EKA C - Edelläkävijäalue Helsinki Region2.10.2014 0:00:0031.3.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytEKA C hankkeessa dokumentoidaan ja kehitetään Eurooppalainen Yrittäjyysalue EER teemavuoden tuloksia sekä luotuja kehitystoimia ja kontakteja. Näiden avulla tulevaan EER alueiden yhteistyöhön saadaan uusmaalaisille yrityksille sekä startup ja growth toiminnalle aihepiirin uusinta kehitystietoa. Hankkeessa edistetään alueen sisäistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia kilpailtuun rahoitukseen. Hankkeessa tehdään kansainvälisen tason kuvaukset Helsinki Region parhaista käytännöistä opiskelijoiden yritystoiminnan edistämisestä ja yrittäjyyskoulutuksesta osallistuvissa oppilaitoksissa (Laurea, Aalto, Omnia). Laurean osalta kuvataan LbD-yritysyhteistyötä ja opiskelijayrittäjyyden edistämistä. Aallon osalta korostetaan Startup Saunan ja AaltoES:n toimintaa sekä InnoOmnian osalta kokemuksia ainutlaatuisista uusista tavoista toimia. Hankkeessa tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava englanninkielinen kirja (työnimi: From Triple Helix to Regional Innovation Ecosystems). Kirjan avulla Helsinki Region esittelee kansainvälisesti arvostettua innovaatiotoimintaansa, yhteistyötään ja saavutettuja tuloksia. Hankkeessa toteutetaan benchlearning-tapahtuma jolla edistetään yhteistyötä Valencian ja muiden EU-alueiden kanssa sekä pilotoidaan yhteistyömallia. Benchlearning-tapahtuma Smart Specialisation Strategies teeman jatkotoimenpide ja sitä käytetään Smart Region & Smart City sekä opiskelijayrittäjyyden edistämiseen liittyvän yhteistyön välineenä. Hanke kokoaa ja levittää aiempien Edelläkävijäalue Helsinki Region (EKA) hankkeiden tulokset alueen ja sen toimijoiden kilpailukyvyn ja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeessa kuvataan parhaita käytäntöjä opiskelijoiden yritystoiminnasta ja yrittäjyyskoulutuksesta, tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava kirja ja toteutetaan alueiden yhteistyötä kehittävä benchlearning-tapahtuma. Hanke kehittää RIS3 strategian toteuttamisessa tarvittavia käytäntöjä.Tuija Hirvikoski tuija.hirvikoski@laurea.fi b) Kansallinen hankeEAKR 2007-2013490
Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla - ResLog II1.12.2014 0:00:0031.8.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt b) Kansallinen hankeESR 2014-2020501
Matkailijan moniaistinen palvelukokemus1.8.2010 0:00:0031.10.2012 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytLähtökohtana tutkimukselle on ajatus ja väittämä siitä, että asiakkaat ovat palvelujen aktiivisia osallistujia, ja että moniaistisuuden ja palvelumuotoilun avulla asiakkaan kokemuksia voidaan rikastaa. Projekti tuottaa ketterän menetelmäpaketin, eli käytäntöön hyvin sovellettavissa olevia menetelmiä moniaistisen kokemuksen mittaamiseen ja palveluiden muotoilemiseen moniaistisuus ja multimodaalisuus huomioon ottaen. Menetelmäpaketti pohjautuu tässä hankkeessa tuotettujen tutkimustulosten ja pilottien analysointiin. Tutkimustieto ja ymmärrys lisääntyvät asiakkaiden moniaistisista palvelukokemuksista. Se auttaa vapaa-ajan palveluiden suunnittelemisessa ja rikastamisessa. Kohteena ovat sekä jo olemassa olevat että vasta suunnitteilla olevat matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvät palvelut.Laurean projektipäällikkö Leena Alakoski (leena.alakoski@laurea.fi) VTT:n projektipäällikkö Asta bäck (asta.back@vtt.fi) e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes46
Creating an Ecosystem for Innovating Circular Economy Solutions for Nigerian Margets through Co-creation1.1.2016 0:00:0030.6.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytCIRCLE on valmisteluhanke, jonka tavoitteena on uusien kestävien kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoimintamallien innovointi ja pilotointi Nigerian markkinoilla. CIRCLE perustuu aiemman CONNECT-projektin (2012 – 2014) aikana luotuihin kumppanuuksiin ja ymmärrykseen. CIRCLE valmistelee yhteistyöhanketta, jossa luodaan ja pilotoidaan uusia, kestäviä ja suomalaiseen kiertotalousosaamiseen perustuvia, Nigerian paikallisiin olosuhteisiin sopivia kiertotalouden ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Hanketta rakennetaan yhdessä suomalaisten ja nigerialaisten korkeakoulujen, suomalaisten yritysten sekä nigerialaisen jätesektorin sidosryhmäverkoston kanssa kevään 2016 aikana. Nigeriassa kohdealueet ovat Ebonyin ja Lagosin osavaltioissa. Nigerian kohdealueiden edustajia vierailee Suomessa tutustumassa keirtotalousosaamiseemme ja valmistelemassa yhteistyöhanketta. Nigerialaisten sidosryhmien osallsituminen yhteistyöhankkeen toteutukseen vahvistetaan CIRCLE-toimijoiden Nigerian vierailulla huhtikuussa 2016. CIRCLE-projektin toimenpiteisiin sisältyy mm. suomalaisen yritysverkoston kokoaminen, seminaari ja työpajat Suomessa sekä työvierailu Nigeriassa kohdealueilla. CIRCLE-projektin tulokset sisältävät mm. arviot kohdealueiden jätehuollon nykytilasta, kumppanien ja roolien tunnistamisen Suomessa ja Nigeriassa, verkoston sitouttamisen, ekosysteemiprojektisuunnitelman sekä tutkimussuunnitelman nigerialaisten partnerikorkeakoulujen kanssa.Projektipäällikkö Ritva Jäättelä, gsm 040 832 9300, eMail ritva.jaattela@laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitTekes730
From co-production to co-creation1.10.2010 0:00:0031.5.2013 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytPalvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, palvelulogiikka, on menestyksen avain 2010-luvulla, kun kaikki liiketoiminta on enemmän tai vähemmän palveluliike-toimintaa. Palvelulogiikka korostaa yhteisen arvontuotannon ja palvelujen yhteiskehittelyn merkitystä liiketoimintasuhteissa. Arvoa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa (co-creation) ja arvon määrittelee vain asiakas. Asiakkaan osallistumista palvelujen tuottamiseen (co-production) on yksi palvelujen keskeisimpiä ominaispiirteitä ja sitä on korostettu jo pitkään. Tämä on kuitenkin selvästi edellistä kapeampi näkökulma, koska sen mukaan palveluorganisaatio yksin määrittää asiakkaille tuotettavan arvon ja asiakkaan roolin palvelun tuottamisessa. Tässä tutkimusprojektissa testataan, miten service design-menetelmiä käyttäen voidaan tukea yhteistä arvontuotantoa B-to-B suhteissa. Tavoitteena on siltä pohjalta kehittää malleja ja konkreettisia johtamisen välineitä, joiden avulla voidaan parantaa yhteisen arvonluonnin ja palvelujen yhteiskehittämisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tutkimusprojekti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa (WP1) täsmennetään tutkimusagenda yhteistyössä projektin osapuolten kanssa. Toisessa vaiheessa (WP 2) haastattelujen ja havainnontien avulla selvitetään, miten co-production/co-creation ilmenee osallistuvien KIBS- ja kaupan alan yritysten liiketoiminta-suhteissa. Toisen vaiheen pohjalta kolmannessa vaiheessa kehitetään ja testataan pääasiassa service design-menetelmiä käyttäen uusia toimintatapoja ja malleja (WP 3a) sekä kehitetään virtuaalinen alusta (WP 3b) tukemaan yritysten yhteistä arvontuotantoa ja palvelujen yhteiskehittelyä. Neljännessä kokonaisuudessa (WP 4) panostetaan projektissa syntyneen osaamisen, mallien ja virtuaalisen alustan mahdollisimman laajaan levittämiseen. Tiedon levittäminen alkaa jo projektin alussa ja jatkuu läpi projektin. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Cambridgen yliopiston ja VTT:n kanssa.Hankkeen tärkein tulos tähän mennessä on ollut malli, jolla hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluliiketoiminnan nykytilaa on kartoitettu. Malli jakautuu kolmeen osaan, joista kukin kuvaa yrityksen palveluliiketoiminnan nykytilaa erilaisesta näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma/teema on strateginen ajattelu, toinen osa kuvaa yrityksen asiakassuhdetta ja kolmas osa selventää palveluiden kehittämisprosessia. Kutakin osa-aluetta kuvataan co-creation jatkumolla, jonka toisessa ääripäässä co-creation ajattelua ei ole nähtävissä yrityksen toiminnassa ja toisessa ääripäässä yrityksen toiminta perustuu co-creation ajattelulle. Kukin kolmesta osa-alueesta jakautuu vielä viiteen alateemaan/ kriteeriin, jotka osaltaan tarkentavat yläteemoja.Yritysten palveluliiketoiminnan kartoitus aloitetaan teemahaastatteluilla. Haastateltavien määrä yleisimmillään vaihtelee 5-30 henkilön välillä/yritys riippuen yrityksen koosta ja joukkoon olisi hyvä kuulua myös yrityksen asiakkaita.Projektipäällikkö Krista Keränen, krista.keranen@laurea.fi & 046-8567483 e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes57
Asiantuntijapalvelu Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen- KYKY projektille8.3.2016 0:00:0023.5.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytKoulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, KYKY- projektin, tavoitteena on kuvata yhteistyöprosesseja ja testata käytäntöjä miten yritykset ja koulut sekä yhteisöt voivat kehittää yhdessä tuotteita ja palveluita aidoissa käyttötilanteissa arjen keskellä. Suomenkielinen opetustoimi toimii projektin pilottina ja koulut toimivat projektissa nopeiden kokeilujen elävinä kehittämisalustoina. Espoon kaupunki hankkii asiantuntijapalvelua tukemaan yhteiskehittämisen toimintamallin kuvaamista. Toimintamalli sijoittuu suomenkieliseen opetuksen toimintaympäristöön. Kyky-projektin yhtenä tuotoksena kuvataan Living Lab toiminnan edellytykset oppimista ja yhteiskehittämisen toimintaa yhdistävänä toimintamallina ja esitellään koulun mahdollisuudet aktiivisesti osallistua käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Pilotissa testataan kuinka monitoimijaista koulutuksen, yritysten ja yhteisöjen välistä kehitystyötä ohjataan ja johdetaan sekä luodaan toimintamalli sivistystoimen ja markkinoiden yhteisen kehittämisen johtamiseen ja hallintaan. Laurea tuottaa projektiin asiantuntijapalvelun, joka tukee Espoon kaupungin asiantuntijoita koulu Living Labina- edellytysten kuvaamisessa, kokeilemisessa ja yhteiskehittämisen toimintamallin luomisessa.Anne Äyväri Yliopettaja (TKI) | Principal Lecturer (RDI) KTT | D.Sc. (Econ.) +358 40 7592 643 anne.ayvari@laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi1 Muu kotimainen rahoitus802
Express to Connectwww.express2connect.org1.3.2010 0:00:0028.2.2013 0:00:00International RDI4 PäättynytExpress to Connect -hanke vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yli 80-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa. Ikääntyminen altistaa yksinäisyydelle ja eristäytyneisyydelle. Express to Connect (E2C)-hankkeen tavoitteena on kehittää verkkopohjainen palvelu, joka kannustaa omien tarinoiden kertomiseen. Lisäksi palvelu tuo sosiaaliset verkostot ikääntyneiden ulottuville internetin avulla. Tämä puolestaan lisää ikääntyneiden vireyttä ja parantaa näin heidän elämänlaatuaan. E2C -hanke pohjautuu käyttäjälähtöisiin menetelmiin. Keskeistä on käyttäjien sitouttaminen hankkeeseen sen jokaisessa vaiheessa. Tämä johtaa uusiin oivalluksiin, jotka puolestaan antavat loppukäyttäjille lisäarvoa ja tekevät kehitettävästä palvelusta paremman. E2C on Euroopan unionin rahoittama kehityshanke. Se on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living (AAL)-yhteisohjelmaa. Kansallinen rahoittajaorganisaatio Suomessa on Tekes. Hanke alkoi maaliskuussa 2010 ja kestää 36 kuukautta. 1. Kolme digitaalista iPadilla pelattavaa lautapelia, jotka ovat ladattavissa/ostettavissa iTunes Storesta. http://www.storyvillestudios.nl/ 2. Uusi perustettava yritys People Value Company, jonka palvelutuotteet perustuvat projektin aikana kerättyyn uuteen tietoon ja projektissa sovellettuihin ja sen aikana kehitettyihin uusiin käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin työkaluihin ja lähestymistapoihin, joista merkittävimpiä ovat People Value Canvas, etnografiseen tutkimukseen perustuvat ”Käyttäjämuotokuvat” eli Portraits sekä uusi lähestymistapa tuotekehitysprosessin aikana tehtävään innovaation vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysiin. 3. Syvällinen ymmärrys ikääntyneiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteesta ja sen merkityksestä ikääntyneiden hyvinvoinnille (E2C Impact Model, Connect-kirja). 4. Englanninkielinen teos, "Connect. Design for Empathic Society", 215 sivua, kustantaja hollantilainen BIS. Julkistetaan AAL-foorumissa syyskuussa 2013. Anne Äyväri, +358 40 7592 643, anne.ayvari@laurea.fi www.express2connect.org www.facebook.com/express2connect Tilaa E2C uutiskirje www.express2connect.org/newsletter e) Learning by Developing toteutuu; a) Kansainvälinen hankeAmbient Assisted Living (AAL)61
GIFLOOD Mallinnus- ja kartoitusmenetelmien kehittäminen osaksi tulvariskien arvioinnin liiketoimintaa1.6.2009 0:00:0030.4.2012 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeTekes63
Voimaa taiteesta www.voimaataiteesta.fi1.8.2010 0:00:0031.3.2013 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytSuomessa on viime vuosina kehitetty taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvointialalle. Näiden menetelmien tarve lisääntyy yhteiskunnan muuttuessa ja erilaisten ongelmatilanteiden monimutkaistuessa. Voimaa taiteesta -hanke tarjoaa sekä hyvinvointialalla työskenteleville että luovilla aloilla työskenteleville henkilöille uudenlaisia työvälineitä. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja, jotka yhdistävät luovien alojen ja hyvinvointialojen ?osaamisen taiteen soveltavien menetelmien alueella. Palvelumalleista kootaan julkaisu. e) Learning by Developing toteutuu; b) Kansallinen hankeESR 2007-201364
Re-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancementwww.relese.eu1.10.2010 0:00:0030.9.2012 0:00:00International RDI4 PäättynytRELESE-projekti on suunniteltu osana Leonardo da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelmaa. RELESE-projektin tavoitteena on edistää sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien työllistymistä työmarkkinoille lisäämällä heidän yrittäjävalmiuksiaan ja kompetenssejaan. Projekti keskittyy niiden työmarkkinoilta pudonneiden henkilöiden tarpeisiin, jotka haluaisivat takaisin työmarkkinoille aloittamalla oman liiketoiminnan, mutta joilla ei ole siihen tarvittavia tietoja ja taitoja. Työttömyyden pelko sekä muutokset nykypäivän työmarkkinoilla saavat heidät etsimään uusia polkuja löytääkseen työpaikan tai mieluummin luomaan oman työpaikkansa. Projektin päätavoite on innovatiivisen e-oppimisalustan ja siihen liittyen yrittäjyyden lisäämiseen liittyvien kurssisisältöjen siirto. Projektin tavoitteena on toteuttaa realistinen, kilpailukykyinen ja kestävä virtuaalinen oppimisyhteisö, joka edistää yrittäjyyskoulutusta / mentorointiohjelmaa, tarjoten integroitua ohjausta yrittäjille motivaatiovaiheesta ja idean luomisesta liiketoimintaprojektien toteuttamiseen henkilökohtaisen tuen avulla. Projektilla saavutettavat tulokset: - kohderyhmien erityistarpeiden määrittely - siirretty, käännetty ja sovellettu koulutusohjelma - e-oppimisalusta sisältäen yrityssimulaatioita sekä tapaustutkimusta - oppijaryhmän koulutus ja tutorointi - mentoreiden arvioimat ja opiskelijoiden suunnittelemat liiketoimintasuunnitelmat Projekti käsittelee työttömien motivaatio-ongelmia, edistää heidän mahdollisuuksiaan työllistää itsensä tulemalla uusiksi yrittäjiksi ja luo paremmat edellytykset uusien yritysten menestymiselle. Projekti auttaa yrittäjiä soveltamaan eurooppalaista lähestymistapaa liikeidean syntyhetkestä, integroi koulutuslaitokset yritysympäristöön, suunnittelee ja soveltaa arviointisuunnitelmaa, joka luo eurooppalaisen dimension suunnitellulle mallille. Projektin arviointitoiminnot tuottavat laajemman maantieteellisen viitekehyksen ja laajentavat projektin tuloksia käsittämään muiden alueiden yrittäjiä. Täten odotetaan, että pitkällä aikavälillä, yhä uusien organisaatioiden liittyessä mukaan toimintaan, pystytään tavoittamaan tulevia yrittäjiä koko Euroopassa ja tukemaan uusien yritysten syntyä. Täten työttömyyskysymys ja matala yrittäjyysaste tulevat muuttumaan osallistujamaissa ja niiden ulkopuolella. Suunnitellun innovaatioprojektin päävaikutus on pienentynyt työttömyysaste. Lisäksi se myötävaikuttaa Euroopan Lisäarvoon edistämällä yrittäjähenkeä Euroopassa. Piia Mustonen: piia.mustonen@laurea.fi, puh. 046-8567639 a) Kansainvälinen hankeLLP Leonardo da Vinci65