Valintaperusteet

Ammattikorkeakoulut vahvistavat vuosittain käytössä olevat valintaperusteet. Vuoden 2017 valintaperusteet koskevat kevään 2017 ja syksyn 2017 yhteishakuja.

Tutustu sekä yleisiin valintaperusteisiin, että  alakohtaisiin valintaperusteisiin.

Valintaperusteet AMK-tutkinnot 2017

 

Yleinen hakukelpoisuus

Laureassa kaikissa AMK -tutkintoon johtavissa koulutuksissa pohjakoulutusvaatimuksena  on yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto. Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huomaathan, että ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto ei anna yleistä hakukelpoisuutta AMK tutkintoon johtaviin ammattikorkeakouluopintoihin.

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää ns. harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Laurea ei  käytä harkinnanvaraista valintaa.   

 

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava 20.4.2017 klo 15.00 mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

EB-, IB- ja RP -tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen kopion 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia, joiden tulee toimittaa IB Predicted Grades tai vastaava dokumentti 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Hakukautena IB tutkintoon valmistuvat toimittavat lopullisten arvosanojen IB Transcript of Grades 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. IB certificate ei anna hakukelpoisuutta.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Yleiset valintaperusteet

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, yleisosio 2017

 

Alakohtaiset valintaperusteet

Alakohtaisista valintaperusteista löydät mm. Laureassa käytössä olevat valintatavat.

Liiketalouden ala (liiketalous, tietojenkäsittely, turvallisuusala);

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, liiketalouden ala 2017

Sosiaali-, terveys- ja kauneudenhoitoala (fysioterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, sosionomi rikosseuraamusala, kauneudenhoitoala);

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot, sosiaali-,  terveys- ja kauneudenhoitoala 2017

Matkailu- ja ravitsemisala (matkailu- ja palveluliiketoiminta);

Laurea, valintaperusteet AMK tutkinnot matkailu- ja ravitsemisala 2017

 

Valintaperusteet ylemmät AMK-tutkinnot 2017

 

Hakukelpoisuus ylempi AMK koulutuksiin

Voit hakea ylempi AMK-koulutuksiin, kun sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja täytät koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset. Lisäksi sinulla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.

 

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia.
Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Ylempi AMK koulutusten yleiset valintaperusteet

Laurea, valintaperusteet ylempi AMK, yleisosio 2017

 

Laurean Ylempi AMK koulutusten koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset

Yrityksen kasvuun johtaminen
Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK)
Tutkinto:  Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Tradenomi (AMK) tai muu vastaava liiketoimintaosaamista tuottava korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Palvelumuotoilu
Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
Hakukelpoisuus: Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
Tutkintonimike:  Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK),
Sosionomi(ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Hakukelpoisuuden ylempään AMK -tutkintoon antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus: Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri). Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

 

Työkokemusta vähintään kolme vuotta

Vaadittavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta vähintään kolme vuotta.  Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemus merkitään hakulomakkeelle kuukausina.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työskentely. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta. 
Huom. mikäli merkitset hakulomakkeelle opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta, tarkastathan että aiempi tutkintosi on varmasti opistotutkinto.

Kahta yhtäaikaisesti tehtyä työtä ei hyväksytä kuin yhdeksi työkokemukseksi. Kalenterivuodessa työkokemusta voi kertyä korkeintaan 12 kuukautta. Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään 2017 yhteishaussa 31.7.2017 mennessä.

 

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

 

 

Laurean hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax. (09) 8868 7298
hakijapalvelut(at)laurea.fi

Puhelinpalveluaika
arkisin klo 10-14

Asiakaspalvelupiste 
arkisin klo 10-15

Poikkeusaukioloajat

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot