ennakkovaatimukset: Et tarvitse aiempaa kokemusta yrittäjyydestä.

  Opintojen taso: amk/master

  Voit valita opintosi esimerkiksi näistä opintojaksoista: 

  Create your future, 5 op
  Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, tästä kurssista on hyvä aloittaa. Sinulla ei tarvitse olla omaa yritysideaa. Tällä kurssilla opit itsetuntemusta, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmien ratkaisemista kiinnostavien yrittäjätarinoiden avulla.
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-18.5.2021

  Developing Entrepreneurial Mindset, 5 op
  This course is perfect when you have an idea, and you would like to see if it’s worth advancing. During the course you will also think about yourself as an entrepreneur.
  - Nonstop-toteutus 31.7.2021 saakka

  From Idea to Prototype, 5 op
  Test and validate your own business idea through Design Thinking. During the course you’ll design and develop your business idea by using lean startup methodology.
  - Intensiivitoteutus 22.-24.3.2021
  - Intensiivitoteutus 24-26.5.2021

  Kevytyrittäjyys, 5 op
  Tekisikö mieli kokeilla yrittäjyyttä, mutta sinulla ei ehkä vielä ole tarvetta osakeyhtiön perustamiseen?  
  Tällä kurssilla tutustut eri vaihtoehtoihin, kuten sivutoimiseen ja kevytyrittäjyyteen sekä niiden vaikutuksiin esimerkiksi sinun työmarkkina-asemaasi sekä sosiaaliturvaasi. Samalla tuotteistat ketterästi omaa osaamistasi.  
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-21.5.2021

  Coaching, 5 op
  Coaching is a learning process, in which the coach and the student have goal-oriented confidential discussion on topics which are relevant to the student. In this course you will get your own coach to support your entrepreneurial process and business development.
  - Nonstop-toteutus 31.7.2021 saakka

 • Uuden kehittäjä - Haaga-Helia 

  Uuden kehittäjä -moduulissa perehdytään innovaatiprosessiin ja digitaaliseen liiketoimintaympäristöön. Opiskelijat muun muassa analysoivat saamaansa taustatietoa määrällisten menetelmien keinoin, ideoivat uusia palvelukonsepteja valitun palvelun kehittämiseksi, tutustuvat innovaatio- ja kehittämismenetelmiin sekä fasilitaattorina toimimiseen ja oppivat hyödyntämään digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia kuten mobiilisovelluksia, tekoälyä ja robotiikkaa.

  Ennakkovaatimukset: Ei ennakkovaatimuksia 

  Opintojen taso: amk

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  Innovaatio-osaaminen, 5 op
  Innovaatio-osaaminen opintojaksolla tutustut kehittämis- ja innovaatiomenetelmiin, palveluideoiden tuottamiseen sekä ryhmän fasilitointiin.
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-21.5.2021

  Digitaalinen liiketoiminta, 5 op
  Digitaalinen liiketoiminta –opintojaksolla tutustut digitaalisiin palvelukanaviin ja liiketoimintaympäristöihin sekä tutustut uusimpiin digitaalisuuden mahdollisuuksiin kuten tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-21.5.2021

  Analysointiosaaminen, 5 op
  Analysointiosaaminen-opintojaksolla tutustut web-analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Opit analysoimaan ja raportoimaan tuloksia muille myös graafisesti.
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-21.5.2021

 • Future Workin Skills Master - Haaga-Helia 

  Tällä polulla täydennetään opiskelijoiden työelämätaitoja tulevaisuuden tarpeellisilla osaamisilla. Projektien johtaminen, uuden oppiminen sekä tulevaisuuden ennakointi ovat hyödyllisiä taitoja useimmissa tehtävissä.

  Ennakkovaatimukset: Alemmasta korkeakoulututkinnosta on hyötyä. 

  Opintojen taso: master

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  Project management, 5 op
  During the Project Management course you will get familiar with project planning, constituents of project leadership, project work methods, tools and software and also how to measure project work, skills and success.
  - Lähitoteutus 29.3.-21.5.2021

  Learning culture in organisations, 5 op
  During this course you will get familiar with different approaches to learning and learning culture in organisations, as well as environment, processes and practices that enhance learning.
  - Virtuaalitoteutus 29.3.-21.5.2021

  Futures Research, 5 op
  This course guides you to futures orientation. You will learn the approaches, data collection and analysing methods in futures research.
  - Lähitoteutus 5.4.-21.5.2021

 

Hakeminen

Hakeaksesi mukaan, sinun on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Sinun on oltava työtön tai lomautettu työnhakija
 • Sinun on oltava hakukelpoinen korkeakouluun, eli sinulla on oltava suoritettuna esimerkiksi lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, ammatillisen perustutkinto, ammattitutkinto, ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto tai olet suorittanut korkeakoulututkinnon.
 • Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (B2-taitotaso).

Hae mukaan koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomakkeen täytettyäsi ja lähetettyäsi Haaga-Helian tai Laurean ohjaaja on sinuun yhteydessä. Suunnittelette yhdessä minkälainen osaamisen kehittäminen ja aiemman osaamisen tunnustaminen veisi sinun uraasi eteenpäin.

Täytä hakulomake

logot-laurea-hh.jpg

Hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja: