YAMK-opinnäytetyö: Lapsi- ja perhelähtöisiä lastensuojelun avohuollon palveluita kehittämässä


​Lastensuojelun tila on puhututtanut pitkään. Monet selvitykset ja hankkeet lastensuojelun tilasta ovat johtaneet muutoksiin lastensuojelussa. Opinnäytetyöhön osallistuneen kunnan lastensuojelun osalta on pyritty nopeasti vastamaan laki- ja asiakastarpeen muutoksiin sekä LAPE-muutosohjelman tavoitteisiin tarjoamalla lastensuojelun asiakkaille lastensuojelun avohuollon kiireellisiä tukitoimia (Lastensuojelulaki 37 b §) koko perheelle niin päivämuotoisena kuin ympärivuorokautisena tukimuotona keväästä 2015 alkaen. Uudenlaisessa palvelumuodossa korostuu lapsi- ja perhelähtöisyys sekä selvittely ja arviointityö.

Opinnäytetyön avulla Nina Vaahtera selvitti lastensuojelun avohuollon kiireellisen tukitoimen nykytilaa niin palvelun tilaajan kuin palvelun tuottajan näkökulmasta. Opinnäytetyö valmistui yhteistyössä erään pääkaupunkiseudun kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja kahden lastensuojelulaitoksen kanssa. Toimintatutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli kehittää lastensuojelun avohuollon palveluprosesseja lapsi- ja perhelähtöisemmäksi.

Arviointityö lastensuojelussa

Lastensuojelutyöhön liittyy aina vahvasti arviointi. Uusi palvelumuoto, avohuollon kiireellinen tukitoimi, on synnyttänyt selkeämmän ja avoimemman arviointityön tekemisen osana lastensuojelun palveluprosesseja. Arviointityö lastensuojelun palvelun tuottajien toimialueella on koettu tärkeäksi prosessien toimivuuden, suunnitelmallisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Arviointityön uskottiin lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään ja siihen kaivattiin täydennyskoulutusta ja kansallista mitta-ristoa laadukkaan ja tasalaatuisen työn tueksi lastensuojelun työntekijöille.

Lapsi- ja perhelähtöiset kokonaisvaltaiset palvelut

Lastensuojelussa eletään voimakasta muutosvaihetta, jossa korostuu muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen. Muutosjohtamiseen kaivattiin lastensuojelussa tukea huomioiden henkilöstön jaksamisen näkökulman. Lastensuojelun pirstaleisten palveluiden tilalle tarvitaan tiedolla johdettuja kokonaisvaltaisia lastensuojelun palveluiden ja toimintojen kokonaisuuksia.

Lastensuojelun kehittämistä pirstaleisesta palvelujärjestelmästä kokonaisvaltaisemmaksi voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon kansallis-ta kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen avulla voidaan kehittää lapsi- ja perhepalveluita asiakaslähtöisesti ja kokonaisuus näkökulma huomioiden. Kehittämistyötä tukee myös tuleva sote-uudistus, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen, asiakaslähtöisyyden parantuminen, toimivampi yhteistyö eri organisaation välillä sekä tiedon kulun joustavuus.

Opinnäytetyön avulla on tuotettu tutkimuksellista tietoa lastensuojelun avohuollon palveluprosesseista ja lastensuojelun tilasta sekä niiden kehittämisestä. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää lastensuojelupalveluiden kehittämisessä. Opinnäytetyöhön osallistuneen kunnan uudenlainen palvelumuoto on konkreettinen osoitus lapsi- ja perhelähtöisempien palvelujen kehittämisestä lastensuojelussa. Tehty pioneerityö on ollut merkittävää koko lastensuojelutyölle.

Lisätietoja:

Nina Vaahtera
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutusohjelma, YAMK
Puh. 040 563 7999, vaahtera.nina(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 19.9.2016 9:45