​​​​​​​​Käynnissä olevat hankkeet

 

 

URAREITTI - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehyshttp://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/Sivut/default.aspxhttps://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S204951.10.2015 0:00:0030.9.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKorkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymistä. Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä val-takunnallisia käytäntöjä luomalla. Laurea osallistuu erityisesti Urareitti-hankkeeseen lukeutuvan terveysalan joustavan ammatillisen kielikoulutusmallin kehittämiseen ja käynnistämiseen. Tuotoksina ovat: - Työelämän organisaatioissa toteutettava ammatillinen kieli- ja viestintäkoulutus - Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suunnitelma ja toteutus Tuloksena on yhtenäinen kielikoulutusmalli ja kielenoppimisen jatkumo, joita ammattikorkeakoulut voivat jatkossa tarjota joko tutkinto-opintoina tai erillisinä opintokokonaisuuksina eli moduuleina.kristiina.kuparinen@laurea.fi CARD Opetuksen kehittäminenESR 2014-2020533
Lähiruokaa Uudeltamaaltahttps://www.facebook.com/L%C3%A4hiruokaa-Uudeltamaalta-287478704615199/https://www.laurea.fi/hankkeet/kestava-lahiruoka1.11.2015 0:00:0031.10.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäLähiruokaa Uudeltamaalta on maakunnallinen lähiruoan yhteistyö- ja koordinaatiohanke. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa lähiruoan saatavuutta, lähiruokayritysten kannattavuutta ja toimijoiden verkostoitumista. Hankkeessa etsitään ja aktivoidaan uusia lähiruokatuottajia ja edistetään kysynnän realisoitumista lähiruokaliiketoiminnaksi. Hankkeessa luodaan uutta ymmärrystä kestävistä liiketoiminta- ja verkostomalleista, lisätään ja tiivistetään lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä sekä kasvatetaan alan kilpailukykyä verkostoitumisen ja vuoropuhelun avulla. Kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä ovat pienet maaseudun lähiruokatuottajat ja elintarvikeyrittäjät. Laajempi kohderyhmä käsittää koko lähiruoka-arvoverkon. Uusimaalainen lyhyeen ketjuun suunnattu luomu on myös lähiruokaa. Hanke pyrkii tavoittamaan sekä suomen- että ruotsinkieliset tuottajat ja lähiruokatoimijat Uudenmaan maakunnassa. Toimenpiteet Yhteistyö Lähiruokaa Uudeltamaalta toimii valtakunnallisten lähiruokahankkeiden Uudenmaan aluetoimijana. Se välittää tietoa ja hyviä käytänteitä uusimaalaisten ja valtakunnallisten hankkeiden välillä, kokoaa yhteen lähiruokatoimijoita ja tukee näiden välistä yhteistyötä maakunnan alueella. Etsivä lähiruokatoiminta Hankkeessa tunnistetaan nykyisiä ja potentiaalisia lähiruokatuottajia Uudellamaalla. Tuottajia ohjataan rahoituksen ja neuvonnan piiriin, avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuetaan verkostoyhteistyötä. Opetussuunnitelmatyöhön tuotetaan lähiruokamateriaalia alan opiskelijoiden innostamiseksi. Arvoverkkoyhteistyö Lisätään ymmärrystä ja vuoropuhelua ostajan ja myyjän välillä eri myyntikanavissa: ammattikeittiö, kauppa, suoramyynti, ruokamatkailu Viestintäkanavat Hanke kokoaa ja jakaa lähiruokaan liittyvää tietoa ja tukee Uudenmaan lähiruokasektorin näkyvyyttä. Julkaisukanavina ovat Lähiruokaa Uudeltamaalta facebook sivusto ja säännölliset uutiskirjeet. Lähiruokaa Uudeltamaalta -hanke koordinoi ja toteuttaa Uudenmaan maakuntaosaston vuosittaisessa Herkkujen Suomi – tapahtumassa Helsingin Rautatientorilla. Susanna Ba, susanna.ba(at)laurea.fi Ritva Jäättelä, ritva.jaattela(at)laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitM-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020661
MOTIVE - Monialainen tiimiyrittäjyysverkostohttps://www.hyria.fi/projektit/pedagogisen_kehittamisen_hankkeet/motive1.1.2016 0:00:0030.6.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäHanke etsii ratkaisua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen. Työelämä muuttuu - työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta. Hankkeessa etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä, kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, * lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita. Yhdessä hanketoteuttajat muodostavat verkoston, joka kohtaa valtaosan Hyvinkää-Riihimäen alueen nuorista. Hankkeen toteuttajista Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö HRAKS toteuttaa mm. nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, oppilaitokset Hyria koulutus Oy ja Laurea ammattikorkeakoulu Oy edustavat verkostossa ammatillista toista astetta ja korkeakoulutusta. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaista pedagogiikkaa, yhteisiä oppimisympäristöjä, yrittäjyysorientoitunutta ammatillista osaamista sekä nuorten joustavia siirtymiä ja työllistymistä tai itsensä työllistämistä paremmin tukevia yhteistyötapoja ja –rakenteita.Teppo Leppälahti (teppo.leppalahti@laurea.fi) CARD Yrittäjyyden edistäminenESR 2014-2020675
Using Digital Co-creation for Business Developmenthttp://www.uscoproject.fi/1.1.2016 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäUSCO-projektissa kehitetään suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Tarkastelussa ovat sekä organisaation sisäinen toiminta sekä asiakkaiden parissa tapahtuva vuorovaikutus. USCO-projekti uskoo digitalisaation kehittymiseen tekemällä ja kokeilemalla. #OpenInnovation #ServiceDesign #CoCreation #Management #Digitalisation Ruusa Ligthart, ruusa.ligthart@laurea.fi, 050 5015100 CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitTekes683
Product Validation in Healthhttp://scanbalt.org/livinglabs/ 1.10.2017 0:00:0031.3.2020 0:00:00International RDI3 KäynnissäProVaHealth edistää yhteistyötä Itämeren alueen terveysalan living labien kanssa, jotka testaavat uusia tuotteita ja tekniikoita reaalimaailmassa. Hanke jakaa parhaita käytäntöjä labien liiketoimintamallien parantamiseksi. Hanke myös auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) tuomaan palveluitaan Itämeren alueelle, jotta terveydenhuollon innovaatiot ja terveyspotentiaaliset pk-yritykset voivat kasvaa maailmanlaajuisesti.Tuoda palveluita 300 pk-yritykselle Living labien avoimien palveluiden edistäminen globaalisti Itsearviointityökalu Living labseille Ylikansallisen Living lab konseptin luominen, mukaan luettuna palvelumalli Pitkän ajan liiketoimintasuunnitelmat 14 Living labsille 14 pk-yritystä tulee saamaan tuotteensa tai palvelunsa validoitua Mikko Julin Lehtori, TKI mikko.julin(at)laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiBaltic Sea Region 2014-2020707
Digisti Fiksuhttp://digistifiksu.fi/http://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/alykas_erikoistuminen/fiksu_kansalainen1.3.2016 0:00:0031.5.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäDigisti Fiksu -hankkeen tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorgani-saatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti. Digitaaliset palvelut, tietomäärät ja niiden käsittely on valjastettava entistä paremmin hel-pottamaan kansalaisten elämää. Se kohdentaa voimavaroja kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen tukee palveluntuottajia ja antaa palveluntuottajille kasvumahdollisuuksia myös kan-sainvälisesti ja Euroopan kehittyvillä digitaalimarkkinoilla. Tavoitteet saavutetaan seuraavasti: 1.Verkotetaan relevantit toimijat Uudellamaalla uusien digitaalisten palvelumallien rakentamiseksi. • järjestetään työpajoja ja fasilitoituja verkostotapaamisia Service design -menetelmällä, jois-sa linkitetään erilaisia toimijatahoja ja mahdollistetaan uudenlaisia kohtaamisia ja nostetaan erilai-sia kehittämisintressejä ja tarpeita esiin • identifioidaan potentiaalisia hankeaihioita ja edistetään uusmaalaisten toimijoiden ja toimijaverkostojen pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitushakuihin • Tuotetaan yhteisömedian keinoin digitaalisia, yhteisöllisiä ja osallistavia viestintämalleja, jotka motivoivat verkoston toimijoita yhteistyöhön ja toiminnan yhä parempaan koordinaatioon. 2. Selvitetään, miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta. • työpajojen pohjaksi eri ryhmiä haastatellaan ja kohderyhmien edustajien kanssa työskennellään työpajoissa. Näiden avulla selvitetään, millaista tietoa, palveluita ja palvelumalleja tarvitaan elämänlaadun parantamiseksi, millaisia ongelmia arjessa kohdataan ja millaisilla foorumeilla kansalai-set mielellään toimisivat. • haastattelujen avulla aktivoidaan haastateltavia mukaan työpajoihin ja aktiivisiksi toimijoiksi kehittämisverkostoihin • haastattelun tuloksia avataan verkoston käyttöön uusien palvelumallien ideoimiseksi 3. Vahvistetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle • kehitetään tarve- ja ilmiölähtöisiä organisaatiorajoja ylittäviä toimintamalleja Uudenmaan kehittämistyön tueksi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiUudenmaan liitto MaKeRa726
6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoonwww.hyvinvointiyritykset.com1.10.2016 0:00:0030.9.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäHyvinvointi- ja terveysalalle tarvitaan uudenlaista yritystoimintaa ja innovaatioita väestön ikääntyessä ja monikulttuuristuessa sekä asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyessä mm. sote-uudistuksen myötä. Seuraavan 10 vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista vain 23 %:lla on jatkaja tiedossa. Pienten yritysten on vaikea saada tukea omistajanvaihdokseen. Riskinä on tuhansien yritysten ja työpaikkojen menetys. Haasteeseen voidaan vastata luomalla toimivat tukirakenteet hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin sekä tekemällä omistajanvaihdoksen kautta syntyvästä yrittäjyydestä tunnettu ja haluttu uravaihtoehto. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat hyvinvointialalle yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta uutta TKI-yhteistyötä, yrittäjyyttä, osaamista ja työllisyyttä metropolialueella ja Oulun seudulla. Yritykset vahvistavat kykyään huomioida asiakaskunnan moninaisuuden ja tarpeet palveluissaan. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja naisten yrittäjyyspotentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Avoimet innovaatioalustat rakentuvat: - ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea ja Oulun ammattikorkeakoulu) ja muiden omistajanvaihdosta tukevien tahojen verkostosta - ikääntyvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien rekrytointikanavista - yritysten kehittämisen tukiprosesseista - omistajanvaihdoksen tukiprosesseista Alustalla kehitetään omistajanvaihdoksen edessä olevia yrityksiä kasvu-uralle sekä synnytetään uutta yhteistyötä ja markkinavetoisia palveluja törmäyttämällä yrityksiä, eri alojen opiskelijoita, luopujia ja jatkajia sekä kaupunkilaisia. Kehittämistyötä tekevät potentiaaliset jatkajat ja monialaiset opiskelijaryhmät yhdessä yrittäjien kanssa vastaten moninaisten ja monikulttuuristen kaupunkilaisten tarpeisiin sekä hyödyntäen palvelumuotoilua ja teknologiaa. Hankkeessa tuetaan yrittäjiä ja jatkajia omistajanvaihdosprosessissa järjestämällä koulutusta ja yrityskohtaisia tukiprosesseja. Lisäksi yrityksistään luopuvia ohjataan Suomen Yrittäjien vertaistuen piiriin oman roolin löytämiseksi vaihdoksen jälkeen. Hankkeen tuloksena syntyy hyvinvointi- ja terveysalalle kaksi innovaatioalustaa, jotka tuottavat uutta yrittäjyyttä ja osaamista yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta. Innovaatioalustat jatkavat osana ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa kehitetään sataa omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.Projektipäällikkö Antti Sekki, antti.sekki(at)laurea.fi CARD Yrittäjyyden edistäminenEAKR 2014-2020762
Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ)http://www.hamk.fi/verkostot/keha/Sivut/default.aspx1.9.2016 0:00:0030.11.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKEHÄ-hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla. Hankkeessa kehitetään energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia verkottuneita ja/tai toimipaikka- ja/tai prosessikohtaisia toimintamalleja kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa. Tavoitteina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen suhteessa tuotannon määrään. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja kehittää vedenkäsittelyprosessien hallintaan, ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia kehittyneempiä ja digitaalisia vesitietoratkaisuja, mittaristoja ja verkottuneita toimintamalleja. Hankkeen avulla vahvistetaan myös alan suomalaisten toimijoiden edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan. Hankkeen avulla hyödynnetään vesihuollon kansantaloudellista arvopotentiaalia. Hanke nopeuttaa ja tukee siirtymää siniseen energia- ja biotalouteen, tehostaa resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöönottoa vesihuollossa, lisää vesihuollossa ravinne- ja energiatehokkuutta sekä kustannustehokkuutta, parantaa jätevesien puhdistusastetta sekä tuottaa vertailukelpoisia prosessi-, ympäristö- ja paikkatietoja vesihuollon tarpeisiin. Välittömiä hankkeen tuloksia ovat mm. Ravinteiden talteenoton ja energian kierrätyksen pilotit yhteistyökumppanien kanssa, käytännön prosessien mallinnukset, tulevaisuuden toimintamallien hahmottaminen, vesihuollon prosessien monitoroinnit ja optimoinnit, säädöksiä koskevat kehitysehdotukset, kartoitus alan vientimahdollisuuksista, alan toimijoiden kv-yhteistyöverkoston rakentaminen sekä asiantuntija-artikkeleita sisältävä hankejulkaisu. Projektipäällikkö Jukka Laitinen, jukka.laitinen(a)laurea.fi CARD Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallitEAKR 2014-2020768
Sometaduuniin - Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apunawww.sometaduuniin.fi1.10.2016 0:00:0030.9.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäValtakunnallisen hankeessa edistetään korkeakoulun ohjaustoimijoiden, opiskelijoiden sekä työnantajien valmiuksia edistää työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja sosiaalista mediaa hyödyntäen ja virtuaalisia kohtaamisia kehittäen.Hankkeen toimeenpiteinä ovat sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjen selvittäminen ja näkyväksi tekeminen korkeakoulujen henkilökunnalle ja opiskelijoille, joista tiedotetaan ja informoidaan myös työelämää. Saadun tiedon pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille, jotka ovat valtakunnalisesti kaikkien hyödynnettävissä. Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeillaan virtuaalisia kohtaamisia työantajille ja opiskelijoille. Laurean rooli hankkeessa on erityisesti edistää virtuaalisten kohtaamisten ideointia ja testaamista sekä portfoliokäytänteiden kehittämistä. Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamana. Kolmivuotinen hanke on alkanut 1.10.2016.Hankkeen tuloksiin voi tutustua hankesivuilla: www.sometaduuniin.fiHankekoordinaattori Anna Nykänen (puh. 046 856 7457; sähköposti: anna.nykanen(a)laurea.fi) CARD Opetuksen kehittäminenESR 2014-2020785
Focus on Sustainability - Education for Professionals in Household and Guest-Orientated Businesses (ProfESus)http://profesus.eu/1.10.2016 0:00:0031.3.2019 0:00:00International RDI3 KäynnissäProfEsus-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotitalousopettajien, -kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa. Virtuaalinen opintojakso koostuu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista. Verkko-opinto pohjautuu Blended learning (sulautuva opetus) -malliin, jossa rakennetaan moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö. Oppimisympäristön tavoitteena on integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että digitaalisia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin osin. Hankkeen pedagoginen näkökulma on ”Green pedagogy”, jonka tavoitteena tarjota opetusvälineitä ja menetelmiä yli rajojen. ”Green pedagogy” muovaa opiskelun taitoja enemmän ratkaisukeskeisen ja oivaltavan oppimisen suuntaan. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta pääpaino on tässä pedagogiikassa, joka keskittyy sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin asioihin.Projektipäällikö Sini Temisevä, sini.temiseva@laurea.fi, +358 40 638 6234 CARD Opetuksen kehittäminenErasmus+ KA2812
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessähttps://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaupunginosat/Espoon_keskus/Mun_idea_kokeiluhttps://www.laurea.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/hankkeet/sun-idea1.1.2017 0:00:0031.12.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäKansalaisten osallistumisen ja ruohonjuuriaktivismin uskotaan olevan merkittäviä tekijöitä eriytyneiden kaupunkialueiden uudistamisessa. Alueellisten ongelmien ja julkishallinnon monimutkaisuus asettaa kuitenkin uudistamiselle omat haasteensa. Kansalaisten voimavarojen aikaisempaa parempi hyödyntäminen edellyttää uudenlaisten vuorovaikutusrakenteiden luomista kaupunkisuunnittelun ja ruohonjuuriaktivismin välille. Sun Idea-hankkeen tavoitteena on luoda osallistuvaan budjetointiin perustuva toimintakonsepti asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineeksi Espoon keskuksen alueella vuosina 2017-2018. Osallistuva budjetointi kohdistuu alueellisen toimintarahaan, jota käytetään yhteisölliseen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen. Osallistuvan budjetoinnin prosessissa asukkaiden ideoita jatkojalostetaan ja mainostetaan alueen muille asukkaille. Toteutettavista projekteista äänestetään digitaalisen sovelluksen avulla. Sun Idea on osallistava toimintatutkimus, jossa tutkijat, kaupungin asiantuntijat, konsulttiyritykset ja asukkaat iteratiivisesti kehittävät toimintakonseptia karttuvaa tutkimustietoa hyödyntäen. Hankkeen viitekehyksenä on yhteisön voimavaraistaminen ja se tuottaa uusia toimintamalleja asukastoimijuuden ja poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy sosiaalinen menetelmäinnovaatio älykkään kaupunkikehittämisen tarpeisiin. Virpi Lund (virpi.lund@laurea.fi) CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiKaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka845
Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksiwww.teknohanke.fiwww.facebook.com/teknohanke1.3.2017 0:00:0028.2.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäTEKNO-hankkeessa kehitetään kotihoidon, kotisairaaloiden, vanhainkotien ja palvelukeskusten ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamista. Hankkeessa rakennetaan mm. virtuaalinen toimintaympäristö hyvinvointiteknologian käytön opastukseen ja tiedonjakoon.info@teknohanke.fi tiina.leppaniemi@laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi; CARD Yrittäjyyden edistäminenESR 2014-2020853
Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminenhttps://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=445700591.1.2017 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäTavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä sekä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Tavoitteena on osallistavilla menetelmillä kehittää yhdenvertaisia mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten digitaalisten palvelujen hackathon sekä luoda jatkuvuutta living lab-toimintamallin avulla kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen tekemän kansainvälisestä tutkimuksesta ja yhteistyöstä. Profiilin nostaminen on tarpeen, erityisesti tutkimus- ja kehittämistyön osalta. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa tunnetaan elinkeinossa huonosti, esimerkiksi ylempien ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on EQF 7 -tasoa.Projektipäällikkö Sari Jääskeläinen sari.jaaskelainen@laurea.fi +358 46 856 7886 CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus878
Toteemihttp://www.amktoteemi.fi/1.4.2017 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäToteemi-hanke tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Hankkeen tuloksena on luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja joustaviin opintopolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseen opiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn. Toteemi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.Arto Saloranta (arto.saloranta(a)laurea.fi) CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus879
Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin https://blogs.aalto.fi/digijoujou/1.3.2017 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäProjektipäällikkö Tarja Paukkeri tarja.paukkeri@laurea.fi CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus886
Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteenhttps://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoke-verkostoilla-tehoa-soteen-tyokyvyn-tukeen-ja-tyoikaisten-terveyteen-2017-2020/1.4.2017 0:00:0031.3.2020 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäValtakunnallisen Työke-hankkeen tavoitteena on rakentaa toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa osana SOTE-muutosta. Lisäksi hankkeessa kehitetään työterveystoiminnan sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen. Hankkeessa tuotetaan myös näkemyksellistä tulevaisuustietoa työterveyshuollosta. Hanke saa ESR-rahoitusta STM:n kautta. Jukka Laitinen, jukka.laitinen(a)laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiESR 2014-2020888
Lapsen paras -yhdessä enemmänhttp://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut1.1.2017 0:00:0031.12.2018 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäLaurea tutkii ja kehittää hankkeessa lasten ja koululaisten subjektiivista hyvinvointia koskevaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää digitaalinen mittari lasten hyvinvointityön tueksi. ( Laurea on tarjonnut hankkeen arviointiin digitaalisen työkalun kehittämistä lasten, nuorten ja perheiden subjektiivisen hyvinvointitiedon keräämiseen.) Laurea osallistuu ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena” kehittämiskokonaisuuteen liittyvien oppimisverkostotilaisuuksien järjestämiseen.Annika Kultavirta (annika.kultavirta@laurea.fi) CARD Opetuksen kehittäminen1 Muu kotimainen rahoitus892
eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemihttp://www.eamk.fi/1.1.2017 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäAmmattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut. Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. www.eamk.fi Anssi Mattila (anssi.mattila(a)laurea.fi) CARD Opetuksen kehittäminenOKM Erityisavustus894
Voi Hyvin!https://www.laurea.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/hankkeet/voi-hyvinhttps://elomake3.laurea.fi/tiedosto.php?hash=2f468976e63afa2d1c03adabdfef217e1.1.2018 0:00:0031.12.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäVoi hyvin -hankkeen tavoitteena on, että yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät voivat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan helpolla tavalla - joko yhdessä muiden yrittäjien kanssa tai muilta oppia ja vertaistukea saaden. Hankkeen tavoitteena on myös luoda joustava malli, jolla jatkossakin tuetaan yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia osana yrityksen toiminnan kehittämistä sekä testata luodun mallin toimivuutta käytännössä. Hanke toteutetaan toisiaan seuraavina kehittämiskokonaisuuksina eli Camp’einä: Ensimmäisessä vaiheessa (NeedCamp) paneudutaan kunkin yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin tarpeisiin ja luodaan yrittäjäkohtainen kehityssuunnitelma. Tämän jälkeen yrittäjät voivat osallistua oman valintansa mukaan 1-3 toiminnalliseen osioon (ActCamps). Lopuksi tehdään yrittäjäkohtainen arviointi ja jatkosuunnitelmat (EvalCamps). Tarja Kantola, tarja.kantola@laurea.fi CARD Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointiESR 2014-2020931
Osaamisen pelimerkithttps://pelimerkit.metropolia.fi1.11.2017 0:00:0031.10.2019 0:00:00Kansallinen TKI3 KäynnissäHankkeen päätavoitteina on työelämätarpeiden kartoittaminen, nuorten ja opiskelijoiden pelialan osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen, siirtymien helpottaminen ja pelialan koulutuksen laadun parantaminen. Yhtenä hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy työelämäpuolenkin hyväksymä kansallinen osaamismerkkijärjestelmä, joka auttaa siirtymisessä niin koulutukseen kuin työelämään. Hankkeen päättyessä merkkejä on testattu ja otettu käyttöön kaikissa osatoteuttajaorganisaatioissa, joissa on pelialan koulutusta/toimintaa. Lisäksi merkkejä on kehitetty ja testattu kaikissa pelitapahtumissa, ja markkinoitu muille pelialan koulutusta, kursseja tai työpajatoimintaa järjestäville tahoille kuutoskaupungeissa. Toinen konkreettinen tulos on uudenlainen, vuosittain järjestettävä pelialan tapahtuma, jossa opiskelijat voivat hankkia julkaisijoita peleilleen, verkostoitua keskenään sekä löytää työ-, kesätyö- tai harjoittelupaikkoja. Hankkeen päättyessä isompi tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa (Hki, Tampere) ja sen jatkorahoitus on selvitetty (yrityssponsorit/pääsylippu/kaupungin tuki/näiden yhdistelmä). Paikallistapahtumista luodaan joustava malli, jota voidaan tarjota myös muille paikkakunnille. Kolmas tulos on pelialan koulutuksen laadun parantuminen vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita, mikä myös osaltaan auttaa valmistuneita opiskelijoita siirtymään työelämään. Hankkeessa kehitettävä monialainen yhteistyön malli vahvistaa myös opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja on lisäetu pelimarkkinoilla, jossa eri alojen hyötypelit ovat nousussa.Projektipäällikkö Annemari Kuhmonen Annemari.Kuhmonen(a)laurea.fi CARD Opetuksen kehittäminenESR 2014-2020961