Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen laatutyön koulutussarjan sisällöt ovat valikoituneet vastauksena työelämästä nouseviin koulutustarpeisiin ja perustuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tutkimustuloksiin, joissa todettiin tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät perustietojen jälkeen

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotien johtajat, varajohtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat. Kohderyhmät on kuvattu koulutustuotteittain.
 • Hakuaika: Tilauksen mukaisesti
 • Ajoitus: Tilauksen mukaisesti. Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tilauksen alkamisesta lukien tai pidemmän ajan tilauksen mukaisesti.
 • Laajuus: Yksi koulutus vastaa yhtä täydennyskoulutuspäivää (7 h)
 • Sijainti: Verkkokoulutus Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-ympäristössä.
 • Hinta: Hinta riippuu osallistujien määrästä/ verkkokoulutuksen ja livewebinaarin kestosta.

Koulutussarjan toteutus

Koulutuksissa vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden soveltamista ja teoreettista osaamista sekä luodaan kiinteä yhteys käytännön työhön.

Kukin koulutus toteutuu verkkokoulutuksena Canvas-oppimisalustalla. Jokainen koulutustuote on itsenäinen kokonaisuus, jossa yhdistyy teoreettinen ja käytännöllinen osuus. Koulutukset ovat verkkototeutuksia, joissa on valmiina materiaalit ja videot hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta tai erilaisissa tilaisuuksissa. Koulutukset eivät sisällä kouluttajan osallistumista.Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti yksilöllisesti, ryhmänä tai varhaiskasvatusyhteisönä.

Koulutuspäivät soveltuvat hyvin myös kunnan ja yrityksen koko varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Yksittäisistä koulutuspäivistä voi koota pidempi koulutusjatkumo (2–4 päivää). Koulutuksia voi suunnata eri henkilöstöryhmille siten, että oppimisessa painottuu perustehtävän edellyttämä osaaminen. Koulutuspäivän alkuun ja loppuun on mahdollista erikseen tilattuna räätälöidä Laurean kouluttajan online-orientaatio ja yhteenveto.

Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tai pidemmän ajan tilauksen mukaisesti.

Koulutustuotteet

A.) Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, opettajat ja sosionomit. Koulutuksessa perehdytään arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöön sekä harjoitellaan systemaattisen arvioinnin rakenteiden luomista omaan työhön.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimityöskentely varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

Asiakkaiden palautteita:

”Erittäin hyvin pieneen aikaan tiivistetty esitys arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin kulmakivistä joka antaa paljon eväitä johtoryhmätyöskentelyyn sekä koko yksikön toimintasuunnitelman arviointiin. Lisäksi esille tuli monia hyviä arvioinnin työkaluja joita aioin ottaa esille tiimien kehityskeskusteluissa. Esimerkiksi nykytilan analyysi työkalu voisi toimia tässä erittäin hyvin.”

”Selkeää ja perusteltua asiaa, kiinnostavaa ja innostaa pohtiminaan lisää.”

”Todella hyvä koulutus. Sai tehdä sen omaan tahtiin. Oikein ahmin sen sisältöä. Hyvä kokonaisuus.”

 

B.) Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään pedagogisen dokumentoinnin taustalla olevaa ajattelutapaa ja etiikkaa sekä saadaan konkreettisia aineksia pedagogisen dokumentoinnin käytännön toteutukseen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

Asiakkaiden palautteita:

”Luennoitsija oli selkeä ja innostava, aiheeseen tuli uutta syvyyttä.”

”Erittäin hyödyllinen ja antoisa koulutus. Oli hyvä, että koulutusmateriaalin pystyi tulostamaan jo ennen koulutusta.”

”Videot olivat sopivan pituisia ja tätä oli helppo tehdä pätkissä. Itse tunsin saavani paljon tästä koulutuksesta.”

”Kurssi oli hyvin kompakti! Asiaa oli paljon, mutta se oli koottu ja tiivistetty näppärästi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Videot olivat sopivan pitkiä, tehtävät ja yhteiset keskustelut joita kurssialustalla sekä työyhteisössä käytiin olivat erittäin antoisia!”

C.) Matkalla monilukutaitoon

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan näkemään monilukutaito avoimin silmin ja liittämään se prosessimaisena etenevään varhaiskasvatukseen luovalla ja lapsilähtöisellä tavalla. Monilukutaito innostaa ja nostaa tutut asiat uuteen tarkasteluun ja toiminnan ytimeen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa. Koulutus on saatavissa syyskuusta 2021 alkaen.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa -koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

D.) Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa perehdytään luovien menetelmien merkitykseen ja mahdollisuuksiin lapsilähtöisen, osallisuutta tukevan ja tekemisen intoa puhkuvan varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutuksessa opitaan näkemään eheytetyn opetuksen, ilmiöoppimisen ja inklusiivisuuden arvo laaja-alaisessa osaamisessa. Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet integroidaan osaksi pitkäkestoista teema- / projektityöskentelyä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

E.) Pedagoginen tiimijohtajuus varhaiskasvatuksessa

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tässä koulutuksessa saat näkökulmia ja välineitä moniammatillisen tiimin pedagogiseen johtamiseen. Koulutussisällöissä painottuu lisäksi varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen.

Koulutus rakentuu verkkovideoluennoista sekä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, joiden avulla osallistujat pääsevät soveltamaan tietoa omalla työpaikalla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, opettajat ja sosionomit.

Koulutuksen avulla opit

 • tarkastelemaan tiimin pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön merkitystä ja rakentumista varhaiskasvatuksessa.
 • tunnistamaan toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla toimintakulttuuria kehitetään ja johdetaan oppivana yhteisönä rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti.
 • erittelemään tiimin erilaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen kehittymisen tukena.
 • vahvistamaan pedagogista osaamistasi tiimin johtajana.

Koulutuksen sisältö

 • Pedagogisesti painottunut tiimin ja osaamisen johtaminen varhaiskasvatuksessa
 • Moniammatillisen tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • Oppivaa yhteisöä tukevan toimintakulttuurin rakentaminen
 • Positiivisen, ratkaisukeskeisen ja kokeilevan organisaatiokulttuurin tukeminen

Tämä koulutus soveltuu yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Salon kaupungin Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön Tiimivalmennuskoulutuksen osallistujien palautteiden mukaan kevään 2022 koulutus oli antoisa:

Kollegoiden kohtaaminen ja keskinäiset keskustelut ja vertaistuki tiimityöstä, sen haasteita ja toimivuudesta

Osallistujat kokivat saaneensa uusia ajatuksia, ideoita, testejä ja työkaluja arjen varhaiskasvatustyöhön,

Osallistujien mukaan heidän osaamisensa vahvistui ja saivat varmuutta tiimivastaavan työhönsä,

Antina oli saada vinkkejä, miten kehittää tiimipalavereja, tiimin toimivuutta ja tiimin jäsenten vahvuuksien hyödyntämistä,

Laurean lehtori oli osaava asiantuntija, koulutuksessa oli hyvä sisältö ja käytännönläheinen ote sekä etäkoulutus teamsin kautta oli toimiva

Salon kaupungin Varhaiskasvatuspalveluiden koulutustyöryhmän tilaajaedustajat olivat tyytyväisiä kevään 2022 koulutusprosessiin ja toteutukseen:

Laurean ja tilaajan yhteistyöprosessi kokonaisuutena on ollut toimivaa,

Laurean ja tilaajan yhteissuunnittelulla täsmennettiin täydennyskoulutuspäivien sisältöjä ja rakennetta ja varmistettiin koulutus vastaamaan varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön ajankohtaisia osaamistarpeita,

Laurean kouluttaja, lehtori Henna Jalasmäki on erittäin osaava ja hyvä kouluttaja. 

Tilaaja on hyvin tyytyväinen kevään 2022 teamsin kautta toteutuneeseen verkkokoulutukseen, mikä oli hyvin suunniteltu ja toteutus onnistunut.

Salon kaupungin Varhaiskasvatuspalveluiden koulutustyöryhmän tilaajaedustajat olivat tyytyväisiä syksyn 2022 koulutuspäiviin:

Koulutukseen osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin ja Laurean kouluttaja, lehtori Säde Siljamon asiantuntijuuteen.

Lehtori Säde Siljamo hyödynsi hyvin aiempien koulutuspäivien palautteita lähikoulutuspäivien toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Tilaajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön Laurean asiantuntijoiden kanssa - koulutuspäivien sisältöjä suunniteltiin vastaamaan Salon kaupungin toiveisiin ja tarpeisiin.

F.) Kriisissä olevan lapsen ja perheen kohtaaminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen toteuttamista tilanteessa, jossa lasta ja perhettä on kohdannut kriisi. Kyseessä voi olla esimerkiksi lapsi, joka on menettänyt läheisensä tai pakenee sotaa.

Koulutus on kokonaan itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutus, jonka avulla osallistujat voivat lisätä omaa ja työyhteisönsä osaamista kriisissä olevan lapsen ja perheen kohtaamisessa ja tukemisessa. Koulutuksen voi käydä pienissä osissa tai kerralla. Koulutuksessa on luentovideoiden lisäksi syventäviä tehtäviä osaamisen siirtämiseksi omalle työpaikalle. Tehtäviä ei palauteta. Koko koulutuksen käyminen tehtävineen kestää yhteensä n. 6 tuntia. Koulutuksesta ei tule todistusta.

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa tutustutaan kriisistä selviämisen prosessiin ja kriisissä olevan henkilön kohtaamiseen. Lisäksi pohditaan, miten varhaiskasvatuksessa tulee valmistautua kriisissä olevan lapsen ja perheen kohtaamiseen ja vastaanottamiseen sekä miten heitä aletaan tukea. Osiossa luodaan yhteys myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Koulutuksen toisessa osiossa asettaudutaan varhaiskasvatuksen arkeen sen jälkeen, kun lapsi on jo aloittanut varhaiskasvatuksessa tai / ja kriisistä alkaa olla hiukan aikaa. Osiossa tarkastellaan kuuntelemisen, keskustelemisen ja kertomisen periaatteita ja käytänteitä, pohditaan inkluusion näkökulmaa vasu-pohjaisesti ja rakennetaan toimintamalli kriisin kohdanneen lapsen ja perheen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa.

Kouluttajina toimivat Laurean lehtori Milla Ylitalo (terveystieteiden maisteri, perhepsykoterapeutti, sairaanhoitaja), päiväkodin johtaja Marika Warsell (VO, kasvatustieteen maisteriopiskelija) ja Laurean varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan erityisasiantuntija Kati Rintakorpi (VO, kasvatustieteen tohtori).

Koulutuksesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari tai työpaja.

Koulutusten hinta

Voit tehdä tarjouspyynnön yhdestä tai useammasta verkkokoulutuksesta tai webinaarista: maarit.koskinen@laurea.fi

Kouluttaja

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (sosiaaliala ja varhaiskasvatus), Laurea-ammattikorkeakoulu
Kasvatustieteen tohtori, Varhaiskasvatuksen opettaja


Johanna Holmikari
Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
KM, Varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi)

Lisätietoja: