Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen laatutyön koulutussarjan sisällöt ovat valikoituneet vastauksena työelämästä nouseviin koulutustarpeisiin ja perustuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tutkimustuloksiin, joissa todettiin tarve vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät perustietojen jälkeen

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotien johtajat, varajohtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat. Kohderyhmät on kuvattu koulutustuotteittain.
  • Hakuaika: Tilauksen mukaisesti
  • Ajoitus: Tilauksen mukaisesti. Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tilauksen alkamisesta lukien tai pidemmän ajan tilauksen mukaisesti.
  • Laajuus: Yksi koulutus vastaa yhtä täydennyskoulutuspäivää (7 h)
  • Sijainti: Verkkokoulutus Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-ympäristössä.
  • Hinta: Hinta riippuu osallistujien määrästä/ verkkokoulutuksen ja livewebinaarin kestosta.

Koulutussarjan toteutus

Koulutuksissa vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden soveltamista ja teoreettista osaamista sekä luodaan kiinteä yhteys käytännön työhön.

Kukin koulutus toteutuu verkkokoulutuksena Canvas-oppimisalustalla. Jokainen koulutustuote on itsenäinen kokonaisuus, jossa yhdistyy teoreettinen ja käytännöllinen osuus. Koulutukset ovat verkkototeutuksia, joissa on valmiina materiaalit ja videot hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta tai erilaisissa tilaisuuksissa. Koulutukset eivät sisällä kouluttajan osallistumista.Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti yksilöllisesti, ryhmänä tai varhaiskasvatusyhteisönä.

Koulutuspäivät soveltuvat hyvin myös kunnan ja yrityksen koko varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Yksittäisistä koulutuspäivistä voi koota pidempi koulutusjatkumo (2–4 päivää). Koulutuksia voi suunnata eri henkilöstöryhmille siten, että oppimisessa painottuu perustehtävän edellyttämä osaaminen. Koulutuspäivän alkuun ja loppuun on mahdollista erikseen tilattuna räätälöidä Laurean kouluttajan online-orientaatio ja yhteenveto.

Kunkin koulutuksen verkko-oppimisympäristö on henkilöstön käytössä 30 vuorokautta tai pidemmän ajan tilauksen mukaisesti.

Koulutustuotteet

A.) Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, opettajat ja sosionomit. Koulutuksessa perehdytään arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöön sekä harjoitellaan systemaattisen arvioinnin rakenteiden luomista omaan työhön.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimityöskentely varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

Asiakkaiden palautteita:

”Erittäin hyvin pieneen aikaan tiivistetty esitys arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin kulmakivistä joka antaa paljon eväitä johtoryhmätyöskentelyyn sekä koko yksikön toimintasuunnitelman arviointiin. Lisäksi esille tuli monia hyviä arvioinnin työkaluja joita aioin ottaa esille tiimien kehityskeskusteluissa. Esimerkiksi nykytilan analyysi työkalu voisi toimia tässä erittäin hyvin.”

”Selkeää ja perusteltua asiaa, kiinnostavaa ja innostaa pohtiminaan lisää.”

”Todella hyvä koulutus. Sai tehdä sen omaan tahtiin. Oikein ahmin sen sisältöä. Hyvä kokonaisuus.”

 

B.) Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään pedagogisen dokumentoinnin taustalla olevaa ajattelutapaa ja etiikkaa sekä saadaan konkreettisia aineksia pedagogisen dokumentoinnin käytännön toteutukseen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

Asiakkaiden palautteita:

”Luennoitsija oli selkeä ja innostava, aiheeseen tuli uutta syvyyttä.”

”Erittäin hyödyllinen ja antoisa koulutus. Oli hyvä, että koulutusmateriaalin pystyi tulostamaan jo ennen koulutusta.”

”Videot olivat sopivan pituisia ja tätä oli helppo tehdä pätkissä. Itse tunsin saavani paljon tästä koulutuksesta.”

”Kurssi oli hyvin kompakti! Asiaa oli paljon, mutta se oli koottu ja tiivistetty näppärästi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Videot olivat sopivan pitkiä, tehtävät ja yhteiset keskustelut joita kurssialustalla sekä työyhteisössä käytiin olivat erittäin antoisia!”

C.) Matkalla monilukutaitoon

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa opitaan näkemään monilukutaito avoimin silmin ja liittämään se prosessimaisena etenevään varhaiskasvatukseen luovalla ja lapsilähtöisellä tavalla. Monilukutaito innostaa ja nostaa tutut asiat uuteen tarkasteluun ja toiminnan ytimeen päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa. Koulutus on saatavissa syyskuusta 2021 alkaen.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Pedagoginen dokumentointi sekä Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa -koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

D.) Luovat ja lapsilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmänä on koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Koulutuksessa perehdytään luovien menetelmien merkitykseen ja mahdollisuuksiin lapsilähtöisen, osallisuutta tukevan ja tekemisen intoa puhkuvan varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutuksessa opitaan näkemään eheytetyn opetuksen, ilmiöoppimisen ja inklusiivisuuden arvo laaja-alaisessa osaamisessa. Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet integroidaan osaksi pitkäkestoista teema- / projektityöskentelyä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.

Tämä koulutus sopii yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Aiheesta on mahdollista tilata erikseen 1,5 h livewebinaari.

E.) Pedagoginen tiimijohtajuus varhaiskasvatuksessa

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tässä koulutuksessa saat näkökulmia ja välineitä moniammatillisen tiimin pedagogiseen johtamiseen. Koulutussisällöissä painottuu lisäksi varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen.

Koulutus rakentuu verkkovideoluennoista sekä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, joiden avulla osallistujat pääsevät soveltamaan tietoa omalla työpaikalla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, opettajat ja sosionomit.

Koulutuksen avulla opit

•    tarkastelemaan tiimin pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön merkitystä ja rakentumista varhaiskasvatuksessa.
•    tunnistamaan toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla toimintakulttuuria kehitetään ja johdetaan oppivana yhteisönä rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti.
•    erittelemään tiimin erilaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen kehittymisen tukena.
•    vahvistamaan pedagogista osaamistasi tiimin johtajana.

Koulutuksen sisältö

•    Pedagogisesti painottunut tiimin ja osaamisen johtaminen varhaiskasvatuksessa
•    Moniammatillisen tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä
•    Oppivaa yhteisöä tukevan toimintakulttuurin rakentaminen
•    Positiivisen, ratkaisukeskeisen ja kokeilevan organisaatiokulttuurin tukeminen

Tämä koulutus soveltuu yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

Koulutusten hinta

Voit tehdä tarjouspyynnön yhdestä tai useammasta verkkokoulutuksesta tai webinaarista: maarit.koskinen@laurea.fi

Kouluttaja

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (sosiaaliala ja varhaiskasvatus), Laurea-ammattikorkeakoulu
Kasvatustieteen tohtori, Varhaiskasvatuksen opettaja


Johanna Holmikari
Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
KM, Varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi)

Lisätietoja: