YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin avointa dataa hyödyntävä oppimispeli


​Vantaan Kaupungin toimeksiantona toteutettu työ on osa WeLive-hanketta, jonka tavoitteena on eri tahoille kertyneen avoimen datan hyödyntäminen ja uusien kansalaisia hyödyttävien digitaalisten palveluinnovaatioiden kehittäminen. Noin vuoden kestäneen tutkimus- ja kehitysprojektin aikana selvitettiin, mikä on suomalaisten avoimen datan asiantuntijoiden näkemys avoimeen dataan ja miten ja millaista avointa dataa voidaan hyödyntää. Lopputuloksena syntyi palvelumuotoilun menetelmin kehitetty konsepti Turvallisesti perille – oppimispelisovellukselle.

Vantaan kaupungin edustajan mukaan opinnäytetyö on ansiokas kuvaus sovelluskonseptin muotoilusta, yhteiskunnallisen haasteen ratkaisusta avoimen datan avulla. Työ esittelee tärkeän turvallisuutta lisäävän mahdollisuuden palvelusta, joka kaupungin näkökulmasta ei kuulu millekään toimialalle yksin. Lisäksi työ avaa hyvin avoimen datan käsitettä ja kuvaa työkalut ja välineet kehittämisen tueksi.

Turvallisesti perille- oppimispelisovellus vastaa haasteeseen lasten liikenneturvallisuuden parantamisesta hyödyntämällä avointa dataa

Avoimen datan asiantuntijahaastatteluiden tuloksista selvisi, että Suomen tilanne avoimen datan osalta on hyvä, mutta haasteita on edelleen esimerkiksi datan hajanaisuudessa ja hyödynnettävyydessä. Lisäksi yhteistyötä datan avaajien ja hyödyntäjien välillä tulisi lisätä. Suurin potentiaali avoimella datalla koettiin olevan oivalluksissa yhdistää erilaista dataa.

Turvallisesti perille -oppimispelisovellus hyödyntääkin useampaa erilaista jo avoimena olevaa dataa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Oppimispelisovelluksen tarkoituksena on toimia tukena koulu- ja muiden mahdollisten reittien fyysiselle harjoittelulle 3D-ympäristössä ja opettaa samalla lapselle liikennesääntöjä ja -turvallisuutta. Kehitetty konsepti tuo toteutuessaan lisäarvoa lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä yhteiskunnalle toimimalla työkaluna lasten liikenneturvallisuuden parantamisessa. Konsepti-idea valittiin kahden muun konsepti-idean kanssa voittajaksi WeLive suunnittelukilpailussa joulukuussa 2016.

Tietoperustana työssä toimi avoin data, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, pelillisyys, digitaaliset oppimispelit ja liiketoimintamallit. Asiantuntijahaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, ja niistä saadut tulokset toimivat lähtökohtana kehitystyölle, joka toteutettiin yhdistelemällä palvelumuotoilusta tunnetun Double Diamond- ja ihmiskeskeisen suunnitteluprosessimallin vaiheita. Asiakasymmärrystä kehitystyössä hankittiin palvelumuotoilun eri menetelmin. Lisäksi konseptia kehitettiin ja testattiin useilla eri palvelumuotoilun ja liikeidean kehittämisen menetelmillä Cambridge Venture Camp 2017- valmennusohjelmassa, johon tekijät osallistuivat. Näiden eri vaiheiden pohjalta luotiin valmis konsepti oppimispelisovellukselle.

Lisätietoja:

Niina Rinkinen, puh. 050 465 4478
Mervi Kleimola, puh. 044 589 2999
Katri Rantanen, puh. 045 674 6148

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK


Viimeksi muokattu 16.11.2017 8:51