Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitavasta viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 01.08.2021-31.12.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.01.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Potilaiden kohtaaminen ja sitouttaminen hoitoon on oleellinen, mutta vaativa osa hoitoalalla työskentelevän ammattitaitoa. Siksi hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu kaikkien hoitoalan ammattilaisten työssä. Onnistunut asiakasviestintä tukee hoitoa, vahvistaa asiakkaan luottamusta ja edistää terveyttä.

Kokeneet ammattilaiset ovat kehittäneet itselleen hyviä keinoja erilaisiin asiakaskohtaamisiin. Ammattiin vasta ryhtyvä voi miettiä, miten toimia erilaisten asiakkaiden kanssa. Kokemuksesi määrästä riippumatta ammattitaitosi kannalta on tärkeää, että voit analysoida omaa työtäsi ja löytää keinoja jatkuvaan kehittymiseen. Siihen tarvitaan hyvä malli ja rakenne.

Hoitavan viestinnän menetelmä on terveydenhuollon ammattilaiselle hoidon ja oman työn kehittämisen työväline. Se on helppo oppia ja ottaa käyttöön, ja kukin ammattilainen voi muokata sen perusteelle omiin työtilanteisiinsa itselleen hyvältä tuntuvan toimintatavan.

Tällä verkkokurssilla opit Hoitavan viestinnän toimintatavan ja pääset muokkaamaan siitä itsellesi soveltuvan työvälineen.

Kurssin sisältöhoitava-viestinta-opintojen-kulku.jpg

Työskentelet kurssilla itseohjautuen ja omassa aikataulussasi opintojakson aikataulun puitteissa. Opintojen aikana ei ole lähitapaamisia, mutta saat tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa kysymyksiä ja vastauksia -keskustelualueen kautta.  Opintokokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

 1. ORIENTAATIO-moduulissa tutustut toisiin opiskelijoihin, opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen. Orientaation pohdintatehtävä johdattelee sinut miettimään omia taitojasi ja vahvuuksiasi suhteessa niihin taitoihin, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.
 2. ONNISTUNUT ASIAKASKOHTAAMINEN –moduulissa (2 op) keskityt onnistuneen asiakaskohtaamisen ulottuvuuksiin keskustelun kuuden teeman avulla. Lisäksi perehdyt Hoitava viestintä -menetelmän perusteisiin ja vaiheisiin.  Harjoittelet hoitava viestintä-menetelmän käyttöä ja reflektoit omaa kehittymistäsi konkreettisten harjoittelutehtävien kautta. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmään liittyen. Testi auttaa sinua hahmottamaan, millä tasolla olet oivaltanut opeteltavan menetelmän idean.
 3. OTA HOITAVA VIESTINTÄ MENETELMÄ KÄYTTÖÖN –moduulissa (2 op) keskityt viestinnällisesti haastavien asiakastilanteiden tarkasteluun mallin avulla ja opit muutaman konkreettisen tavan edetä vuorovaikutuksellisesti haastavissakin tilanteissa. Tämän lisäksi pääset soveltamaan menetelmää työssäsi/harjoittelussasi tai omien verkostojesi kanssa. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmän käyttöön liittyen.

Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuasi osaat

 • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksiasi asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssäsi.
 • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaasi ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistasi muille.
 • Pohtia/reflektoida kohtaamiasi haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssäsi ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa.

Toteutus 

Opinnot toteutuvat verkossa Canvas -oppimisalustalla.

Työskentely perustuu itsenäiseen opiskeluun monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Opintojakso suoritetaan itseohjautuvasti. Opettajat eivät ole läsnä opinnoissa esimerkiksi luentojen muodossa tai aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.

Opinnot ovat laajuudeltaan 5 op, joista 2 op painottuu Hoitava viestintä -menetelmän soveltamiseen käytännössä.

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja: