Siirry sisältöön

Kurssille ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla kurssin Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (TO00BS57).

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-28.07.2021
 • Ajoitus: 17.08.2021-17.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi sisältää lähiopetusta kolmena päivänä. Lisäksi kurssi sisältää valmistavaa ja täydentävää verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lähiopetuksen ohessa työturvallisuuskortti ja työhyvinvointikortti.

Kurssipaikan vastaanottaminen tapahtuu täyttämällä 11.8 lähetettävä kysely 21.8 mennessä.

Huomaathan, että opetus alkaa verkossa 22.8 alkaen.

Oppimistehtävän palautus: 28.11 mennessä. Myöhästyneet palautukset viimeistään toisena yleisenä tenttipäivämääränä tämän jälkeen (tarkennetaan kun tiedossa).

Kurssin tentti (verkossa):

 • Aikataulutettu tenttikerta: viikko 48
 • 1. uusintamahdollisuus: viikko 51
 • 2. uusintamahdollisuus: viikko 2 (v.2022)

Opetuksen aikataulu

09.09.2021 08.00–12.00

09.09.2021 13.15–15.00

23.09.2021 15.15–16.45

14.10.2021 09.00–11.30

14.10.2021 12.30–15.00

04.11.2021 15.15–16.45

25.11.2021 15.15–17.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää työterveydelle ja -turvallisuudelle sekä laadunhallinnalle asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida sekä hallita työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä
 • suunnitella, arvioida ja kehittää työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyviä toimintoja osana organisaation toimintaa
 • johtaa työterveys- ja turvallisuustoimintoja

Toteutustapa

Lähiopetus tapahtuu Leppävaaran kampuksella tai muualla pääkaupunkiseudulla. Kaikki verkko-opetus ja kurssin viestintä tapahtuu Canvas -oppimisalustan kautta, reaaliaikaiset verkkotapaamiset MS Teams- ja Zoom-ympäristöissä. 

Työmäärä

1 op = n. 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

10 op = 267 tuntia.

Työmäärän jakauma on arviolta seuraavanlainen:

 • Lähiopetus: 20 tuntia
 • Verkkokontaktit: 10 tuntia
 • Valmistava ja täydentävä verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu: 118 tuntia
 • Oppimistehtävä: 120 tuntia

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssilla käsiteltävät teemat:

 • Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen
 • Työturvallisuus, vaarojen ja riskien arviointi
 • Työterveys ja työhyvinvointi
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
 • Työn sujuvuus, laatu ja tuottavuus
 • Onnettomuuksien ja tapaturmien tutkinta
 • Matkustusturvallisuus
 • Kriisitilanteiden psykologia, haastavat työyhteisötilanteet

Käsiteltävät ja käytettävät menetelmät:

 • Riskienhallintaprosessi
 • Riskien kartoitus- ja arviointimenetelmät
 • Onnettomuuden ja tapaturman tutkinta
 • Työsuojelun ja työhyvinvoinnin mittarit
 • Raportointi- ja kehittämismenetelmät
 • Laadunhallinnan menetelmät

Tutkittavat ja kehitettävät asiat:

 • Työturvallisuuden, -terveyden ja –hyvinvoinnin taso
 • Työsuorituksen laatu
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
 • Turvallisuuskulttuuri ja henkilökunnan turvallisuusosaaminen
 • Työsuojelun organisoituminen ja johtaminen
 • Kriisivalmius

Konkreettiset lopputuotokset joiden tuottamista käsitellään:

 • Työn vaarojen ja riskien arviointi
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Tasa-arvosuunnitelma (soveltuvin osin)
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma (soveltuvin osin)
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (soveltuvin osin)
 • Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

1. LAINSÄÄDÄNTÖ, käytössä soveltuvin osin (kts. Finlex)

 • Suomen perustuslaki
 • Työsopimuslaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Työaikalaki
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 • Yhteistoimintalaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Tasa-arvolaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Pelastuslaki
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • Työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva puitedirektiivi (ei Finlexissä, kts. EU-OSHA)

2. STANDARDIT (kts. SFS Online, kirjaudu LibGuidesin kautta)

 • ISO31000:2018 Riskienhallinta
 • ISO45001:2018 Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen
 • ISO9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät
 • SFS-EN IEC 31010:2019 Riskien arviointimenetelmät

3. KIRJALLISUUS

 • Karhula, A. (2016). Työterveysyhteistyöllä vaikuttavuutta työkyvyn tukeen. Helsinki: Työterveyslaitos. 
 • Kortejärvi, P. & Saari, T. (2018). Lean safety: Työkirja. [Helsinki]: Työturvallisuuskeskus.
 • Jorma Saloheimo. (2016). Työturvallisuus - perusteet, vastuu, oikeusturva.
 • Marja-Liisa Manka, M. M. (2016). Työhyvinvointi.
 • Rauramo, P. (2020). Esimiesten perehdyttäminen: Keskeinen lainsäädäntö tutuksi (3. uudistettu painos.). [Helsinki]: Työturvallisuuskeskus, palveluryhmä ja teollisuusryhmä.
 • Työturvallisuuskeskus. (2016). Työturvallisuuskortti: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. HUOM: jaetaan kurssin aikana työturvallisuuskortin suorittaville.
 • Työturvallisuuskeskus. (2019). Työhyvinvointikortti - koulutuksesta suuntaa kehittämiseen. HUOM: jaetaan kurssin aikana työhyvinvointikortin suorittaville.

Arviointiasteikko

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Arvioitavat osasuoritukset:

 • Oppimistehtävä laaditaan ryhmissä. Arvio hylätty / 1-5. Painoarvo kokonaisarviossa 60 %.
 • Tentti yksilötehtävänä. Arvio hylätty / 1-5. Painoarvio kokonaisarviossa 40 %.

Lisätietoja: