YAMK- opinnäytetyö: Ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen avulla kohti terveempiä elintapoja


​Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK- opiskelija Elina Peltola-An selvitti opinnäytetyössään, miten Helsingin Kaupungin terveysasemien järjestämä ryhmämuotoinen elämäntapaohjaus, Terve Elämä- ryhmätoiminta vaikuttaa ryhmään osallistuneiden pystyvyyden tunteeseen sekä omien elämäntapamuutostavoitteiden saavuttamiseen. Opinnäytetyössä hyödynnettiin ryhmään osallistuneiden omia kokemuksia.

Terve Elämä- ryhmätoiminnan tarkoituksena on lisätä ryhmäläisten pystyvyyden tunnetta ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Arvioimalla toiminnan vaikutuksia voidaan selvittää, tuottaako palvelu hyvinvointia asiakkaille ja miten palvelua voidaan jatkossa kehittää. Opinnäytetyö tuotti myös kuvauksen Terve Elämä- ryhmätoiminnasta ja ryhmään osallistuneiden tavoitteista ja taustoista. Näin palvelua voidaan kohdentaa asiakkaille, jotka hyötyvät siitä eniten.

Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeilla yhdeltätoista Terve Elämä -ryhmätoimintaan osallistuneelta vuosina 2016-2017. Aineistonkeruu tapahtui kolmessa vaiheessa puolen vuoden ajalla.

Usko omaan pystyvyyteen edesauttaa tavoitteiden saavuttamista

Ihmisen pystyvyyden tunne tarkoittaa luottamusta omiin kykyihin. Opinnäytetyön tulosten mukaan suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista pystyvyyden tunne nousi hieman ja omat elämäntapamuutostavoitteet menivät eteenpäin ryhmätoiminnan aikana. Pystyvyyden tunne oli yhteydessä ryhmäläisten tavoitteiden etenemiseen. Pienikin nousu pystyvyyden tunteessa auttoi ryhmäläisiä omien tavoitteiden edistämisessä.

Ryhmätoiminnassa käytetyistä menetelmistä, ryhmäläiset hyötyivät eniten tavoitteen asettamisesta, ohjaajien tuesta ja kannustuksesta sekä muiden ryhmäläisten tuesta. Ryhmätoiminnan lisäksi ryhmäläisten tavoitteiden etenemiseen vaikutti oma vakaa elämäntilanne, omat voimavarat, sosiaalinen tuki sekä yleinen tietous terveysasioista.

Elintapoihin vaikuttaminen on yksi keskeinen osa-alue terveyden edistämisessä. Elämäntapaohjauksella voidaan vaikuttaa yksittäisen ihmisen terveyteen ja vähentää elintapoihin liittyviä terveysongelmia. Väestötasolla elintapoihin vaikuttaminen on tärkeää, jotta kansantauteja voidaan ehkäistä. Terveyspalveluiden vaikutuksia on tärkeää tutkia jatkossakin, jotta kansalaisille voidaan tarjota tehokkaita ja mahdollisimman suurta terveyshyötyä tuottavia palveluita.

Lisätietoja:

Elina Peltola-An
Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen, YAMK
elina.peltola-an@student.laurea.fi, +358 50 535 2218


Viimeksi muokattu 15.11.2017 9:53