Katsaus Laurean TKI-toimintaan: kevätlukukausi 2016 oli aktiivista aikaa TKI-toiminnassa


​Kevätlukukausi 2016 oli Laurean TKI-toiminnassa aktiivista aikaa. Uusia hankkeita käynnistyi kaikkiaan 13 kappaletta ja lisäksi rahoituksen sai 10 hanketta. Voit tutustua aloitettuihin hankkeisiin alla ja lopusta löydät koosteen rahoituksen saaneista, syksyn aikana alkavista hankkeista.

Antura - Asukasfoorumit turvallisuutta ja tulevaisuutta rakentamassa

Kesto: 05/16 - 05/17

Antura-hankkeessa tutkitaan miten asukasfoorumimuotoinen kansalaistoiminta voi edesauttaa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteiseloa ja miten se voi ennakoida ja estää vastakkainasetteluja näiden ryhmien välillä. Hanke arvioi Espoon Suur-Leppävaaran asukasfoorumin maahanmuuttoteemaisten toimintamuotojen toteutusta ja toiminnan vaikutuksia ja sen järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa työstetään yhteistä visiota turvallisesta tulevaisuudesta, jossa erilaisuus on voimavara ja asukasfoorumimuotoisella kansalaistoiminnalla ehkäistään maahanmuuttotilanteen synnyttämiä haasteita.

Antura-hankkeen lopputuloksena on opaskirja "Monta kulttuuria, yksi kotikaupunki", jossa arvioinnissa hyväksi havaittuja toimintamuotoja kehitetään kohti monistettavaa toimintamallia. Opas etsii ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin puutteisiin ja tulevaisuuden uusiin haasteisiin. Opaskirjan ohjeiden mukaan on helppo käynnistää ja suunnata vastaavaa toimintamallia myös muilla alueilla Suomessa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Harri Ruoslahti

COPE – Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

Kesto: 06/16 - 05/19

COPE-hankkeessa pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan osaamiseen kohdistuviin muutostarpeisiin, joiden taustalla ovat mm. digitalisaatio, väestön ikääntyminen, maahanmuuton lisääntyminen, asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen sekä ajankohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Laurea edustaa hankkeessa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen asiantuntijuutta uusien kompetenssien tunnistamisessa ja tuottamisessa. Laurea vastaa hankkeessa toimintatutkimuksesta, jonka tavoitteena on innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatilliseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon liittyvän osaamisen edistämiseksi.

Lisätietoja: projektipäällikkö Soile Juujärvi
Twitter: @StnCope

Digisti fiksu

Kesto: 03/16 - 01/18

Digisti Fiksu -hankkeen tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteet saavutetaan verkottamalla relevantit toimijat Uudellamaalla uusien digitaalisten palvelumallien rakentamiseksi, selvittämällä miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta ja vahvistamalla kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle.

Lisätietoja: projektipäällikkö Minttu Räty
http://www.digistifiksu.fi/

Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa

Kesto: 01/16 - 12/17

Hankkeessa tutkitaan Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan energiatehokkuus- ja cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet suhteessa valittuihin kansainvälisiin vertailukaupunkeihin. Kohteiksi on valittu 3-4 pilottialuetta Kanta- ja Päijät-Hämeestä sekä Uudeltamaalta. Pilotointien avulla löydetyt keinot energiatehokkuuden edistämiseksi raportoidaan laajasti, niin että kaikki voivat niitä hyödyntää. Tulosten levittämiseen osallistuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Hankkeessa järjestettävillä tulevaisuustyöpajoilla pilottialueille luodaan myös tulevaisuuden kehityspolut eli skenaariot taustaselvityksiin ja asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen. Kehityspolkuja seuraamalla voidaan toteuttaa energiankulutukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä systemaattisesti aloittaen taloudellisesti kannattavimmista vaihtoehdoista. Lisäksi tulevaisuustyöpajoissa määritellään sidosryhmien yhteinen tahtotila sekä tarkastellaan tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia, kriittisiä menestystekijöitä ja pullonkauloja.

NIA (Nordic Innovation Accelerator) -alustan avulla tehdään kartoitus kolmen maakunnan energiatehokkuusosaajista ja tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Cleantech-toimijoiden osaamisen kehittämistarpeet tunnistetaan ja tarvittava markkinointi- ja viestintämateriaali seudulle, yrityksille ja koulutusorganisaatioille suunnitellaan ja toteutetaan sen mukaisesti.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jukka Laitinen

e-NordBalt "e-services and internet economy in NordBalt countries" 2016

Kesto: 07/16 - 10/17

e-NordBalt-hankkeessa toteutetaan intensiivikurssi internet-talouteen liittyvillä teemoilla. Viiden maan opiskelijat osallistuvat Laurean vetämälle verkkokurssille, joka huipentuu viikon intensiivikurssiin Latviassa joulukuussa 2016. Intensiivikurssin aikana opiskelijat syventävät osaamistaan aihealueen puitteissa. Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat edustavat Laurea-ammattikorkeakoulunn lisäksi Tarton yliopistoa Virosta, RISEBAa (Riga International School of Economics and Business Administration) Latviasta, Södertörnin yliopistoa Ruotsista ja Bifröstin yliopistoa Islannista.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ville Saarikoski

iEER - Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs

Kesto: 04/16 - 03/20

iEER-hankkeessa määritetään nuoria yrittäjiä mahdollisimman hyvin tukevia polkuja ja ratkaisuja, jotta nuorta yrittäjyyttä ja sen kasvua voidaan tukea alueen ekosysteemissä parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen toteutuksessa on mukana 10 eri maata ympäri Eurooppaa. iEER:n tavoitteena on myös tehostaa toimijoiden yhteistyötä nuorten yrittäjyyden tukemisessa, yhteistyöhön halutaan kytkeä esimerkiksi yliopistoja, kaupunkien elinkeinopalveluja ja yrityskiihdyttämöjä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Marjo Ruuti
Twitter: @BoostiEER https://twitter.com/boostieer
http://www.uudenmaanliitto.fi/ieer

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!

Kesto: 02/16 - 12/17

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeessa tavoitteena on edistää kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa. Toteutettavia työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ovat erilaiset yrityksille ja opiskelijoille tarkoitetut ja verkostoitumista edistävät tapahtumat sekä oppimistapahtumat, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään paremmin suomalaista työkulttuuria, ja työnantajia ymmärtämään paremmin kansainvälisiä työnhakijoita. Lisäksi hankkeessa rakennetaan muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä. Hankkeen päättyessä 100 kansainvälistä tutkinnon suorittanutta nuorta on saanut työpaikan. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen malli, joka otetaan käyttöön metropolialueen ammattikorkeakouluissa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Anssi Kuusela

LETET - Lähihoitajan ennakoiva turvallisuus-, ergonomia- ja työhyvinvointiosaaminen

Kesto: 05/16 - 12/17

Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen 15 op:n laajuinen suomenkielinen täydennyskoulutus työhyvinvoinnista, työergonomiasta ja ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä, joka on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen lähihoitajaopettajille. Tavoitteena on lisätä opettajien osaamista antaen käytännöllisiä valmiuksia ennaltaehkäistä ja arvioida lähihoitajan työhön liittyviä riski- ja kuormitustekijöitä sekä tuottaa materiaalia. Opitut tiedot ja taidot siirretään opettajilta opetukseen ja opiskelijoille. Koulutus toteutuu pääosin verkossa etäopiskeluna sekä erilaisina kehittämistehtävinä. Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat Työterveyslaitoksen asiantuntijat sekä Laurean henkilöstö. Käytännön toteutuksesta vastaa Laurea.

Hankkeeseen liittyvät Opetustoimen henkilöstökoulutukset: Varautuva, turvallinen koulu 2015–16; Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen 14–15; Hius- ja kauneudenhoitoalan terveyshaittojen ehkäisy 15–16. Viimeksi mainittu toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Henna Hertell

MOTIVE – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto

Kesto: 01/16 - 06/18

MOTIVEn tavoitteena on käynnistää opiskelijoiden osuuskuntatoiminta työllistymisen, harjoittelemisen ja työelämään siirtymisen helpottamiseksi sekä yrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeessa etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä, kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita. Hanke toteutetaan yhdessä Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö HRAKS ja HYRIAn kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Teppo Leppälahti

RANGER: RAdars for loNG distance maritime surveillancE and Search and Rescue opeRations

Kesto: 05/16 - 10/19

Ranger-hankkeessa parannetaan Eurooppalaista, etenkin Välimeren, meriturvallisuutta. Vallankumouksellisen tutkateknologian avulla Eurooppalainen merivalvontakyky nostetaan uudelle tasolle: aiemmin mahdottomalta tuntunut kyky nähdä horisontin taakse mahdollistuu tämän hankkeen aikana. Tutkalaitteet, koneoppiminen, järjestelmät, yhteensopivuus CISEn ja EUROSURin kanssa testataan ja pilotoidaan Välimerellä. Erityisenä painopistealueena on humanitaarisen pakolaiskriisin aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisy. Hankkeen tavoitteena on Euroopan merivalvontakyvyn huomattava paraneminen.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tuomas Tammilehto

RAVET - RAdikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille

Kesto: 02/16 - 02/17

Radikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille – RAVET hankkeen päätoteuttajana Laurea tuo radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin (RVE) torjunnan osaksi korkeakoulun turvallisuustyötä luomalla RVE-torjuntamallin, jossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei opetus edistä oppilaitoksen arvojen vastaista toimintaa sekä toimitilojen ja it-infran valvontaan RVE:n näkökulmasta. Tavoitteena on, ettei infrastruktuuria käytetä edistämään radikalisaatiota ja väkivaltaista ekstremismiä. RAVET-hankkeessa valmistetaan myös e-koulutuspaketti RVE:stä henkilöstölle ja ohjeistus riskiperusteiselle arviolle, millä toiminnan taso suhteutetaan sopivaksi.

Mallia tarjotaan käyttöön myös muihin oppilaitoksiin sekä soveltuvin osin laajemmin yhteiskuntaan.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tuomas Tammilehto

Union Civil Protection Exercise Evaluation

Kesto: 01/16 - 12/17

Laurea vastaa Euroopan Unionin pelastustoimen harjoitusten evaluoinnista. Toimeksianto tullaan toteuttamaan vuosien 2016 - 2017 aikana ja evaluointi suoritetaan yhteensä neljästätoista kansainvälisestä harjoituksesta, joista viisi on table-top harjoituksia ja yhdeksän kenttäharjoituksia. Harjoitusten evaluointi tullaan toteuttamaan yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun/Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (MPKK/Fincent) ja Enquirya (Hollanti) kanssa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kirsi Hyttinen

USCO - Using Digital Co-creation for Business Development

Kesto: 01/16-12/18

USCO-projektissa kehitetään suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Tarkastelussa ovat sekä organisaation sisäinen toiminta että asiakkaiden parissa tapahtuva vuorovaikutus. Digitalisaation mahdollisuuksia lähestytään neljästä näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi sekä asiakaslähtöisyys. Mukana hankkeessa ovat Danske Bank, Fennia, Humap Consultation, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta Oy ja Verohallinto. Laurea keskittyy hankkeessa erityisesti yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen. Hankkeen aikana mukanaolevat yritykset ja organisaatiot vierailevat kahdesti business-leirillä Cambridgessä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ruusa Ligthart
http://uscoproject.fi/ 

Kevään 2016 aikana rahoituksen saivat seuraavat, syksyn aikana alkavat hankkeet:

CAITO - Meta-clusters for attracting the international tourism market, kesto 08/16 - 12/19
DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä, kesto 8/16 - 12/17
GAP – Gaming for Achieving Peace, kesto 09/16 - 02/19
HEISE - Higher Education Institutions for Societal Engagement, kesto 09/16 - 08/19
Hyvinvointialan yritykset kiertoon, kesto 09/16 - 08/18
KEHÄ - Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa, kesto 09/16 - 08/18
Muddie – Multiprofessional Digital Developer, kesto 08/16 - 03/17
OLMES - Old Memory Shake, kesto 09/16 - 12/17
Outdoors Uusimaa, kesto 08/16 - 12/17
Valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaaminen, kesto 10/16 - 12/17


Viimeksi muokattu 1.9.2016 11:51

​USCO-hankkeen tapaamisessa toukokuussa hyödynnettiin laurealaista yhteiskehittämisen CoCo Cosmos -peliä.