YAMK-opinnäytetyö: Arvo-osuusjärjestelmä on pk-yrityksille reitti uudenlaisiin rahoitusratkaisuihin


Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön yhteydessä tehdyt haastattelut antoivat viitteitä siitä, että arvo-osuusjärjestelmä koetaan pörssiin kuulumattomissa pk-yrityksissä etäiseksi ja siihen liittyminen kustannuksiltaan kalliiksi ja monimutkaiseksi prosessiksi. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluu Suomessa tällä hetkellä vain pieni murto-osa kaikista osakeyhtiöistä, pääasiassa isoja pörssiyrityksiä.

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella arvo-osuusärjestelmältä toivotaan enemmän ratkaisuja, joiden avulla pk-yritykset voisivat suunnitella ja joustavasti toteuttaa rahoituksen hankintaa arvo-osuusmuotoisilla instrumenteilla. Merkitseviksi eduiksi pk-yritykset kokevat arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden ja omistajatietojen ajantasaisuuden. Järjestelmän käyttökynnystä voitaisiin ainakin osittain madaltaa ja asiakaskokemusta kehittää monipuolisella, riittävän varhaisessa vaiheessa toteutetulla informoinnilla sekä liittymiskustannusten madaltamisella.

 

Järjestelmään liitytään juridisesta välttämättömyydestä

Yritys voi liittyä järjestelmään vapaaehtoisesti missä tahansa elinkaarensa vaiheessa perustamisajankohdastaan alkaen. Julkista osakeantia tai pörssilistautumista suunnitteleva yritys on osakeyhtiölain mukaan velvollinen liittymään arvo-osuusjärjestelmään. Sijoitus- ja lainamuotoisen joukkorahoituksen suosion kasvun myötä tarve osakkeiden jälkimarkkinalle kasvaa, jolloin myös juridinen tarve liittyä arvo-osuusjärjestelmään yleistyy.

 

Suomessa arvo-osuusjärjestelmään kuuluu noin 250 yhtiötä. Elinkeinoelämän keskusliiton (2017) mukaan Suomessa oli vuonna 2016 noin 85 400 useamman kuin yhden henkilön työllistävää pk-yritystä. Valtaosa pk-yrityksistä siis ylläpitää osakas- ja osakeluetteloaan itse. Fyysiset osakkeet ja niihin liittyvien tietojen hajaantunut ylläpito muodostavat yleisesti tunnistettuja omaisuus- ja tietoturvariskejä.

 

Informatiivisuus liiketoiminnan tukena

Pk-yritykset toivovat arvo-osuusjärjestelmältä lisää informatiivisuutta, joka tukisi heidän liiketoimintansa kehittymistä. Opinnäytetyön tulosten mukaan yritykset haluaisivat mahdollisuuden voida tulkita yksityiskohtaisemmin omistajaosakkaittensa käyttäytymistä ja toiveita, sekä informoida osakkaitaan tärkeistä tapahtumista henkilökohtaisesti esimerkiksi sähköpostitse.

 

Opinnäytetyössä selvitettiin pk-yritysten kokemuksia arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä, sekä niiden järjestelmästä kokemia hyötyjä. Selvitys toteutettiin osana projektia, jonka tarkoituksena on kehittää arvo-osuusjärjestelmään liittymisen asiakaspolkua palvelumuotoilun avulla, ulkopuolisen palveluntarjoajan toimeksiannosta. Työhön haastateltiin arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yritysten johtotason toimijoita laadullisella haastattelumenetelmällä.

 

Lisätietoja

Heidi-Maria Rask

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, YAMK

+358 41 540 0030

heidi.rask@gmail.com


Viimeksi muokattu 10.10.2017 9:14