Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen työntekijät. Hakijan tulee olla työsuhteessa koulutuksen ajan.
 • Hakuaika: Hakuaika on päättynyt.
 • Ajoitus: 28.10.2020 - 5.11.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila, Hyvinkää ja Zoom-verkkotapaamiset
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksen sisältö

KuVa! - Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa -koulutus lisää varhaiskasvatuksen henkilöstön kuvataidekasvatukseen liittyvää innostusta ja osaamista sekä ymmärrystä kuvallisen ilmaisun pedagogisesta käytöstä päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa osallistujat harjaantuvat kuvataiteellisten menetelmien käytössä. He oppivat tukemaan entistä paremmin 1-6 -vuotiaiden lasten ohjattua ja omaehtoista taiteellista työskentelyä ja kehittämään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä.

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutus lisää ymmärrystä kuvataidekasvatuksen merkityksestä osana laadukasta varhaiskasvatusta. Osallistujat oppivat liittämään kuvataidekasvatuksen yhteyteen pedagogisen dokumentoinnin, monilukutaidon, osallisuuden ja itseilmaisun tukemisen. Koulutus tarjoaa välineitä, joiden avulla kuvallinen ilmaisu tulee osaksi varhaiskasvatusta ja rikastuttaa lasten ilmaisua kuvallisin keinoin. Koulutus kattaa eri-ikäisten lasten kuvataidekasvatuksen, huomioiden myös alle 3-vuotiaat. 

Koulutuksen osat

Koulutus koostuu kolmesta osasta: Teoriaa verkko-opintoina, käytännön työpajat lähiopetuksena ja syventävä osuus toimintaprojektina omalla työpaikalla. Koulutus päättyy yhteiseen seminaariin, jossa jaetaan kokemuksia ja uusia oivalluksia.

Teoreettisia lähtökohtia varhaisiän kuvataidekasvatukseen 2 op

Koulutusosio sisältää kolme teemakokonaisuutta A-B-C:

A1) Taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista kulttuuriseen, esteettiseen ja luovaan kuvataidekasvatukseen ja monilukutaitoon

A2) Kulttuurisen, esteettisen ja luovan kuvataidekasvatuksen toteuttaminen Vasun viitekehyksessä

B1) Kuvataidekasvatus lapsen tasapainoisen kehityksen ja oppimisen vahvistajana;

B2) Lapsen kehitys ja oppiminen kuvataiteellisessa toimintaympäristössä ja Vasun viitekehyksessä

C1) Kuvataiteellinen toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt lapsen toiminnan innoittajana

C2) Opettaja kuvataiteellisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen luojana Vasun viitekehyksessä.

Kuvataidekasvatuksen menetelmät varhaiskasvatuksessa 5 op

Tämä koulutusosio koostuu viidestä kuvataideopetuksen menetelmätyöpajasta/yhdestä intensiivikoulutusviikonlopusta, jotka toteutetaan lähiopetuksena Tikkurilassa ja Hyvinkäällä.

Työpajoissa osallistujat saavat kokeilla käytännössä erilaisia kuvataidekasvatuksen menetelmiä ja tekniikoita, joita voivat hyödyntää omassa työssään. Osuuden sisällöt tukevat osallistujien omaa luovuutta, lapsen tunnemaailman tukemista, kiireetöntä työskentelyä ja innostumista sekä luovan asenteen ja prosessien syntymistä.

 • TYÖPAJA 1. Minä ja viiva
 • TYÖPAJA 2. Viivasta väreihin
 • TYÖPAJA 3. Väreistä muotoihin 
 • TYÖPAJA 4. Muodoista mielikuvitukseen 
 • TYÖPAJA 5. Viivan, värien ja muotojen kautta moneksi

Osiossa tuotetaan omiin kokemuksiin ja reflektointiin perustuva portfolio-tyyppinen menetelmäkansio, johon opiskelijat keräävät oman oppimisensa reflektoinnin lisäksi eri tekniikat ja menetelmät. Koulutusosiossa tehdään myös välitehtäviä, jotka tuovat uudet opit osaksi työtä. 

Kuvista lasten kanssa - Oma eheyttävä projekti 3 op

Osion aikana opiskelijat toteuttavat eheyttävän kuvataideprojektin työpaikoillaan kevään tai syksyn 2021 aikana. Ohjausprojektin suunnittelua ja toteuttamista tuetaan verkkotapaamisissa ja työpajoissa. Osio alkaa yhteisellä projektityöskentelyyn orientoivalla verkkotapaamisella, jossa perehdytään projektityöskentelyyn, pedagogiseen dokumentointiin ja eheyttävän kuvataidekasvatuksen toteuttamiseen.

Osio jakaantuu kahteen kokonaisuuteen:

A) Verkkoluennot ja välitehtävä: Kuvataidekasvatus eheyttävän opetuksen välineenä; Projektityöskentely; Pedagoginen dokumentointi 

B) Oman kuvataidepainotteisen eheyttävän projektin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi työpaikalla oman tiimin kanssa yhteistyössä.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen aloitus 28.10.2020 on nauhoitettu, joten pääset vielä hyvin alkuun opinnoissa.

Koulutuskokonaisuus muodostuu verkko- ja lähiopetuksesta siten, että ensimmäinen koulutusosio on ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opiskelua kuvataidekasvatuksen teoriasta. Toisessa osuudessa kuvataidekasvatuksen menetelmiä opiskellaan käytännön työpajoissa ja kolmas, syventävä osuus kytkee työyhteisöt mukaan koulutukseen kehittävän kuvataideprojektin avulla.

Kaikille yhteiset teoreettiset opinnot ovat jatkuvasti saatavilla verkossa ja ne tulee suorittaa ensimmäiseen työpajaan mennessä. Käytännön työpajat ja syventävä osuus kulkevat rinnakkain muodostuen kuvataiteellisesta työskentelystä ja vuorovaikutteisista verkko-opinnoista.

Ilmoittautuneiden paikat vahvistetaan viimeistään 7.12.2020.

Koulutuksen aikataulut syksy 2021

Koulutus toteutuu valtakunnallisena monimuotokoulutuksena. Koulutuksen lähi- ja verkko-opetus toteutetaan kolmessa ryhmässä, joista voi valita aikataulullisesti ja toteutuksellisesti sopivimman. Verkko-viikonloppu lähiopetusta sisältävä toteutus on suunnattu opiskelijoille, jotka asuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Verkko+Tikkurila II työpajat

Koulutuksen aloitus 28.10.2020 klo 15.00-18.00 Zoom

KEVÄT 2021

12.01.2021 klo 15.00-18.00 Verkkotapaaminen. Yhteinen kaikille ryhmille. Zoom.

09.03.2021 klo. 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom. TÄMÄ ON YLIMÄÄRÄINEN MAHDOLLISUUS VERKKOTAPAAMISEEN, JOKA JÄRJESTETÄÄN TYÖPAJOJEN SIIRTYMISEN VUOKSI!

22.04.2021 klo 15.00-18.00  Ryhmätapaaminen. Zoom.

27.05.2021 klo 15.00-18.00  Ryhmätapaaminen. Zoom.

SYKSY 2021

11.8.2021 klo. 15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

18.8.2021 klo.15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

01.09. 2021 klo.15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

07.09. 2021 klo.15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

23.09.2021 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

29.09. 2021 klo.15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

21.10.21 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

05.11.2021 klo 12.00-16.00 Kaikille yhteinen loppuseminaari. Tikkurilan kampus B303 tai Zoom

Verkko+Tikkurila työpaja

Koulutuksen aloitus 28.10.20 klo 15.00-18.00 Zoom

KEVÄT 2021

12.01.2021 klo 15.00-18.00 Verkkotapaaminen. Yhteinen kaikille ryhmille. Zoom. 

07.04.2021 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

18.05.2021 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

SYKSY 2021

09.08.21 klo. 15.00-18.00  Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

16.08. 2021 klo. 15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

30.08.2021 klo. 15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

06.09.2021 klo. 15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

14.09.2021 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

27.9.2021 klo. 15.00-18.00 Työpaja. Tikkurilan kampus, Kuvataideluokka 208.

05.10.2021 klo 15.00-18.00 Ryhmätapaaminen. Zoom.

05.11.2021 klo 12.00-16.00 Kaikille yhteinen loppuseminaari. Tikkurilan kampus B303 tai Zoom

Verkko+ Tikkurila viikonlopputyöpaja
(HUOM! suunnattu pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville)

Koulutuksen aloitus 28.10.2020 klo 15.00-18.00 Zoom

KEVÄT 2021

12.01.2021 klo 15.00-18.00       Verkkotapaaminen. Yhteinen kaikille ryhmille. Zoom 

13.04.2021 klo 15.00-18.00        Ryhmätapaaminen. Zoom.

25.05.2021 klo 15.00-18.00        Ryhmätapaaminen. Zoom.

SYKSY 2021

18.09-19.09.2021 klo 9.00-17.00 Työpaja, Intensiiviviikonloppu. Tikkurilan kampus,  Kuvataideluokka 208         

20.09.2021 klo 15.00-18.00        Ryhmätapaaminen. Zoom.

19.10.2021 klo 15.00-18.00        Ryhmätapaaminen. Zoom.

05.11.2021 klo 12.00-16.00        Kaikille yhteinen loppuseminaari. Tikkurilan kampus B303 tai Zoom

Kouluttajat

Kouluttaja, tutkija ja tietokirjailija Sinikka Rusanen, TaT, taidekasvatuksen dosentti. Tuottanut taidekasvatusta koskevaa opetusmateriaalia oppikirjakustantamoissa, opettajankoulutuksessa, OPH:n, THL:n, Yleisradion sekä Helsingin ja Vantaan kaupungin julkaisuissa.

Varhaiskasvatuksen lehtori Kati Rintakorpi (KT, LTO) on toiminut lto:na, päiväkodin johtajana ja täydennyskouluttajana lähes 20 vuotta. Lisäksi julkaissut useita artikkeleita, kirjoja ja oppimateriaaleja varhaisiän kuvataidekasvatukseen liittyen. 

Sosiaalialan lehtori Satu Bethell (TaM, kuvataideterapeutti ja kuvataiteilija). Erikoistunut kuvallisen ilmaisun pedagogisiin ja terapeuttisiin mahdollisuuksiin. Toiminut pitkään kuvataideterapeuttina ja ohjaajana sosiaalialan tehtävissä sekä ohjaajien ja opettajien kouluttajana ja taidepedagogisena tukihenkilönä. 

Johanna Holmikari KM, sosionomi. Toimii sosiaalialan lehtorina, osaamisaloinaan varhaiskasvatus ja luovat toiminnot. Työskennellyt pitkään kuvataidepainotteisessa päiväkodissa. Kokemusta aikuiskouluttajana eri koulutusasteilla ja täydennyskoulutuksessa.

Ilmoittautuminen

Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle (teija.uino@laurea.fi) viimeistään 13.12.2020 mennessä. Mahdollisten peruutusten sattuessa otamme varasijalla oleviin yhteyttä.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

 

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

Lisätietoja: