Oikeudellinen osaaminen

Oikeudellisen osaamisen opintojakson tarkoitus on tutustuttaa opiskellija Suomen oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteisiin sekä keskeiseen oikeudelliseen sääntelyyn. Tavoitteena on, että opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää Suomen oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet ja keskeiset oikeudelliset käsitteet ja ymmärtää miten säädöksiä sovelletaan käytäntöön.

Opintojakso (5 op) kuuluu tradenomiopiskelijan ydinosaamisopintoihin ja on siten pakollinen kaikille liiketalouden opiskelijoille. Niille, jotka haluavat siirtyä juridikkan opintojen pariin, tulisi suorittaa opintojakso ennen siirtymistä oikeudellisen osaamisen opintopolulle.

Opintojakso kuuluu sosionomin täydentäviin opintoihin, jolloin jokainen sosionomiopiskelija voi halutessaan sisällyttää opintojakson opintoihinsa.

Opintojaksolla käydään läpi mitä oikeus on, millainen on Suomen oikeusjärjestelmä, mitä perus- ja ihmisoikeuksilla tarkoitetaan sekä mitä ovat oikeusjärjestelmän johtavat oikeusperiaatteet. Lisäksi perehdytään tarkemmin jokaiselle tärkeisiin juridisiin aihealueisiin, kuten sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, kuluttajan suojaan, työ- ja virkamiesoikeuteen.

Suomalainen oikeusjärjestelmä

Oikeusjärjestelmä on syytä erottaa oikeusjärjestyksestä, jolla tarkoitetaan oikeussäännösten kokonaisuutta. Oikeusjärjestelmä on oikeudellisen ajattelun perusta, jossa kullakin oikeudellisella ilmiöllä on oma paikkansa. Oikeusjärjestelmä on eräänlainen systeemi, joka sisältää eri luokitteluja ja käsitteitä, ja jossa oikeudellinen aineisto on jaettu eri oikeudenaloihin, jotka luovat perustan oikeudelliselle sääntelylle.

Suomen oikeusjärjestelmä perustuu Montesquieun vallan kolmijako-opille, jonka mukaan vallan väärinkäytön estämiseksi yhteiskunnan ei vallankäyttöelementit eli lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta erotetaan toisistaan. Tarkoituksena on, että kaikki kolme vallankäyttöelementtiä ovat riippumattomia toisistaan. Suomen valtiomuodon ollessa parlamentaristinen lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta kyúitenkin kytkeytyvät toisiinsa, koska toimeenpanevan tahon on kuitenkin nautittava lainsäädäntöelimen eli eduskunnan luottamusta.

Oikeudellista ajattelua ja ihmisten käyttäytymistä yleisemmällä tasolla ohjaavat myös oikeusjärjestelmään kuuluvat oikeusperiaatteet, kuten laillisuusperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, yleinen suhteellisussperiaate ja kohtuusperiaate sekä sopimusvapaus.

Oikeusjärjestelmän osat

  1. Lainsäädäntövalta
  2. Lakien täytäntöönpano- eli toimeenpanovalta
  3. Tuomiovalta
  4. Eri oikeudenalat
  5. Ohjaavat oikeusperiaatteet

Opintojakson sisältö

Opintojakosolla käsitellään mm. henkilöoikeutta ja työoikeutta sekä sopimusoikeuden ja vahingokorvausoikeuden keskeisiä periaatteita. Jaksolla tutustutaan myös perus- ja ihmisoikeuksiin ja perehdytään yksityishenkilön oikeusasemaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oikeudellisen asemansa ja osaa toimia sen mukaisesti.

Yleisen luonteensa takia opintojakso on suunniteltu sekä tradenomi että sote-puolen opiskelijoille.

Suoritus

Opintojakson voi suorittaa lähiopetuksessa taikka virtuaalisesti Optiman työtilassa. Virtuaalinen suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä tentin suorittamista joko Laurean toimipisteessä taikka netissä.

Optima


 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot