YAMK-opinnäytetyö: Innovaatiotoiminnan prosessointia palvelumuotoilun menetelmin


​Innovaatiotoiminta ja jatkuva uuden kehittäminen ovat ajankohtaisia aiheita yritysmaailmassa. Yritysten tulisi kyetä vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin uusista ratkaisuista muokkaamalla omaa toimintaansa siten, että se mahdollistaa jatkuvan kehittämisen. Optimaalisen, käyttäjäkeskeisen prosessin rakentaminen ja kuvaaminen oli puolivuotisen YAMK-opinnäytteen kehittämistyön tavoitteena. Kehittämistyö tehtiin alkoholijuomayhtiö Altiassa, ja alkusysäyksenä sille toimi yrityksen sisältä noussut tarve prosessoida innovaatiotoimintaa yrityksen käyttöön.

Sitouttaminen ja omistajuus, pohjatyön tärkeys, itse tekeminen ja osallistaminen sekä visuaalisuus ja inspiroivuus ovat teemoja, jotka kannattelevat onnistunutta innovaatiotoimintaa. Kehittämistyön aikana kerätystä aineistosta kävi ilmi, että nämä neljä aihepiiriä olisi hyvä huomioida kaikissa innovaatioiprosessin vaiheissa. Innovaatioitoiminnan näyttäytyminen hauskoina työpajoina ja post-it -harjoituksina on tavanomaista, mutta on tärkeää varata riittävästi aikaa ja resursseja myös näkymättömään taustatyöhon, eli asiakasymmärryksen analysointiin, lähtötilanteen määrittelyyn ja muun pohjatyön tekemiseen. Päätösten tekeminen oikeaan aikaan ja oikeiden ihmisten toimesta jouduttaa prosessin kulkua, ja helpottaa lanseerausvaiheen onnistumista. Osallistuminen innovaatioprojekteihin on parhaimmillaan inspiroivaa ja motivoivaa, ja sitouttaa työskentelemään onnistuneen lopputuloksen eteen.

Kehittämistyö toteutettiin palvelumuotoilun menetelmin, ja siihen osallistui laaja joukko yrityksen henkilökuntaa. Yrityksen omaa innovaatioprosessin mallia rakennettiin työpajoissa ja syvennettiin haastatteluin, ja prosessimalliin liittyviä visuaalisia työkaluja testattiin käyttäjillä. Lopputuloksena syntyi prosessin kuvaus ja sitä tukeva työkalupakki sisältöineen. Työn teoreettisina lähtökohtina toimivat asiakaskeskeisyys, innovaatioteoriat sekä muotoiluajattelu. Nämä kolme yhdessä muodostavat toimintatavan viitekehyksen, joka rakentuu asiakkaasta, innovaatiokulttuurista ja luovuudesta.

Innovaatiotoiminnan kehittäminen vaatii vahvaa kulttuurin muutosta. Kokeilevaa ja iteratiivista innovaatiotoimintaa ei synny ilman rohkeutta ja halua oppia. Yrityksen omista lähtökohdista käsin rakennetun innovaatioprosessin koettiin tukevan erityisesti jatkuvaa oppimista, sillä oma malli helpottaa toiminnan reflektointia. Oppimisen ja uusien käytäntöjen myötä päivittyvä prosessimalli tukee sisäisin resurssein järjestettyjä innovaatioprojekteja, ja kannustaa organisaatiota osallistumaan innovaatioitoimintaan.

Lisätietoja:

Milla Sorsakivi
Palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen, YAMK
puh. +358 45 674 1567


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:19