Siirry sisältöön

Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Voit opiskella opintoja myös opintojakso kerrallaan ja koostaa näin itsellesi sopivan kokonaisuuden.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat.
 • Hakuaika: 25.9.-31.12.2023
 • Ajoitus: 16.1.2024-31.5.2025
 • Laajuus: 2-30 opintopistettä
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 50€ opintopiste

Koulutuksen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ensisijaisesti omaan työyksikköön.

 

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

 

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin. 

 

Tarkempi kuvaus

 

Toteutus

Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös hieman nopeammin tai hitaammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Opinto-oikeus myönnetään 1,5 vuoden ajaksi.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Opintojaksot toteutuvat, kun ilmoittautuneita on vähintään 15 opiskelijaa.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 23.1.-5.3.2024. 
  • Webinaarit 23.1. klo 8.30-11.30 ja 27.2. klo 8.30-11.30. 
  • Hakuaika: 25.9.-31.12.2023
 • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 12.3.-23.4.2024. 
  • Webinaarit 12.3. klo 12.30-15.30 ja 23.4. klo 12.30-15.30. 
  • Hakuaika: 25.9.2023-13.2.2024
 • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 29.4.-4.6.2024.
  • Webinaarit: 29.4. klo 8.30-11.30 ja 4.6. klo 8.30-11.30. 
  • Hakuaika 25.9.2023-6.2.2024
 • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
  • Kevät: Toteutus 5.3.-9.4.2024. 
  • Webinaarit 5.3. klo 12.30-15.30 ja 9.4. klo 12.30-15.30. 
  • Hakuaika 25.9.23.-6.2.2024 
 • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 12.3-23.4.2024. 
  • Webinaarit 12.3. klo 8.30-11.30 ja 23.4. klo 8.30-11.30. 
  • Hakuaika 25.9.23-13.2.2024
    
 • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
  • Kevät: Toteutus 23.1.-5.3.2024. 
  • Webinaarit 23.1. klo 8.30-11.30 ja 27.2. klo 8.30-11.30
  • Hakuaika 25.9.-31.12.2023

 • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 29.4.-4.6.2024.
  • Webinaarit 29.4. klo 12.30-15.30 ja 4.6. klo 12.30-15.30
  • Hakuaika 25.9.23.-1.4.2024 

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)
  • Kevät: Toteutus 5.3.-16.4.2024. 
  • Webinaarit 5.3. klo 8.30-11.30 ja 9.4. klo 8.30-11.30. 
  • Hakuaika 29.9.2023-1.4.2024

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

 • Kevät: Toteutus 5.2.-8.4.2024. 
 • Webinaarit 5.2. klo 9-15, 26.2. klo 9-15, 18.3. klo 9-15 sekä 8.4. klo 12-15. 
 • Hakuaika 25.9.-3.11.2023

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Erittäin suositeltavaa on, että opiskelija valitsee Matkalla sotedigi-asiantuntijaksi 1 op vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson tarkoitus on helpottaa opiskelijan työskentelyä. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan mm. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 2 op. opinnoista tai muista aiheeseen liittyvistä opinnoista, jotka ovat EQF 6-7 tason opintoja.  

 

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

 • Kevät 2024: Toteutus 12.3.-26.11.2024. 
 • Webinaarit 26.3., 14.5., 10.9. sekä 26.11. (Kellonajat tarkentuvat myöhemmin. 
 • Hakuaika 25.9.-31.12.2023

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään työyhteisö kohtaisesti, kuitenkin reflektoiden pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi. Kehittämistehtävä tehdään ensisijaisesti omaan työyksikköön. 

 

Kohderyhmä ja hakeminen

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Opiskelijavalinta vaatii korkeakoulututkinnon. Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut. 

 

Hakeminen koulutukseen käynnistyy 25.9.2023 ja jatkuu 31.12.2023 asti. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sivuilta löytyvien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Hakulomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskeluhistoriasta, joten pidäthän opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi lomaketta. Todistusliitteitä ei pyydetä, vaan tutkinnon todentaminen tapahtuu opintopolun kautta.  

 

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta tammikuun alkupuolella 2024. Paikka on otettava vastaan tammikuussa 2024. 

 

Peruutusehdot

 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

 

Yhteistyössä

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:  
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi

Minulle saa lähettää sähköpostitse lisätietoa Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä-koulutuksesta

Lisätietoja: