Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikkö Vantaalla on sekä Aistien-hankkeen päätoteuttaja että hallinnoija. Se vastaa hankkeen koordinoinnista ja kokonaisraportoinnista rahoittajalle. Omissa piloteissaan Laurea kehittää moniaistisia oppimisympäristöjä monikulttuurisen opetuksen välineenä sekä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen.  Hanke on Laureassa jatkoa vuosina 2009 - 2010 toteutetulle Kohtaamisia moniaistisessa tilassa -hankkeelle.


Laureassa on toteutettu hankkeen aikana yhteensä kuusi pilottia. Piloteissa toimijoina ovat olleet pääosin sosiaalialan opiskelijat, jotka ovat rakentaneet yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa heidän tarinoihinsa ja muistoihinsa pohjautuvia moniaistisia elämysympäristöjä.  Pilottien tarkoituksena on ollut toisaalta kehittää opiskelijoiden monikulttuurisia valmiuksia ja toisaalta tukea maahanmuuttajien kaksikulttuurista identiteettiä ja vähemmistöjen näkyvyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Prosessissa tärkeää on ollut kohtaaminen ja keskustelu niin tilan rakentamisen aikana kuin valmiissa tilassakin. Piloteissa on tehty yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan toimijoiden kanssa.
Opiskelijat ovat toteuttaneet Aistien-tiloja joko projektiopintoina tai opinnäytetöinä. Opinnäytetöinä pilotteja on tehty kaksi: ”Burmalaisuutta aistien – Burmalaisen äitiryhmän oman kulttuurin tukemista ja välittämistä lapsille” ja ”Kohtaamassa uutta! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana”. Kevään 2014 aikana valmistuu kolmas opinnäytetyö, joka liittyy naiseuteen somalialaisessa kulttuurissa. Kolme pilottia on toteutettu osana opintojaksoja, joissa opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä paitsi maahanmuuttajien, myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Laurean piloteista voi lukea kohdasta Pilottiraportit.


Laurean opiskelijat kuvaavat Aistien-tilan merkitystä seuraavasti: joko upotettuna tähän tai linkkinä youtube-videoon Aistien Laurea osoitteessa: http://www.youtube.com/watch?v=9kpd_8XhqpQ


Pilottien kautta Aistien-menetelmä on integroitu osaksi Laurean opintojaksoja. Hankkeen aikana Aistien-tila on tullut osaksi Laurean oppimisympäristöjä ja tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Aistien-menetelmää hyödynnetään edelleen erilaisissa opinnoissa. Hankkeessa menetelmän pedagogiseen kehittämiseen osallistuu Tikkurilan Laurean ja muiden Laurean yksikköjen henkilökuntaa. Yhteistyö alueen kunnallisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa on osa Laurean Learning by Developing- pedagogiikkaa.  Laurean opiskelijat ja henkilökunta toimivat aktiivisina kehittäjinä, kun menetelmää hyödynnetään erilaisten asiakasryhmien kanssa ja erilaisissa julkisissa tiloissa.


Lisätietoja hankkeesta ja Laurean osuudesta antavat projektipäällikkö Minttu Räty (minttu.raty@laurea.fi) sekä projektikoordinaattori Sari Sivonen (sari.sivonen@laurea.fi).


Laurean Tikkurilan yksikön kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.laurea.fi/kampukset/tikkurila

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot