EKA C - Edelläkävijäalue Helsinki Region2.10.2014 0:00:0031.3.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytEKA C hankkeessa dokumentoidaan ja kehitetään Eurooppalainen Yrittäjyysalue EER teemavuoden tuloksia sekä luotuja kehitystoimia ja kontakteja. Näiden avulla tulevaan EER alueiden yhteistyöhön saadaan uusmaalaisille yrityksille sekä startup ja growth toiminnalle aihepiirin uusinta kehitystietoa. Hankkeessa edistetään alueen sisäistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia kilpailtuun rahoitukseen. Hankkeessa tehdään kansainvälisen tason kuvaukset Helsinki Region parhaista käytännöistä opiskelijoiden yritystoiminnan edistämisestä ja yrittäjyyskoulutuksesta osallistuvissa oppilaitoksissa (Laurea, Aalto, Omnia). Laurean osalta kuvataan LbD-yritysyhteistyötä ja opiskelijayrittäjyyden edistämistä. Aallon osalta korostetaan Startup Saunan ja AaltoES:n toimintaa sekä InnoOmnian osalta kokemuksia ainutlaatuisista uusista tavoista toimia. Hankkeessa tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava englanninkielinen kirja (työnimi: From Triple Helix to Regional Innovation Ecosystems). Kirjan avulla Helsinki Region esittelee kansainvälisesti arvostettua innovaatiotoimintaansa, yhteistyötään ja saavutettuja tuloksia. Hankkeessa toteutetaan benchlearning-tapahtuma jolla edistetään yhteistyötä Valencian ja muiden EU-alueiden kanssa sekä pilotoidaan yhteistyömallia. Benchlearning-tapahtuma Smart Specialisation Strategies teeman jatkotoimenpide ja sitä käytetään Smart Region & Smart City sekä opiskelijayrittäjyyden edistämiseen liittyvän yhteistyön välineenä. Hanke kokoaa ja levittää aiempien Edelläkävijäalue Helsinki Region (EKA) hankkeiden tulokset alueen ja sen toimijoiden kilpailukyvyn ja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeessa kuvataan parhaita käytäntöjä opiskelijoiden yritystoiminnasta ja yrittäjyyskoulutuksesta, tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava kirja ja toteutetaan alueiden yhteistyötä kehittävä benchlearning-tapahtuma. Hanke kehittää RIS3 strategian toteuttamisessa tarvittavia käytäntöjä.Tuija Hirvikoski tuija.hirvikoski@laurea.fi b) Kansallinen hankeEAKR 2007-2013490
Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla - ResLog II1.12.2014 0:00:0031.8.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt b) Kansallinen hankeESR 2014-2020501
Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi1.1.2015 0:00:0031.12.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynythankkeen tavoitteena on kehittää 1) geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä 2) malli julkisen päätöksenteon tueksi. Hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita ja hyötyjiä ovat metropolialueen kaupungit. Muita julkisista palveluista ja kehittämisestä vastaavia tahoja ja ensisijaisia hyötyjiä ovat esimerkiksi kaupunkien yhteiset liikelaitokset ja kuntayhtymät tai niiden ylläpidossa olevat muut organisaatiot sekä toissijaisesti sellaiset toimijat kuten Kuntaliitto ja Uudenmaanliitto. Smart City-hankkeessa kaupungit ovat palvelutuotannon innovaatioalustoja ja kehitysympäristöjä, joissa 1) tutkimus- ja asiantuntijaryhmät, 2) kuntalaiset hyvinvointiyhteiskunnan muutosagentteina sekä 3) yritysten ja 4) julkishallinnon toimijat tekevät yhteistyötä kehittääkseen uusia innovatiivisia ja kansalais- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Kaupungit ovat myös referenssi- ja demonstraatioalustoja, joissa voidaan osoittaa palvelun skaalautumisen edellyttämiä validionti –tuloksia. Näin ollen myös kaupunkien asukkaat ja yritykset ovat hankkeen edunsaajia.Vastuullinen johtaja: professori, dosentti Jukka Ojasalo (KTT) Projektipäällikkö: tutkimuspalvelupäällikkö Harri HaapaniemiKaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka504
Matkailijan moniaistinen palvelukokemus1.8.2010 0:00:0031.10.2012 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytLähtökohtana tutkimukselle on ajatus ja väittämä siitä, että asiakkaat ovat palvelujen aktiivisia osallistujia, ja että moniaistisuuden ja palvelumuotoilun avulla asiakkaan kokemuksia voidaan rikastaa. Projekti tuottaa ketterän menetelmäpaketin, eli käytäntöön hyvin sovellettavissa olevia menetelmiä moniaistisen kokemuksen mittaamiseen ja palveluiden muotoilemiseen moniaistisuus ja multimodaalisuus huomioon ottaen. Menetelmäpaketti pohjautuu tässä hankkeessa tuotettujen tutkimustulosten ja pilottien analysointiin. Tutkimustieto ja ymmärrys lisääntyvät asiakkaiden moniaistisista palvelukokemuksista. Se auttaa vapaa-ajan palveluiden suunnittelemisessa ja rikastamisessa. Kohteena ovat sekä jo olemassa olevat että vasta suunnitteilla olevat matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvät palvelut.Laurean projektipäällikkö Leena Alakoski (leena.alakoski@laurea.fi) VTT:n projektipäällikkö Asta bäck (asta.back@vtt.fi) e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes46
RAdikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille15.2.2016 0:00:0014.2.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytRAdikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille – RAVET hankkeen päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu tuo radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin (RVE) torjunnan osaksi korkeakoulun turvallisuustyötä luomalla RVE-torjuntamallin mallin 1) siitä, miten kiinnitetään huomiota siihen, ettei opetus edistä oppilaitoksen arvojen vastaista toimintaa; sekä 2) toimitilojen ja it-infran valvonnasta RVE:n näkökulmasta. Tavoitteena on, ettei infrastruktuuria käytetä edistämään RVE:ä. Lisäksi hankkeessa valmistetaan 3) E-koulutuspaketti RVE:stä henkilöstölle; sekä 4) ohjeistus riskiperusteiselle arviolle, millä toiminnan taso suhteutetaan sopivaksi. Mallia tarjotaan käyttöön myös muihin oppilaitoksiin sekä soveltuvin osin laajemmin yhteiskuntaan. Samoin kuin oppilaitokset puuttuvat opiskelijoiden suojelutarkoituksessa yleisesti väkivaltaiseen käytökseen, on koulujen velvollisuus puuttua myös RVE:iin. Tämä on kaikkien etu, niin radikalisoituneiden kuin muidenkin.Tuomas Tammilehto 050-5851955 tuomas.tammilehto@laurea.fi CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusSisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)705
Creating an Ecosystem for Innovating Circular Economy Solutions for Nigerian Margets through Co-creation1.1.2016 0:00:0030.6.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytCIRCLE on valmisteluhanke, jonka tavoitteena on uusien kestävien kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoimintamallien innovointi ja pilotointi Nigerian markkinoilla. CIRCLE perustuu aiemman CONNECT-projektin (2012 – 2014) aikana luotuihin kumppanuuksiin ja ymmärrykseen. CIRCLE valmistelee yhteistyöhanketta, jossa luodaan ja pilotoidaan uusia, kestäviä ja suomalaiseen kiertotalousosaamiseen perustuvia, Nigerian paikallisiin olosuhteisiin sopivia kiertotalouden ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Hanketta rakennetaan yhdessä suomalaisten ja nigerialaisten korkeakoulujen, suomalaisten yritysten sekä nigerialaisen jätesektorin sidosryhmäverkoston kanssa kevään 2016 aikana. Nigeriassa kohdealueet ovat Ebonyin ja Lagosin osavaltioissa. Nigerian kohdealueiden edustajia vierailee Suomessa tutustumassa keirtotalousosaamiseemme ja valmistelemassa yhteistyöhanketta. Nigerialaisten sidosryhmien osallsituminen yhteistyöhankkeen toteutukseen vahvistetaan CIRCLE-toimijoiden Nigerian vierailulla huhtikuussa 2016. CIRCLE-projektin toimenpiteisiin sisältyy mm. suomalaisen yritysverkoston kokoaminen, seminaari ja työpajat Suomessa sekä työvierailu Nigeriassa kohdealueilla. CIRCLE-projektin tulokset sisältävät mm. arviot kohdealueiden jätehuollon nykytilasta, kumppanien ja roolien tunnistamisen Suomessa ja Nigeriassa, verkoston sitouttamisen, ekosysteemiprojektisuunnitelman sekä tutkimussuunnitelman nigerialaisten partnerikorkeakoulujen kanssa.Projektipäällikkö Ritva Jäättelä, gsm 040 832 9300, eMail ritva.jaattela@laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitTekes730
From co-production to co-creation1.10.2010 0:00:0031.5.2013 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytPalvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, palvelulogiikka, on menestyksen avain 2010-luvulla, kun kaikki liiketoiminta on enemmän tai vähemmän palveluliike-toimintaa. Palvelulogiikka korostaa yhteisen arvontuotannon ja palvelujen yhteiskehittelyn merkitystä liiketoimintasuhteissa. Arvoa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa (co-creation) ja arvon määrittelee vain asiakas. Asiakkaan osallistumista palvelujen tuottamiseen (co-production) on yksi palvelujen keskeisimpiä ominaispiirteitä ja sitä on korostettu jo pitkään. Tämä on kuitenkin selvästi edellistä kapeampi näkökulma, koska sen mukaan palveluorganisaatio yksin määrittää asiakkaille tuotettavan arvon ja asiakkaan roolin palvelun tuottamisessa. Tässä tutkimusprojektissa testataan, miten service design-menetelmiä käyttäen voidaan tukea yhteistä arvontuotantoa B-to-B suhteissa. Tavoitteena on siltä pohjalta kehittää malleja ja konkreettisia johtamisen välineitä, joiden avulla voidaan parantaa yhteisen arvonluonnin ja palvelujen yhteiskehittämisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tutkimusprojekti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa (WP1) täsmennetään tutkimusagenda yhteistyössä projektin osapuolten kanssa. Toisessa vaiheessa (WP 2) haastattelujen ja havainnontien avulla selvitetään, miten co-production/co-creation ilmenee osallistuvien KIBS- ja kaupan alan yritysten liiketoiminta-suhteissa. Toisen vaiheen pohjalta kolmannessa vaiheessa kehitetään ja testataan pääasiassa service design-menetelmiä käyttäen uusia toimintatapoja ja malleja (WP 3a) sekä kehitetään virtuaalinen alusta (WP 3b) tukemaan yritysten yhteistä arvontuotantoa ja palvelujen yhteiskehittelyä. Neljännessä kokonaisuudessa (WP 4) panostetaan projektissa syntyneen osaamisen, mallien ja virtuaalisen alustan mahdollisimman laajaan levittämiseen. Tiedon levittäminen alkaa jo projektin alussa ja jatkuu läpi projektin. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Cambridgen yliopiston ja VTT:n kanssa.Hankkeen tärkein tulos tähän mennessä on ollut malli, jolla hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluliiketoiminnan nykytilaa on kartoitettu. Malli jakautuu kolmeen osaan, joista kukin kuvaa yrityksen palveluliiketoiminnan nykytilaa erilaisesta näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma/teema on strateginen ajattelu, toinen osa kuvaa yrityksen asiakassuhdetta ja kolmas osa selventää palveluiden kehittämisprosessia. Kutakin osa-aluetta kuvataan co-creation jatkumolla, jonka toisessa ääripäässä co-creation ajattelua ei ole nähtävissä yrityksen toiminnassa ja toisessa ääripäässä yrityksen toiminta perustuu co-creation ajattelulle. Kukin kolmesta osa-alueesta jakautuu vielä viiteen alateemaan/ kriteeriin, jotka osaltaan tarkentavat yläteemoja.Yritysten palveluliiketoiminnan kartoitus aloitetaan teemahaastatteluilla. Haastateltavien määrä yleisimmillään vaihtelee 5-30 henkilön välillä/yritys riippuen yrityksen koosta ja joukkoon olisi hyvä kuulua myös yrityksen asiakkaita.Projektipäällikkö Krista Keränen, krista.keranen@laurea.fi & 046-8567483 e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes57
Asiantuntijapalvelu Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen- KYKY projektille8.3.2016 0:00:0023.5.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytKoulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, KYKY- projektin, tavoitteena on kuvata yhteistyöprosesseja ja testata käytäntöjä miten yritykset ja koulut sekä yhteisöt voivat kehittää yhdessä tuotteita ja palveluita aidoissa käyttötilanteissa arjen keskellä. Suomenkielinen opetustoimi toimii projektin pilottina ja koulut toimivat projektissa nopeiden kokeilujen elävinä kehittämisalustoina. Espoon kaupunki hankkii asiantuntijapalvelua tukemaan yhteiskehittämisen toimintamallin kuvaamista. Toimintamalli sijoittuu suomenkieliseen opetuksen toimintaympäristöön. Kyky-projektin yhtenä tuotoksena kuvataan Living Lab toiminnan edellytykset oppimista ja yhteiskehittämisen toimintaa yhdistävänä toimintamallina ja esitellään koulun mahdollisuudet aktiivisesti osallistua käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Pilotissa testataan kuinka monitoimijaista koulutuksen, yritysten ja yhteisöjen välistä kehitystyötä ohjataan ja johdetaan sekä luodaan toimintamalli sivistystoimen ja markkinoiden yhteisen kehittämisen johtamiseen ja hallintaan. Laurea tuottaa projektiin asiantuntijapalvelun, joka tukee Espoon kaupungin asiantuntijoita koulu Living Labina- edellytysten kuvaamisessa, kokeilemisessa ja yhteiskehittämisen toimintamallin luomisessa.Anne Äyväri Yliopettaja (TKI) | Principal Lecturer (RDI) KTT | D.Sc. (Econ.) +358 40 7592 643 anne.ayvari@laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi1 Muu kotimainen rahoitus802
Express to Connectwww.express2connect.org1.3.2010 0:00:0028.2.2013 0:00:00International RDI4 PäättynytExpress to Connect -hanke vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yli 80-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa. Ikääntyminen altistaa yksinäisyydelle ja eristäytyneisyydelle. Express to Connect (E2C)-hankkeen tavoitteena on kehittää verkkopohjainen palvelu, joka kannustaa omien tarinoiden kertomiseen. Lisäksi palvelu tuo sosiaaliset verkostot ikääntyneiden ulottuville internetin avulla. Tämä puolestaan lisää ikääntyneiden vireyttä ja parantaa näin heidän elämänlaatuaan. E2C -hanke pohjautuu käyttäjälähtöisiin menetelmiin. Keskeistä on käyttäjien sitouttaminen hankkeeseen sen jokaisessa vaiheessa. Tämä johtaa uusiin oivalluksiin, jotka puolestaan antavat loppukäyttäjille lisäarvoa ja tekevät kehitettävästä palvelusta paremman. E2C on Euroopan unionin rahoittama kehityshanke. Se on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living (AAL)-yhteisohjelmaa. Kansallinen rahoittajaorganisaatio Suomessa on Tekes. Hanke alkoi maaliskuussa 2010 ja kestää 36 kuukautta. 1. Kolme digitaalista iPadilla pelattavaa lautapelia, jotka ovat ladattavissa/ostettavissa iTunes Storesta. http://www.storyvillestudios.nl/ 2. Uusi perustettava yritys People Value Company, jonka palvelutuotteet perustuvat projektin aikana kerättyyn uuteen tietoon ja projektissa sovellettuihin ja sen aikana kehitettyihin uusiin käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin työkaluihin ja lähestymistapoihin, joista merkittävimpiä ovat People Value Canvas, etnografiseen tutkimukseen perustuvat ”Käyttäjämuotokuvat” eli Portraits sekä uusi lähestymistapa tuotekehitysprosessin aikana tehtävään innovaation vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysiin. 3. Syvällinen ymmärrys ikääntyneiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteesta ja sen merkityksestä ikääntyneiden hyvinvoinnille (E2C Impact Model, Connect-kirja). 4. Englanninkielinen teos, "Connect. Design for Empathic Society", 215 sivua, kustantaja hollantilainen BIS. Julkistetaan AAL-foorumissa syyskuussa 2013. Anne Äyväri, +358 40 7592 643, anne.ayvari@laurea.fi www.express2connect.org www.facebook.com/express2connect Tilaa E2C uutiskirje www.express2connect.org/newsletter e) Learning by Developing toteutuu; a) Kansainvälinen hankeAmbient Assisted Living (AAL)61
GIFLOOD Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa1.6.2009 0:00:0030.4.2012 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes63