Siirry sisältöön

Voit suorittaa alla olevista kursseista 1-6 kokonaisuutta. Saat suoritetuista kursseista todistuksen ja maininnan siitä, että kyse on korkeakoulutasoisesta suorituksesta. Kurssit suoritetaan digikampuksessa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Tarkista alla olevasta ilmoittautumisosiosta osallistumisvaatimukset ja täytettävät lomakkeet.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Mikro-, pienten- ja keskisuurten yritysten johtajat, päälliköt, asiantuntijat, yrittäjät ja muut työntekijät
 • Hakuaika: 17.4.2022 asti.
 • Ajoitus: 1.2.2022-30.06.2022
 • Laajuus: 1-6 opintopistettä
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton

LEADBEHA (LEADership as a trigger for BEHAvioural change when creating AI cultures in companies and organizations/ Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa) opintokokonaisuus muodostuu kuudesta kurssista, jotka on räätälöity yritysten henkilöstölle sopivaksi korkeakoulujen maisteri-tasoisista opintokokonaisuuksista. Kunkin korkeakoulun kurssi on yhden opintopisteen laajuinen.

Voit suorittaa alla olevista kursseista 1-6 kokonaisuutta. Saat suoritetuista kursseista todistuksen ja maininnan siitä, että kyse on korkeakoulutasoisesta suorituksesta. Kurssit suoritetaan digikampuksessa itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Tutustu opintotarjontaan:

 • Digitaalinen asiakaskokemus ja tekoäly - LAB-ammattikorkeakoulu 

  Kurssi antaa valmiudet ymmärtää digitaalisuutta asiakaskokemuksen parantamisessa sekä hahmottaa tekoälyn käsitteellinen rakentuminen ja käytännön sovellusmahdollisuuksia. Lisäksi kurssilla käydään läpi älykkään palvelun konseptointi palvelumuotoilun menetelmin. 

  Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja tunnistaa tekoälyn mahdollisuudet digitaalisessa palvelussa. Hän osaa hyödyntää kurssilla esiteltyjä suunnittelutyökaluja ja laatia älykkään palvelun konseptin omasta kehityskohteestaan. Lisäksi hän osaa arvioida koneälyn hyötyjä digitaalisessa asiakaskokemuksessa.

  Sisältö muodostuu viidestä osasta:

  1. Johdanto kurssiteemaan: video tulevaisuuden digitaalisesta asiakaskokemuksesta, artikkeli tekoälyn näkymistä ja materiaaliin liittyvä tehtävä.
  2. Katsaus tekoälyn ja koneoppimisen perusteisiin ja näihin liittyvä tehtävä.
  3. Älykkään palvelun konseptointi ja tähän liittyvä suunnittelutehtävä.
  4. Asiakaskokemuksen parantaminen tekoälyn avulla ja tähän liittyvä suunnittelutehtävä. 
  5. Tee twiitti oppimastasi ja jos käytät Twitteriä, julkaise se halutessasi. Muutoin julkaise vain verkkoalustalla.

  Tiedustelut Katariina Mäenpää (katariina.maenpaa@lab.fi) tel. +358 44 708 5039.

 • Työhyvinvointi digimurroksessa - Vaasan yliopisto 

  Työhyvinvointiin on kiinnitettävä jatkossa huomiota digitalisoituvan työn näkökulmasta, sillä työn painopisteen muuttuessa nousee esiin uudenlaisia haasteita. Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnan digimurrosta ja muutosta työhyvinvoinnin näkökulmista. Käsiteltävinä teemoina ovat muutoksen johtaminen ja omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen digimurroksessa. Opintojakson sisältö muovautuu käytännönläheiseksi organisaation toimialasta ja digitalisaation vaiheesta riippumatta.

  Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää digimurroksen vaikutuksia omaan työhönsä ja työelämään sekä saa valmiuksia muutoksen johtamiseen ja oman työhyvinvointinsa ylläpitämiseen. Lisäksi hän tunnistaa työpaikallaan opintojakson teemoihin liittyviä kehittämiskohteita ja laatii suunnitelman jonkin kehittämiskohteen toteuttamiseen. 

  Kurssin sisältö muodostuu eri asiantuntijoiden tuottamista videoista, teksteistä, PowerPoint -esityksistä sekä tehtävästä. Aiheet ovat:

  1. Digital Future 2030 (Monty Metzger)
  2. Yhteiskunnan digimurros (Pekka Neittaanmäki, Martti Lehto, Matti Savonen 2021)
  3. Digistressi ja informaatioergonomia (Paula Naumanen)
  4. Organisaatiomuutos lähijohtajan näkökulmasta (Työterveyslaitos)
  5. Miten muutoksesta tehdään osa johtamisen arkea (Atte Jääskeläinen)
  6. Muutos, muutoskyvyn johtaminen ja lähijohtaja työhyvinvoinnin varmistajana muutostilanteessa (Paula Naumanen)
  7. Johtaminen, yhteisöllisyys ja työhyvinvointi etätyössä (Tanja Lehto)
  8. Aivojen työhyvinvointi (Minna Huotilainen)
  9. Miten palaudut työstä?
  10. Tehtävä: Kuvaile, miten digimurros on vaikuttanut työpaikallasi työhyvinvointiin. Havainnollista vaikutuksia esimerkein. Valitse yksi kehitettävä asia ja tee sille toteutussuunnitelma.

  Tiedustelut

  Paula Naumanen (paula.naumanen@uwasa.fi) tel. +358 40 0272564
  Susanna Kultalahti (susanna.kultalahti@uwasa.fi) tel. 029 449 8492

 • Tiedon älykäs tulkinta ja esittäminen - Tampereen yliopisto 

  Kurssi antaa valmiudet digimurroksen johtamiseen tiedon älykkään tulkinnan ja esittämisen, eli visualisoinnin avulla. Tällä lyhyellä kurssilla pääset tutustumaan aiheeseen helposti omaksuttavan luentomateriaalin ja käytännönläheisten tehtävien avulla. 

  Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja tunnistaa visualisoinnin peruskäsitteet ja ymmärtää erilaisten visualisointitapojen merkityksen sekä niiden vahvuudet ja mahdollisuudet. Lisäksi kurssilla tutustutaan vuorovaikutteisiin visualisointeihin ja visualisoinnin työkaluihin.

  Sisältö muodostuu kolmesta luento-osuudesta, kahdesta tehtävästä sekä vapaaehtoisesta lisälukemisesta:

  1. Johdanto tiedon visualisointiin
  2. Ensimmäinen tehtävä
  3. Vuorovaikutteiset visualisoinnit
  4. Visualisoinnin työkalut
  5. Toinen tehtävä
  6. Lisäluettavaa: Tiedon visualisoinnin lyhyt historia (materiaali englanniksi)

  Tiedustelut
  Pekka Kallioniemi (pekka.kallioniemi@tuni.fi) tel. +358 45 1133211
  Markku Turunen (markku.turunen@tuni.fi)

 • Palvelumuotoilu muutosjohtamisessa - Lapin yliopisto 

  Kurssi perehdyttää opiskelijan muutoksen rakenteisiin ja palvelumuotoiluun muutosjohtamisessa. Kurssilla tarkastellaan inhimillistä käyttäytymismuutosta osana muutosta, arvioidaan palvelumuotoilun vaikutuksia sekä tuen tarvetta. Lisäksi käydään läpi ihmislähtöisiä palvelumuotoilumenetelmiä suotuisan muutosympäristön luomisessa.

  Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja hahmottaa yrityksen sisäisiä että ulkoisia muutoksen elementtejä. Hän myös ymmärtää inhimillistä käyttäytymismuutosta osana muutosta ja osaa muodostaa muutosstrategian. Lisäksi osallistuja osaa hyödyntää ihmislähtöisiä palvelumuotoilumenetelmiä muutosympäristön luomisessa sekä osaa arvioida muutosvaikutusta palvelumuotoilun menetelmin.

  Sisältö muodostuu neljästä osasta:

  1. Johdanto kurssille – Palvelumuotoilun lyhyt määritelmä. Mikäli palvelumuotoilu on sinulle tuttua, tätä ei tarvitse käydä.
  2. Teema 1. Muutos ja sen muotoilu ja tähän liittyvä harjoitustyö.
  3. Teema 2. Muotoilu muutosjohtamisessa ja tähän liittyvä harjoitustyö.
  4. Teema 3. Palvelumuotoilun menetelmät tukemaan muutosjohtamisesta ja tähän liittyvä kurssin lopputyö / reflektointi. Voit hyödyntää kurssin harjoitustöihin omaa työympäristöäsi.

  Tiedustelut

  Krista Korpikoski (krista.korpikoski@ulapland.fi) tel. +358 40 4844 366

 • Johdatus käyttäytymistaloustieteeseen ja valintamuotoiluun - Laurea 

  Kurssi antaa valmiudet digimurroksen johtamiseen käyttäytymistaloustieteen, valintamuotoilun ja yksilön kokeman henkilökohtaisen mielekkyyden näkökulmista. Käyttäytymistaloustiede tarkastelee ihmisen valintakäyttäytymistä psykologian ja taloustieteen näkökulmista. 

  Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja hahmottaa muutostarpeet organisaatiossa ja osaa johtaa digimurrosta käyttäytymistaloustieteen ja valintamuotoilun näkökulmista. Lisäksi hän pystyy innostamaan ihmisiä viemään muutokset läpi organisaatiossa.

  Sisältö muodostuu viidestä osasta:

  1. Johdantoluento verkossa ”Johdatus päätöksenteon ilmiöihin ja valintamuotoiluun”. Yliopettaja Kaisa Hytönen, Laurea.
  2. BBC:n dokumentti ”How you really make decisions” päätöksenteon ilmiöistä ja tähän liittyvä monivalintatehtävä.
  3. Käyttäytymistaloustieteen pioneerin Richard Thalerin Nobel-puhe syksyllä 2017 ja tähän liittyvä monivalintatehtävä.
  4. Oman esimerkin keksiminen ja kertominen kirjallisesti verkkoalustalla. Voit tämän lisäksi myös kommentoida toisen opiskelijan esittämää esimerkkiä.
  5. Tee twiitti oppimastasi ja jos käytät Twitteriä, julkaise se halutessasi. Muutoin julkaise vain verkkoalustalla.

  Tiedustelut

  Suvi Kärkäs (suvi.karkas@laurea.fi) tel. +358 45 608 2787
  Jyrki Suomala (jyrki.suomala@laurea.fi) tel. +358 46 8567484

 • Kyberturvallisuuden perusteet - Turun yliopisto 

  Kyberturvallisuuden perusteet -kurssi antaa valmiudet ymmärtää digitalisaation mukana tulleiden uhkien luonne, taustatekijät, vaikutukset sekä näiden uhkien muodostamat riskit sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Kurssilla kyberturvallisuutta lähestytään monipuolisesti niin teorian kuin käytännön suojautumistapojen suunnalta.

  Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää miksi tieto- ja kyberturvallisuudesta on huolehdittava ja mistä kyberturvallisuuden eri uhat johtuvat. Osallistuja osaa kurssin suoritettuaan hyödyntää yleisimpiä suojautumismenetelmiä ja teknologioita henkilökohtaisella tasolla, olla mukana edistämässä organisaation turvallisuutta, sekä tietää mistä etsiä lisätietoa erilaisista kyberturvallisuusuhista ja niiltä suojautumisesta

  Tämä kurssi on räätälöity Turun yliopiston tietotekniikan kokonaisuuteen kuuluvasta kyberturvallisuus maisteriohjelmasta.

  Sisältö muodostuu seuraavista osista:

  1. Kyberturvallisuuden peruskäsitteet
  2. Kyberturvallisuuden toimintakenttä
  3. Uhat ja haavoittuvuudet
  4. Internet ja sen vaikutus kyberturvallisuuteen
  5. Käytännön tietoturva – käytänteet, suojamekanismit ja -teknologiat, lisätiedon hakeminen

  Tiedustelut

  Jouni Isoaho: jisoaho@utu.fi  tel. +358 40 7706547

  Antti Hakkala: antti.hakkala@utu.fi tel. +358 50 563 1759

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnissä 17.4.2022 asti. Voit ilmoittautua yhdelle tai useammalle kurssille. Kurssit avautuvat 1.2.2022 ja sinun tulee suorittaa opinnot 30.6.2022 mennessä.

Ennen kuin pääset aloittamaan opintoja sinun tulee täyttää kaksi kaavaketta.

LEADBEHA on ESR-rahoitteinen hanke, minkä johdosta kaikkien osallistujien tulee täyttää ennen opintojen alkua ESR-osallistujan seurantatietolomake.

LEADBEHA-kurssit ovat EU:n de minimis –tukeen oikeutettuja kursseja. Ilmoittautuaksesi kurssille, yrityksen, jossa työskentelyt tulee täyttää de minimis -ilmoituslomake.

Saat ladattua de minimis-lomakkeen sekä ESR-osallistujan seurantatietolomakkeen ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittaudu mukaan opintoihin

Lisätietoja:

Ajankohtaista