Siirry sisältöön

Viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu – Wau! muodostaa monipuolisen koulutuskokonaisuuden, joka lisää ymmärrystä turvallisuuskulttuurista, -käyttäytymisestä ja -viestinnästä, riskiperusteisesta turvallisuusjohtamisesta, varautumisesta sekä väkivallattomuudesta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikille opetustoimen edustajille peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.
 • Hakuaika: 26.2.2021 mennessä. Koulutuksen voi aloittaa joustavasti 2.11.2020-26.2.2021 välillä.
 • Ajoitus: 2.11.2020 - 1.6.2021 sekä 18.8. - 30.9.2021
 • Laajuus: 20 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton, opetushallituksen rahoittama

Koulutuksen tavoite ja tausta

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy kehittämään omaa kouluaan tai päiväkotiaan kohti viestivää, varautuvaa ja väkivallatonta organisaatiota.  Hyvä turvallisuusjohtaminen on osa organisaation maineenhallintaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.

 

 • Tietoa koulutuksesta 

  Koulutus muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta.

  Koulutus alkaa Laurean toteuttamilla opintojaksoilla Kokonaisvaltainen ja systemaattinen turvallisuusjohtaminen sekä Riskienhallinta oppilaitoksissa. Tämän jälkeen seuraa Työterveyslaitoksen toteuttamat opintojaksot Osallistava ja merkityksellinen turvallisuus sekä Turvallisuusviestintä.

  • Koulutus järjestetään verkkototeutuksena
  • Koulutuksen voi aloittaa 2.11.2020-26.2.2021 välisenä aikana.
  • Koulutukseen sisältyvät tehtävien ja ohjauksen lisäksi yksi lopputentti verkossa.
  • Koulutus on osallistujalle maksuton.
  • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on 20 opintopisteen laajuinen ja muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta.

  Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

   

  Ko­ko­nais­val­tai­nen ja sys­te­maat­ti­nen tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen (5 op)

  Sisältö: Oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltaisen, systemaattisen johtamisen, ennakoinnin ja väkivallattomuuden viitekehys periaatteineen

  Tavoite: Osallistuja tutustuu oppilaitoksen kokonaisturvallisuuden ja ennakoivan turvallisuustyön viitekehykseen. Hän oppii arvioimaan turvallisuustyön toimivuutta, jonka pohjalta oman oppilaitoksenturvallisuustyön kehittäminen käynnistyy.

  Tehtävät: Itsensä esittely ja muihin osallistujien tutustuminen.  Oman ammatillisen osaamisen kasvun tavoitteiden asettaminen koko koulutukselle. Oman organisaation turvallisuustyön arviointi sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen mm. varautumisen ja väkivallattomuuden kannalta. Ohjausta tehtävään annetaan Zoomin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Ris­kien­hal­lin­ta op­pi­lai­tok­sis­sa (5 op)

  Sisältö: Riskienhallinnan viitekehys ja periaatteet. Potentiaalisten ongelmien analyysi ja mitä jos –analyysi.

  Tavoite: Osallistuja oppii käynnistämään suunnitelmallisen, riskiperusteisen turvallisuustyön, jonka tavoitteena on viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu. Osallistuja oppii arvioimaan sekä positiivisia että negatiivisia turvallisuusriskejä, kuten myös toimimaan riskienarviointiryhmän fasilitaattorina.

  Tehtävä: Oman organisaation turvallisuuden riskienarviointi. Ohjausta tehtävään annetaan Zoomin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Osal­lis­ta­va ja mer­ki­tyk­sel­li­nen tur­val­li­suus (5 op)

  Sisältö: Orientaatio turvallisuuskulttuuriin, yhteisen kehittämisen periaatteisiin ja turvallisuuskäyttäytymiseen. Osallistavat käytännöt turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja juurruttamiseen.

  Tavoite: Osallistuja tunnistaa turvallisuuskulttuurin rakentamisen perusperiaatteet ja saa valmiuksia osallistavien käytäntöjen toteuttamiseen. Osallistujien työyhteisössä löydetään osallistavan turvallisuuden   toimintatapoja sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta ja siten edistetään turvallisuuskäyttäytymistä.

  Tehtävä: Osallistuja toteuttaa omassa organisaatiossaan osallistavaa turvallisuutta kehittävän kokeilun ja arvioi sen onnistumista. Ohjausta tehtävään annetaan sähköisen verkkotyötilan, Zoomin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

   

  Tur­val­li­suus­vies­tin­tä (5 op)

  Sisältö: Orientaatio turvallisuusviestintään; erilaiset viestintäkäytännöt, viestintäkumppanuus ja kohderyhmäajattelu; viestintäympäristö.

  Tavoite: Osallistuja osaa tunnistaa ja arvioida oman organisaation turvallisuusviestintäkäytäntöjä ja -viestintäympäristöä sekä saa valmiuksia turvallisuusviestinnän kehittämiseen.

  Tehtävä: Osallistuja toteuttaa turvallisuustietoisuutta tai -hallintaa edistävän viestintäkampanjanomassa organisaatiossaan suunnitellen ja toteuttaen sen yhteisöllisesti sekä arvioiden kampanjanonnistumista. Ohjausta tehtävään   annetaan sähköisen verkkotyötilan, Zoomin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Ohjaukselle on varattu koulutuksen kalenterista ohjausaikoja.

 • Materiaalit 

  Koulutuksen oppimateriaali on pääosin sähköisessä verkkotyötilassa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksutonta.
  Koulutukseen sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa sekä yhden lopputenttisuorituksen verkossa. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

   

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 26.2.2021.

  Kaikki uudet ilmoittautuneet käydään läpi kerran viikossa ja osallistuminen vahvistetaan jokaiselle erikseen. Vahvistuksen jälkeen saat ohjeen sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumisesta.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

alabanneri_varautuva-viestiva-ja-vakivallaton-koulu_Jarjestajat-ja-rahoittaja_800x145px_72ppi.jpg