​​​​​​​​Käynnissä olevat hankkeet

 

 

HoivaDigi1.9.2015 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäTämän hankkeen tavoitteena on yritysten verkostoituminen palvelujen digitalisoinnin mahdollistamiseksi ja siihen liittyvän tiedon haltuun ottamiseksi. Hankkeen kehittämistoiminnan kohderyhmänä ovat Uudenmaan hoiva-alan mikro, pienet ja keskisuuret yritykset ja tavoitteena niiden henkilöstön osaamisen ja optimaalisten toimintavalmiuksien lisääminen. Konkreettisina tavoitteina on: 1. verkosto-osaamisen, 2. johtamisosaamisen, ml. oman työn johtamisen ja 3. informaatiotalouteen sekä teknologiaan liittyvän osaamisen lisääminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Hankkeeseen rekrytoidaan erikokoisia hoivayrityksiä, joiden digitalisoinnin ja johtamisosaamisen tarve vaihtelee. Hankkeessa käytetään toimintatutkimuksellista otetta, jolloin alkumittauksen perusteella sovitaan yrityksissä kehittämiskohteet ja hahmotetaan kehittämisprosessi yksilöllisesti. Huomiota kiinnitetään palveluprosessien kehittämiseen ja tulosten mitattavuuteen. Hankkeeseen haetaan 8-12 case -yritystä ja 2-3 mentoriyritystä eli sellaisia yrityksiä, jotka ovat jo panostaneet digitalisointiin monipuolisesti. Työskentely case -yrityksissä toteutetaan henkilöstön kanssa yhdessä palveluprosesseja kehittäen, jolloin työntekijät vaikuttavat suoraan omaan työhönsä ja sitä kautta oma työn johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Kehittämistyössä käytetään erilaisia menetelmiä ja erityisesti kiinnitetään huomiota yli 54-vuotiaiden jaksamiseen. Yritysten henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Kohtaamistaiteen työhyvinvointiryhmiin. Yhtä aikaa case -yritysten kehittämisprosessin kanssa rakennetaan laajempaa HoivaDigin verkostoa, johon kutsutaan hoivayritysten lisäksi digipalveluihin ja -tuotteisiin keskittyneitä yrityksiä sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita. Verkoston toiminta rakentuu verkostoseminaarien ja kahden kuukauden välein toteutettavien teemoitettujen verkostotapaamisten avulla. Verkostosa pienet yritykset voivat halutessaan toteuttaa yhdessä digitalisointiprosesseja ja esimerkiksi tehdä yhteishankintoja. Verkostoon kuuluvat mentoriyritykset toimivat esimerkkeinä ja benchmarkingkohteina muille. Digipalveluja tuottavat yritykset saavat kontaktipintaa asiakasyrityksiin ja palautetta sekä toiveita tuotteisiinsa liittyen.Hankkeen tavoiteltavat tulokset voidaan jakaa neljään luokkaan: 1) Digitalisoinnin kehittyminen kunkin yrityksen tavoitteiden ja lähtötason mukaisesti, 2) Verkostojen tuki ja verkosto-osaamisen kasvu yrityksissä, 3) Naisyrittäjyys on vahvistunut johtamisosaamisen, verkostoitumisen ja positiivisen kehittämisen myötä, 4) Mukana olevien yritysten työntekijöiden (erityisesti yli 54-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset) oman työn johtamisosaaminen ja työhyvinvointi on kasvanut.Projektipäällikkö Hannele Niiniö etunimi.sukunimi@laurea.fiESR 2014-2020494
Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä1.5.2015 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäSuomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutus työurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Tähän vuoropuheluun tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan tehostaa koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita ja niitä tukevia palveluja. Verkkovirta-hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakouluopintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen. Hankkeessa kehitetään ja levitetään työn opinnollistamisen käytäntöjä ja luodaan perustaa niihin liittyvien tukitoimien valtakunnalliselle uudistamiselle. Työn opinnollistamisella tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi korkeakouluopintoja. Osaamisessa huomioidaan myös tutkintomuotoisen koulutuksen ulkopuolella syntyvä osaaminen. Työn opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen saumaton yhdistäminen. Työn ajasta tulee koulun aikaa ja koulun ajasta työn aikaa. Opinnollistaminen pohjautuu lähtökohtaan, jossa työtä tekemällä opitaan ja kehitytään monitasoisesti. Käytännön työstä esiinnousevat, tiedostettavat ja työtä ohjaavat teoriat yhdistyvät korkeakoulun antamaan pohjaan. Korkeakoulu voi opinnollistaa tarjoamiaan opintojaksoja. Opinnollistaminen voi toimia myös jaettuna räätälöintinä yritysten osaamisen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on: 1. Tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen, huomioiden yleiset ja koulutusalakohtaiset tarpeet korkeakouluopinnoissa 2. Levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa 3. Edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi 4. Kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua integroivia muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle 5. Parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita 6. Syventää ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta, jossa mahdollistuu opiskelijan eteneminen opinnollistamisen kautta vaiheittaisesti opinnoista työllistymiseen Hankkeen valtakunnalliset tulokset ovat: 1. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle ja joustaville työharjoittelumuodoille. 2. Opinnollistaminen antaa opiskelijoille entistä joustavammat mahdollisuudet kerryttää opintopisteitä (opintopistekertymäseuranta 55 op / vuosi). 3. Opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin ja ohjaukseen on lisääntynyt (AVOP-opiskelijapalaute). 4. Työelämään kiinnittyminen korkeakouluopintojen aikana lisääntyy, mikä nopeuttaa korkeakouluista työelämään siirtymistä. 5. Työmarkkinoille sijoittumisen osuvuus paranee. Hankkeen alueellisena tuloksena on opiskelijoiden osaamisen kehittymisen entistä parempi limittyminen työuraan ja opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelliseen työelämään.Katri Tolonen (etunimi.sukunimi@laurea.fiESR 2014-2020498
URAREITTI - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys1.10.2015 0:00:0030.9.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKorkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymistä. Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä val-takunnallisia käytäntöjä luomalla. Laurea osallistuu erityisesti Urareitti-hankkeeseen lukeutuvan terveysalan joustavan ammatillisen kielikoulutusmallin kehittämiseen ja käynnistämiseen. Tuotoksina ovat: - Työelämän organisaatioissa toteutettava ammatillinen kieli- ja viestintäkoulutus - Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suunnitelma ja toteutus Tuloksena on yhtenäinen kielikoulutusmalli ja kielenoppimisen jatkumo, joita ammattikorkeakoulut voivat jatkossa tarjota joko tutkinto-opintoina tai erillisinä opintokokonaisuuksina eli moduuleina.kristiina.kuparinen@laurea.fiESR 2014-2020533
Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa1.1.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäELLI-hankkeessa kehitetään asuinaluekohtaisia energiatehokkaita ratkaisuja sekä edistetään cleantech-liiketoimintaa. Hankkeen koordinaattorina toimii LAMK ja tutkimuskumppaneina Laurean lisäksi ovat HAMK, LADEC, LUT ja SYKLI. Laurean FuturesLab CoFi vastaa hankkeen tulevaisuusosaamisesta, johon liittyvät mm. taustatiedon keruu uusista tulevaisuusavauksista ja tulevaisuustyöpajojen vetäminen. Lisäksi Laurea kehittää hankkeessa Länsi-Uudenmaan cleantech-liiketoiminnan klusterikuvaa sekä toteuttaa uusien tuotteiden ja palvelujen konseptointia.Projektipäällikkö Jukka Laitinen, jukka.laitinen(a)laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitEAKR 2014-2020568
Lähiruokaa Uudeltamaalta1.11.2015 0:00:0031.10.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäLähiruokaa Uudeltamaalta on maakunnallinen lähiruoan yhteistyö- ja koordinaatiohanke. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa lähiruoan saatavuutta, lähiruokayritysten kannattavuutta ja toimijoiden verkostoitumista. Hankkeessa etsitään ja aktivoidaan uusia lähiruokatuottajia ja edistetään kysynnän realisoitumista lähiruokaliiketoiminnaksi. Hankkeessa luodaan uutta ymmärrystä kestävistä liiketoiminta- ja verkostomalleista, lisätään ja tiivistetään lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä sekä kasvatetaan alan kilpailukykyä verkostoitumisen ja vuoropuhelun avulla. Kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä ovat pienet maaseudun lähiruokatuottajat ja elintarvikeyrittäjät. Laajempi kohderyhmä käsittää koko lähiruoka-arvoverkon. Uusimaalainen lyhyeen ketjuun suunnattu luomu on myös lähiruokaa. Hanke pyrkii tavoittamaan sekä suomen- että ruotsinkieliset tuottajat ja lähiruokatoimijat Uudenmaan maakunnassa. Toimenpiteet Yhteistyö Lähiruokaa Uudeltamaalta toimii valtakunnallisten lähiruokahankkeiden Uudenmaan aluetoimijana. Se välittää tietoa ja hyviä käytänteitä uusimaalaisten ja valtakunnallisten hankkeiden välillä, kokoaa yhteen lähiruokatoimijoita ja tukee näiden välistä yhteistyötä maakunnan alueella. Etsivä lähiruokatoiminta Hankkeessa tunnistetaan nykyisiä ja potentiaalisia lähiruokatuottajia Uudellamaalla. Tuottajia ohjataan rahoituksen ja neuvonnan piiriin, avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuetaan verkostoyhteistyötä. Opetussuunnitelmatyöhön tuotetaan lähiruokamateriaalia alan opiskelijoiden innostamiseksi. Arvoverkkoyhteistyö Lisätään ymmärrystä ja vuoropuhelua ostajan ja myyjän välillä eri myyntikanavissa: ammattikeittiö, kauppa, suoramyynti, ruokamatkailu Viestintäkanavat Hanke kokoaa ja jakaa lähiruokaan liittyvää tietoa ja tukee Uudenmaan lähiruokasektorin näkyvyyttä. Julkaisukanavina ovat Lähiruokaa Uudeltamaalta facebook sivusto ja säännölliset uutiskirjeet. Lähiruokaa Uudeltamaalta -hanke koordinoi ja toteuttaa Uudenmaan maakuntaosaston vuosittaisessa Herkkujen Suomi – tapahtumassa Helsingin Rautatientorilla. Susanna Ba, susanna.ba(at)laurea.fi Ritva Jäättelä, ritva.jaattela(at)laurea.fiM-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020661
Yhdessä terveempi Uusimaa1.12.2015 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäYhdessä terveempi Uusimaa -hanke toteuttaa Uudenmaan liiton Älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Terveys ja hyvinvointi (Human Health Tech) -kärkiteemaa kokoamalla uusmaalaiset teeman toimijat laajaksi sitoutuneeksi verkostoksi, jolla on monipuoliset yhteydet EU-maiden vastaaviin organisaatioihin. Hanke tukee myös aluetason eurooppalaista yhteistyötä. Hankkeen työpajat vahvistavat käyttäjä¬keskeisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn osaamista. Lisäksi yhtenä tuotoksena syntyy ns. Käyttäjäpoolipalvelun toimintamalli, jonka hyödyntäminen helpottaa terveysteknologiaratkaisujen nopeaa pilotointia ja validointia. Hankeviestintä hyödyntää pääasiassa sähköisiä kanavia. Viestinnässä pilotoidaan vuorovaikutteista ”Nettiradiota”. Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke keskittyy ihmisten oma-aloitteisen terveyden¬edistämisen ja tarvittaessa ammattilaisten ohjaaman omahoidon ratkaisujen ja näihin teemoihin kiinnittyvien kansainvälisten TKI-konsortioiden rakentumisen edis¬tämiseen. Tällä alueella myös uusmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat. Hankkeen toteuttaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 22 kuukautta, 1.12.2015–30.9.2017. Kokonaisbudjetti on 136.345 euroa. Yhteyshenkilöt: Anne Äyväri, anne.ayvari@laurea.fi Anne Äyväri, anne.ayvari@laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiUudenmaan liitto MaKeRa663
MOTIVE - Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto1.1.2016 0:00:0030.6.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäHanke vastaa kaikille osatoteuttajille yhteisiin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin: Nuorisotyöttömyys kasvaa samalla kun koulutuksen ja työllisyydenhoidon resurssit pienenevät. Työelämä muuttuu - työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta. Hankkeessa * etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä, * kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, * lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja * rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita. Yhdessä hanketoteuttajat muodostavat verkoston, joka kohtaa valtaosan Hyvinkää-Riihimäen alueen nuorista. Hankkeen toteuttajista Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö HRAKS toteuttaa mm. nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, oppilaitokset Hyria koulutus Oy ja Laurea ammattikorkeakoulu Oy edustavat verkostossa ammatillista toista astetta ja korkeakoulutusta. Sipilän (2015) hallitusohjelmassa halutaan nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja tehdä opintopoluista mahdollisimman joustavia koulutusasteiden sisällä ja välillä. Tällä tuetaan nopeaa valmistumista ja siirtymistä työelämään. Lisäksi halutaan lisätä toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen yhteistyötä. Tämän hankkeen osapuolten yhteistyö ja toimenpiteet tukevat suoraan näitä tavoitteita. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaista pedagogiikkaa, yhteisiä oppimisympäristöjä, yrittäjyysorientoitunutta ammatillista osaamista sekä nuorten joustavia siirtymiä ja työllistymistä tai itsensä työllistämistä paremmin tukevia yhteistyötapoja ja –rakenteita. verkostossa ammatillista toista astetta ja korkeakoulutusta.Teppo Leppälahti (teppo.leppalahti@laurea.fi) CARD Yrittäjyyden edistäminenESR 2014-2020675
Using Digital Co-creation for Business Development1.1.2016 0:00:0031.12.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäUSCO-projektissa kehitetään suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Tarkastelussa ovat sekä organisaation sisäinen toiminta sekä asiakkaiden parissa tapahtuva vuorovaikutus. USCO-projekti uskoo digitalisaation kehittymiseen tekemällä ja kokeilemalla.Outi Kinnunen, outi.kinnunen@laurea.fi Aino Maijala, aino.maijala@laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitTekes683
Lähihoitajan ennakoiva turvallisuus-, ergonomia- ja työhyvinvointiosaaminen1.5.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäValtakunnallinen 15 op:n laajuinen suomenkielinen täydennyskoulutus työhyvinvoinnista, työergonomiasta ja ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajille. Tavoitteena on kehittää opettajien osaamista antaen käytännöllisiä valmiuksia ennaltaehkäistä ja arvioida lähihoitajan työhön liittyviä riski- ja kuormitustekijöitä sekä tuottaa materiaalia työkyvyn ennaltaehkäisystä ja työhyvinvoinnista sekä ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä. Opitut tiedot ja taidot siirretään opettajilta opetukseen ja opiskelijoille. Koulutus toteutuu pääosin verkossa etäopiskeluna sekä erilaisina kehittämistehtävinä. Opettajat kehittävät ja pilotoivat opittuja asioita opetuksessaan. Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat Työterveyslaitoksen asiantuntijat sekä Laurean henkilöstö. Käytännön toteutuksesta vastaa Laurea.projektipäällikkö, lehtori Henna Hertell (etunimi.sukunimi@laurea.fi) CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiOPH704
Digisti Fiksuhttp://digistifiksu.fi/http://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/alykas_erikoistuminen/fiksu_kansalainen1.3.2016 0:00:0028.2.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäDigisti Fiksu -hankkeen tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorgani-saatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti. Digitaaliset palvelut, tietomäärät ja niiden käsittely on valjastettava entistä paremmin hel-pottamaan kansalaisten elämää. Se kohdentaa voimavaroja kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen tukee palveluntuottajia ja antaa palveluntuottajille kasvumahdollisuuksia myös kan-sainvälisesti ja Euroopan kehittyvillä digitaalimarkkinoilla. Tavoitteet saavutetaan seuraavasti: 1.Verkotetaan relevantit toimijat Uudellamaalla uusien digitaalisten palvelumallien rakentamiseksi. • järjestetään työpajoja ja fasilitoituja verkostotapaamisia Service design -menetelmällä, jois-sa linkitetään erilaisia toimijatahoja ja mahdollistetaan uudenlaisia kohtaamisia ja nostetaan erilai-sia kehittämisintressejä ja tarpeita esiin • identifioidaan potentiaalisia hankeaihioita ja edistetään uusmaalaisten toimijoiden ja toimijaverkostojen pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitushakuihin • Tuotetaan yhteisömedian keinoin digitaalisia, yhteisöllisiä ja osallistavia viestintämalleja, jotka motivoivat verkoston toimijoita yhteistyöhön ja toiminnan yhä parempaan koordinaatioon. 2. Selvitetään, miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta. • työpajojen pohjaksi eri ryhmiä haastatellaan ja kohderyhmien edustajien kanssa työskennellään työpajoissa. Näiden avulla selvitetään, millaista tietoa, palveluita ja palvelumalleja tarvitaan elämänlaadun parantamiseksi, millaisia ongelmia arjessa kohdataan ja millaisilla foorumeilla kansalai-set mielellään toimisivat. • haastattelujen avulla aktivoidaan haastateltavia mukaan työpajoihin ja aktiivisiksi toimijoiksi kehittämisverkostoihin • haastattelun tuloksia avataan verkoston käyttöön uusien palvelumallien ideoimiseksi 3. Vahvistetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle • kehitetään tarve- ja ilmiölähtöisiä organisaatiorajoja ylittäviä toimintamalleja Uudenmaan kehittämistyön tueksi CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusUudenmaan liitto MaKeRa726
6Aika: Datasta oivalluksia ja bisnestä 1.8.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 Käynnissä CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitEAKR 2014-2020744
Valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaaminen1.10.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäTutkimushankkeen keskeisenä mielenkiinnon kohteena on kuntoutusosaamisen ja turvallisuusosaaminen suhde koevapautta valmistelevan henkilöstön työssä. Tutkimustulosten odotetaan olevan verraten helposti vietävissä käytännön kehittämistyöhön rikosseuraamusalalla sekä alan koulutuksen kehittämiseen ja olevan siten hyödynnettävissä käytännössä.Teemu Rantanen (etunimi.sukunimi@laurea.fi) CARD Asiakaslähtöinen turvallisuusOikeusministeriö749
6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoonwww.hyvinvointiyritykset.com1.10.2016 0:00:0030.9.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäHyvinvointi- ja terveysalalle tarvitaan uudenlaista yritystoimintaa ja innovaatioita väestön ikääntyessä ja monikulttuuristuessa sekä asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyessä mm. sote-uudistuksen myötä. Seuraavan 10 vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista vain 23 %:lla on jatkaja tiedossa. Pienten yritysten on vaikea saada tukea omistajanvaihdokseen. Riskinä on tuhansien yritysten ja työpaikkojen menetys. Haasteeseen voidaan vastata luomalla toimivat tukirakenteet hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin sekä tekemällä omistajanvaihdoksen kautta syntyvästä yrittäjyydestä tunnettu ja haluttu uravaihtoehto. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat hyvinvointialalle yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta uutta TKI-yhteistyötä, yrittäjyyttä, osaamista ja työllisyyttä metropolialueella ja Oulun seudulla. Yritykset vahvistavat kykyään huomioida asiakaskunnan moninaisuuden ja tarpeet palveluissaan. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja naisten yrittäjyyspotentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Avoimet innovaatioalustat rakentuvat: - ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea ja Oulun ammattikorkeakoulu) ja muiden omistajanvaihdosta tukevien tahojen verkostosta - ikääntyvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien rekrytointikanavista - yritysten kehittämisen tukiprosesseista - omistajanvaihdoksen tukiprosesseista Alustalla kehitetään omistajanvaihdoksen edessä olevia yrityksiä kasvu-uralle sekä synnytetään uutta yhteistyötä ja markkinavetoisia palveluja törmäyttämällä yrityksiä, eri alojen opiskelijoita, luopujia ja jatkajia sekä kaupunkilaisia. Kehittämistyötä tekevät potentiaaliset jatkajat ja monialaiset opiskelijaryhmät yhdessä yrittäjien kanssa vastaten moninaisten ja monikulttuuristen kaupunkilaisten tarpeisiin sekä hyödyntäen palvelumuotoilua ja teknologiaa. Hankkeessa tuetaan yrittäjiä ja jatkajia omistajanvaihdosprosessissa järjestämällä koulutusta ja yrityskohtaisia tukiprosesseja. Lisäksi yrityksistään luopuvia ohjataan Suomen Yrittäjien vertaistuen piiriin oman roolin löytämiseksi vaihdoksen jälkeen. Hankkeen tuloksena syntyy hyvinvointi- ja terveysalalle kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat uutta yrittäjyyttä ja osaamista yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta. Innovaatioalustat jatkavat osana ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kehitetään sataa omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.Projektipäällikkö Antti Sekki, antti.sekki(at)laurea.fi CARD Yrittäjyyden edistäminenEAKR 2014-2020762
Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ)1.9.2016 0:00:0031.8.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKEHÄ-hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla. Hankkeessa kehitetään energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia verkottuneita ja/tai toimipaikka- ja/tai prosessikohtaisia toimintamalleja kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa. Tavoitteina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen suhteessa tuotannon määrään. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja kehittää vedenkäsittelyprosessien hallintaan, ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia kehittyneempiä ja digitaalisia vesitietoratkaisuja, mittaristoja ja verkottuneita toimintamalleja. Hankkeen avulla vahvistetaan myös alan suomalaisten toimijoiden edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan. Hankkeen avulla hyödynnetään vesihuollon kansantaloudellista arvopotentiaalia. Hanke nopeuttaa ja tukee siirtymää siniseen energia- ja biotalouteen, tehostaa resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöönottoa vesihuollossa, lisää vesihuollossa ravinne- ja energiatehokkuutta sekä kustannustehokkuutta, parantaa jätevesien puhdistusastetta sekä tuottaa vertailukelpoisia prosessi-, ympäristö- ja paikkatietoja vesihuollon tarpeisiin. Välittömiä hankkeen tuloksia ovat mm. Ravinteiden talteenoton ja energian kierrätyksen pilotit yhteistyökumppanien kanssa, käytännön prosessien mallinnukset, tulevaisuuden toimintamallien hahmottaminen, vesihuollon prosessien monitoroinnit ja optimoinnit, säädöksiä koskevat kehitysehdotukset, kartoitus alan vientimahdollisuuksista, alan toimijoiden kv-yhteistyöverkoston rakentaminen sekä asiantuntija-artikkeleita sisältävä hankejulkaisu. Projektipäällikkö Jukka Laitinen, jukka.laitinen(a)laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitEAKR 2014-2020768
Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!1.2.2016 0:00:0031.12.2017 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKansainväliset korkeakoulutetut työelämään! Suuri osa kansainvälisen tutkinnon suorittaneista nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut pyrkivät paremmin vastaamaan näiden opiskelijoiden työllistymisen tarpeisiin yhteisellä hankkeella. Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeessa tavoitteena on edistää kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa. Toteutettavia työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ovat erilaiset yrityksille ja opiskelijoille tarkoitetut ja verkostoitumista edistävät tapahtumat sekä oppimistapahtumat, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään paremmin suomalaista työkulttuuria ja työnantajia ymmärtämään paremmin kansainvälisiä työnhakijoita. Lisäksi hankkeessa rakennetaan muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä. Hankkeen päättyessä 100 kansainvälistä tutkinnon suorittanutta nuorta on saanut työpaikan. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen malli, joka otetaan käyttöön metropolialueen ammattikorkeakouluissa.Hankkeen tuloksena syntyy työllistämistä edistäviä toimenpiteitä yrityksille ja opiskelijoille. Hankkeessa rakennetaan muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä. Hankkeen päättyessä 100 kansainvälistä tutkinnon suorittanutta nuorta on saanut työpaikan. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen malli, joka otetaan käyttöön metropolialueen ammattikorkeakouluissa.Anssi Kuusela, anssi.kuusela@laurea.fi Maija Rummukainen, maija.rummukainen@laurea.fi CARD Opetuksen kehittäminen; z MuuESR 2014-2020771
Sometaduuniin - Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apunawww.sometaduuniin.fi1.10.2016 0:00:0030.9.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäValtakunnallisen hankeessa edistetään korkeakoulun ohjaustoimijoiden, opiskelijoiden sekä työnantajien valmiuksia edistää työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja sosiaalista mediaa hyödyntäen ja virtuaalisia kohtaamisia kehittäen.Hankkeen toimeenpiteinä ovat sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjen selvittäminen ja näkyväksi tekeminen korkeakoulujen henkilökunnalle ja opiskelijoille, joista tiedotetaan ja informoidaan myös työelämää. Saadun tiedon pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille, jotka ovat valtakunnalisesti kaikkien hyödynnettävissä. Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeillaan virtuaalisia kohtaamisia työantajille ja opiskelijoille. Laurean rooli hankkeessa on erityisesti edistää virtuaalisten kohtaamisten ideointia ja testaamista sekä portfoliokäytänteiden kehittämistä. Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamana. Kolmivuotinen hanke on alkanut 1.10.2016.Tuloksista raportoidaan hankkeen edetessä.Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Outi Rantanen Tampreen ammattikorkeakoulusta (puh. 040 672 0889; sähköposti: outi.rantane(a)tamk.fi) sekä Laureassa hankekoordinaattori Anna Nykänen (puh. 046 856 7457; sähköposti: anna.nykanen(a)laurea.fi) x CARD Yhteiskunnan eheys ja sosiaalinen vastuullisuusESR 2014-2020785
FOCUS ON SUSTAINABILITY - EDUCATION FOR PROFESSIONALS IN HOUSEHOLD AND GUEST-ORIENTATED BUSINESSES1.10.2016 0:00:0031.3.2019 0:00:00International RDI3 KäynnissäErasmus + ProfEsus; Focus on sustainability – education for professionals in household and guest-oriented business. ProfEsus – hanke alkoi lokakuussa 2016 ja hanke kestää kaikkinensa alkuvuoteen 2019 asti. Kesään 2017 mennessä tavoitteena on rakentaa virtuaalisen oppimisympäristön opetussuunnitelma ja sen jälkeen viedä suunnitelma Moodle- oppimisalustalle. Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana oppimisympäristön pilotoinnissa keväällä 2018. Pilotointi toteutetaan yhdessä hankepartnerin Itävallan (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) kanssa. Alustavan opetussuunnitelman mukaan lähiopetusviikkoja on kaksi, yksi Suomessa ja yksi Itävallassa. Pilotointi päättyy kesäkuussa 2018 ja tämän jälkeen on tarkoitus kirjoittaa käsikirja tästä verkko-opetuksesta ja sen kokemuksista. Käsikirja tuotetaan kaikilla hankkeessa mukana olevien maiden kielillä. Mukana on kuusi maata; Itävalta, Saksa, Tanska, Latvia, Suomi ja Italia. Projektikonsortioon kuuluu ammatillisen koulutuksen organisaatioita eri tasoilta (ammatti-, ammattikorkea-, yliopistokoulutus), yrityselämän edustajia ja IFHE (International Federation for Home Economics, kansainvälinen kotitalousorganisaatio). Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa kotitalousopettajien, - kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena tässä hankkeessa on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa. Virtuaalinen opintojakso koostuu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista. Verkko-opinto pohjautuu Blended learning (sulautuva opetus) – malliin, jossa rakennetaan moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö. Oppimisympäristön tavoitteena on integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että digitaalisia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin osin. Hankkeen pedagoginen näkökulma on ”Green pedagogy”, jonka tavoitteena tarjota opetusvälineitä ja menetelmiä yli rajojen. ”Green pedagogy” muovaa opiskelun taitoja enemmän ratkaisukeskeisen ja oivaltavan oppimisen suuntaan. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta pääpaino on tässä pedagogiikassa, joka keskittyy sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin asioihin. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävä on huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu. ProfESus- hankkeessa tavoitteena on siis vahvistaa kotitalousopettajien, - kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla.Projektipäällikö Sini Temisevä, sini.temiseva@laurea.fi, +358 40 638 6234 CARD Opetuksen kehittäminenErasmus+ KA2812
Outdoors Uusimaa1.8.2016 0:00:0031.3.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäOutdoors Uusimaa hanke perustuu Visit Finlandin teemaohjelmassa Outdoors Finland (OF) määriteltyihin yleistavoitteisiin ja periaatteisiin. Outdoors Finland katto-ohjelma on valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun kehittämisohjelma. Ohjelmaa on toteutettu maaseuturahaston hanketuella vuodesta 2009 lähtien. Sen painopiste on maaseudun matkailuyritysten mikro- ja pk yritysten kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään sekä parantamaan Suomen luontomatkailun näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa kansainvälisillä markkinoilla että lisäämään yritysten pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin. Outdoors Uusimaa -hankkeen tavoitteena on luoda vetovoimaisten pyöräily- ja ratsastusreitistöjen ympärille yritysryppäitä, joita autetaan ja tuetaan tuotekehityksessä, tuotemuotoilussa ja markkinoinnissa. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa suuremman näkyvyyden ja parempien tuotteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa mukana olevat pyöräilyreitit ovat esiteltyinä Outdoors Finland- portaalissa http://www.outdoorsfinland.fi/aktiviteetit/pyoraily/alueelliset/. Ratsastusreittien osalta määritellään ja kartoitetaan potentiaaliset reitit, niiden nykytila ja kehittämisvaatimukset. Kuten pyöräilyreiteissäkin, luodaan niiden ympärille yritysverkostot ja vetovoimaa lisätään tarinoiden, palvelumuotoilun ja digitaalisten mahdollisuuksien avulla. Tuotteistetu pyöräily- (5) ja ratsastusreitistöt (3)projektipäällikkö Merja Iiskola merja.iiskola@laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitM-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020829
Toteemi (OKM erityisavustus)1.4.2017 0:00:0031.8.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 Käynnissä CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus879
Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1.3.2017 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 Käynnissä CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus886