https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=65<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI-hoitotyo.png" style="BORDER:0px solid;" />

Terveys ja yhteiskunnallinen eheys

Terveys ja yhteiskunnallinen eheys on Laurean TKI-toiminnan painoala, joka edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia elämän eri tilanteissa. Työtä tehdään yhdessä yritysten, julkisen sektorin, kansalaisten ja käyttäjien kanssa.

TKI-toiminnan keskiössä ovat eHealth eli sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. eHealth tuottaa vuorovaikutteisia, käyttäjälähtöisiä, eettisiä, kustannustehokkaita ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, toimintamalleja, prosesseja ja palveluja.

Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu hyvin toimivaan terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja koulutukseen.  Laurean TKI-työssä hyvinvointia lähestytään kokonaisvaltaisen ihmis- ja yhteiskuntakäsityksen kautta. Tärkeää on tällöin ihmisten ja yritysten osallistuminen, toimijuus ja voimaantuminen. 

Hyvinvoiva ihminen = aktiivinen yhteiskunta

Suomen kilpailukyvyn nostaminen edellyttää toimenpiteitä, joihin myös ammattikorkeakoulut voivat vaikuttaa opetuksen, yrittäjyyspalveluiden, viennin ja TKI-toiminnan yhteistyöllä.  Tarve palveluiden kehittämiseen kasvaa niin julkisella sektorilla, uusissa startup- ja PK -yrityksissä kuin myös perinteisissä suurissa teollisuusyrityksissä.

Laurea vastaa tähän tarpeeseen palvelumuotoilun ja käyttäjäkeskeisen yhteiskehittämisen koulutuksen ja TKI-toiminnan edelläkävijänä. Vuonna 2009 Laureassa käynnistyi Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen palvelumuotoilun koulutusohjelma: Masters Degree Program in Service Innovation and Design. Samanaikaisesti palveluinnovaatiot ja palvelumuotoilu nostettiin  Laurea-ammattikorkeakoulun  kaikkien koulutusohjelmien ja TKI-toiminnan keskiöön. Taustalla oli jo tuolloin selkeä tahtotila parantaa uudenlaisen arvontuotannon kehittämisen osaamista Suomessa. Merkittävin lähtökohta tälle strategiselle valinnalle oli tiivis yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin kanssa sekä toimintaympäristön tarve vahvistaa suomalaista palveluliiketoiminnan kehittämisosaamista.

Suomessa sosiaali- ja terveysalaa arvioitaessa huomiota kiinnitetään terveiden elinvuosienodotteeseen ja kansanterveyden paranemiseen, terveyserojen kaventumiseen sekä toiminnan tuottavuuden ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on terveys- ja hyvinvointialan vientitoiminnan kasvattaminen. Vastatakseen paremmin näihin tavoitteisiin Laurea on käynnistänyt Laurea HealthHub  -nimisen toimintakonseptin, jolla on seuraavat kolme vahvuusalueetta (Center of Excellence): Citizen driven Welfare City - Smart and sustainable environment, Towards human-driven health and wellbeing, Human Health and Wellbeing Tech. Kussakin niissä hyödynnetään Laurean vahvaa osaamista palvelumuotoilussa, käyttäjälähtöisessä yhteiskehittämisessä sekä liiketoimintamallien kehittämisessä.

HealthHub edistää kansanterveyttä ja yksilön hyvinvointia.

Yksilöt ovat aktiivisia oman elämänsä asiantuntijoita. Terveys nähdään dynaamisena hyvinvointina, johon vaikuttavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen elinympäristö, joka on suhteessa henkilön ikään, kulttuuriin sekä henkilökohtaisiin vastuisiin ja kokemuksiin. Terveyttä tukevia valintaympäristöjä rakennetaan kulttuuriin muutoksilla ja uudenlaisilla markkinoilla, joissa vastuullisia toimijoita ovat terveydenhuollon lisäksi yhteiskunnan eri sektorit kuten kaupunkisuunnittelu, yritykset ja järjestöt.  HealthHubin tavoitteena on edistää ihmislähtöistä terveyttä tukevan ympäristön kehittämistä sekä edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia hänen jokapäiväisissä valinnoissaan.

Sosiaali- ja terveysala on myös osa kaupunkikehitystä, siksi HealthHub tutkii kaupungin toimija- ja asukasverkostoja sekä fasilitoi fyysisten rakennusten jalostamista asukkaiden asukastaloiksi (Espoon keskuksessa vuonna 2016 aloittava "monitoimikeskus"). Samalla HealthHub osallistuu mm. sosiaalisen kuntoutuksen konseptin rakentumiseen Espoossa ja kehittää digitaalisesti voimauttavia työmenetelmiä sekä muita teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja (eHealth, mHealth, IOT) sekä aktivoi asiakkaita ja työntekijöitä uusien menetelmän käyttöön. Pääkaupunkiseudun Smart City – kaupunki avoimena innovaatioalustana tutkimuksella ja kehitystyöllä (KatuMetro) mallinnetaan ja helpotetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteisten innovaatioekosysteemien toimintaa, päätöksentekoa, toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä luodaan edellytyksiä syntyvien innovaatioiden skaalautumiselle Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Laurea HealthHubilla on erinomaiset kansainväliset yhteydet joita se hyödyntää kansainvälisen rahoituksen, osaamisen ja markkinatiedon hankkimiseksi Laurean perustaman Care Innovation Design (CIDe) –Cluster  Finland -yritysverkoston, metropolialueen muiden toimijoiden sekä ihmisten eduksi.

HealthHub on luonut kuntien, yritysten ja loppukäyttäjien kanssa kehitysympäristöjä (LivingLabs) jotka tukevat sosiaali- ja terveysalan tuote- ja palvelukehitystä, -testausta, -simulointia sekä pilotointi- ja arviointitutkimusta. Tällaisia ympäristöjä ovat mm.  Toimiva sairaalla Vantaalla, Hyvinvointiteknologian kehitysympäristöt Espoossa ja Vantaalla,  Teknologialainaamo Vantaa (mHealth Booster yli 40 yritystä) sekä www.seniori356.fi

Kehitysympäristöt tuottavat ja juurruttavat ratkaisuja julkisen sektorin toiminnan kehittämiseksi. Yrityksille ne tarjoavat sekä tuotekehitys- ja testausympäristön että tutkimustietoa myynnin ja viennin tueksi.  Yksityiset kansalaiset voivat tutustua ja kokeilla niissä terveys- ja hyvinvointialan tuotteita tai etsiä itselleen erilaisia arjessa selviytymistä helpottavia palveluita.

Toimiakseen hyvin myös kehittämis- ja innovaatioalustojen toimintakonsepteja on kehitettävä. Konsultointityönä syntyy Fiksun Kalasataman innovaatio- ja kokeiluohjelman määrittely siitä, kuinka pilotoida fiksuja terveys-, sosiaali- ja hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologisia ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa vuodesta 2018 alkaen osaksi Kalasataman uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen (HYTE) -aseman tarjoomaa.  Kuntalaisten ja yritysten lisäksi myös YAMK –opiskelijat ja HealthHubin henkilöstö hyödyntävät HYTE -määritystyön tuloksia yhteistyössään Helsingin terveys ja sosiaaliviraston kanssa. Yhteistyön tavoitteena on Palveluverkko 2030 Ajattelu ja teoriamallia (ATM) soveltaen evidenssiin perustuvien ja keskeisten niin pienimuotoisten kuin isompien systeemisten muutosten aikaansaaminen (Hyvä Potku, eArvopalvelut ja Tulevaisuuden hyvinvointikeskus HYTE) ja Helsingin Sote strategian mukaisesti terveyserojen kaventaminen sekä tuottavuuden ja saatavuuden parantaminen.

Kehittämisyhteistyössä HealthHubin uusien kumppanien kanssa hyödynnetään kulloinkin hyödylliseksi katsottavia aiemmin kehitettyjä konsepteja, tuotteita ja tutkimustuloksia. Esimerkiksi etsittäessä keinoja terveyserojen kaventamiseksi sekä tuottavuuden ja saatavuuden parantamiseksi voidaan soveltaa mm. MORFEUS-hankkeen Tulevaisuuden arvonluontia hyvinvointipalveluverkostossa ja julkisten palveluhankintojen johtaminen -toimintamallia. Tai voidaan hyödyntää Pohjoismaisessa yhteistyössä toteutettua Hyvinvointialan innovativiiset hankinnat –koulutus ja -kehitystyökonseptia sekä erilaisia koulutuspalveluita (Hyvinvointipalvelujen verkostojohtaminen tai Senioriosaaja).

HealthHub tähtää kansainväliseen osaamisen kehittämiseen, hyödyntämiseen ja kilpailukykyyn. Kansainvälisessä yhteistyössä on aiemmin kehitetty mm. Kohtaamistaide (Encounter Art) -konsepti ja -koulutuspalvelu (Japani), Haavoittuvien ihmisten ja sosiaalisten palveluiden kansainvälinen arviointi ja kehittämismalli (IRSES; Intia, Italia, Venäjä, UK, Etelä-Afrikka), EU-markkinoille tähtäävä ikääntyneiden itsenäistä ulkona liikkumista tukeva mobiilisovellus (Com’On) ja ikääntyneiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavat digitaaliset pelit (Storyville games).  Eurooppalaisten alueiden yhteistyössä on kehitetty ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä tukeva Eurooppalainen politiikkaohjelma (JADE).   

Voimaantuminen, riippumattomuus ja käyttäjälähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut

Käyttäjä- ja kansalaislähtöisyys on voimakkaasti esillä Laurean TKI-toiminnassa. Käyttäjälähtöisesti toimittaessa TKI-työ perustuu empiiriseen työhön todellisten loppukäyttäjäryhmien (esim. potilas, yritys, julkinen organisaatio) kanssa. Hyötyjä ovat:

 • asiakaskeskeisen hoidon ja asiakasvetoisten palveluiden edistyminen
 • avoimen ja tasa-arvoa edistävän osallistumisen lisääntyminen
 • kansalaisten voimaantuminen omahoitoon
 • hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen
 • hoidon ja palveluiden vaikuttavuuden parantuminen
 • potilaiden liikkuvuuden ja palvelujen saatavuuden parantuminen
 • hoidon ja palveluiden jatkuvuus eri toimintaympäristöissä, kuten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tai julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Liiketoiminnan kehittäminen ja palveluinnovaatiot

Terveyden ja hyvinvoinnin liiketoiminnan kehittäminen on olennainen osa Laurean TKI-toimintaa. Tällöin Laureassa voidaan kehittää yksittäistä terveys- ja hyvinvointipalvelua tai laajempaa palvelukokonaisuutta esimerkiksi julkisen sektorin ja yrityksen yhteistyönä. Liiketoiminnan kehittämisessä Laurealla on kokemusta laaja-alaisesti mukaan lukien:

 • palveluinnovaatioiden kehittäminen
 • palvelumuotoilu
 • liiketoimintamallit
 • kaupallistaminen
 • käyttäjätutkimus
 • testaus ja pilotointi 

Palvelujen testaus, arviointi, mallintaminen, toteutus ja levitys tapahtuu todellisissa toimintaympäristöissä (LivingLab), jolloin Living labit ovat asiakkaiden ja käyttäjien muodostamia aitoja toimintaympäristöjä joiden innovaatiot hyödynnetään ja otetaan osaksi yksilön arkea.

Todelliset toimintaympäristöt – Living labs

Käyttäjälähtöisinä tutkimus- ja kehittämisalustoina Living labit ovat Laurean toiminnalle tärkeitä ekosysteemejä joissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tutkimus- ja innovointiprosesseja yhdessä yritysten, järjestöjen, julkisen sektorin sekä tuotteen loppukäyttäjien kanssa. Laurean Living Labs –verkosto toimii eurooppalaisen living lab –verkoston (ENoLL European Network of Living Lab) jäsenenä.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit

Tärkeänä osana Laurean TKI-toimintaa ovat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöprojektit. Laurea tekee yhteistyötä monien yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeitä rahoittajia ovat Tekes, Euroopan Unionin rakennerahastot ESR ja EAKR, Euroopan tutkimus- ja innovaatioohjelmat Horisontti 2020  ja monet muut kansalliset ja kansainväliset TKI-rahoituksen lähteet.

Esimerkkejä Laurean TKI-projekteista

Integrating Design for All in Living Labs (IDeALL)

IDeALL on EU komission (DG ENTR) rahoittama hanke, joka yhdistää yliopistoja ja korkeakouluja sekä designereita ja yrityksiä Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on yhdistää designiin liittyviä tieteenaloja ja Living Lab –näkökulmaa ja luoda yhdessä  visiota käyttäjäkeskeisestä innovaatiosta.

Service Innovation through Strategic Stakeholder Integration (SISSI)

SISSI-hankkeessa kehitetään osallistavia innovointimalleja sidosryhmien yhteistoimintaan, jotta strategiset sidosryhmät saataisiin integroitua tehokkaammin palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa kokeillaan osallistamismenetelmiä ja hyviä käytänteitä yhteistyössä Skanska Kodit Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n sekä heidän sidosryhmiensä kanssa.

KOULII

Hankkeessa Laurea ja Onmia kanssa tekivät yhteistyötä osana alueellista innovaatiojärjestelmää ja kehittivät Espoossa sijaitsevaan uuteen asuin alueeseen Suurpeltoon vahvempia kumppanuuksia Suurpellon asukkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa sekä hakivat innovaatioprosesseihin mukaan erilaisia näkökulmia. Yksi hankkeen piloteista ”Ihmiset tekevät Suurpellon” on pyrkinyt edistämään yhteisöllisyyttä uudella asuinalueella.

Confident Motion COM’ON

Moni ikääntynyt kokee lieviä tai kohtalaisia vaikeuksia liikkua ulkona. COM’ON kehittää ikääntyneiden tarpeita vastaavan mobiilin palvelukokonaisuuden, joka opastaa ja tukee etukäteen suunnitellun matkan ajan. Hanke on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living (AAL)-ohjelmaa.

Express to Connect E2C.

Kehittää ikääntyneiden tarpeita vastaava verkkopohjaisen palvelun, joka kannustaa omien tarinoiden kertomiseen.  Lisäksi palvelu tuo sosiaaliset verkostot ikääntyneiden ulottuville internetin avulla. Yhtenä tuloksena on ollut kolme digitaalista iPadilla pelattavaa lautapeliä

GUARANTEE (Guardian Angel for the Extended Home Environment)

Hankkeen päämääränä on parantaa merkittävästi ihmisten henkilökohtaista turvallisuutta kotiympäristössä uusien teknisten ratkaisujen avulla. Keskeisenä tavoitteena on luoda sensoreihin, signaalikäsittelyyn, erilaisiin verkostoituihin palveluihin ja näihin perustuvaan päätöksentekoon pohjautuvaa yhteistoiminnallisuutta kotiympäristön turvajärjestelmiin.

Virtuaalinen oppimisympäristö Reilun kaupan yrittäjille. (EFTE)

EFTE:n tavoitteena on lisätä tietoutta Reilusta kaupasta ja tuoda yrittäjien toimintaan kilpailukykyä korkealuokkaisen koulutuksen avulla. EFTE:ssä opetuksen tueksi kehitetään virtuaalista oppimisympäristöä, joka mahdollistaa rajojen yli tapahtuvan oppimisen räätälöityjen oppimistyökalujen ja soveltuvien pedagogisten mallien avulla, luoden parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen opiskelijoille

VIRTU

VIRTU -hankkeessa testataan ja arvioidaan vuorovaikutteisen VIRTU-kanavan käyttöä yhdessä ikäihmisten, ammattikorkeakoulujen, terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien kanssa. Lähtökohtana on luoda Suomen, Ahvenanmaan ja Viron saaristoalueille innovatiivinen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Osatavoitteena on tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä turvallisuutta.

Arts for Empowerment

Hankkeessa yhdistetään taide, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palvelumuotoilu. Tavoite on parantaa Alzheimer-potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua uuden teknologian, musiikin ja viestinnän avulla.

JADE

Hanke tukee ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista soveltamalla käyttäjää ympäröivää älykästä teknologiaa pitkäaikaisten sairauksien ehkäisyn ja hallinnan tueksi. Tavoitteena on myös ohjata kehittämispolitiikkaa tuottamaan ikääntyneiden elämänlaatua parantavia innovatiivisia ja kustannustehokkaita teknologisia ratkaisuja ja palveluja. Hankkeessa on viisi tutkimusvetoista klusteria Italiasta, Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Suomesta ja Turkista.

Turvallinen koti

Hankkeessa tutkittiin, kehitettiin, tuotettiin ja arvioitiin eHyvinvointipalveluja eri asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä kuntoutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi. . Kohderyhminä olivat ikääntyneiden ja omaishoitajien lisäksi mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset henkilöt sekä lastensuojelun tukitoimen piirissä olevat pienten lasten perheet ja nuoret. Hankkeessa kehitettiin eHyvinvointipalvelukonseptia HyvinvointiTV:n ja muita soveltuvia teknologioita hyödyntäen.

IRSES

IRSES-projektissa tutkitaan sosiaalityön alalta kansalaisten oikeuksien sekä haavoittuvuuden käsitteitä ja niiden vaikutuksia heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Projektissa on mukana korkeakouluja jayliopistoja Suomen lisäksi Intiasta, Italiasta, Venäjältä, Etelä-Afrikasta ja Iso-Britanniasta.

Toiminta verkostoissa

Laurea on mukana useissa verkostoissa tekemässä ja edistämässä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

 • Baltic University Programme (BUP)
 • AmCham (American Chamber of Commerce)
 • Center for Identification Technology Research CITeR
 • Cite du Design
 • COHEHRE consortium (a learning organisation preoccupied with issues regarding the education and training of health and social care professionals across the European Union)
 • Design for All Foundation,
 • ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
 • European Asian Active Innovation Net (AIN)
 • European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the EU (Frontext)
 • EuroFM (European facility management network)
 • EuroPACE (a European non-profit association of universities, educational organisations and their networks to foster networked e-learning)
 • European Network of Living Labs (ENOLL)
 • European retail academy (ERA)
 • European University Information Systems (EUNIS)
 • Global Mobile Survey
 • International Society of Telemedicine and eHealth
 • Institutional Management in Higher Education (IMHE), OECD
 • Sendai Finland Wellbeing Center SFWBC
 • Service Design Network (SDN)
 • UArctic, University of the Arctic
 • UASnet, Universities of Applied Sciences Network
 • University Industry Innovation Network (UIIN)
 • World Travel Organization (UNWTO) Knowledge Network         

 

 

 

Ota yhteyttä

Johtaja Isto Mattila
isto.mattila@laurea.fi


Tutkimuspalvelupäällikkö
Harri Haapaniemi
Puh. 040 83607
harri.haapaniemi@laurea.fi

Terveys ja yhteiskunnallinen eheys –tiimin jäsenet:
Teija-Kaisa Aholaakko, yliopettaja Outi Ahonen, lehtori 
Harri Haapaniemi, tutkimuspalvelupäällikkö 
Päivi Immonen, yliopettaja
Jorma Jokela, yliopettaja
Mikko Julin, lehtori
Sanna Juvonen, lehtori
Paula Lehto, yliopettaja
Päivi Marjanen, yliopettaja
Jukka Ojasalo, yliopettaja
Päivi Pöyry-Lassila, yliopettaja
Ossi Salin, yliopettaja
Anne Äyväri, yliopettaja

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)laurea.fi

 

Tutustu Maailmanpankin ja ENoLLin kirjoittamaan, kaupunginjohtajille ja julkishallinnolle suunnattuun Citizen Driven Innovation -oppaaseen.

Tutustu Laurean vetämän EKA C -hankkeen (Forerunner Area Helsinki Region) tuottamaan kirjaan Orchestrating Regional Innovation Ecosystems. Hankkeen rahoittajina toimivat EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto), Laurea, Aalto, Espoon kaupunki ja Uudenmaan liitto.

 Tiedotteet

 

 

Laurean opiskelijat kehittivät palveluita senioreillehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurean-opiskelijat-kehittivät-palveluita-senioreille.aspx2018-05-29T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/seniori365.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurean opiskelijat kehittivät palveluita senioreille
Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen avullahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ratkaisuja-yhteiskunnallisiin-ongelmiin-taiteen-avulla.aspx2018-05-20T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/HEISE%20taide%20menetelmat%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen avulla
Koti Hyvinkäällä -hanke tukee kotouttamistyötähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Koti-Hyvinkaalla-hanke-tukee-kotouttamistyota.aspx2018-05-14T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20UAS%20kirjaimet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Koti Hyvinkäällä -hanke tukee kotouttamistyötä

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot