YAMK-opinnäytetyö: Tavoitteena aito kumppanuus ja ihmisten hyvinvointi


​Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palvelu-uudistuksessa halutaan ottaa järjestöt mukaan hyvinvointi- ja terveyskeskusten terveyttä edistävään toimintaan. Järjestökumppanuuksien avulla pyritään saamaan aikaan asiakkaiden elämäntapamuutosta, liikuntaa ja sosiaalista verkostoitumista tukevia toimintamalleja. Opinnäytetyössä selvitettiin järjestöjen yhteistyövalmiuksia ja ajatuksia kumppanuuden edellytyksistä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sekä muiden järjestöjen kanssa.

Aito, asiantuntijuuden tunnistava kumppanuus

Kartoituksen perustella voidaan todeta järjestöillä olevan osaamista terveyden edistämisen kannalta oleellisten merkityksellisyyden-, ymmärrettävyyden- ja hallinnan tunteen tukemisessa. Tällaisen voimaantumisen kautta ihminen saadaan ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Järjestöillä oli muutamia sellaisia toimintamalleja, joita voitaisiin mahdollisesti soveltaa sosiaali- ja terveysviraston tavoittelemassa terveyden edistämisen mallissa.

Järjestöt toivoivat aitoa, järjestöjen asiantuntijuuden tunnistavaa kumppanuutta. Kumppanuudelle asettavat rajoja järjestön resurssit, toiminnan tarkoitus ja rahoittajien linjaukset. Järjestöjen arvostuksen toivottiin näkyvän juhlapuheiden lisäksi myös niiden resursseissa.  Organisaatio- ja näkökulmaeroista huolimatta järjestöjä ja kaupunkia yhdistävänä intressinä pidettiin ihmisten hyvinvointia. Näkemyksenä oli, että palvelujärjestelmän tuominen ihmisten luonnollisiin toimintaympäristöihin edistäisi ennaltaehkäisevää työtä. Alueiden asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen suunnitteluun heitä koskevissa asioissa todettiin tärkeäksi. Sote-uudistus aiheutti järjestöille epätietoisuutta tulevaisuuden toimintaedellytyksistä, sillä kansalaistoiminnan ei katsottu taipuvan palvelutuotantoon.

Kehittämisideoita

Konkreettisia toiveita terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloille olivat tietopiste potilaille, terveyspysäkki, pienryhmätila järjestöjen käyttöön sekä tila sosiaaliselle verkostoitumiselle. Järjestöjen palveluiden löytämiseksi asiakasohjausta voitaisiin tehostaa tiedotusyhteistyön kautta. Yksi parannus voisi olla kaupungin verkkosivuille rakennettava toimintakalenteri järjestöjen ilmoitusalustaksi. Terveyden edistämisen mallien suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan kumppaneiden yhteistä dialogia. Järjestöjen ja kaupungin dialogin mahdollistamiseksi tulisi olla rakenteita viestintään ja vuorovaikutukseen, läpinäkyvyyttä sosiaali- ja terveysviraston eri vastuualueiden yhteyshenkilöistä sekä suunnitelmallisuutta siihen, että jo saavutetulla yhteistyöllä olisi jatkuvuutta henkilöistä riippumatta. Kumppaneita terveyden edistämistyöhön olisi hyvä etsiä myös esimerkiksi liikunta- ja kulttuurijärjestöistä sekä kaupungin eri sektoreilta.

Kartoitus toteutettiin teemahaastatteluina kymmenen sosiaali- ja terveysalalla toimivan järjestön edustajalle Helsingissä kesällä 2016.

Lisätietoja:

Tuulikki Hakala
tuulikkihakala(at)hotmail.com
Terveyden edistämisen koulutus (YAMK), johtaminen ja kehittäminen perhe- ja verkostotyössä


Viimeksi muokattu 30.6.2017 11:25