Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.-22.12.2020
 • Ajoitus: 7.1.2021 - 30.6.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Toteutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ja -ohjauksena Zoomissa lukujärjestyksessä olevina ajankohtina. Toteutus sisältää verkossa tapahtuvaa yhteistä työskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Huomioithan omassa aikataulussasi sen, että itsenäisen ja pienryhmätyöskentelyn osuus opintojaksosta on suuri. 

Opintojakson ensimmäiselle kerralle osallistuminen Zoomissa on edellytys toteutukseen osallistumiselle. Muutoinkin opintojakso on prosessinomainen ja sisältää pari- ja pienryhmätyöskentelyä, joten osallistuminen lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina on välttämätöntä tutkimusharjoituksen toteuttamiseksi.

Zoom-verkkoluentojen aikataulu seuraavasti: 

 • 19.01.2021 14.15 - 15.45 Zoom verkkoluento
 • 02.02.2021 14.15 - 16.45 Zoom verkkoluento
 • 09.02.2021 14.15 - 15.45 Zoom verkkoluento
 • 16.02.2021 13.00 - 15.30 Zoom verkkoluento
 • 23.02.2021 13.00 - 15.30 Zoom verkkoluento
 • 02.03.2021 14.15 - 16.45 Zoom verkkoluento
 • 09.03.2021 14.15 - 15.45 Zoom verkkoluento
 • 30.03.2021 18.00 - 19.30 Zoom verkkoluento
 • 19.04.2021 18.00 - 19.30 Zoom verkkoluento
 • 17.05.2021 18.00 - 19.30 Zoom verkkoluento

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheisiin sekä yleisiin vaatimuksiin (mm. etiikka, luotettavuus). Menetelmällisesti huomioidaan sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen lähestymistapa. 

Mietithän jo ennen opintojakson alkamista itseäsi kiinnostavaa tutkimusaihetta, jonka voi toteuttaa omassa lähipiirissäsi. Koronatilanteen vuoksi organisaatioon tai työelämään tehtävää tutkimuslupaa vaativaa tutkimusharjoitusta ei voida toteuttaa. Aihe voi kummuta omista kiinnostuksen kohteistasi, työstäsi, harrastuksistasi, perheestäsi, ystäväpiiristäsi tms. arjestasi.

Tutkimusharjoitus tehdään pareittain tai kolmen hengen ryhmissä, verkkotyöskentelyä hyödyntäen. Aiheet ja parien/ryhmien kokoonpanot varmistetaan opintojakson käynnistyessä opiskelijoiden omien ehdotusten pohjalta.

Laadullinen tutkimus

 • Laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet,-menetelmät ja tutkimusprosessi
 • Induktiivinen sisällönanalyysi
 • Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Määrällinen tutkimus

 • Määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet, kyselylomake, perusmenetelmät ja tutkimusprosessi
 • Määrällisen tutkimuksen luotettavuus
 • SPSS-ohjelman käyttö tilastollisessa analyysissä

Tiedonhaku

 • Sähköiset julkaisut eri tietokannoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön kautta jaetaan materiaalia. Kirjallisuus toimii opintojaksolla tukena, mutta opintojakso ei seuraa mitään tiettyä teosta.

Keskeisiä kirjoja ovat mm.

 • Hirsjärvi S., Remes P., Sajavaara P. 2012. Tutki ja kirjoita. 15. -17. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
 • Ojasalo K., Moilanen T., Ritalahti J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. painos. Helsinki: SanomaPro.
 • Laurean kirjasto voi auttaa myös sopivan tietoperustan etsimisessä.

Arviointi

H-5

Lisätietoja: