Siirry sisältöön

Tämä kurssi kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opintoihin.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 24.8.2021
 • Ajoitus: 07.09.2021-19.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Tämä kurssi kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opintoihin.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja kurssilla on yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä iltaisin toteutettavia verkko-ohjauksia. Canvas-oppimisympäristö aukeaa kurssin alkaessa, jolloin pääset näkemään kurssin tarkan aikataulutuksen, materiaalit ja tehtävät.

Verkko-ohjauksen aikataulut:

07.09.2021 17.00–18.30

14.09.2021 17.00–18.30

21.09.2021 17.00–18.30

28.09.2021 17.00–18.30

19.10.2021 16.30–19.30

26.10.2021 17.00–19.00

14.12.2021 17.00–19.00

Tavoitteet

Kurssi koostuu seuraavista osioista:

 • Varhaiskasvatuksen perusteet 3 op
 • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen 3 op
 • Lapsen osallisuus 2 op
 • Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 2 op

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa
 • huomioida kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia
 • tunnistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kasvussa,kehityksessä ja oppimisessa
 • luoda edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle

Toteutustapa

Opiskelu edellyttää viikoittain säännöllistä opiskeluaikaa, verkkoympäristön käytön osaamista, tehtävien yhdessä tekemistä (ryhmät) ja keskustelujen säännöllistä seuraamista.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin lopputentti pidetään seuraavasta kirjallisuudesta:

 •  Nurmi, J-E., Ahonen,T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. 2018. Ihmisen psykologinen kehitys, luku Varhaislapsuus.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. 2015. Stressin säätely.
 • Sainio,T., Pajulahti, R., Sajaniemi, N. 2020. Näin tuet lapsen itsesäätelyä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

Tarkat tiedot oppimateriaaleista löytyvät Canvas-oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: