Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi1.1.2015 0:00:0031.8.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytProjektin tavoite on rakentaa yhteistyössä pääkaupunkiseudusta maailmanluokan yrittäjyysympäristö, joka aktiivisesti synnyttää uusia aihioita sekä houkuttelee yrittäjiä hakeutumaan pk-seudulle. Tarkoituksena on luoda yrittäjän kannalta kiinnostava, selkeästi tuotteistettu ja helposti viestittävä palvelukokonaisuus/-malli Pre-startup-vaiheeseen. Tavoitteena on tukea tehokkaammin uusia kasvuyrittäjiksi aikovia ja saada näin laadukkaita kasvuyritysaihioita. Projekti tuo nykyisellään siiloutuneet tiimit yhteen osaajapooliksi, jossa asiantuntemusta hyödynnetään yli kuntarajojen sekä saavuttaa synergiahyötyjä asiakasvalinnan, markkinoinnin, tapahtumien sekä palveluiden ja työkalujen kehityksen suhteen. Projektin muut toteuttajat: Helsingin kaupunki (NewCo Helsinki/pääpartneri), Aalto-yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki (Turbiini). Espoon kaupunki on mukana rahoittajana. Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/helsinkigrowthalliance/ Taina Kilpinen taina.kilpinen@laurea.fi 040-555 4627 b) Kansallinen hanke CARD Yrittäjyyden edistäminenEAKR 2014-2020466
MORFEUS1.1.2015 0:00:0030.6.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytMORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa MORFEUS (=Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollossa) Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston monitieteisessä MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) tutkitaan kehittävän toimintatutkimuksen otteella hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelumuotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavoilla huomioiden myös sopimuskäytännöt. Tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvinvointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä toimijoiden väliset suhteet - erityisesti päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden kokonaisuus. Hankkeen lähtökohta on asiakaslähtöisyys, ja palveluekosysteemiä tutkitaan ja kehitetään case-esimerkkiperheen tarvitseman palvelukokonaisuuden avulla. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyö toteutetaan tiiviinä viiden yhteiskehittämisen syklin kokonaisuutena, johon hankekumppanit osallistuvat. Hankekumppanit edustavat kattavasti palveluekosysteemin osapuolia Uudeltamaalta kuntasektorilta, hyvinvointipalveluiden tuottajista sekä digitaalisten työvälineiden ja konsulttipalveluiden tuottajista. Hanketta rahoittaa Tekes, ja hanke on liitetty Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan. Hankekumppanit ovat Pelastakaa lapset ry, Sosiaalitaito Oy, Mielenterveyden keskusliitto, Kalliolan setlementti, A-klinikkasäätiö, Uudenmaan liitto, Sininauhaliitto, Porvoon kaupunki ja Porvoon ammattiopisto sekä Espoon kaupunki, Softability Group, HUS, Solita, Helsingin Diakonissalaitos ja FCG Oy. Hankkeessa kehitetään palvelualoille soveltuvaa tietomallinnuksen kehikkoa, johon kaikki palvelun hankkimiseen ja tuottamiseen tarvittava tieto voidaan liittää. Tietomallinnus selkiyttää toimijoiden väliset roolit, suhteet ja tietotarpeet, jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää, tuottaa ja hankkia uudenlaisia palveluja (kustannus)tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Hankkeen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi. yliopettaja, projektipäällikkö Päivi Pöyry-Lassila mp. +358-50-3862791 paivi.poyry-lassila (at) laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi; CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusTekes473
EKA C - Edelläkävijäalue Helsinki Region2.10.2014 0:00:0031.3.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytEKA C hankkeessa dokumentoidaan ja kehitetään Eurooppalainen Yrittäjyysalue EER teemavuoden tuloksia sekä luotuja kehitystoimia ja kontakteja. Näiden avulla tulevaan EER alueiden yhteistyöhön saadaan uusmaalaisille yrityksille sekä startup ja growth toiminnalle aihepiirin uusinta kehitystietoa. Hankkeessa edistetään alueen sisäistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia kilpailtuun rahoitukseen. Hankkeessa tehdään kansainvälisen tason kuvaukset Helsinki Region parhaista käytännöistä opiskelijoiden yritystoiminnan edistämisestä ja yrittäjyyskoulutuksesta osallistuvissa oppilaitoksissa (Laurea, Aalto, Omnia). Laurean osalta kuvataan LbD-yritysyhteistyötä ja opiskelijayrittäjyyden edistämistä. Aallon osalta korostetaan Startup Saunan ja AaltoES:n toimintaa sekä InnoOmnian osalta kokemuksia ainutlaatuisista uusista tavoista toimia. Hankkeessa tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava englanninkielinen kirja (työnimi: From Triple Helix to Regional Innovation Ecosystems). Kirjan avulla Helsinki Region esittelee kansainvälisesti arvostettua innovaatiotoimintaansa, yhteistyötään ja saavutettuja tuloksia. Hankkeessa toteutetaan benchlearning-tapahtuma jolla edistetään yhteistyötä Valencian ja muiden EU-alueiden kanssa sekä pilotoidaan yhteistyömallia. Benchlearning-tapahtuma Smart Specialisation Strategies teeman jatkotoimenpide ja sitä käytetään Smart Region & Smart City sekä opiskelijayrittäjyyden edistämiseen liittyvän yhteistyön välineenä. Hanke kokoaa ja levittää aiempien Edelläkävijäalue Helsinki Region (EKA) hankkeiden tulokset alueen ja sen toimijoiden kilpailukyvyn ja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeessa kuvataan parhaita käytäntöjä opiskelijoiden yritystoiminnasta ja yrittäjyyskoulutuksesta, tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava kirja ja toteutetaan alueiden yhteistyötä kehittävä benchlearning-tapahtuma. Hanke kehittää RIS3 strategian toteuttamisessa tarvittavia käytäntöjä.Tuija Hirvikoski tuija.hirvikoski@laurea.fi b) Kansallinen hankeEAKR 2007-2013490
Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla - ResLog II1.12.2014 0:00:0031.8.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt b) Kansallinen hankeESR 2014-2020501
Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi1.1.2015 0:00:0031.12.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynythankkeen tavoitteena on kehittää 1) geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä 2) malli julkisen päätöksenteon tueksi. Hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita ja hyötyjiä ovat metropolialueen kaupungit. Muita julkisista palveluista ja kehittämisestä vastaavia tahoja ja ensisijaisia hyötyjiä ovat esimerkiksi kaupunkien yhteiset liikelaitokset ja kuntayhtymät tai niiden ylläpidossa olevat muut organisaatiot sekä toissijaisesti sellaiset toimijat kuten Kuntaliitto ja Uudenmaanliitto. Smart City-hankkeessa kaupungit ovat palvelutuotannon innovaatioalustoja ja kehitysympäristöjä, joissa 1) tutkimus- ja asiantuntijaryhmät, 2) kuntalaiset hyvinvointiyhteiskunnan muutosagentteina sekä 3) yritysten ja 4) julkishallinnon toimijat tekevät yhteistyötä kehittääkseen uusia innovatiivisia ja kansalais- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Kaupungit ovat myös referenssi- ja demonstraatioalustoja, joissa voidaan osoittaa palvelun skaalautumisen edellyttämiä validionti –tuloksia. Näin ollen myös kaupunkien asukkaat ja yritykset ovat hankkeen edunsaajia.Vastuullinen johtaja: professori, dosentti Jukka Ojasalo (KTT) Projektipäällikkö: tutkimuspalvelupäällikkö Harri HaapaniemiKaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka504
Zetwww.zet-hanke.fiwww.facebook.com/zetpeli1.8.2015 0:00:0031.5.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytZet-hankkeessa nuoret ja pelialan ammattilaiset kehittävät yhdessä pelillisiä ominaisuuksia sisältävää sovellusta Hangossa ja Lohjalla. Sovelluksen tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa suuntaviivoja sekä tukea arjen hallintaa ja työ- ja toimintakykyä. Hankkeessa pyritään erityisesti tavoittamaan sellaiset nuoret, jotka vielä miettivät, mihin haluavat tulevaisuudessa suunnata (työttömät, vasta opiskelupaikkaa hakevat jne.). Kaikki toiminta on kuitenkin kaikille noin 15-24-vuotiaille nuorille avointa. Tavoitteena on mahdollisimman moniääninen prosessi, jossa ääneen pääsevät erilaisista taustoista olevat ja erilaisiin tavoitteisiin elämässä tähtäävät nuoret ja jossa nuoret pääsevät monipuolisesti hyödyntämään heillä olevaa osaamista ja oppimaan uutta. Osallistavalla pelinkehitysprosessilla syntyvä peli tavoittaa mahdollisimman hyvin nuorten arjen tarjoten apua arjen haasteisiin. Samalla pyritään kuitenkin luomaan peli, joka on myös koukuttava ja hauska pelata. Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan myös palvelukonsepti siihen, miten sovellusta voidaan hyödyntää osana nuoren käyttämiä palveluita. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Meanfish Oy yhteistyössä Hangon ja Lohjan kaupunkien kanssa. Hanke on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Hankkeen nettisivut: www.zet-hanke.fiyliopettaja Tarja Meristö, tarja.meristo(a)laurea.fi CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusESR 2014-2020545
10 polkua1.1.2015 0:00:0031.12.2016 0:00:00Muu kansallinen4 PäättynytHankkeessa kehitetään yhteisten opintojen järjestämismalli ja yhteisiä verkossa toteutettavia sisältöjä (vähintään 10 opintojaksoa, laajuudeltaan vähintään 5 op), joilla kehitettävää mallia voidaan pilotoida. Hankkeessa etsitään myös kauaskantoinen ratkaisu sähköisessä muodossa olevien sisältöjen ja yhteisten opintojen säilytys- ja operointipaikaksi (organisaatio- ja oppimisympäristöriippumaton). Malli tarjoaa mahdollisuuden jopa saman opinnon yksittäisten suoritusmoduulien eri vastuutahoille hajautettuun ylläpitoon ja kehittämiseen niin, ettei ratkaisu häiritse opiskelijan näkemystä yhtenäisestä opinnosta. Lisäksi etsitään parhaat verkkopedagogiset ratkaisut opintojen toteuttajille ja luodaan koulutusmalli sekä toteutus verkkopedagogiikan laajaan täydennyskoulutukseen. Ensimmäisen vuoden parhaiten onnistuneita ja kysyntää omaavia yhteistoteutusten pilotteja kehitetään hankkeessa edelleen laajasti ja osin myös kansainvälisesti tarjottaviksi MOOC-ratkaisuiksi (vähintään kolme).Anssi Mattila anssi.m.mattila@laurea.fiOKM Erityisavustus632
Matkailijan moniaistinen palvelukokemus1.8.2010 0:00:0031.10.2012 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytLähtökohtana tutkimukselle on ajatus ja väittämä siitä, että asiakkaat ovat palvelujen aktiivisia osallistujia, ja että moniaistisuuden ja palvelumuotoilun avulla asiakkaan kokemuksia voidaan rikastaa. Projekti tuottaa ketterän menetelmäpaketin, eli käytäntöön hyvin sovellettavissa olevia menetelmiä moniaistisen kokemuksen mittaamiseen ja palveluiden muotoilemiseen moniaistisuus ja multimodaalisuus huomioon ottaen. Menetelmäpaketti pohjautuu tässä hankkeessa tuotettujen tutkimustulosten ja pilottien analysointiin. Tutkimustieto ja ymmärrys lisääntyvät asiakkaiden moniaistisista palvelukokemuksista. Se auttaa vapaa-ajan palveluiden suunnittelemisessa ja rikastamisessa. Kohteena ovat sekä jo olemassa olevat että vasta suunnitteilla olevat matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvät palvelut.Laurean projektipäällikkö Leena Alakoski (leena.alakoski@laurea.fi) VTT:n projektipäällikkö Asta bäck (asta.back@vtt.fi) e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes46
RAdikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille15.2.2016 0:00:0031.5.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytRAdikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille – RAVET hankkeen päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu tuo radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin (RVE) torjunnan osaksi korkeakoulun turvallisuustyötä luomalla RVE-torjuntamallin mallin 1) siitä, miten kiinnitetään huomiota siihen, ettei opetus edistä oppilaitoksen arvojen vastaista toimintaa; sekä 2) toimitilojen ja it-infran valvonnasta RVE:n näkökulmasta. Tavoitteena on, ettei infrastruktuuria käytetä edistämään RVE:ä. Lisäksi hankkeessa valmistetaan 3) E-koulutuspaketti RVE:stä henkilöstölle; sekä 4) ohjeistus riskiperusteiselle arviolle, millä toiminnan taso suhteutetaan sopivaksi. Mallia tarjotaan käyttöön myös muihin oppilaitoksiin sekä soveltuvin osin laajemmin yhteiskuntaan. Samoin kuin oppilaitokset puuttuvat opiskelijoiden suojelutarkoituksessa yleisesti väkivaltaiseen käytökseen, on koulujen velvollisuus puuttua myös RVE:iin. Tämä on kaikkien etu, niin radikalisoituneiden kuin muidenkin.Tuomas Tammilehto 050-5851955 tuomas.tammilehto@laurea.fi CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusSisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)705
Creating an Ecosystem for Innovating Circular Economy Solutions for Nigerian Margets through Co-creation1.1.2016 0:00:0030.6.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytCIRCLE on valmisteluhanke, jonka tavoitteena on uusien kestävien kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoimintamallien innovointi ja pilotointi Nigerian markkinoilla. CIRCLE perustuu aiemman CONNECT-projektin (2012 – 2014) aikana luotuihin kumppanuuksiin ja ymmärrykseen. CIRCLE valmistelee yhteistyöhanketta, jossa luodaan ja pilotoidaan uusia, kestäviä ja suomalaiseen kiertotalousosaamiseen perustuvia, Nigerian paikallisiin olosuhteisiin sopivia kiertotalouden ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Hanketta rakennetaan yhdessä suomalaisten ja nigerialaisten korkeakoulujen, suomalaisten yritysten sekä nigerialaisen jätesektorin sidosryhmäverkoston kanssa kevään 2016 aikana. Nigeriassa kohdealueet ovat Ebonyin ja Lagosin osavaltioissa. Nigerian kohdealueiden edustajia vierailee Suomessa tutustumassa keirtotalousosaamiseemme ja valmistelemassa yhteistyöhanketta. Nigerialaisten sidosryhmien osallsituminen yhteistyöhankkeen toteutukseen vahvistetaan CIRCLE-toimijoiden Nigerian vierailulla huhtikuussa 2016. CIRCLE-projektin toimenpiteisiin sisältyy mm. suomalaisen yritysverkoston kokoaminen, seminaari ja työpajat Suomessa sekä työvierailu Nigeriassa kohdealueilla. CIRCLE-projektin tulokset sisältävät mm. arviot kohdealueiden jätehuollon nykytilasta, kumppanien ja roolien tunnistamisen Suomessa ja Nigeriassa, verkoston sitouttamisen, ekosysteemiprojektisuunnitelman sekä tutkimussuunnitelman nigerialaisten partnerikorkeakoulujen kanssa.Projektipäällikkö Ritva Jäättelä, gsm 040 832 9300, eMail ritva.jaattela@laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitTekes730