Siirry sisältöön

Viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu – Wau! muodostaa monipuolisen koulutuskokonaisuuden, joka lisää ymmärrystä turvallisuuskulttuurista, -käyttäytymisestä ja -viestinnästä, riskiperusteisesta turvallisuusjohtamisesta, varautumisesta sekä väkivallattomuudesta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikille opetustoimen edustajille peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.
 • Hakuaika: 30.4.2021 mennessä. Koulutuksen voi aloittaa 2.11.2020-30.4.2021 välisenä aikana
 • Ajoitus: 2.11.2020 - 1.6.2021 sekä 18.8. - 30.9.2021
 • Laajuus: 20 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton, opetushallituksen rahoittama

Viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu - Wau! -koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy kehittämään omaa kouluaan tai päiväkotiaan kohti viestivää, varautuvaa ja väkivallatonta organisaatiota. Hyvä turvallisuusjohtaminen on osa organisaation maineenhallintaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

 • Koulutus järjestetään verkkototeutuksena
 • Koulutuksen voi aloittaa 2.11.2020-30.4.2021 välisenä aikana. Tavoitteena on, että koulutuksen ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon kuluessa siitä, kun osallistuja on saanut ohjeen sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumiseen.
 • Koulutukseen sisältyvät tehtävien ja ohjauksen lisäksi moduulikohtaiset testit aihepiiriin liittyen.
 • Koulutus on osallistujalle maksuton.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu kaikille opetustoimen edustajille peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan turvallisuusviestinnän, varautumisen ja väkivallattomuuden kautta.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on 20 opintopisteen laajuinen ja muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta.

  Koulutus alkaa Laurean toteuttamilla opintojaksoilla Kokonaisvaltainen ja systemaattinen turvallisuusjohtaminen sekä Riskienhallinta oppilaitoksissa. Tämän jälkeen seuraa Työterveyslaitoksen toteuttamat opintojaksot Osallistava ja merkityksellinen turvallisuus sekä Turvallisuusviestintä.

   

  Ko­ko­nais­val­tai­nen ja sys­te­maat­ti­nen tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen (5 op)

  Sisältö: Oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltaisen, systemaattisen johtamisen, ennakoinnin ja väkivallattomuuden viitekehys periaatteineen

  Tavoite: Osallistuja tutustuu oppilaitoksen kokonaisturvallisuuden ja ennakoivan turvallisuustyön viitekehykseen. Hän oppii arvioimaan turvallisuustyön toimivuutta, jonka pohjalta oman oppilaitoksenturvallisuustyön kehittäminen käynnistyy.

  Tehtävät: Itsensä esittely ja muihin osallistujien tutustuminen.  Oman ammatillisen osaamisen kasvun tavoitteiden asettaminen koko koulutukselle. Oman organisaation turvallisuustyön arviointi sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen mm. varautumisen ja väkivallattomuuden kannalta. Ohjausta tehtävään annetaan Zoomin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Ris­kien­hal­lin­ta op­pi­lai­tok­sis­sa (5 op)

  Sisältö: Riskienhallinnan viitekehys ja periaatteet. Potentiaalisten ongelmien analyysi ja mitä jos –analyysi.

  Tavoite: Osallistuja oppii käynnistämään suunnitelmallisen, riskiperusteisen turvallisuustyön, jonka tavoitteena on viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu. Osallistuja oppii arvioimaan sekä positiivisia että negatiivisia turvallisuusriskejä, kuten myös toimimaan riskienarviointiryhmän fasilitaattorina.

  Tehtävä: Oman organisaation turvallisuuden riskienarviointi. Ohjausta tehtävään annetaan Zoomin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Osal­lis­ta­va ja mer­ki­tyk­sel­li­nen tur­val­li­suus (5 op)

  Sisältö: Orientaatio turvallisuuskulttuuriin, yhteisen kehittämisen periaatteisiin ja turvallisuuskäyttäytymiseen. Osallistavat käytännöt turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja juurruttamiseen.

  Tavoite: Osallistuja tunnistaa turvallisuuskulttuurin rakentamisen perusperiaatteet ja saa valmiuksia osallistavien käytäntöjen toteuttamiseen. Osallistujien työyhteisössä löydetään osallistavan turvallisuuden   toimintatapoja sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta ja siten edistetään turvallisuuskäyttäytymistä.

  Tehtävä: Osallistuja toteuttaa omassa organisaatiossaan osallistavaa turvallisuutta kehittävän kokeilun ja arvioi sen onnistumista. Ohjausta tehtävään annetaan sähköisen verkkotyötilan, Zoomin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Tur­val­li­suus­vies­tin­tä (5 op)

  Sisältö: Orientaatio turvallisuusviestintään; erilaiset viestintäkäytännöt, viestintäkumppanuus ja kohderyhmäajattelu; viestintäympäristö.

  Tavoite: Osallistuja osaa tunnistaa ja arvioida oman organisaation turvallisuusviestintäkäytäntöjä ja -viestintäympäristöä sekä saa valmiuksia turvallisuusviestinnän kehittämiseen.

  Tehtävä: Osallistuja toteuttaa turvallisuustietoisuutta tai -hallintaa edistävän viestintäkampanjanomassa organisaatiossaan suunnitellen ja toteuttaen sen yhteisöllisesti sekä arvioiden kampanjanonnistumista. Ohjausta tehtävään   annetaan sähköisen verkkotyötilan, Zoomin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Saat lisää ymmärrystä turvallisuuskulttuurista, -käyttäytymisestä ja -viestinnästä, riskiperusteisesta turvallisuusjohtamisesta, varautumisesta sekä väkivallattomuudesta.
  • Opit arvioimaan turvallisuustyön toimivuutta, jonka pohjalta oman oppilaitoksen turvallisuustyön kehittäminen käynnistyy.
  • Opit arvioimaan sekä positiivisia että negatiivisia turvallisuusriskejä, kuten myös toimimaan riskienarviointiryhmän fasilitaattorina.
  • Tunnistat turvallisuuskulttuurin rakentamisen perusperiaatteet ja saat valmiuksia osallistavien käytäntöjen toteuttamiseen.
  • Osaat tunnistaa ja arvioida oman organisaatiosi turvallisuusviestintäkäytäntöjä ja -viestintäympäristöä sekä saat valmiuksia turvallisuusviestinnän kehittämiseen.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset ilmoittautumisen jälkeen.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksutonta.
  Koulutukseen sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 30.4.2021.

  Kaikki uudet ilmoittautuneet käydään läpi kerran viikossa ja osallistuminen vahvistetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen. Vahvistuksen jälkeen osallistujille lähetetään ohje sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumisesta. Tavoitteena on, että koulutuksen ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon kuluessa siitä, kun osallistuja on saanut ohjeen sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumiseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 

LISÄTIETOA

 • Usein kysyttyä 

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Koulutus järjestetään verkko-opetuksena 2.11.2020-1.6.2021 sekä 18.8.-30.9.2021 välisenä aikana.

   

  Mistä osioista koulutus muodostuu?

  • Koulutus muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta, joista kaksi ensimmäistä on Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamia ja kaksi seuraavaa Työterveyslaitoksen toteuttamia.
  • Laurean Ko­ko­nais­val­tai­nen ja sys­te­maat­ti­nen tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen (5 op) -osioon sisältyy kaksi tehtävää. Tavoitteena on, että ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon aikana siitä, kun osallistuja on aloittanut koulutuksen ja toinen tehtävä 1-5 viikon aikana.
  • Seuraavaan Laurean Ris­kien­hal­lin­ta op­pi­lai­tok­sis­sa (5 op) -osioon sisältyy yksi tehtävä, joka on tarkoitettu tehtäväksi opintojen aloituksesta viikkojen 6-10 aikana.
  • Työterveyslaitoksen toteuttamat osiot avautuvat osallistujille verkossa 7.1.2021

   

  Sisältyykö koulutukseen tentti?

  • Koulutuksen moduuleihin sisältyy tehtäviä sekä niihin liittyvä testi moduulikohtaisesti. Koko koulutuksen päätteeksi ei ole erillistä lopputenttiä.

   

  Järjestetäänkö koulutus suomeksi vai englanniksi?

  • Koulutus järjestetään suomeksi.

   

  Onko koulutus maksullinen?

  • Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle maksuton. Koulutukseen sisältyy opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa sekä yksi lopputenttisuoritus verkossa.

   

  Kenelle koulutus on tarkoitettu?

  • Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö.
 • Järjestäjä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

   

      

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

alabanneri_varautuva-viestiva-ja-vakivallaton-koulu_Jarjestajat-ja-rahoittaja_800x145px_72ppi.jpg

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos kiinnostuit koulutuksesta ja haluat lisätietoa, voit jättää meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen sekä viestinnän yhteydenottopyyntööni liittyen