Siirry sisältöön

Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille, jotka ovat olleet poissa työelämästä tai henkilöille, jotka haluavat päivittää akuuttihoidon asiasisältöjä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 15.09.2020
 • Ajoitus: 05.10.2020 - 27.11.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata akuutteihin hätätilanteisiin liittyvän vastuun, velvoitteet ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset
 • soveltaa fysiologista ja anatomista tietoperustaa akuuttipotilaan tilan tarkkailussa, arvioinnissa ja hoidossa
 • soveltaa systemaattisia ja ennakoivia toimintamalleja potilaan tilan arvioinnissa
 • kuvata keskeiset akuuttihoitotyön laboratorion-, kliinisen fysiologian ja kuvantamistutkimukset ja tulkita niiden tuloksia osana turvallista potilashoitoa
 • kuvata ja suunnitella, miten hoitoteknologiaa ja seuranta, tutkimus- ja hoitomenetelmiä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti osana kriittisesti ja akuutisti sairaan potilaan hoitotyötä
 • soveltaa hoitajan itsesäätelyn menetelmiä akuuttihoitotyön vaativien ja kuormittavien tilanteiden käsittelyssä
 • soveltaa ja analysoida potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden riskien hallinnan keskeisiä menetelmiä akuuttihoitotyössä

Sisältö ja sen jaksotus

 • Akuutteihin terveydentilan muutoksiin liittyvät muutokset fysiologiassa ja anatomiassa sekä niiden vaikutukset potilaan tilaan, hoitoon, tarkkailuun ja hoidon arviointiin.
 • Akuuttihoitotyön kliinisen tilan tarkkailu, hoito, toimenpiteet ja tutkimukset: cABCDE-toimintamalli, EWS-menetelmä ja MET-toiminnan periaatteet sekä vaativat ilmatiet
  • laboratorio-, kliinisen fysiologian ja kuvantamistutkimukset, tulosten tulkinta ja niihin liittyvä päätöksenteko
  • potilaan monitorointi ja EKG
  • verenkierron tarkkailu ja invasiiviset verenkierron painemittaukset
  • hengityksen tarkkailu, noninvasiivinen ja invasiivinen ventilointi
  • tajunnan tason tarkkailu, GCS, ICP
  • keskuslaskimokatetri ja sen käyttö
  • kivun lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito ja arviointi sekä kipumittarit
 • Hoitoympäristö ja hoitoteknologia akuuttihoitotyössä
 • Viranomaistiedottaminen
 • Riskien hallinta ja ennakointi potilasturvallisuuden näkökulmasta akuuttihoitotyössä
 • Työhyvinvointi ja itsesäätelyn menetelmät (mm. debriefing menetelmä osana työssä jaksamista)
 • Munuais- ja maksan vajaatoiminta

Huomaa! Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille, jotka ovat olleet poissa työelämästä esimerkiksi poissaolon vuoksi tai henkilöille, jotka haluavat päivittää akuuttihoidon asiasisältöjä.

Hakijalla tulee olla työkokemusta sairaalasta ja kliinistä harjoittelua taustalla. Ilman kliinistä harjoittelua ei voi opintoihin osallistua. 

 • Työpajoissa ja simulaatioissa hoitovaatetus.
 • Työpajojen ja simulaatioiden ryhmäjako tehdään ensimmäisellä tunnilla.
 • Opintojaksolla läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Oppimateriaali saatavissa sähköisessä muodossa Laurean kirjastosta, tarkka oppimateriaali annetaan opintojakson infon yhteydessä. Optimaan kurssin verkko-oppimisympäristöön tallennetaan luentomateriaali.

Muu tenttialue

Akuuttihoidon tietokannoista (Terveysportti.fi):

 • Akuuttihoito-opas: Hätätilapotilaan hoito (20 sivua); Akuuttihoidon tutkumukset, toimenpiteet ja erityistilanteet (15 sivua)
 • Akuuttihoidon laitteet: Hengityksen valvonta ja hoito (28 sivua)
 • Päivystyskirurgian opas: Vaikeasti vammautunut potilas (14 sivua)
 • Peruelintoimintojen häiriöt ja niiden hoito: Munuaisten toimintahäiriöt (9 sivua); Hengitysvajaus (9 sivua)
 • Kardiologia, Iskeemiset sydänsairaudet: Akuutin sepelvaltimotautikohtauksen diagnostiikka ja vaaran arviointi, Akuutin rintakivun erotusdiagnostiikka, Sydäninfarktin komplikaatioiden tunnistaminen ja hoito
 • Kardilogia/Rytmihäiriöt: Kammiovärinä, Yhdenmuotoinen (monomorfinen) kammiotakykardia, Monimuotoinen (polymorfinen) kammiotakykardia, Kääntyvien kärkien kammiotakykardia, Kammiolisälyönnit, Eteisperäiset takykardiat, Eteislepatus, Eteisvärinä, Eteis-kammiokatkosten arviointi, Välittömän sydämen sähköisen tahdistuksen indikaatiot, Tahdistinten toimintahäiriöt, Rytmihäiriötahdistinten ongelmat
 • Akuuttihoidon tutkimukset, toimenpiteet ja erityistilanteet: Päivystyspotilaan laboratoriotutkimukset, Akuuttipotilaan kuvantaminen, Päivystävän lääkärin tekemät kaikututkimukset, Sydämen sisäinen tahdistus, Sydämen ulkoinen tahdistus
 • EKG: EKGn sisältämä informaatio ja sen sovellutukset, Solukalvon ionivirrat, Heräte ja sydämen sähköinen sykli, Oikea haarakatkos, Vasen haarakatkos, Ohimenevä ja ajoittainen haarakatkos, Vasemman etuhaarakkeen katkos, Vasemman takahaarakkeen katkos, Vasemman keskihaarakkeen katkos, Iskemia EKGssa, Infarktivaurion kulku ja EKG, EKG muutokset iskemian eri vaiheissa, Paikantamisen perusteet STmuutosten perusteella Anatominen EKG-tulkinta, Infarktin paikantaminen oikeaan kammioon, Infarktivaurion suuruus
 • Lisälyönnit: Lisälyöntisyyden syntymekanismit ja yleisyys, Eteislisälyönnit, Kammiolisälyönnit, Eteislepatus, Eteisvärinä, Kammiotakykardioiden erotusdiagnostiikka, Eteistakykardian EKG-muutokset, Tahdistustavat ja EKG, Harjoitus EKGn systemaattisesta tulkinnasta
 • Neurologia: Kohonnut kallonsisäinen paine

Sairaanhoitajan käsikirja

 • Kipupotilaan hoito: kipusokin hoito, akuutin kivun hoito, kivun arviointi, kivun lääkehoito, kivun hoidossa käytettävät oheislääkkeet, anestesiologiset erikoistekniikat akuutin kivun hoidossa, kivun fysikaaliset hoidot ja kroonisen kivun hoito
 • Potilasturvallisuus: Potilasturvallisuus, potilasturvallisuuden varmistaminen, turvallinen lääkehoito sekä potilas ja potilasturvallisuus
 • Sairaanhoitajan eettiset ohjeet, oikeudellinen asema, työhyvinvointi ja työturvallisuus
 • Neurologisen potilaan tarkkailu ja tutkimukset

Lääkärin tietokannat

 • Neurologisen potilaan tutkiminen
 • Anestesiahoitotyön käsikirja: Turvallisuus ja laadunhallinta
 • Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito:
 • Verisuoniyhteydet:Valtimokanylointi
 • Keskuslaskimokanylointi: Keskuslaskimon kanyloinnin komplikaatiot ja Keskuslaskimokatetrin vaihto tai poisto
 • Luun sisäinen kanylointi: Luunsisäisen kanyloinnin käyttö ja luunsisäisen kanyloinnin tekniikka
 • Verenkierron vajaus
 • Verenkiertovajauksen valvonnan ja hoidon keskeiset periaatteet: Diagnostiikka ja hoito
 • Verenkiertovajauksen tunnistaminen ja täyttökoe (taulukko1)
 • Akuuttihoidon laitteet:
 • Diagnostiikka ja valvonta: Potilasvalvontamonitori
 • Verenkierron valvonta ja hoito: Verenpaine: Verenpaineen mittauslaitteisto (kajoava mittaus) ja paineanturi, Esitäytön monitorointi : Keskuslaskimokatetri
 • Akuuttihoidon lääkkeet:
  Sedaatio, kipu, lihasrelaksaatio ja psyyke: Alfentaniili, Haloperidoli, Deksmedetomidiini, Diatsepaami, Fentanyyli, Ketamiini, Loratsepaami, midazolaami, morphin, Oksikodoni, Parasetamoli, Propofoli,Rokuroni ja Suksametoni
 • Käypähoito suositus: Kipu
 • Keskeinen sanoma, määritelmiä, kivun arviointi, hoidon periaatteet, opioidien käytön periaatteet

Aikataulu

Lähiopetus Otaniemen kampuksella:

 • 07.10.2020 09.00 - 15.30
 • 08.10.2020 09.00 - 15.30
 • 14.10.2020 08.30 - 11.45
 • 14.10.2020 12.30 - 15.45
 • 22.10.2020 08.30 - 11.45
 • 22.10.2020 12.30 - 15.45
 • 04.11.2020 08.30 - 11.45
 • 04.11.2020 12.30 - 15.45
 • 05.11.2020 09.00 - 14.00
 • 18.11.2020 08.30 - 15.45
 • 19.11.2020 08.30 - 15.45
 • 25.11.2020 12.30 - 15.45

Arviointi

 • Asiantuntijaluennot: läsnäoloa vaaditaan, hyväksytty / hylätty (läsnäolovelvollisuus, koska luennot perustuvat kokemukselliseen että tutkittuun tietoon)
 • Simulaatio: läsnäoloa vaaditaan, hyväksytty / hylätty
 • Tentti: K5-hylätty

Lisätietoja: