Siirry sisältöön

Utbildningen sker online (internet), handledning och stöd erbjuds vid nätbaserade möten på Zoom. I utbildningen ingår en närstudiedag hösten 2023, med temat: Bemötande av utmanande beteende. Utbildningen erbjuds både på finska och svenska.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Målgrupp: Utbildningen är avsedd för arbetstagare som jobbar inom småbarnspedagogiken, förskolan och grundskolan samt i konstskolor, gymnasier, yrkesskolor och fria bildningsväsendet.
 • Hakuaika: Ansökningstid: Kontinuerlig ansökan. Du kan påbörja kursen enligt egen tidtabell, tidigast den 14.11.2022. till och med den 26.5.2023.
 • Ajoitus: Kurstid: 14.11.2022-31.10.2023
 • Laajuus: Studiernas omfattning: 15 sp.
 • Sijainti: Plats: Studierna sker online, en närstudiedag på Laurea yrkeshögskola hösten 2023.
 • Hinta: Pris: Avgiftsfritt, finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Utbildningen strävar till att främja personalens färdigheter inom småbarnspedagogiken, förskolan, skolor och läroanstalter i dialogen med barn, elever och studerande. Utbildningen ger konkreta verktyg åt personalen för att stödja barnens och de ungas positiva beteende, deras känslomässiga färdigheter samt utvecklar personalens förmåga att skapa en positiv kommunikation tillsammans.

Avsikten med utbildningen är även att stärka kunskapen om säkerhet och välbefinnande inom den egna organisationen, att stöda barns, elevers och studerandes kunskap om säkerhet. Praktiskt orienterat material produceras i utbildningen, som stärker både de professionella och familjernas kunskap om säkerhet. Materialet i utbildningen är forskningsbaserat och aktuellt.

 • Antagningen till utbildningen sker kontinuerligt t.o.m. den 26.5.2023. Deltagarna i utbildningen kan således påbörja utbildningen vid självvald tidpunkt, dock tidigast den 14.11.2022.
 • Utbildningen ordnas online, med frivilliga Zoom-möten och handledning på nätet. I utbildningen ordnas en närstudiedag hösten 2023 på Laurea campus, temat för närstudiedagen är: Bemötande av utmanade beteende.
 • Deltagaren i utbildningen behöver en dator, tillgång till internet, hörlurar samt mikrofon.
 • Utbildningen omfattar 15 sp och sker på yrkeshögskolenivå (YH).
 • Till utbildningen antas högst 20 studerande enligt anmälan. Utbildningen anordnas med minimi 15 deltagare.
 • Utbildningen erbjuds både på finska och svenska.

 

 • Målgrupp 

  Utbildningen är avsedd för personal inom småbarnspedagogiken, grund- och förskolan, konstskolan, gymnasier, yrkesskolor samt inom det fria bildningsväsendet.

  Utbildningen är avgiftsfri och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen finansierar, uppföljer samt utvecklar fortbildning för personal inom småbarnspedagogik och utbildningsväsendet.  Avsikten är att främja utbildningen och undervisningens kvalitet, samt att stödja utbildningspolitikens riktlinjer och utveckling. Finansiering av studierna är avsedd för de deltagare som genomför studierna godkänt.

 • Innehåll, program och målsättning 

  Utbildningen ordnas online av Laurea yrkeshögskola på läroplattformen Canvas.

  Utbildningen förverkligas som en non-stop utbildning, med regelbundna Zoom-möten samt handledning på nätet.  I utbildningen ingår en närstudiedag hösten 2023, med temat: Bemötande av en utmanande beteende. Utbildningen ordnas både på finska och svenska. Utbildningen börjar den 14.11.2022 och anmälan till utbildningen är möjlig non-stop(kontinuerlig antagning). Anmälan t.o.m. den 26.5.2023.

   

  Modul 1: Förebyggande och ingripande av mobbning

  I modul 1 omfattar studierna forskning om förebyggande och ingripande av mobbning, samt stödjande av känslomässiga och kommunikativa färdigheter. Förebyggande av mobbning, identifierande, ingripande och eftervård granskas med hjälp av aktuell forskning.  Bildningsväsendet i Borgå stad presenterar exempel på goda erfarenheter av mobbningsförebyggande arbete bland barn och unga. Avsikten är att lära sig nya metoder för att förebygga mobbning, identifiera, ingripa och utveckla eftervården och därmed skapa ett fungerande koncept för detta arbete. Med hjälp av studierna och goda exempel kan personalen inom småbarnspedagogiken, skolorna och inom övriga bildningsväsendet skapa och utveckla egna fungerande koncept för mobbningsförebyggande verksamhet.

   

  Modul 2: Sexualfostran och välmående

  I modul 2 behandlas sexualfostran och välmående. Innehållet berör åldersenlig sexualfostran, dess betydelse för barns och ungas välmående, samt för förebyggande av sexuella trakasserier. Tematiken jämlikhet och jämställdhet är en naturlig del av sexualfostran.

  Målsättningen med studierna är att deltagarna får en djupare förståelse för sexualfostran och dess betydelse, som främjar välmående och förebygger sexuella trakasserier bland barn och unga. I studierna i modul 2 bekantar sig deltagarna och lär sig att använda forskning och åldersenligt material i förverkligandet av sexualfostran i sitt arbete inom småbarnspedagogik och i skolorna.

   

  Modul 3: Säkerhetsfostran med positiv pedagogik

  I modul 3 behandlas säkerhetsfostran med hjälp av positiv pedagogik. Positiv pedagogik stöder förverkligandet av säkerhetsfostran -i modulen bekantar studerande sig med styrkefrämjande pedagogik, där arbetsron kan främjas inom småbarnspedagogiken, förskolan, skolan och på läroanstalterna. Ett sunt beteende kan stärkas med en positiv dialog och respons. Målsättningen är att deltagarna i utbildningen lär sig känna igen och hitta nya och lämpliga verktyg och metoder för identifierande av styrkor och uttryck för positiv respons, i dialogen med barn och unga. Deltagarna skapar ett koncept, som baserar sig på teori med avstamp i positiv pedagogik, och med hjälp av goda exempel från arbetet med barn och unga i vardagen inom fostran och utbildning.

   

  Modul 4. Bemötande av utmanande beteende

  I modul 4 behandlas tematiken bemötande av utmanade beteende-med hjälp av positiv dialog och respons. Delaktigt lärande studeras med hjälp av olika metoder, positivt bemötande, identifiering och förebyggande av utmanande beteende inom småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter.  I studierna behandlas hur man kan effektivera interventionerna, sätta gränser och hur efterbehandling i utmanade situationer görs på bästa sätt. I studierna ingår en närstudiedag. Målsättningen är att deltagaren kan identifiera krisens olika faser, samt lära sig att bemöta utmanande beteende bland barn och unga, med hjälp av en lämplig modell och positiv pedagogik. I uppgiften i modul 4, ingår utformande av regler eller riktlinjer åt sitt eget team, samt att planera individuella instruktioner för förebyggande av utmanande beteende.

   

  Modul 5: Beredskap och beredskapsplanering med hjälp av samhälleliga metoder

  I modul 5 Beredskap och beredskapsplanering med hjälp av samhälleliga metoder lär sig deltagarna att planera och förverkliga beredskap och beredskapsplanering, samt att forma en god säkerhetskultur i dialog med barn, elever, studeranden, personal och vårdnadshavare, där säkerheten och tryggheten på daghem, skolor och läroinrättningar kan utvecklas och förbättras. Bildningsväsendets representant från Borgå stad presenterar fungerande exempel gällande arbetet i vardagen med säkerhetskultur. Målsättningen är att deltagaren identifierar både faktorer och metoder inom beredskap och beredskapsplanering. Dessutom förverkligar deltagaren med sitt eget arbetsteam sin egen enhets och organisations beredskap och beredskapsplanering. I modulens uppgift planerar och förverkligar deltagaren en lämplig intervention på sin egen arbetsplats: ett handlingskort, en säkerhetstavla, Hazard Maping, en säkerhetspromenad, en utrymningsövning, en introduktion eller andra lämpliga aktiverande övningar.

   

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 • Motiv för utbildningen-Vad lär sig deltagaren i utbildningen? 

  I utbildningen lär du dig att

  • stärka barns, elevers och studerandes positiva beteende samt främjar deras emotionella färdigheter och kommunikation
  • att utveckla din egen organisations kompetens gällande säkerhet och välbefinnande
  • att stärka barns, elevers och studerandes säkerhetsfärdigheter
  • att producera material som stöder delaktighet, välbefinnande och säkerhetskunskap både inom din organisation och bland familjerna
  • att förebygga mobbning, identifiera och ingripa i dessa situationer
 • Material 

  Utbildningen ordnas både på svenska och finska. En del av materialen är på engelska. Utbildningens material finns tillgängliga i Laureas studiemiljö Canvas.

 • Pris, anmälan och annullering 

  Pris

  Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfritt för deltagarna. I utbildningen ingår undervisning och handledning, samt material i studiemiljön på nätet. Deltagarna får ett intyg över godkända studieprestationer efter utbildningen.

   

  Anmälan

  Anmälan till utbildningen är förbindande. Anmälan till utbildningen sker kontinuerligt t.o.m. den 26.5.2023. Deltagarna kan påbörja studierna enligt egen önskan, men tidigast den 14.11.2022 inom ramen för utbildningstiden. Anmälningarna behandlas en gång per vecka och varje studerande får ett bekräftande av antagandet till utbildningen. Efter bekräftelsen av antagandet till utbildningen skickas ett meddelande om inloggning till den nätbaserade läromiljön Canvas. Målsättningen är att den första introduktionsuppgiften returneras en vecka efter påbörjandet av studierna och inloggningen.

   

  Det finns 20 studieplatser i utbildningen, anmälan tas emot i ordningsföljd.

  Utbildaren har rätt att annullera utbildningen om deltagarna är alltför få.

   

  Annullering av anmälan

  Anmälan till utbildningen är bindande och deltagaren förbinder sig till grundprinciperna för utbildningen. Annullering av deltagande skickas skriftligt per e-mail till events@laurea.fi

  Deltagande i utbildningen kan annulleras senast 14 dagar efter anmälandet, avgiftsfritt. I fall av annullering senare än 14 dagar efter anmälan debiteras 90,00 € för ersättande av utgifter. Om annulleringen sker på utbildarens initiativ debiteras ingen avgift av deltagaren.

 • Utbildarna 

   

  Soili Martikainen (TkT, lektor)

   

  Ann-Marie Suvisaari (HvM, MNSc, sjukskötare, hälsovårdare, lektor)

   

  Anna Vaara (sjukskötare-YH, expert, FPI, Mapa-enhetens ansvariga i Finland)

   

  Anu Haavisto (HvM, sjukskötare, sexualrådgivare, lektor)

   

  Tiina Himmelroos (HvK, sjukskötare, hälsovårdare, lektor)

 

 

Utbildningen erbjuds i samverkan med Bildningsväsendet i Borgå stad.