Siirry sisältöön

Osallistuaksesi tälle ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiemmin AMK-tutkinnon tai muun vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneet.
 • Hakuaika: 9.12.2020-24.1.2021
 • Ajoitus: 18.01.2021 - 31.05.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75€

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssilla opit
 • tunnistamaan eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä
 • analysoimaan ja hyödyntämään systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa
 • toimimaan sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
 • toimimaan ja johtamaan monikulttuurisissa ympäristöissä
 • luomaan johtamaan ja kehittämään toimijaverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti

To­teu­tus­ta­pa

Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkostointipelinä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan radio-ohjelma digitaalisesti tiimeissä. Lisäksi opiskelija kirjoittaa prosessista oppimispäiväkirjan.

Opintojakso vaatii opiskelijalta sitoutumista verkoston toimintaan sekä aloitteellisuutta käyttää erilaisia digitaalisia alustoja.

Ma­te­ri­aa­lit ja kir­jal­li­suus

 • Granoff, R. & McGuire, M. 2001. Big questions in public network management research. Journal of Public Administration Research and Theory 11, 295–326.
 • Gulati, R., Lavie, D. & Madhavan, R. 2011. How do networks matter? The performance effects of interorganizational networks. Research in Organizational Behavior. 31. 207– 224.
 • Gulati, R. & Singh, H. 1998. The architecture of cooperation. Managing coordination 268 costs and appropriation concerns in strategic alliances, Administrative Science Quarterly. 43. 781–814
 • Gronn, P. 2008. The future of distributed leadership. Journal of Educational Administration 46, 141–158.
 • Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P. 2007 Verkostojen strategiat –Menesty yhteistyössä. Helsinki. Edita Prima Oy.
 • Humala, I. 2007. Johda Verkossa. Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet. Juva. WS Bookwell Oy. 2009. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Järvensivu, T. & Möller, K. 2008. Metatheory of networks management. A Contingency perspective. Helsingin kauppakorkeakoulu. Working paper W – 448. Helsinki school of economics, Helsinki.
 • Järvensivu, T. & Nykänen, K. 2008. Identifying basic elements of network management. Comparison between managing network, markets and hierarchies. Teoksessa Möller, K., Anttila, A. & Rajala, A. (toim.). Fishing with business net – keeping thoughts on the horizon Helsingin Kauppakorkeakoulu B-90, Helsinki.
 • Kattainen, J. 2016. Heterarkkisen verkostoyhteistyön johtamistarpeet verkoston muotoutumisvaiheessa. Väitöskirja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta
 • Nahapiet, J. & Ghoshal, S. 1998. Social capital, intellectual capital, and organizational advantage. Academy of Management Review, Vol. 23, s. 242–266.
 • Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25.
 • Möller, K. & Svahn, S. 2003. Managing strategic nets. A capability perspective. Marketing theory articles. 3. 2. 201–226.
 • Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Helsinki: Talentum Media Oy.
 • Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum.
 • Sydänmaanlakka, P. 2015. Älykäs julkinen johtaminen. Helsinki: Talentum Pro.
 • Valkokari, K., Hyötyläinen R,.Kulmala, H.I., Malinen, P. Möller, K., Vesalainen, J. (toim.). Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Porvoo. WS
 • Tapscott, D. 2009. Grown up digital. How the net generation is changing your world. USA: McGraw Hill Companies.
 • Valkokari, K. 2009. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa. VTT Publications 175. Helsinki

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ja vaatii aktiivisuutta etenkin alussa ja myöhemmin tiimin aikataulussa. Radiolähetyksen tulee olla valmis huhtikuussa ja oppimispäiväkirjan toukokuussa. Lähipäivät toteutetaan verkossa 18.1. ja 31.5. illalla.

Lisätietoja: