Siirry sisältöön

Koulutuksessa vahvistetaan tietoa ja taitoa tiedostaa lapsen mielen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa ja kunnioittaa lapsen erilaisia tunnetiloja sekä kykyä tukea lapsen tunne-, itsesäätely- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä positiivisin keinoin. Koulutus antaa valmiuksia oman työn ja työyhteisön työtaitojen reflektointiin ja kehittämiseen lapsen tarpeita huomioivaksi ja kunnioittavaksi. Koulutuksen myötä uusi tieto integroituu ja jalkautuu oman työyhteisön arkeen ja omaan työtapaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työssä toimivat
 • Hakuaika: 5.10.2022 - 8.1.2023
 • Ajoitus: 26.1.2023 – 26.10.2023
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkossa sekä Laurean Tikkurilan kampuksella
 • Hinta: Maksuton, OPH:n rahoittama

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kasvatushenkilöstön (mm. perhepäivähoito, päiväkotien henkilöstö ja esiopetus) osaamista ja valmiuksia edistää lapsen mielen hyvinvointia ja tunnetaitoja sekä kehittää varhaiskasvatuksen yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria.

Koulutuksessa syvennetään varhaiskasvattajien osaamista lasten mielen hyvinvoinnin perusteista, tunne- ja itsesäätelytaidoista, vuorovaikutuksesta ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä. Koulutuksen myötä osallistujien tiedolliset taidot kasvavat ja menetelmäosaaminen kehittyy tunne- ja sosiaalisten taitojen tukemisessa. Koulutuksessa opitaan mentalisaatiotaitoja ja reflektiivistä työotetta sekä erilaisia lapsiryhmässä sovellettavia harjoituksia. Koulutukseen sisältyy myös haastavien vuorovaikutustilanteiden harjoittelua myönteisen käytöksen tukemisen keinoin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa -koulutus on yhteensä 10 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Koulutettava suorittaa koulutuksessa kaikki osiot. Koulutusosiot sisältävät itsenäisesti opiskeltavia verkko-opintoja, verkkotapaamisia (9 kpl), työpajapäiviä (2 kpl) sekä erilaisia tehtäviä, joita koulutettava soveltaa omalla työpaikallaan.

Koulutus koostuu seuraavista osiosta:

 1. Lapsen mielen hyvinvoinnin rakentuminen 4 op
 2. Lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen: menetelmiä käytäntöön 4 op
 3. Lapsen tukeminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa 2 op
 • Koulutuksessa edellytetään, että osallistuja toimii koulutuksen aikana varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tehtävissä. Koulutukseen otetaan enintään 60 osallistujaa. Koulutukseen hakukelpoiset osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Koulutukseen osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutuksessa kerätään tavoitteisiin, osaamisen kehittymiseen ja koulutusjärjestelyihin liittyvä väli- ja loppupalaute. Osallistujille annetaan mahdollisuus palautteenantoon ja ohjaukseen läpi koulutuksen.
 • Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen kaikki kolme osiota hyväksytysti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaakseen osallistujan tulee osallistua verkkotapaamisiin ja työpajoihin sekä tehdä sovitut tehtävät hyväksytysti.
 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Koulutukseen voi osallistua henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista aiheesta.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa 10 op sisältää kolme koulutusosiota.

  1. Lapsen mielen hyvinvoinnin rakentuminen 4 op

  Opetus tapahtuu verkko-opetuksena, joka sisältää omaa työtä tukevia tehtäviä sekä 4 ryhmätapaamista Zoomissa.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat

  • Lapsen mielen hyvinvoinnin rakentuminen
  • Lapsen tunne-, itsesäätely- ja sosiaalisten taitojen kehittyminen ja tukeminen
  • Lapsen ja työntekijän mentalisaatiokyky
  • Työntekijän reflektiivinen työote ja lapsen positiivinen tukeminen arjen hoito- ja kasvatustilanteissa.

   

  Aikataulu:

  Verkkotapaamiset Zoomissa klo 15.00 -18.00

  • 26.1.2023
  • 16.2.2023
  • 9.3.2023
  • 30.3.2023

   

  2. Lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen: menetelmiä käytäntöön 4 op

  Opetus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Koulutusosio sisältää 4 ryhmätapaamista Zoomissa sekä työpajapäivän Laurean Tikkurilan kampuksella. Osiossa syvennytään itse valittuun arjen kehittämiskohteeseen.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat:

  • Tutustuminen erilaisiin menetelmiin lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen lisäämiseksi
  • Lapsen positiivinen tukeminen arjen hoito- ja kasvatustilanteissa erilaisia menetelmiä soveltaen
  • Omien reflektiivisten työtaitojen arviointi ja kehittäminen
  • Oman työpaikan yhteisöllisen ja turvallisen toimintakulttuurin arviointi ja kehittäminen

   

  Aikataulu:

  Verkkotapaamiset Zoomissa klo 15.00 - 18.00

  • 13.4.2023
  • 11.5.2023
  • 8.6.2023
  • 24.8.2023

   

  Työpajapäivä Vantaalla, Laurean Tikkurilan kampuksella klo 9.00 - 16.00

  • 22.4.2023 (pienryhmä A)
  • 6.5.2023 (pienryhmä B)

   

  3. Lapsen tukeminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa 2 op

  Opetus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Koulutusosio sisältää työpajapäivän, mikä järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. Työpajapäivä pohjautuun Myönteisen käytöksen tukemisen (Positive Behaviour Support) menetelmiin erityisesti pienten lasten kanssa. Koulutettava perehtyy vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen menetelmiin sekä hyviin käytäntöihin haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Työpajapäivä sisältää menetelmiä ja harjoituksia pienen lapsen turvalliseen ohjaukseen ja haastavien tilanteiden hallintaan. Päivän aikana tehdään konkreettisia suunnitelmia arjen tilanteisiin.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat:

  • Lasten haasteet tunne- ja itsesäätelytaidoissa, huolen tunnistaminen ja moniammatillinen tuki.
  • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden ennaltaehkäisy myönteisen käytöksen tukemisen keinoin.

   

  Aikataulu:

  Työpajapäivä Vantaalla, Laurean Tikkurilan kampuksella klo 9.00 - 16.00

  • 23.9.2023 (pienryhmä A)
  • 30.9.2023 (pienryhmä B)

   

  Koulutuksen yhteinen päätös Zoomissa 26.10.2023 klo. 15.00 - 17.00

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Ymmärrät ja osaat tunnistaa lapsen mielen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
  • Vahvistat tiedollista ja menetelmäosaamistasi lapsen sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukemisessa.
  • Kehität mentalisaatiotaitojasi ja reflektiivistä työotettasi soveltaen erilaisia menetelmiä työssäsi.
  • Vahvistat ja harjoittelet osaamistasi haastavien vuorovaikutustilanteiden tukemisessa myönteisen käytöksen tukemisen keinoin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.
 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi.

  Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla Laurean verkko-oppimisalustalla opintojen suorittamisen ajan ja kehittämistehtävistä tehty kooste on saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) koulutuksen päätyttyä.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta.

  Koulutukseen otetaan enintään 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 8.1.2023 mennessä osoitteeseen teija.uino@laurea.fi

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: