YAMK-opinnäyte: käytettävyystutkimus henkilöstöjohtamisen oppimispelille


​Laurea-ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK –ohjelmassa selvitettiin PlayGain Oy:n Tuottava Esimies –simulaatiopelin käytettävyyttä ja käyttökokemusta eri testiryhmien avulla. Tavoitteena oli tuottaa saatujen tutkimustulosten avulla kehitysehdotuksia pelin luojalle.

Kehittämistyön tulokset 

Opinnäytetyöntekijät kehittivät oman Tuottava Esimies -arviointityökalun, minkä pohjalta kehittämishankkeen tuloksena saatiin 21 kehitysehdotusta pelin luojalle.  Arviointityökalu sisälsi kuusi arviointikriteeriä: pelin ymmärrettävyys, houkuttelevuus, uskottavuus, opettavuus, visuaalisuus ja ääniulottuvuus sekä pelifiilis. Arviointityökalun avulla kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa pelin opettavuus, visuaalisuus ja ääniulottuvuus sekä pelifiilis. Pelin opettavuudessa korostuivat palautteen anto ja haastetasot. Visuaalisuudessa ja ääniulottuvuudessa tuli esille äänimaailman puuttuminen. Pelifiiliksessä ilmeni pelin koukuttavuuden riittämättömyys. 

Tulokset osoittivat, ettei peli koukuta riittävästi edellä mainittujen käytettävyysongelmien vuoksi ja nämä osaltaan heikensivät pelaajien positiivisen pelikokemuksen syntymisen. Edellä mainittujen kehittämiskohteiden aktiivisella kehittämisellä mahdollistettaisiin nykyistä paremmin pelaajan uppoutuminen, mielihyvän ja aistinautinnon tunteet sekä oppimisen mahdollistavan motivaation syntyminen. Testaajat pitivät kuitenkin Tuottava Esimies -simulaatiopeliä varteenotettavana tulevaisuuden johtamisvälineenä, mikäli pelin koukuttavuutta parannetaan.

Jatkokehitysehdotuksena suositeltiin pelikokemustestausta hyödyntäen Tuottava Esimies –arviointityökalua monitaustaisen testiryhmän avulla, joka koostuisi sekä peliasiantuntijoista ja paljon viihdepelejä pelaavista henkilöistä, että pelin kohderyhmästä. Tämä toisi paremmin esille pelin koukuttavuuteen ja pelikokemukseen lisääviä tekijöitä. Lisäksi jatkokehitysehdotuksena suositeltiin käyttäjäpersonoinnin tarkastelua erilaisten oppija- ja oppimistyylien kautta, jolla varmistettaisiin yksilöllisten ja pelaajakohtaisen oppimistavoitteiden saavutettavuus. 

Menetelmät ja tutkimuksen kulku

Kehittämishanke oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytettiin useita tutkimusmenetelmiä ja tiedonkeruumenetelmiä: käytettävyystestaus, ääneen ajattelu –tekniikka, kognitiivinen läpikäynti, tulevaisuusverstas, havainnointi, teemahaastattelu, käsiteanalyysi, nauhoitus ja heuristiikkalista. Kehittämishanke oli nelivaiheinen: lyhytkestoinen käyttökokemus, kick off, pitkäkestoinen käyttökokemus ja tulevaisuusverstas. Lyhytkestoinen käyttökokemus toteutettiin lokakuussa 2015 ja muut vaiheet touko-kesäkuussa 2016.

Testiryhmään osallistujat valittiin pelin kohderyhmän mukaisesti hr-päättäjistä ja esimiehistä eri toimialoilta. Lisäksi testiryhmään osallistui ict-alan asiantuntijoita.

Tuottava Esimies -simulaatiopeli

Tuottava Esimies -simulaatiopeli perustuu henkilöstövoimavarojen tuotantofunktioon, jonka pelin luoja on kehittänyt pitkäjänteisen tieteellisen tutkimuksensa tuloksena. Tutkimuksen taustalla ovat henkilöstö-voimavarojen tuotantofunktio ja työelämän laadun yhteys suorituskykyyn. Pelin avulla henkilöstön suorituskyvyn ja organisaation tuloksentekokyvyn yhteys on todennettavissa euromääräisesti.  Pelin kohderyhmänä on yrityksen johto, henkilöstöhallinto sekä esimiehet.

Lisätietoja:

Riitta Granlund, puh. 040-9371458

Anita Virtanen, puh. 040 7250 351


Viimeksi muokattu 19.9.2016 9:39