YAMK-opinnäyte: paikkatieto ensihoitopalvelun tehokkuuden kehittämisessä


​Ensihoitopalvelun riskianalyysillä sekä ensihoitoyksiköiden uudelleensijoittelulla on mahdollista parantaa väestön saavutettavuutta. Opinnäytetyössä selvitettiin ensihoitopalvelun tarvetta aikaisempien ensihoitotehtävien paikkatietojen sekä väestön sijoittumisen perusteella ja löydettiin ensihoitoyksiköille järkevämpiä sijoituspaikkoja. Analyysin tuloksia käytetään ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimiseen, ensihoitojärjestelmän optimointiin sekä väestön saavutettavuuden parantamiseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun kriisi- ja erityistilanteiden johtamisen koulutuksen opiskelija Juhana Jämsén tutki ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä paikkatietoanalyysin merkitystä ensihoitopalvelun tehokkuuden kehittämisessä. Opinnäytetyö rakentui kehittävän työntutkimuksen kolmen ensimmäisen vaiheen mukaisesti ja varsinaisessa analyysissä käytettiin määrällistä tutkimusmetodia tilastollisen aineiston käsittelyssä. Paikkatietojen laatiminen ja analysointi toteutettiin MapInfo™ -ohjelmistolla. Tilastollinen aineisto muodostui vuoden 2014 ensihoitotehtävien tilastosta sekä Väestörekisterikeskuksen vuoden 2015 väestötiedoista. Opinnäytetyön tulokset luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselle joulukuussa 2015.

Sairaanhoitopiireillä on uuden terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (340/2011) perusteella velvollisuus laatia alueellaan ensihoidon palvelutasopäätös ja sen osana ensihoidon riskianalyysi. Sairaanhoitopiirien tulisi tarjota tasapuolinen ensihoitojärjestelmä osana terveydenhuoltopalveluita.

Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan paikantaa ensihoitotehtävät sekä väestön keskittyminen alueilla. Tietoja hyödyntämällä voidaan tehdä riskiluokituksia alueille. Sekä Suomessa että kansainvälisesti tehdyissä tutkimuksissa on havaittu paikkatietoanalyysin vaikuttavuus ensihoitopalvelun tehostamisessa. Parhaimmillaan väestön saavutettavuutta on voitu parantaa ensihoitojärjestelmän optimoinnilla jopa 94 prosenttia.

Uudet sijoituspaikat parantavat saavutettavuutta

Tutkimustuloksena luotiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle uusi päivitetty ensihoidon riskiluokitus. Riskiluokkien määrät olivat muuttuneet aikaisempaan analyysiin (2010) verrattuna huomattavasti. Riskiluokkien määrä alueella on yhteensä 45904, joista riskiluokan 1 alueita on 37 kappaletta, riskiluokan 2 alueita 97 kappaletta, riskiluokan 3 alueita 474 kappaletta, riskiluokan 4 alueita 9186 kappaletta ja riskiluokan 5 alueita 36110 kappaletta. Väestön saavutettavuus nykyisellä ensihoitojärjestelmällä todettiin varsin kattavaksi.

Analyysin perusteella syntyneiden kehitysehdotusten toteuttamisen jälkeen kaikki riskiluokan 1 alueet saavutettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisessa 8 minuutin aikaikkunassa hälytyksestä. Tämän lisäksi ensihoitopalvelun väestön saavutettavuus parantuisi riskiluokassa 2 keskimäärin 11 prosenttiyksikköä ja riskiluokassa 3 keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä. Riskiluokassa 4 ei saavutettaisi enää merkittävää parannusta nykyisellä ensihoitojärjestelmällä.

Ensihoitotehtävien kokonaismäärässä ei havaittu merkittävää vaihtelua, mutta riskiluokkien 2 ja 3 määrät olivat muuttuneet huomattavasti aikaisempaan riskianalyysiin verrattuna. Korkeat riskiluokat keskittyivät asutuskeskuksiin: ensihoitotehtävät sijoittuvat sinne, missä ihmiset asuvat vakituisesti tai käyvät töissä. Toistuvaa riskianalyysiä tarvitaan arvioitaessa ensihoidon palvelutasopäätöksen kattavuutta, jotta voidaan havaita ajoissa ensihoitopalvelun tarpeen muutokset ja kehittää saavutettavuutta tasapuolisesti.

Lisätietoja:

Juhana Jämsén
Kriisi- ja eritystilanteiden johtaminen, YAMK
Puh. 0400 963 496
email: juhana.jamsen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 19.9.2016 9:28