Siirry sisältöön

Osallistaminen tarjoaa oivan mahdollisuuden vaikuttaa sekä lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan että myös sidosryhmien motivaatioon. Kun henkilö tunnistaa omia vaikutusmahdollisuuksiaan, syntyy kannustin toimia.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Perus- ja esiopetuksen, varhaiskasvatuksen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön henkilöstö
 • Hakuaika: 14.10.2022 mennessä
 • Ajoitus: 1.11.2021–3.6.2022 ja 15.8.–31.10.2022
 • Laajuus: 20 op
 • Sijainti: Verkossa & lähipäivät Laurean Leppävaaran kampuksella sekä Arcadan kampuksella
 • Hinta: Maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Osaatko ennakoida, tunnistaa ja käsitellä huolta herättävän käyttäytymisen sekä lapsissa, oppilaissa, opiskelijoissa että myös huoltajissa hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen?

Simulaatioilla ja osallisuudella kohti arjen turvallisuusosaamista -koulutus on opetustoimen henkilöstölle tarkoitettu monipuolinen koulutuskokonaisuus, joka koostuu hyvän turvallisuuskulttuurin periaatteista ja riskiperusteisesta turvallisuusjohtamisesta, simulaatiopedagogiikasta sekä käytännönläheisistä simulaatioharjoituksista.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunnan osaamista turvallisuuden, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisessä, jota kautta osaaminen siirtyy arjessa lapsille, nuorille, huoltajille, muulle henkilökunnalle sekä sidosryhmille.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi. Koulutuksen toteuttavat yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Arcada. Lue lisää ruotsiksi järjestettävästä koulutuksesta Arcadan verkkosivuilta. Toteutus ruotsiksi on täynnä.

 

 • Koulutus järjestetään pääosin verkkototeutuksena. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää huhtikuussa 2022.
 • Koulutuspäivät suoritetaan itsenäisesti, jos ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu kevään lähipäivien jälkeen.
 • Koulutuksen voi aloittaa ilmoittautumisajan puitteissa. Tavoitteena kuitenkin on, että koulutuksen ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon kuluessa siitä, kun osallistuja on saanut kirjautumsohjeen sähköiseen verkkotyötilaan.
 • Koulutus on osallistujalle maksuton.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Koulutukseen otetaan enintään 45 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu kaikille opetustoimen edustajille varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, perusopetukseen, taiteen perusopetukseen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaa sivistystyön saakka. Se on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan simulaatioiden ja osallisuuden kautta kohti turvallista ja hyvinvoivaa koulua, oppilaitosta ja päiväkotia.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Rahoituksen saamisen edellytys on, että osallistujat suorittavat koko koulutuksen hyväksytysti päätökseen.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on 20 opintopisteen laajuinen ja muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta.

   

  Hyvää turvallisuuskulttuuria tukevat vuorovaikutteiset menetelmät (5 op)

  Sisältö: Oppilaitoksen, koulun ja päiväkodin riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen ja hyvän turvallisuuskulttuurin viitekehys. Koulutusosio toteutetaan verkko-opetuksena ja siihen sisältyy tehtävien lisäksi yksi verkkotapaaminen sekä ohjausta verkossa.

  Tavoite: Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa hyvää turvallisuuskulttuuria tukevia, vuorovaikutteisia tapoja, joiden avulla osallistetaan lapset, oppilaat, opiskelijat, huoltajat sekä henkilökunta osallistumaan ja kehittämään turvallisuutta ja hyvinvointia päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosyhteisössä.

  Tehtävä: Itsenäistä opiskelua ja sen lisäksi osallistujia osallistavan menetelmän, kuten esim. turvallisuusperehdytyksen tai -harjoituksen, aktivoivien turvallisuusrastien, toiminnallisten turvallisuustuokioiden tai yhteistä keskustelua sisältävän turvakävelyn suunnittelu ja toteutus omassa organisaatiossa.

   

  Huolta herättävän käyttäytymisen ennakointi, tunnistaminen ja käsittely (5 op)

  Sisältö: Toimintamalli huolta herättävän käyttäytymisen ennakoimiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi sekä verbaalisia harjoituksia haastavasti käyttäytyvän henkilön kohtaamisessa. Koulutusosio toteutetaan verkko-opetuksena osittain itseopiskeluna ja oppimistehtävää tehden. Lisäksi järjestetään ohjaus- ja verkkotapaamisia. Lähiopetuspäiväksi varattu tilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi verkko-opetuksena Zoomissa 8.2.2022 klo 8.00-14.00. Koulutuspäivä suoritetaan itsenäisesti, jos ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu lähipäivän jälkeen.

  Tavoite: Osallistuja oppii ennakoimaan ja tunnistamaan huolta herättävän käyttäytymisen sekä lapsissa, oppilaissa, opiskelijoissa että myös huoltajissa hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen.

  Tehtävä: Itsenäistä opiskelua, oppimistehtävä sekä verbaaliset harjoitukset verkko-opetuksessa Zoom-tapaamisessa.

   

  Simulaatiopedagogiikka (5 op)

  Sisältö: Simulaation avulla toteutetussa opiskelussa painottuu konkreettiset tapahtumat; käsitteet ja teoria on toiminnan tukena. Koulutusosio toteutetaan verkko-opetuksena ja siihen sisältyy tehtävän lisäksi yksi verkkotapaaminen sekä ohjausta verkossa.

  Tavoite: Osallistuja orientoituu ja saa ideoita simulaatioiden käytöstä oppimisessa ja turvallisuuden edistämisessä.

  Tehtävä: Itsenäistä opiskelua ja sen lisäksi ennakkotehtävä.

   

  Simulaatioharjoitukset (5 op)

  Sisältö: Simulaatioharjoituksia. Koulutusosio toteutetaan pääosin verkko-opetuksena ja siihen sisältyy lisäksi yksi lähiopetuspäivä simulaatioharjoituksiin liittyen, yksi verkkotapaaminen sekä ohjausta verkossa. Lähiopetuspäivä järjestetään 26.-29.4.2022 välisenä aikana Arcadan kampuksella (Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki). Arcadan kampuksella järjestettävää lähipäivää varten osallistujat jaetaan neljään ryhmään ja kukin ryhmä osallistuu yhteen lähipäivään yllä mainitun ajanjakson aikana. Tarkempi ryhmäjako sovitaan osallistujien kanssa. Koulutuspäivä suoritetaan itsenäisesti, jos ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu lähipäivän jälkeen.

  Tavoite: Simulaation avulla toteutetussa opiskelussa painottuu konkreettiset tapahtumat; käsitteet ja teoria on toiminnan tukena.

  Tehtävä: Simulaatioharjoituksia sekä työelämälähtöisiä oppimis- ja kehittämistehtäviä.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Saat lisää ymmärrystä turvallisuuskulttuurista, riskiperusteisesta turvallisuusjohtamisesta, huolta herättävän käyttäytymisen ennakoinnista, tunnistamisesta ja käsittelystä, simulaatiopedagogiikasta ja koko organisaatiota osallistavista menetelmistä.
  • Opit arvioimaan sekä positiivisia että negatiivisia turvallisuusriskejä, kuten myös toimimaan riskienarviointiryhmän fasilitaattorina.
  • Tunnistat turvallisuuskulttuurin rakentamisen perusperiaatteet ja saat valmiuksia osallistavien käytäntöjen toteuttamiseen.
  • Opit menetelmiä, joiden avulla saadaan lapset, oppilaat, opiskelijat, huoltajat sekä henkilökunta mukaan osallistumaan ja kehittämään turvallisuutta ja hyvinvointia päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosyhteisössä.
 • Materiaalit 

  Koulutuksen materiaali jaetaan Canvas-verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. MAPA ® -koulutuksen työkirja jaetaan lähipäivänä.

  Koulutus toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi. Lue lisää ruotsiksi järjestettävästä koulutuksesta Arcadan verkkosivuilta.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Koulutukseen sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen ilmoittautuminen on käynnissä 16.9.2022 saakka.

  Koulutuksen voi aloittaa ilmoittautumisajan puitteissa. Koulutuspäivät suoritetaan itsenäisesti, jos ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu kevään lähipäivien jälkeen.

  Kaikki ilmoittautuneet käydään läpi kerran viikossa ja osallistuminen vahvistetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen. Vahvistuksen jälkeen osallistujille lähetetään kirjautumisohje sähköiseen verkkotyötilaan. Tavoitteena on, että koulutuksen ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon kuluessa siitä, kun osallistuja on saanut ohjeen sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumiseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 45 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

   

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjalllisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 

LISÄTIETOA

 • Usein kysyttyä 

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Koulutus järjestetään pääosin verkko-opetuksena 1.11.2021-3.6.2022 sekä 15.6.-31.10.2022 välisenä aikana. Kesätauko ohjauksen osalta on 4.6.-14.8.2022 välisenä aikana. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, jotka järjestetään 8.2.2022 Laurea Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo) sekä 26.-29.4.2022 välisenä aikana Arcadan kampuksella (Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki).

   

  Mistä osioista koulutus muodostuu?

  • Koulutus muodostuu neljästä 5 op suuruisesta opintojaksosta:
   • Hyvää turvallisuuskulttuuria tukevat vuorovaikutteiset menetelmät
   • Huolta herättävän käyttäytymisen ennakointi, tunnistaminen ja käsittely
   • Simulaatiopedagogiikka
   • Simulaatioharjoitukset

   

  Sisältyykö koulutukseen tentti?

  • Koulutuksen moduuleihin sisältyy tehtäviä sekä niihin liittyvä testi moduulikohtaisesti. Koko koulutuksen päätteeksi ei ole erillistä lopputenttiä.

   

  Järjestetäänkö koulutus suomeksi vai englanniksi?

  • Koulutus järjestetään suomeksi ja ruotsiksi samansisältöisinä.

   

  Onko koulutus maksullinen?

  • Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle maksuton. Koulutukseen sisältyy opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa.

   

  Kenelle koulutus on tarkoitettu?

  • Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö.
 • Järjestäjät 

  Laurea-ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Arcada