Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi1.1.2015 0:00:0031.8.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytProjektin tavoite on rakentaa yhteistyössä pääkaupunkiseudusta maailmanluokan yrittäjyysympäristö, joka aktiivisesti synnyttää uusia aihioita sekä houkuttelee yrittäjiä hakeutumaan pk-seudulle. Tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle yhteinen palvelumalli - tehokas polku ideavaiheesta startupiksi. Tarkoituksena on luoda yrittäjän kannalta kiinnostava, selkeästi tuotteistettu ja helposti viestittävä palvelukokonaisuus/-malli Pre-startup-vaiheeseen. Tavoitteena on tukea tehokkaammin uusia kasvuyrittäjiksi aikovia ja saada näin laadukkaita kasvuyritysaihioita. Projekti tuo nykyisellään siiloutuneet tiimit yhteen osaajapooliksi, jossa asiantuntemusta hyödynnetään yli kuntarajojen sekä saavuttaa synergiahyötyjä asiakasvalinnan, markkinoinnin, tapahtumien sekä palveluiden ja työkalujen kehityksen suhteen. Projektin muut toteuttajat: Helsingin kaupunki (NewCo Helsinki/pääpartneri), Aalto-yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki (Turbiini). Espoon kaupunki on mukana rahoittajana. Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/helsinkigrowthalliance/ Taina Kilpinen taina.kilpinen@laurea.fi 040-555 4627 b) Kansallinen hanke CARD YrittäjyysEAKR 2014-2020466
MORFEUS1.1.2015 0:00:0030.6.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytMORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa MORFEUS (=Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollossa) Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston monitieteisessä MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) tutkitaan kehittävän toimintatutkimuksen otteella hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelumuotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavoilla huomioiden myös sopimuskäytännöt. Tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvinvointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä toimijoiden väliset suhteet - erityisesti päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden kokonaisuus. Hankkeen lähtökohta on asiakaslähtöisyys, ja palveluekosysteemiä tutkitaan ja kehitetään case-esimerkkiperheen tarvitseman palvelukokonaisuuden avulla. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyö toteutetaan tiiviinä viiden yhteiskehittämisen syklin kokonaisuutena, johon hankekumppanit osallistuvat. Hankekumppanit edustavat kattavasti palveluekosysteemin osapuolia Uudeltamaalta kuntasektorilta, hyvinvointipalveluiden tuottajista sekä digitaalisten työvälineiden ja konsulttipalveluiden tuottajista. Hanketta rahoittaa Tekes, ja hanke on liitetty Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan. Hankekumppanit ovat Pelastakaa lapset ry, Sosiaalitaito Oy, Mielenterveyden keskusliitto, Kalliolan setlementti, A-klinikkasäätiö, Uudenmaan liitto, Sininauhaliitto, Porvoon kaupunki ja Porvoon ammattiopisto sekä Espoon kaupunki, Softability Group, HUS, Solita, Helsingin Diakonissalaitos ja FCG Oy. Hankkeessa kehitetään palvelualoille soveltuvaa tietomallinnuksen kehikkoa, johon kaikki palvelun hankkimiseen ja tuottamiseen tarvittava tieto voidaan liittää. Tietomallinnus selkiyttää toimijoiden väliset roolit, suhteet ja tietotarpeet, jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää, tuottaa ja hankkia uudenlaisia palveluja (kustannus)tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Hankkeen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi. yliopettaja, projektipäällikkö Päivi Pöyry-Lassila mp. +358-50-3862791 paivi.poyry-lassila (at) laurea.fi CARD Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus; CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusTekes473
EKA C - Edelläkävijäalue Helsinki Region2.10.2014 0:00:0031.3.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytEKA C hankkeessa dokumentoidaan ja kehitetään Eurooppalainen Yrittäjyysalue EER teemavuoden tuloksia sekä luotuja kehitystoimia ja kontakteja. Näiden avulla tulevaan EER alueiden yhteistyöhön saadaan uusmaalaisille yrityksille sekä startup ja growth toiminnalle aihepiirin uusinta kehitystietoa. Hankkeessa edistetään alueen sisäistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia kilpailtuun rahoitukseen. Hankkeessa tehdään kansainvälisen tason kuvaukset Helsinki Region parhaista käytännöistä opiskelijoiden yritystoiminnan edistämisestä ja yrittäjyyskoulutuksesta osallistuvissa oppilaitoksissa (Laurea, Aalto, Omnia). Laurean osalta kuvataan LbD-yritysyhteistyötä ja opiskelijayrittäjyyden edistämistä. Aallon osalta korostetaan Startup Saunan ja AaltoES:n toimintaa sekä InnoOmnian osalta kokemuksia ainutlaatuisista uusista tavoista toimia. Hankkeessa tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava englanninkielinen kirja (työnimi: From Triple Helix to Regional Innovation Ecosystems). Kirjan avulla Helsinki Region esittelee kansainvälisesti arvostettua innovaatiotoimintaansa, yhteistyötään ja saavutettuja tuloksia. Hankkeessa toteutetaan benchlearning-tapahtuma jolla edistetään yhteistyötä Valencian ja muiden EU-alueiden kanssa sekä pilotoidaan yhteistyömallia. Benchlearning-tapahtuma Smart Specialisation Strategies teeman jatkotoimenpide ja sitä käytetään Smart Region & Smart City sekä opiskelijayrittäjyyden edistämiseen liittyvän yhteistyön välineenä. Hanke kokoaa ja levittää aiempien Edelläkävijäalue Helsinki Region (EKA) hankkeiden tulokset alueen ja sen toimijoiden kilpailukyvyn ja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeessa kuvataan parhaita käytäntöjä opiskelijoiden yritystoiminnasta ja yrittäjyyskoulutuksesta, tuotetaan innovaatioekosysteemiä kuvaava kirja ja toteutetaan alueiden yhteistyötä kehittävä benchlearning-tapahtuma. Hanke kehittää RIS3 strategian toteuttamisessa tarvittavia käytäntöjä.Tuija Hirvikoski tuija.hirvikoski@laurea.fi b) Kansallinen hankeEAKR 2007-2013490
HoivaDigi1.9.2015 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytTämän hankkeen tavoitteena on yritysten verkostoituminen palvelujen digitalisoinnin mahdollistamiseksi ja siihen liittyvän tiedon haltuun ottamiseksi. Hankkeen kehittämistoiminnan kohderyhmänä ovat Uudenmaan hoiva-alan mikro, pienet ja keskisuuret yritykset ja tavoitteena niiden henkilöstön osaamisen ja optimaalisten toimintavalmiuksien lisääminen. Konkreettisina tavoitteina on: 1. verkosto-osaamisen, 2. johtamisosaamisen, ml. oman työn johtamisen ja 3. informaatiotalouteen sekä teknologiaan liittyvän osaamisen lisääminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Hankkeeseen rekrytoidaan erikokoisia hoivayrityksiä, joiden digitalisoinnin ja johtamisosaamisen tarve vaihtelee. Hankkeessa käytetään toimintatutkimuksellista otetta, jolloin alkumittauksen perusteella sovitaan yrityksissä kehittämiskohteet ja hahmotetaan kehittämisprosessi yksilöllisesti. Huomiota kiinnitetään palveluprosessien kehittämiseen ja tulosten mitattavuuteen. Hankkeeseen haetaan 8-12 case -yritystä ja 2-3 mentoriyritystä eli sellaisia yrityksiä, jotka ovat jo panostaneet digitalisointiin monipuolisesti. Työskentely case -yrityksissä toteutetaan henkilöstön kanssa yhdessä palveluprosesseja kehittäen, jolloin työntekijät vaikuttavat suoraan omaan työhönsä ja sitä kautta oma työn johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Kehittämistyössä käytetään erilaisia menetelmiä ja erityisesti kiinnitetään huomiota yli 54-vuotiaiden jaksamiseen. Yritysten henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Kohtaamistaiteen työhyvinvointiryhmiin. Yhtä aikaa case -yritysten kehittämisprosessin kanssa rakennetaan laajempaa HoivaDigin verkostoa, johon kutsutaan hoivayritysten lisäksi digipalveluihin ja -tuotteisiin keskittyneitä yrityksiä sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita. Verkoston toiminta rakentuu verkostoseminaarien ja kahden kuukauden välein toteutettavien teemoitettujen verkostotapaamisten avulla. Verkostosa pienet yritykset voivat halutessaan toteuttaa yhdessä digitalisointiprosesseja ja esimerkiksi tehdä yhteishankintoja. Verkostoon kuuluvat mentoriyritykset toimivat esimerkkeinä ja benchmarkingkohteina muille. Digipalveluja tuottavat yritykset saavat kontaktipintaa asiakasyrityksiin ja palautetta sekä toiveita tuotteisiinsa liittyen.Hankkeen tavoiteltavat tulokset voidaan jakaa neljään luokkaan: 1) Digitalisoinnin kehittyminen kunkin yrityksen tavoitteiden ja lähtötason mukaisesti, 2) Verkostojen tuki ja verkosto-osaamisen kasvu yrityksissä, 3) Naisyrittäjyys on vahvistunut johtamisosaamisen, verkostoitumisen ja positiivisen kehittämisen myötä, 4) Mukana olevien yritysten työntekijöiden (erityisesti yli 54-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset) oman työn johtamisosaaminen ja työhyvinvointi on kasvanut.Projektipäällikkö Hannele Niiniö etunimi.sukunimi@laurea.fi CARD Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus; CARD YrittäjyysESR 2014-2020494
Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä1.5.2015 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytSuomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutus työurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Tähän vuoropuheluun tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan tehostaa koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita ja niitä tukevia palveluja. Verkkovirta-hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakouluopintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen. Hankkeessa kehitetään ja levitetään työn opinnollistamisen käytäntöjä ja luodaan perustaa niihin liittyvien tukitoimien valtakunnalliselle uudistamiselle. Työn opinnollistamisella tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi korkeakouluopintoja. Osaamisessa huomioidaan myös tutkintomuotoisen koulutuksen ulkopuolella syntyvä osaaminen. Työn opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen saumaton yhdistäminen. Työn ajasta tulee koulun aikaa ja koulun ajasta työn aikaa. Opinnollistaminen pohjautuu lähtökohtaan, jossa työtä tekemällä opitaan ja kehitytään monitasoisesti. Käytännön työstä esiinnousevat, tiedostettavat ja työtä ohjaavat teoriat yhdistyvät korkeakoulun antamaan pohjaan. Korkeakoulu voi opinnollistaa tarjoamiaan opintojaksoja. Opinnollistaminen voi toimia myös jaettuna räätälöintinä yritysten osaamisen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on: 1. Tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen, huomioiden yleiset ja koulutusalakohtaiset tarpeet korkeakouluopinnoissa 2. Levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa 3. Edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi 4. Kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua integroivia muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle 5. Parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita 6. Syventää ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta, jossa mahdollistuu opiskelijan eteneminen opinnollistamisen kautta vaiheittaisesti opinnoista työllistymiseen Hankkeen valtakunnalliset tulokset ovat: 1. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle ja joustaville työharjoittelumuodoille. 2. Opinnollistaminen antaa opiskelijoille entistä joustavammat mahdollisuudet kerryttää opintopisteitä (opintopistekertymäseuranta 55 op / vuosi). 3. Opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin ja ohjaukseen on lisääntynyt (AVOP-opiskelijapalaute). 4. Työelämään kiinnittyminen korkeakouluopintojen aikana lisääntyy, mikä nopeuttaa korkeakouluista työelämään siirtymistä. 5. Työmarkkinoille sijoittumisen osuvuus paranee. Hankkeen alueellisena tuloksena on opiskelijoiden osaamisen kehittymisen entistä parempi limittyminen työuraan ja opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelliseen työelämään.Katri Tolonen (etunimi.sukunimi@laurea.fi CARD PedagogiikkaESR 2014-2020498
Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla - ResLog II1.12.2014 0:00:0031.8.2015 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynyt b) Kansallinen hankeESR 2014-2020501
Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi1.1.2015 0:00:0031.12.2016 0:00:00Kansallinen TKI4 Päättynythankkeen tavoitteena on kehittää 1) geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä 2) malli julkisen päätöksenteon tueksi. Hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita ja hyötyjiä ovat metropolialueen kaupungit. Muita julkisista palveluista ja kehittämisestä vastaavia tahoja ja ensisijaisia hyötyjiä ovat esimerkiksi kaupunkien yhteiset liikelaitokset ja kuntayhtymät tai niiden ylläpidossa olevat muut organisaatiot sekä toissijaisesti sellaiset toimijat kuten Kuntaliitto ja Uudenmaanliitto. Smart City-hankkeessa kaupungit ovat palvelutuotannon innovaatioalustoja ja kehitysympäristöjä, joissa 1) tutkimus- ja asiantuntijaryhmät, 2) kuntalaiset hyvinvointiyhteiskunnan muutosagentteina sekä 3) yritysten ja 4) julkishallinnon toimijat tekevät yhteistyötä kehittääkseen uusia innovatiivisia ja kansalais- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Kaupungit ovat myös referenssi- ja demonstraatioalustoja, joissa voidaan osoittaa palvelun skaalautumisen edellyttämiä validionti –tuloksia. Näin ollen myös kaupunkien asukkaat ja yritykset ovat hankkeen edunsaajia.Vastuullinen johtaja: professori, dosentti Jukka Ojasalo (KTT) Projektipäällikkö: tutkimuspalvelupäällikkö Harri HaapaniemiKaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka504
Zetwww.zet-hanke.fiwww.facebook.com/zetpeli1.8.2015 0:00:0031.5.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytZet-hankkeessa nuoret ja pelialan ammattilaiset kehittävät yhdessä pelillisiä ominaisuuksia sisältävää sovellusta Hangossa ja Lohjalla. Sovelluksen tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa suuntaviivoja sekä tukea arjen hallintaa ja työ- ja toimintakykyä. Hankkeessa pyritään erityisesti tavoittamaan sellaiset nuoret, jotka vielä miettivät, mihin haluavat tulevaisuudessa suunnata (työttömät, vasta opiskelupaikkaa hakevat jne.). Kaikki toiminta on kuitenkin kaikille noin 15-24-vuotiaille nuorille avointa. Tavoitteena on mahdollisimman moniääninen prosessi, jossa ääneen pääsevät erilaisista taustoista olevat ja erilaisiin tavoitteisiin elämässä tähtäävät nuoret ja jossa nuoret pääsevät monipuolisesti hyödyntämään heillä olevaa osaamista ja oppimaan uutta. Osallistavalla pelinkehitysprosessilla syntyvä peli tavoittaa mahdollisimman hyvin nuorten arjen tarjoten apua arjen haasteisiin. Samalla pyritään kuitenkin luomaan peli, joka on myös koukuttava ja hauska pelata. Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan myös palvelukonsepti siihen, miten sovellusta voidaan hyödyntää osana nuoren käyttämiä palveluita. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Meanfish Oy yhteistyössä Hangon ja Lohjan kaupunkien kanssa. Hanke on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Hankkeen nettisivut: www.zet-hanke.fiyliopettaja Tarja Meristö, tarja.meristo(a)laurea.fi CARD Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuusESR 2014-2020545
Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa1.1.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI4 PäättynytELLI-hankkeessa kehitetään asuinaluekohtaisia energiatehokkaita ratkaisuja sekä edistetään cleantech-liiketoimintaa. Hankkeen koordinaattorina toimii LAMK ja tutkimuskumppaneina Laurean lisäksi ovat HAMK, LADEC, LUT ja SYKLI. Laurean FuturesLab CoFi vastaa hankkeen tulevaisuusosaamisesta, johon liittyvät mm. taustatiedon keruu uusista tulevaisuusavauksista ja tulevaisuustyöpajojen vetäminen. Lisäksi Laurea kehittää hankkeessa Länsi-Uudenmaan cleantech-liiketoiminnan klusterikuvaa sekä toteuttaa uusien tuotteiden ja palvelujen konseptointia.Projektipäällikkö Jukka Laitinen, jukka.laitinen(a)laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallitEAKR 2014-2020568
10 polkua1.1.2015 0:00:0031.12.2016 0:00:00Muu kansallinen4 PäättynytHankkeessa kehitetään yhteisten opintojen järjestämismalli ja yhteisiä verkossa toteutettavia sisältöjä (vähintään 10 opintojaksoa, laajuudeltaan vähintään 5 op), joilla kehitettävää mallia voidaan pilotoida. Hankkeessa etsitään myös kauaskantoinen ratkaisu sähköisessä muodossa olevien sisältöjen ja yhteisten opintojen säilytys- ja operointipaikaksi (organisaatio- ja oppimisympäristöriippumaton). Malli tarjoaa mahdollisuuden jopa saman opinnon yksittäisten suoritusmoduulien eri vastuutahoille hajautettuun ylläpitoon ja kehittämiseen niin, ettei ratkaisu häiritse opiskelijan näkemystä yhtenäisestä opinnosta. Lisäksi etsitään parhaat verkkopedagogiset ratkaisut opintojen toteuttajille ja luodaan koulutusmalli sekä toteutus verkkopedagogiikan laajaan täydennyskoulutukseen. Ensimmäisen vuoden parhaiten onnistuneita ja kysyntää omaavia yhteistoteutusten pilotteja kehitetään hankkeessa edelleen laajasti ja osin myös kansainvälisesti tarjottaviksi MOOC-ratkaisuiksi (vähintään kolme).Anssi Mattila anssi.m.mattila@laurea.fiOKM Erityisavustus632