Siirry sisältöön

Koulutuksessa opit yhdistämään ilmiöpohjaisen oppimisen VASU:n tai OPS:n tavoitteisiin. Prosessina etenevä koulutus tarjoaa oivan mahdollisuuden ilmiöpohjaisen ja eheyttävän opetuksen kehittämiseen yhdessä muiden koulutettavien kanssa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit, päiväkodin johtajat sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat.
 • Hakuaika: 12.10.2020 - 21.2.2021
 • Ajoitus: 18.3.2021 - 12.11.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Hyvinkää, verkko-opinnot
 • Hinta: Maksuton

Tikkurilan koulutusryhmään on vielä peruutuspaikkoja auki! Ilmoittaudu mukaan >>

Koulutus pähkinänkuoressa

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja eheyttävästä opetuksesta. Koulutuksessa opitaan yhdistämään ilmiöpohjainen oppiminen VASU:n ja OPS:n tavoitteisiin. Koulutuksen myötä osallistujat herkistyvät reflektoimaan omassa toiminnassaan ja laajemmin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurissa esiintyviä tekijöitä, jotka estävät tai jarruttavat lapsilähtöisen, osallistavan ja konstruktivistisen opetuksen kehittämistä.

Lähi- ja verkko-opintoina toteutuvan koulutuksen keskiössä on lasten oppimisen ja osallisuuden vahvistaminen projektimaisen työskentelyn ja pedagogisen dokumentoinnin avulla. Koulutettavia ohjataan ja tuetaan ilmiöpohjaisten, eheyttävien kokonaisuuksien kokeiluihin omilla työpaikoilla sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen koulutusryhmässä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan kahdessa eri ryhmässä. Ensimmäiseen koulutusryhmään haetaan 21.5.-13.9. 2020 ja se aloittaa opintonsa lokakuussa 2020 Laurean Tikkurilan kampuksella. Toiseen ryhmään haetaan 12.10.2020 alkaen ja se aloittaa opintonsa maaliskuussa 2020 Laurean Hyvinkään kampuksella.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Työpajatoimintaan perustuva lähiopetus järjestetään ensimmäisen ryhmän osalta Laurean Tikkurilan kampuksella ja toisen ryhmän osalta Laurean Hyvinkään kampuksella. Koulutusta varten rakennetaan loogisesti etenevä ja oppimista tukeva verkko-oppimisympäristö, jonka käyttöä tuetaan ZOOM-palvelun kautta toteutettavilla verkkotapaamisilla. ZOOM-palvelua käytetään myös verkossa tapahtuviin ohjaus- ja vertaistapaamisiin. Osallistujat jakavat ideoita, kokemuksia ja suunnitelmia sekä antavat palautetta toisilleen yhteisöllisen oppimisen periaattein verkon välityksellä, työpajatyöskentelyn kautta sekä yhteisessä loppuseminaarissa.

Aikataulu

Koulutukseen otetaan kaksi koulutusryhmää. Ensimmäinen koulutusryhmä aloittaa opinnot syksyllä 2020 Laurean Tikkurilan kampuksella. Toinen koulutusryhmä käynnistyy maaliskuussa 2020 ja koulutuksen lähiopetus (työpajat ja loppuseminaari) toteutetaan Hyvinkäällä.

Toisen koulutusryhmän (Hyvinkää) aikataulu:

18.3.2021 klo 15.00-18.00 Koulutuksen orientaatio, ZOOM-verkkopalvelun kautta tai lähiopetus Hyvinkää
23.-24.4.2021 klo 9.00-16.00 työpajat, lähiopetus Hyvinkää
20.5.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu
27.-28.8.2021 klo 9.00-16.00 työpajat, lähiopetus Hyvinkää
8.9.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu
28.9.2021 klo 15.00-18.00 verkkokoulutus, ZOOM-verkkopalvelu
12.11.2021 klo 9.00-15.00 loppuseminaari, lähiopetus Hyvinkää

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu neljästä koulutusosiosta:

Ilmiöpohjainen pedagogiikka ja eheyttävä opetus 3op

Koulutusosiossa tutustutaan ilmiöpohjaisen pedagogiikan ja eheyttävän opetuksen perusteisiin ajasta ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina. Koulutus alkaa yhteisellä ZOOM-palvelun kautta toteutuvalla orientaatiolla, jossa käydään koulutuksen sisältö koulutusosioineen läpi. Orientaatioon voi osallistua myös Laurean kampuksella lähiopetuksessa.
Koulutusosion teemoja ovat:

 • Ilmiöpohjaisen pedagogiikan perusteet; Eheyttävä opetus; Kehkeytyvä opetussuunnitelma
 • Lapsilähtöisyys ja lapselle ominaiset tavat toimia; Lasten ja perheiden osallisuus ja toimijuus
 • Herkistyminen ilmiöiden näkemiseen, Heikot signaalit ja niiden havaitseminen.

Koulutettavien käytössä on verkkoympäristöön tuotetut materiaalit, joiden avulla koulutettavat työstävät oppimistehtäviä.

Tutkivat ja luovat menetelmät ilmiöpohjaisessa ja eheyttävässä opetuksessa 2op

Ensimmäisenä työpajaviikonloppuna osallistutaan luovien menetelmien työpajoihin, jotka innostavat ja herkistävät ilmiöoppimisen ja eheyttävän opetuksen mahdollisuuksiin kokemuksellisesti luovien menetelmien keinoin. Välitehtävä syventää ymmärrystä luovien menetelmien potentiaalista lapsen osallisuuden tukemisessa ja ilmiöiden tutkimisessa.

Toisena työpajaviikonloppuna ideoidaan yhteistoiminnallisesti valittujen ilmiöiden pohjalta eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia VASU:un ja OPS:iin pohjautuen. Lisäksi FT Jenni Vartiaisen johdolla perehdytään leikilliseen tiedekasvatukseen ilmiöoppimisen näkökulmasta.

Pedagoginen dokumentointi ilmiöpohjaisen pedagogiikan toteuttamisessa 2op

Koulutusosiossa perehdytään, miten pedagoginen dokumentointi voi tukea ilmiöpohjaista oppimista ja eheyttävää opetusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Osio alkaa yhteisellä ZOOM-palvelun kautta toteutuvalla orientaatiolla ja jatkuu verkko-opetuksena, vertaisoppimisena ja välitehtävinä omaan työhön liittyen. Koulutusosion teemoja ovat:

 • Pedagogisen dokumentoinnin teoreettinen perusta
 • Pedagogisen dokumentoinnin prosessi osana ilmiöoppimista ja eheyttävää opetusta
 • Pedagoginen dokumentointi lasten osallisuuden mahdollistajana
 • Pedagoginen dokumentointi - yksilöstä ryhmään, ryhmästä yhteisöön.

Välitehtävissä työstetään omaa näkemystä pedagogisesta dokumentoinnista osana omaa ammatillisuutta sekä pedagogisen dokumentoinnin merkitystä osana ilmiöpohjaista pedagogiikkaa. Laurean kouluttajat tukevat ja kommentoivat välitehtävien tekemistä.

Ilmiöpohjainen projekti 3op

Tässä osiossa suunnitellaan, toteutetaan, dokumentoidaan ja arvioidaan projekti omalla työpaikalla. Osio alkaa yhteisellä ZOOM-tapaamisella ja myös projektien suunnitelmat jaetaan verkossa yhteisesti. Projektissa etsitään yhdessä lasten kanssa kiinnostava ilmiö, jonka ympärille rakennetaan VASUun ja OPSiin pohjautuva luova, tutkiva ja eheyttävä oppimiskokonaisuus.

Koulutus päättyy Laurean kampuksella loppuseminaariin, jossa osallistujat esittelevät projektejaan ja arvioivat oppimisprosessiaan pedagogisen dokumentoinnin keinoin.

Seminaariesityksiä, ilmiöpohjaisia projekteja ja opiskelijoiden haastatteluja hyödyntäen kootaan
video, jonka avulla koulutuksessa syntyneitä oivalluksia jaetaan vapaasti verkossa.

Ilmoittautuminen

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Kouluttajat

Kati Rintakorpi
KT, lastentarhanopettaja

Johanna Holmikari
KM, sosionomi (AMK)

Anne Eskelinen
MuM, musiikkiterapeutti

Anu Hagman
KM, draamapedagogi, psykodraamaohjaaja

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

Lisätietoja: