Yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoitus valmistunut


​Taustaa

Liiketalouden opiskelijat Minna-Maria Mäkäräinen ja Erika Tarvainen Laurean Keravan yksiköstä toteuttivat osana mHealth booster -hanketta yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoituksen. Kartoituksella kerättiin ensisijaisesti tietoa siitä, millaista lisäosaamis- ja työvoimatarpeita hyvinvointiteknologia-alan yrityksillä on. Tämän lisäksi kerättiin tietoa yritysten kiinnostuksesta laajentaa verkostoaan sekä siitä, millaiset koulutustilaisuudet sopisivat yrityksille parhaiten. Myös yritysten tuotteista ja toiminnasta kerättiin tietoa riittävien taustatietojen saamiseksi. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina.

Kyselyyn osallistui 35 yritystä, jotka tarjoavat hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Joukossa oli myös hoivapalveluja tarjoavia yrityksiä. Kartoituksen tavoite oli koota tietoa hyvinvointiteknologia- ja hoiva-alan yritysten tarpeista, jotta kyselyn tulosten perusteella voidaan järjestää vuoden 2014 aikana yrityksille oikein kohdennettuja koulutus- ja muita tilaisuuksia, kuten ICT-osaajien rekrytointitapahtumia.

Keskeisimmät tulokset

Tulosten perusteella hankkeessa mukana olevien tuotteiden käyttöönotto ja varsinainen käyttämine on suurella osin helppoa. Käyttäminen vaati enimmäkseen vain tietokoneen, netin, älypuhelimen tai tabletin yksinkertaista käyttötaitoa. Tuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti on mahdollista 89%:lle tuotteista. Räätälöintimahdollisuuksia olivat muun muassa henkilökohtaiset tiedot, väri ja käyttöliittymä. Monet hankkeessa mukana olevista tuotteista tuotetaan muiden yritysten sekä alihankkijoiden avulla tai heitä tarvitaan tuotteen ylläpitoon.

Tulokset osoittavat yrityksen osaamisen tarpeiden koostuvan pääosin markkinointi-, kansainvälistymis-, tuotekehitys-, asiakas-, rahoitus- ja strategiaosaamisen tarpeista. Suurimmiksi osa-alueiksi, joihin yrityksen henkilöstö tarvitsisi koulutuksen avulla lisäosaamista, ovat markkinointi, kansainvälisyys ja juridiset kysymykset. Myös verkostoituminen ja kilpailuttaminen nousivat teemoiksi, joihin monet yritykset toivoisivat lisäosaamista koulutuksen kautta.

Sosiaali- ja terveysalan osa-alueisiin liittyvää koulutusta kerrottiin tarvittavan eniten sosiaali- ja terveysalan hallinnosta ja päätöksenteosta, julkisten hankintojen päätöksenteon ymmärtämisestä, ongelmakohtien tunnistamisesta, joihin tuotekehitys tulisi kohdistaa, sekä kohderyhmien toiminta-/osaamisedellytysten ymmärtämisestä. Nämä neljä osa-aluetta muodostivat lähes 70% kysymyksen "Millä sosiaali- ja terveysalan osa-alueilla yrityksenne henkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta, millaista?" vastauksista. Yritysten eri osa-alueiden kehityksen kohteet jakautuivat taasen melko tasaisesti. Suurimmiksi kehityskohteiksi nousivat parin prosenttiyksikön erolla "tuotteen ja palvelun kehittäminen" sekä "markkinointi".

Koulutustyypeistä seminaarit, luennot ja workshopit koettiin yrityksille mieluisimmiksi tavoiksi saada koulutusta. Kaikkien koulutusten toivottiin olevan mahdollisimman laadukkaita ja liiketoimintaa auttavia. Keskustelu kouluttautuvien ja muiden ryhmien, esimerkiksi asiakkaiden ja kuntien päättäjien kanssa, nähtiin erityisen tärkeäksi. Keskustelun kautta yritykset toivovat löytävänsä lisää keinoja päästä julkisten hankintojen piirin ja mahdollisesti vaikuttavansa päättäjiin, jotta heidän tuotteensa pääsisivät mukaan julkisten hankintojen ohjelmiin.

Kartoitukseen osallistuneista yrityksistä 66% tarvitsee uutta työvoimaa, enimmäkseen ICT-alalta. Myös myynnin ja markkinoinnin osaajat olivat haluttuja. Saatuun tulokseen syitä ovat oletettavasti se, että kartoituksessa olevien yritysten tuotteet tai palvelut ovat pitkälti mobiili- tai ohjelmapohjaisia tai niihin liittyy mobiilisovellus tai jonkin ohjelma. ICT-osaajien tarve voi pohjautua mm. mobiilisovellusten jatkuvaan kehityksen tarpeeseen,  ohjelmien päivittämiseen sekä muokkaamiseen. Kasvavissa yrityksissä markkinointi on tärkeässä roolissa. Siksi yritykset mahdollisesti etsivät uusia innovatiivisia markkinoinnin osaajia, joiden avulla myynti saataisiin kasvamaan mahdollisimman optimaalisesti. Yritykset eivät kuitenkaan olleet kovin innokkaita osallistumaan ja/tai järjestämään ICT-osaajien rekrytointitilaisuuksia. Liki 70% vastaajista ei ollut kiinnostunut tilaisuuksista.

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitä he odottavat mHealth booster -hankkeelta. Vastauksissa nousi useimmiten esille tiedon lisääminen eri aihealueiden ympärillä, verkostoituminen sekä asiakkaiden tavoittaminen ja asiakaskunnan laajentaminen. Näihin odotuksiin hanke pyrkii myös jatkossa parhaansa mukaan vastaamaan.

Jatkotoimenpiteet

Kartoituksesta saatujen tietojen perusteella mHealth booster järjestää yrityksille koulutustilaisuuksia niistä aiheista ja sellaisessa formaatissa kuin vastauksissa on toivottu. Koulutusten suunnittelu, kouluttajien osaamisen kartoitus ja rekrytointi, sekä aikatauluttaminen ovat nyt käynnissä. Ensimmäinen, juridiikkaan liittyvä koulutus järjestettäneen kevään 2014 aikana, ja lisää muista aiheista kesälomien jälkeen. Selvitämme myös mahdollisuutta striimata kaikki koulutukset livenä nettiin, jotta niihin voisi osallistua myös etänä.

Lisäksi, vapaana olevien osaajien ja hyvinvointiteknologiayritysten kohtaamis- ja rekrytointipaikaksi on perustettu LinkedIn-ryhmä IT-osaajia hyvinvointialalle. Ryhmä on tarkoitettu avoimista työpaikoista tiedottamiseen suoraan osaajille, keskusteluihin rekrytointi- ja yhteistyötarpeista, ja myös sekä osaajien että yritysten markkinointiin toisillensa. Osaajia tarvitsevat yritykset - liittykää mukaan seuraamaan, keskustelemaan ja rekrytoimaan! (www.linkedin.com/groups/ITosaajia-hyvinvointialalle-6646359)

mHealth booster -hankkeen projektitiimi kiittää lämpimästi kaikkia yrityskyselyyn vastanneita yrityksiä. Olemme saaneet vastauksista paljon hyödyllistä tietoa ja arvostamme kartoitukseen osallistuneiden henkilöiden siihen käyttämää aikaa. Erityiskiitokset kuuluvat vastanneiden lisäksi myös kartoituksen toteuttaneille opiskelijoille Minna-Marialle ja Erikalle, sekä heidän ohjaajalleen Tiina Turulle hienosti toteutetusta työstä.

Raportti

Voit tarkastella raporttia yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoituksesta tästä

Raportti yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoituksesta.pdf


Viimeksi muokattu 18.1.2015 18:06