Siirry sisältöön

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa sosiaali- ja terveysalalle suuntautuvasta ohjauksesta ja opinnoista ja Haaga-Helia hankkeessa liiketalouden alalle suuntautuvasta ohjauksesta ja opinnoista.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki työttömät, työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat ja lomautetut työnhakija-asiakkaat.
 • Hakuaika: Jatkuva haku 31.10.2022 asti.
 • Ajoitus: 1.3.2021 – 31.12.2022
 • Laajuus: 5 – 60 opintopistettä
 • Sijainti: Ensisijaisesti verkossa
 • Hinta: Koulutus on OKM:n rahoittama ja osallistujalle ilmainen

Work & Study Fast Track on työttömille ja lomautetuille suunnattu maksuton palvelu, jonka avulla sinun on mahdollista parantaa työllistymisvalmiuksiasi. Palvelu on suunnattu kuntakokeilun asiakkaille ja kaikille työttömille. Work & Study Fast Trackin opinnot on suunnattu henkilöille, joilla on aiempia korkeakouluopintoja ja/tai korkeakoulutasoista osaamista ja jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Hankkeen avulla saat henkilökohtaista ja juuri sinulle suunniteltua ohjausta työllistymiseen ja työuralla etenemiseen. Aiempaa, työkokemuksen tai muun toiminnan kautta hankkimaasi korkeakoulutasoista osaamistasi voidaan tunnustaa korkeakouluopinnoiksi. Sinulle henkilökohtaisesti laaditun opiskelusuunnitelman mukaisesti sinulla on mahdollista täydentää osaamistasi AMK- ja YAMK-tasoisten opintojen kautta. Uuden oppimisen ohella saat myös päivitettyä aiemmin hankkimaasi osaamista nykypäivän työelämää vastaavaksi. Palvelun puitteissa sinulle tarjotaan mahdollisuus myös verkostoitua ja saada vertaistukea muilta osallistujilta. Palvelun tarkoituksena on tarjota sinulle mahdollisuus nostaa osaamis- ja koulutustasoasi sekä lisätä valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen.

Sinulle tarjottavat palvelut

Work & Study Fast Track-hankkeen puitteissa sinulle tarjotaan yksilöohjaista henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti. Voit myös osallistua ryhmäohjaukseen. Saat uraohjausta osaavilta uraohjaajiltamme ja hankkeeseen osallistumisen päättyessä sinulle luodaan jatkosuunnitelma. Käytössäsi ovat seuraavat Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut (1.8.2022 alkaen):

 • kirjasto
 • opintotoimisto
 • Laurean Servicedesk (IT-tuki)
 • oppilaitospastori
 • opiskelijakunta Laureamko

Opinnot

Päästessäsi mukaan Work & Study Fast Track-hankkeeseen työstämme kanssasi juuri sinulle sopivan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka laajuus on 5 – 60 opintopistettä. Opinnoissa on tarjolla erilaisia osaamispolkuja, joista voit valita omaan aiempaan osaamiseesi ja mielenkiinnon kohteisiisi sopivan. Tarjolla on myös korkeakoulutasoisten opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen tähtääviä opintoja, kuten kieliopintoja, digitaitojen hiomista sekä viestinnän opintoja.

Opiskelusuunnitelma laaditaan huomioiden yksilöllinen tilanteesi työnhakijana ja sen laatimisessa tehdään yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa.

Esimerkkejä osaamispoluista

 • Hoitotyön osaaja - Laurea 

  Tällä opintopolulla pääset kartoittamaan omia valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi terveysalalla. Tämän polun avulla sinulla on myös mahdollista tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen.

  Ennakkovaatimukset:  Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja.

  Opintopolku koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  Hoitotyön osaajana kehittyminen  5 op
  Opintojen aikana orientoidut sairaanhoitajakoulutuksen opintojen sisältöihin ja tutkintorakenteeseen sekä suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi.

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa  sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.  

  Monimuotoinen asiantuntijuus 5 op
  Saat valmiuksia analysoida ja kehittää omaa asiantuntijuuttasi ja ylläpitää sen ajantasaisuutta suhteessa sosiaali- ja terveysalan muuttuviin tarpeisiin.

  Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op
  Opintojen aikana saat valmiuksia kohdata ja tukea akuutissa kriisissä olevaa ja vakavasti sairastunutta asiakasta. Saat tietoa mielenterveys- ja päihdetyön toimintaperiaatteista ja opit suunnittelemaan, ylläpitämään ja arvioimaan hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

 • Varhaiskasvatuksen osaaja - Laurea 

  Tällä opintopolulla pääset kartoittamaan omia  valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi sosiaalialalla. Tämän polun avulla sinulla on myös mahdollista  tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen

  Ennakkovaatimukset:  Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja

  Varhaiskasvatuksen osaajana kehittyminen 5 op
  Opintojen aikana orientoidut varhaiskasvatuksen sisältöihin, sosionomikoulutuksen tutkintorakenteeseen ja suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteitasi sekä omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi.

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa  sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.

  Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10 op
  Saat valmiuksia jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa. Opit huomioimaan kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia sekä tunnistamaan osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa.

  Lisäksi voit valita

  Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5 op
  Opit tuntemaan sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita sekä  ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia  
  Hahmotat sosiaalialan asiakkuutta ja erilaisia elämäntilanteita

  Suomen kieli ja viestintä 5 op
  Opit - hyödyntämään kielenhuollon ja kielitiedon apuvälineitä  ja laatimaan asiatekstejä sekä kirjoittamaan
  verkkotekstiä. Opit pitämään erilaisia puheita ja presentaatioita  sekä toimimaan kokouksissa ja neuvotteluissa aktiivisena osallistujana

 • Aikuissosiaalityön osaaja - Laurea 

  Tällä polulla pääset kartoittamaan omia valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi aikuisten parissa tapahtuvassa sosiaalialan työssä. Tämän polun avulla sinun on myös mahdollista tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen.

  Ennakkovaatimukset: kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja

  Aikuissosiaalityön osaajana kehittyminen 5 op
  Opintojen aikana orientoidut aikuissosiaalityön opintoihin, sosionomikoulutuksen tutkintorakenteeseen ja suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteitasi sekä omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.

  Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5 op
  Opintojen aikana kehität omia vuorovaikutustaitojasi ja saat valmiuksia kohdata erilaisia yksilöitä, toimia ja ohjata ryhmiä sekä ymmärtää asiakkaan osallisuuden ja voimavarojen merkityksen.

 • Lastensuojelun osaaja - Laurea 

  Tällä polulla pääset kartoittamaan omia valmiuksiasi ja täydentämään tarvittavaa työelämäosaamistasi sosiaalialalla ja erityisesti lastensuojelussa. Tämän polun avulla sinun on myös mahdollista tutustua uuteen uraan työllistymistä ja jatko-opintoja ajatellen

  Ennakkovaatimukset: kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, kiinnostuneisuus alaan ja mahdollisia aikaisempia opintoja

  Lastensuojelun osaajana kehittyminen 5 op
  Opintojen aikana orientoidut lastensuojeluun liittyviin opintoihin, sosionomikoulutuksen tutkintorakenteeseen ja suunnittelet etenemistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteitasi sekä omaa tapaasi opiskella ja tehdä työtä. Laadit urasuunnitelman ja kartoitat erilaisia kehittymis- ja uravaihtoehtojasi.

  Projektinhallinta ja viestintä 5 op
  Saat valmiuksia projektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimimisessa erilaisissa verkostoissa. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi.

  Lastensuojelu 10 op
  Saat valmiuksia toteuttaa työssäsi lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita. Opit tunnistamaan ja arvioimaan lastensuojelun tarvetta sekä havaitsemaan ja tulkitsemaan lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa. Opit analysoimaan varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä sekä käyttämään verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä.

  Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5 op
  Opintojen aikana kehität omia vuorovaikutustaitojasi ja saat valmiuksia kohdata erilaisia yksilöitä, toimia ja ohjata ryhmiä sekä ymmärtää asiakkaan osallisuuden ja voimavarojen merkityksen.

 • Master-polku - Laurea 

  Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ylemmän AMK:n tarjonnan ja opiskelijan tavoitteiden mukaan.

  Ennakkovaatimukset: Osallistuaksesi ylemmän AMK:n kursseille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.  Kiinnostuneisuus  kehittämiseen ja johtamiseen omalla alalla.

Voit tutustua Haaga-Helian tarjoamiin osaamispolkuihin Haaga-Helian verkkosivuilla >> Linkki vie Haaga-Helian verkkosivuille. Haaga-Helian palvelu keskittyy liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn opintokokonaisuuksiin.

Hakeminen

Hakeaksesi mukaan, sinun on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Sinun on oltava työtön tai lomautettu työnhakija
 • Sinun on oltava hakukelpoinen korkeakouluun, eli sinulla on oltava suoritettuna esimerkiksi lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, ammatillisen perustutkinto, ammattitutkinto, ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto tai olet suorittanut korkeakoulututkinnon.
 • Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (B2-taitotaso).

Hae mukaan koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomakkeen täytettyäsi ja lähetettyäsi Haaga-Helian tai Laurean ohjaaja on sinuun yhteydessä. Suunnittelette yhdessä minkälainen osaamisen kehittäminen ja aiemman osaamisen tunnustaminen veisi sinun uraasi eteenpäin.

HUOM! Ohjaajien loma-aikojen vuoksi kesä- ja heinäkuussa tulleet hakulomakkeet käsitellään elokuun lopussa. 

Täytä hakulomake

logot-laurea-hh.jpg

Hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja: