Siirry sisältöön

Koulutuksessa opit yhdistämään ilmiöpohjaisen oppimisen VASU:n tai OPS:n tavoitteisiin. Prosessina etenevä koulutus tarjoaa oivan mahdollisuuden ilmiöpohjaisten ja eheyttävien projektien kehittämiseen yhdessä muiden koulutettavien kanssa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen työntekijät sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat
 • Hakuaika: 28.4.2021 – 5.9.2021 (jatkuttu hakuaika)
 • Ajoitus: 23.8.2021 - 13.11.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila lähiopetus ja verkko-opinnot
 • Hinta: Maksuton

Koulutus pähkinänkuoressa

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja eheyttävästä opetuksesta. Koulutuksessa opitaan yhdistämään ilmiöpohjainen oppiminen VASU:n ja OPS:n tavoitteisiin. Koulutuksen myötä osallistujat herkistyvät reflektoimaan omassa toiminnassaan ja laajemmin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurissa esiintyviä tekijöitä, jotka estävät tai jarruttavat lapsilähtöisen, osallistavan ja konstruktivistisen opetuksen kehittämistä.

Lähi- ja verkko-opintoina toteutuvan koulutuksen keskiössä on lasten oppimisen ja osallisuuden vahvistaminen projektimaisen työskentelyn ja pedagogisen dokumentoinnin avulla. Koulutettavia ohjataan ja tuetaan ilmiöpohjaisten, eheyttävien kokonaisuuksien kokeiluihin omilla työpaikoilla sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen koulutusryhmässä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Työpajatoimintaan perustuva lähiopetus järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. Koulutusta varten rakennetaan loogisesti etenevä ja oppimista tukeva verkko-oppimisympäristö, jonka käyttöä tuetaan ZOOM-palvelun kautta toteutettavilla verkkotapaamisilla. ZOOM-palvelua käytetään myös verkossa tapahtuviin ohjaus- ja vertaistapaamisiin. Osallistujat jakavat ideoita, kokemuksia ja suunnitelmia sekä antavat palautetta toisilleen yhteisöllisen oppimisen periaattein verkon välityksellä, työpajatyöskentelyn kautta sekä yhteisessä loppuseminaarissa.

Aikataulu

ma 23.8.2021 klo 16.00-18.00 Koulutuksen orientaatio, ZOOM-verkkopalvelun kautta

pe 27.8. klo 16.00-20.30 ja la 28.8.2021 klo 9.00-16.00, Työpajat, lähiopetus Tikkurila

ke 8.9.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu

ti 28.9.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu

Pe 8.10 klo 16.00-20.30 ja la 9.10. 9.00-16.00, Työpajat, lähiopetus Tikkurila

to 14.10.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu

Ti 26.10 klo 16.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu

la 13.11.2021 klo 9.00-15.00 Loppuseminaari, lähiopetus Tikkurila

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu neljästä koulutusosiosta:

Ilmiöpohjainen pedagogiikka ja eheyttävä opetus 3 op

Koulutusosiossa tutustutaan ilmiöpohjaisen pedagogiikan ja eheyttävän opetuksen perusteisiin ajasta ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina. Koulutus alkaa yhteisellä ZOOM-palvelun kautta toteutuvalla orientaatiolla, jossa käydään koulutuksen sisältö koulutusosioineen läpi.

Koulutusosion teemoja ovat:

 • Ilmiöpohjaisen pedagogiikan perusteet; Eheyttävä opetus; Kehkeytyvä opetussuunnitelma
 • Lapsilähtöisyys ja lapselle ominaiset tavat toimia; Lasten ja perheiden osallisuus ja toimijuus
 • Herkistyminen ilmiöiden näkemiseen, Heikot signaalit ja niiden havaitseminen.

Koulutettavien käytössä on verkkoympäristöön tuotetut materiaalit, joiden avulla koulutettavat työstävät oppimistehtäviä.

Tutkivat ja luovat menetelmät ilmiöpohjaisessa ja eheyttävässä opetuksessa 2 op

Ensimmäisenä työpajaviikonloppuna osallistutaan luovien menetelmien työpajoihin, jotka innostavat ja herkistävät ilmiöoppimisen ja eheyttävän opetuksen mahdollisuuksiin kokemuksellisesti luovien menetelmien keinoin. Välitehtävä syventää ymmärrystä luovien menetelmien potentiaalista lapsen osallisuuden tukemisessa ja ilmiöiden tutkimisessa.

Toisena työpajaviikonloppuna ideoidaan yhteistoiminnallisesti valittujen ilmiöiden pohjalta eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia VASU:un ja OPS:iin pohjautuen. Lisäksi FT Jenni Vartiaisen johdolla perehdytään leikilliseen tiedekasvatukseen ilmiöoppimisen näkökulmasta.

Pedagoginen dokumentointi ilmiöpohjaisen pedagogiikan toteuttamisessa 2 op

Koulutusosiossa perehdytään, miten pedagoginen dokumentointi voi tukea ilmiöpohjaista oppimista ja eheyttävää opetusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Osio alkaa yhteisellä ZOOM-palvelun kautta toteutuvalla orientaatiolla ja jatkuu verkko-opetuksena, vertaisoppimisena ja välitehtävinä omaan työhön liittyen. Koulutusosion teemoja ovat:

 • Pedagogisen dokumentoinnin teoreettinen perusta
 • Pedagogisen dokumentoinnin prosessi osana ilmiöoppimista ja eheyttävää opetusta
 • Pedagoginen dokumentointi lasten osallisuuden mahdollistajana
 • Pedagoginen dokumentointi - yksilöstä ryhmään, ryhmästä yhteisöön.

Välitehtävissä työstetään omaa näkemystä pedagogisesta dokumentoinnista osana omaa ammatillisuutta sekä pedagogisen dokumentoinnin merkitystä osana ilmiöpohjaista pedagogiikkaa. Laurean kouluttajat tukevat ja kommentoivat välitehtävien tekemistä.

Ilmiöpohjainen projekti 3 op

Tässä osiossa suunnitellaan, toteutetaan, dokumentoidaan ja arvioidaan projekti omalla työpaikalla. Osio alkaa yhteisellä ZOOM-tapaamisella ja myös projektien suunnitelmat jaetaan verkossa yhteisesti. Projektissa etsitään yhdessä lasten kanssa kiinnostava ilmiö, jonka ympärille rakennetaan VASUun ja OPSiin pohjautuva luova, tutkiva ja eheyttävä oppimiskokonaisuus.

Koulutus päättyy Laurean kampuksella loppuseminaariin, jossa osallistujat esittelevät projektejaan ja arvioivat oppimisprosessiaan pedagogisen dokumentoinnin keinoin.

Seminaariesityksiä, ilmiöpohjaisia projekteja ja opiskelijoiden haastatteluja hyödyntäen kootaan
video, jonka avulla koulutuksessa syntyneitä oivalluksia jaetaan vapaasti verkossa.

Ilmoittautuminen

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Kouluttajat

Kati Rintakorpi
KT, lastentarhanopettaja

Johanna Holmikari
KM, sosionomi (AMK)

Anne Eskelinen
MuM, musiikkiterapeutti

Anu Hagman
KM, draamapedagogi, psykodraamaohjaaja

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

Lisätietoja: